a-saila Txikitanoera | Gramateka

Txikitanoera

 

 

TXIKITANOERA

CHIQUITANO, CHIQUITANO, CHIQUITANO

 

Language family: Macro-Ge, Chiquito.

Language codes:

        ISO  639-1   -   

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   cax

Glottolog: chiq1251 (Chiquitano)

                   sans1265 (Sansimoniano)  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: besïro):

chiquitano [CAX] hizk. Bolivia

chiquito alt chiquitano [CAX].

santiago dial chiquitano [CAX].

tarapecosi alt chiquitano [CAX].

 

BOLIVIA

 

chiquitano (chiquito, tarapecosi) [CAX] 20.000 hiztun (1981, SIL) - 42.000 (1991, Adelaar). Ekialdeko Santa Cruzen  ekialdeko erregioa. Macro-Ge, Chiquito. Dialektoak: concepción, san ignacio de velazco, san javier (javierano, xavierano), santiago, san miguel. VO.

 

Hizkuntza / lengua: txikotanoera / chiquitano / chiquitano / chiquitano.

Hiztunak / hablantes (2002): 20.000-42.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Bolivia.

 

 

HISTORIA. Txikitanoar hizkuntza talde txikitanoar etnolinguistikoaren parte da eta herri hau Amerikaren bihotzean bizi da, Boliviako azpiamazoniar eskualdean. Txikitanoar herria hainbat herri edo etniak osatzen dute (punisakak, bookokak, tubasikak, paikonekak, puizokak, kimonekak, nanpekak, paunakak, kusikak…) eta beren balio kultural eta organizatiboen arabera bizi dira. Beren txikitanoar kosmobisioa” erritu, mito, sineste eta elezaharren bidez adierazten dute, euren sorterriko hizkuntzan transmitituz. 1996an txikitanoarrek osatzen zuten Boliviako Lautadetako talde etnikoetan ugarienetako bat, tupi-guaraniar talde etnolinguistikoko txiriguano-isozeñoaren ondoren.

Txikitanoar hizkuntzaren  ahoskera garbia eta leuna da, nahiz baduen ahoskera sudurkari eta guturalik. Duen bitxitasun bat “era maskulinoan eta femeninoan mintzatzea” dira, euskaldunen zutanoa eta hitanoaren moduko zerbait. Emakumeak ezin du era maskulinoan mintzatu, nola eta ez den ari gizonezkoak adierazitakoa zuzenean azaltzen edota beste norbait errepresentatzen. Jainkoaz, zerutar pertsonez, aingeruez, gizonez eta antzekoez ari denean era maskulinoa erabili behar du. Beste zeinahi gauzataz ari denean: emakumeez, izaki bizidunez edo bizigabeez, orduan era femeninoa erabili behar du.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Txikitanoerak 12 bokal ditu eta hauetatik 6 luzeak dira eta beste seiak laburrak: a, aa, e, ee, i, ii, ɨ, ɨɨ,  o, oo, u, uu. Bokal luzea dagokion bokala errepikatuz idazten da. Kolpe glotala dagoenean apostrofeaz (') adierazten da. B) Kontsonanteak 16 dira eta hauetatik 3 ezpainbikariak (p, m, b),4 horzkari-albeolarrak (t, n, s, r), 1 albeolar-sabainkaria (ty), 4 sabainkariak (ñ, xh, ch, y), 1 erretroflexua (x), 2 belarrak (k, j) eta bat glotala (').

Morfosintaxia. A) Pluralaren formazioa: 1) x edo s letrekin amaitzen diren izenen plurala amaiera -ka partikulaz aldatuz eratzen da: txakurra, tamoko-x →  tamoko-ka. 2) i-xh amaitzen direnek -kia partikularekin: katua, nomesi-xh → nomesi-kia. 3) Ahaidetasuna  adierazten  dutenek, -taiki partikula erabiliz: aita, iyaɨ iyaɨ-taiki. B) Adjektiboak izenarekin komunztatzen du, izenaren singularra edo plurala hartuz. Adjektibo batzuk irregularrak dira pluralaren formazioan: gorria, kɨturiki bo-kɨturiki; zuria, purusubi bu-purusubi; beste bat, kiatax pikiataka; txikia, chimiama mochiomanka. C) Aditza aldatu egiten da pertsona, genero, numero, denbora, modu eta bozean.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. La lengua chiquitana es propia del grupo etnolingüístico chiquitano, pueblo que habita en la región tropical subamazónica de Bolivia, corazón de las Américas. El pueblo chiquitano está formado por tribus o etnias (punisacas, boococas, tubasicas, paiconecas, puizocas, quimonecas, nampecas, paunacas, cusicas…) que viven en sintonía con sus valores culturales y organizativos. La “cosmovisión chiquitana” se expresa en los ritos, mitos, creencias y leyendas, transmitidos en su lengua nativa. Los chiquitanos forman hoy (1996) uno de los grupos étnicos más numerosos de los Llanos de Bolivia, después del pueblo Chiriguano-Isoceño del grupo etnolingüístico Tupí-Guaraní.

La pronunciación de la lengua chiquitana es clara y suave, aunque tenga algo de nasal y gutural. Una de sus singularidades es la existencia de “hablar masculino” y “hablar femenino”. La mujer no puede emplear el hablar masculino, a no ser que esté relatando lo dicho por un hombre o representando a otra persona. El hombre emplea ambas formas.Cuando habla de Dios, personas celestiales, ángeles, de los hombres y semejantes, emplea la forma masculina. Cuando habla de cualquier otra cosa: mujeres, seres animados o inanimados, emplea la forma femenina.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A)  Las vocales en chiquitano son 12 de las cuales 6 son cortas y 6 largas: : a, aa, e, ee, i, ii, ɨ, ɨɨ, o, oo, u, uu. Las vocales largas se escriben repitiendo la vocal correspondiente. Cuando hay golpe glotal se representa con un apóstrofe (').  B) Las consonantes son 16, de las cuales 3 son bilabiales (p, m, b), 4 dentoalveolares (t, n, s, r), 1 alveolo-palatal (ty), 4 palatales (ñ, xh, ch, y), 1 retrofleja (x), 2 velares (k, j) y una glotal (').  

 

Morfosintaxis. A) Formación del plural: 1) Los sustantivos terminados en -x o en -s forman el plural mudando dicha terminación por la partícula -ka: perro, tamoko-x  → tamoko-ka. 2) Los terminados en i-xh con la partícula -kia: gato, nomesi-xh → nomesi-kia. 3) Los que indican parentesco con la partícula -taiki: padre, iyaɨ iyaɨ-taiki. B) El adjetivo concuerda con el sustantivo, tomando la forma singular o plural del sustantivo. Algunos adjetivos son irregulares en la formación del plural: rojo, kɨturiki bo-kɨturiki; blanco, purusubi bu-purusubi; otro, kiatax pikiataka; pequeño, chimiama mochiomanka. C) El verbo presenta variaciones en persona, género, número, tiempo, modo y voz.

 

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

MANITYANA AUKI BESIRO, Gramática moderna de la Lengua Chiquitana y vocabulario básico, 2ª edicion, Jesús Galeote Tormo, 22x16, 401 or., Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 1996.