a-saila Tupariera | Gramateka

Tupariera

.

TUPARIERA

TUPARI, TUPÍ, TUPI

 

Language family: Tupi, Tupari.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   Variously:

                              tpw – Tupí (Old Tupí)

                              tpn – Tupinambá

                              yrl – Nheengatu

                              tpk – Tupiniquim (Tupinaki)

Glottolog: subg1261 (Tupi+Omagua-Cocama).  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: tupinambá):

tuparí [TUP] hizk. Brasil.

tupí alt tuparí [TUP].

 

BRASIL

 

tuparí [TUP] 56 edo gehiago hiztun (1986, SIL). Pororoca Post, Rondônia. Tupi, Tupari. Kontatzen da ibaian gora badirela gehiago Rio Brancon. Iraungitzear.

 

Hizkuntza / lengua: tupariera / tupari /tupí / tupi.

Hiztunak / hablantes (2001): 56 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Brasil.

 

 

HISTORIA. Familia ekuatorialeko amerindiar hizkuntza, guaranierarekin oso ahaidetua. Nengatu izenez ezagutzen da tupiera modernoa, eta baita yeral edo geral izenez ere. Tupiera izena hasiera batean Brasilgo ekialdeko kostan mintzatutako hizkuntzei ematen zitzaien portugesak hara iritsi zirenean.

 

Tupinambá tribuen hizkuntza propioa izan zen, ordea. Herri hark oso sistema sozial garatua zuen eta tupiera hizkuntza orokor edo behikular bezala hartu zuten, eskualdeko hiztun guztiek erabil zezaten. XVII. eta XVIII. m.etan tupiera garai hartan Portugalen kolonia zen Brasil osoan erabiltzen zen, hizkuntza behikular bezala eta argitalpen batzuk ere  izan zituen, hala nola 1618an Kristau Dotrina bat. Portuges eta tupien arteko ezkontza mistoetan ama hizkuntza izatera ere iritsi zen. Misiolariek areago bultzatu zuten hizkuntza behikular bezala tupiera portugesa baino.

 

Brasilen independentzia XIX. m.an eta administrazioaren hizkuntza portugesa izateak tupieraren gainbehera ekarri zuten. Bere hedadura eklipsatua geratu zen portugesa prestigio-hizkuntza bihurtu zenean. XX. m.an tupierak behea jo zuen eta hiztunak izugarri murriztu ziren, laster desagertzeko zorian geratuz eta berarekin bere oinordeko hizkuntza den  nengatu bera ere eramateko zorian.

 

Portuges eta tupieraren arteko eraginak ugariak izan dira.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Bokal guztiak sudurkaritu daitezke.

 

Morfosintaxia. A) Izenek ez dute bereizten generoa, ezta numeroa ere, nahiz eta batzuetan errepikapena erabili pluralarentzat. B) Izenak 2 kategoriatan sailkatzen dituzte, giza izakiena bata (-t batekin seinalatua) eta gainerakoena bestea (s- batekin seinalatua). Izenek, atzizkien bidez, iragana edota geroaldia eratzeko gaitasuna dute. C) Aberatsa da izenordain-sailetan (hiru), hainbat funtzio betetzeko egokiak direnak. D) Aditzek ez dituzte bereizten pertsona, numeroa, ezta denbora ere. Denbora adberbioen bidez seinalatzen da. Ez du aditz kopulatiborik. E) Perpausean era guztietako ordenak onartzen ditu. F) Zenbakeran 4 arte bakarrik izendatzen ditu.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua amerindia de la familia ecuatorial íntimamente emparentada con el guaraní. El moderno tupí se conoce con el nombre de nengatu, y también se le ha llamado yeral y geral. El nombre de tupí se aplicaba originariamente a las distintas lenguas  habladas a lo largo de la costa este de Brasil cuando los portugueses llegaron a ellas.

Fue sin embargo, la lengua propia de las tribus tupinambá. Aquel pueblo llegó a tener un sistema social muy desarrollado y concibieron al tupí como lengua general o lengua vehicular que sirviera para todos los hablantes  de la región. En los ss. XVII y XVIII el tupí fue una lengua vehicular hablada  por todo el Brasil, que entonces era colonia portuguesa y conoció algunas publicaciones, entre ellas, un catecismo del año 1618. Incluso pasó a ser utilizada como lengua materna en los matrimonios mixtos portugueses-tupí. Los misioneros impulsaron más el uso del tupí como lengua vehicular que el del portugués.

La independencia de Brasil en el s. XIX y el uso del portugués como lengua de la administración fue el inicio de la decadencia del tupí. Su extensión quedó eclipsada  cuando el portugués pasó a ser la lengua de prestigio. El s. XX ha vivido la decadencia del tupí y el declive en el número de hablantes, que puede conducirla en breve a la desaparición, arrastrando consigo al nengatu, que es su lengua heredera.

Las influencias respectivas entre el portugués y tupí han sido frecuentes.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Todas las vocales admiten pronunciación nasalizada.

Morfosintaxis. A) Los nombres no distinguen género, y tampoco número, aunque a veces  utiliza la reduplicación para el plural. B) Clasifican los nombres en 2 categorías, la de los seres humanos (que se señalan con -t) y la de todo lo demás (con s-). Posee en los nombres la capacidad  para formar, mediante sufijos, significados de pasado o de futuro. C) Es rico en series de pronombres (tres) útiles para las distintas funciones. D) Los verbos no distinguen persona, número, ni tiempo. Este último se indica  mediante adverbios. No utiliza verbo copulativo. E) Admite todo tipo de ordenación en la oración. F) En su sistema de números solo nombra hasta el 4.

 

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ARTES DE GRAMÁTICA da lingua mais usada na Costa de Brasil, Feita pelo Pe,  José de Anchieta da Companhia de Jesus, Edição fac-similar (originala 1595ekoa), Ediçoes Loyola, 23x16, 231 or., Sâo Paulo, 1990.