a-saila Galiziera | Gramateka

Galiziera

GALICIAN, GALLEGO, GALICIEN

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West Iberian, Portuguese-Galician.

Language codes:

        ISO  639-1   gl

        ISO  639-2   glg

        ISO  639-3   glg

Glottolog: gali1258.

Linguasphere: 51-AAA-ab.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: galego):

galego alt galician [GLN].

galician [GLN] hizk. Espainia; baita Portugal ere.

galician dial portuguese [POR].

gallego alt galician [GLN].

 

GALIZIA (Espainia)

 

galician (galego, gallego) [GLN] 3.173.400 hiztun, polulazioaren % 8,2 (1986). Bi herrialdeetako populazio osoa 4.000.000 (1999, WA). Espainiaren ipar-mendebaldea, Galiziako Lurralde Autonomoa. Halaber mintzatua Portugalen ere. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West Iberian, Portuguese-Galician. Galiziera portuges eta espainieraren artean aurkitzen da, baina portugesarekiko gertuago. Portugesak % 85eko ulergarritasuna dauka galizierarekin (R. A. Hall, Jr., 1989). Dialekto asko; elebitasuna espainierarekin. Badago galizieraren Akademia. Hamarkada askoan eduki du garapen indartsua literaturan, barne eginik poesia, entsegua eta nobela; halaber garatu ditu gai ideologiko, filosofiko,  eta soziologikoak, gainera hezkuntza maila guztietan, goi hezkuntza barne. Identitate etnikoaren eta galizieraren hazkundea. Hizkuntza ofiziala.

 

PORTUGAL

 

galician (galego, gallego) [GLN] 15.000 hiztun Tras Os Montes-en (1994, D. and N.Burns). Entre-Minho-e-Douroko ipar probintziak eta Trazoz-Montes (Tras Os Montes). Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West Iberian, Portuguese-Galician. Galiziera portuges eta espainieraren artean aurkitzen da, baina portugesarekiko gertuago. Badago galizieraren Akademia. Badago tentsioa Tras Os Montes Portugal eta Espainiaren artean dialektoen diferentziez eta identitateaz. Eta halaber dago tentsioa beraien artean ortografiaz. Ikus sarrera nagusia Espainian.

 

Hizkuntza / lengua: galiziera / galician / gallego / galicien.

Hiztunak / hablantes (2002): 2.560.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Galizia, Argentina, Asturias, León, Zamora.

 

 

HISTORIA. Galaecia erromatar probintzian mintzatutako latinaren familia erromanikoko indoeuropar hizkuntza, XIV. m.ra arte portugesarekin oso estu ahaidetua.

III. m.an Gaelica izeneko erromatar probintzia sortu zen, zeinen parte baitziren Dueroz iparraldeko lurraldeak. VIII. m.az gero 2 komunikabide-kode ezberdin daudela esan daiteke: latina hizkuntza jasoa eta galiziera erromantzea beheko hizkuntza bezala. XI. m.aren bukaeran Miño eta Mondego ibaien artean Condado Portucalense konderria eratu zen. 1139an independente deklaratu zen: Portugalgo erreinua. Herrialde berri honek arabiar herrialdeak konkistatzeari ekin zion eta bere gortea geroz eta hegoalderago joan zen: Coimbra, Santarem, Lisboa. Iparraldeko senideekiko harremanak hautsi egin ziren praktikan zeren eta Galiziak Leongo erreinuaren patu politikoari jarraitu baitzion eta gero Gaztelarenari.

XIII. m.an, galiziera gizarteko geruza guztien hizkuntza normal bilakatu zen eta, ondorioz, kultur hizkuntza. Gainera Penintsula osoko literaturen faborea eskuratu zuen: Martín Codax, Arias Nunes, Alfonso Eanes, Alfontso X.a Jakintsua Gaztelako erregea eta Don Dionis Portugalgo erregeak  galizieraz idazten zuten. Galiziera gailur gorenean aurkitzen zen eta esan dezakegu galiziera zela Penintsularekiko, Katalunia ezik, proventzera bezala gorte frantses eta italiarrekiko. XV. m.an, ordea, bere agintearen amaiera gertatu zen zeren eta gaztelania hasi baitzen sartzen lehenengo elizaren bitartez, gero gizarteko goi-geruzetan eta azkenik kultur hizkuntza bezala menderatu egin zuen. Errege Katolikoek, beren printzipio unitarioa aldarrikatuz, uniformitate linguistikoa ezarri zuten. Periferiako kulturak ahultzen hasi ziren.

 

 

XVI. m.aren erdialdean jada ez da galizieraz dokumenturik idazten eta nahiz eta inork ez duen debekatu, galdua da hizkuntza kultu bezala.  Bere eremua landatar eskualdeak dira eta hirietako biztanle pobreenak. Nekazarien hizkuntzatzat jotzen da. Galegoek emigratzeari eman zioten enplegu apalen bila: morroi, zerbitzu-mutil eta nekazari doaz. Galegoa deskalifikatua geratu da eta topiko bilakatua. Batzuetan galegoek ukatu egiten zuten beren jatorria eta nolabait kontsideratutzat har zitzaten portuges bezala ibili ohi ziren.

Gainbehera edo endekapen honen ondoren, 1780an, gaztelaniaren irakaskuntza behartu zen. Galiziara joan ziren katalanak eta leondarrak industria eta merkataritza sustatzera, baina gaztelaniaz baliatzen ziren. Burgesiak progresuaren hizkuntza besarkatu zuen, espainiera.

XIX. m.an desgalegazioak aurrera darrai. Maila behereneko jendeak ezin du gaztelania ikasi, nahiz eta bai nahi lukeen integrazioa helburu. Garai horretan, erromantizismoak eraginda, hizkuntza errejionalen aldeko erreakzioa piztu zen. 1863an Rosalia Castrokoaren Cantares Gallegos publikatu zen, herri-hizkeran idatzitako liburua, zuela bi mendez idazkeran erabili gabe zegoen hizkuntzan. 1880an Follas novas publikatu zen, galizieraz hau ere. Rosaliarekin batera Eduardo Pondal eta Curros Enríquez nabarmendu ziren. 

XX. m.aren hastapenean, galiziera literatur hizkuntzas normal bilakatu zen, poesia kultibatuz eta gutxiago prosa. 1907tik aurrera, galiziera erabiltzen zuten alderdi galegozaleen mitinetan eta era guztietako ospakizun publikoetan ere berdin. 1936ko estatutuan gaztelaniarekin ofizialkidetasuna aitortu zitzaion, baina guda zibilak ito egin zuen bat-batean aldaketa. Hirurogeikoen amaieran eta jada 1970ean jatorriko hizkuntzak denen ahotan ziren. Laurogeikoen hamarkadan gizarteko klase jasoenek gaztelania zuten mintzatu, idatzi eta pentsatzeko hizkuntza; nekazalgoak, marinelek, obreroek. Burgesia txikiak galiziera erabiltzen zuten, baina gaztelaniaz idatzi. Laurogeita hamarrekoen hamarkadan egoera asko aldatu zen eta galiziera eguneroko bizitzan txertatzeak ez zuen jada  atzerabiderik.

Galizieraz lehenengo testuak 1227koak dira.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Zazpi bokal toniko ditu, 12 eta gainera sudurkarituak dituen portugesaren aldean diferentzia handia. B) e eta o laburrak irekiak mantendu dira eta ez dute gaztelaniak bezala diptongatu: pedra (piedra, harria), porta (puerta, atea) eta hiztunek hobetsi egiten dituzte i eta u bokal galego itxiak. C) Kontsonanteei dagokienez, latineko hasierako f, g, j mantendu egin ditu: foliam > folla (hoja, hostoa), januarium > xaneiro (enero, urtarrila). D) Latineko bokalarteko n eta l galdu egin ditu: luna > lua (luna, ilargia), solum > so (solo, bakarrik). E) Latineko pl, cl, fl multzo kontsonantikoak palatalizatzea galizieraren joera tipikoa da:  pluvia > chuvia (lluvia, euria). F) Bere sistema kontsonantikoak ez du s ozen txistukaria, portugeseko jamais bezalako hitzetan agertzen dena. Badu gaztelaniak bezala [θ]  interdentala (za, ce, ci, zo, zu) eta baita [ĉ] afrikatua ere, gaztelaniako ch-ri dagokiona. Ez ditu bereizten /b/ eta /v/.

Morfosintaxia. A) Izenen generoa eta numeroa bereizi egiten ditu. Normalean, galizieraz -on amaitzen diren hitzak portugesez     -ao sudurkariak dira. B) Aditzei buruz, iraganaldi gogor galegoen 1. pertsona -n amaitzen da (houben), eta portugesez e. 3. pertsona  o amaitzen da eta portugesez e (dixo/disse). C) Gauden garaian, gaztelaniak galizieraren eremu zabalak bereganatu ditu. D) Ez dago zatiketa dialektalik. E) Hona hemen galizieraz lehenengo 10 zenbakiak: un/unha (1), dous/duas (2), tres (3), catro (4), cinco (5), seis (6), sete (7), oito (8), nove (9), dez (10).

 

Idazkera. Latindar alfabetoa erabiltzen du gaztelaniarekiko hurrengo berezita-sunekin: x sabaiaurreko igurzkari gorra da, andalueraz muchacho hitzean ch bezala edota frantsesezko chambre bezala edota ingelesez ship hitzeko sh bezala. ch multzoa, ordea, gaztelaniaz bezala ahoskatzen da eta nh n belar bezala: unha, eta ez da nahastu behar portugeseko nh-rekin, hau gaztelaniako ñ bezala baita.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la familia románica del latín hablado en la provincia romana de Galaecia y fuertemente emparentada con el portugués, con la que se confunde hasta el s. XIV.

En el s. III se forma una provincia romana, la Gaelica, de la que forman parte los territorios del norte del Duero. Desde el s. VIII se puede hablar de 2 códigos de comunicación distintos: el latín como lengua alta, y el romance gallego como lengua baja. A finales del s. XI se constituye entre los ríos Miño y Mondego el Condado Portucalense. En 1139 se declara independiente: es el reino de Portugal. Este nuevo país emprende la reconquista de dominios árabes y su corte se va trasladando cada vez más hacia el sur: Coimbra, Santarem, Lisboa. Las relaciones con los hermanos del norte quedan prácticamente  cortadas porque Galicia sigue la suerte política del reino de León y después del de Castilla.

En el s. XIII, el gallego se convierte en lengua normal de comunicación en todas las capas sociales y, consecuentemente, en lengua de cultura. Consigue, además, el favor de las literaturas de toda la Península: Martín Codax, Arias Nunes, Alfonso Eanes, el rey de Castilla Alfonso X el Sabio, el rey de Portugal Don Dionis escriben en gallego. La lengua está en su periodo de esplendor y podemos decir que es para la Península, excepto Cataluña, lo que el provenzal a las cortes francesas e italianas. El s. XV, sin embargo, marca el final de su dominio porque el castellano empieza a introducirse a través de la iglesia  primero, después en las capas altas de la sociedad y luego va ganando terreno como lengua de cultura. Los Reyes Católicos, que se habían inspirado en principios unitarios, exigen también la uniformidad lingüística. Las culturas periféricas empiezan a quedar relegadas.

Hacia la mitad del s. XVI ya no hay documentos en gallego, y aunque nadie lo ha prohibido, no existe como lengua culta. Reduce su ámbito a las zonas rurales y a los habitantes menos afortunados de las ciudades. Se empieza a considerar como una lengua de campesinos. Los gallegos emigran en busca de empleos modestos: criados, mozos de servicio y labradores. Se descalifica lo gallego, que se convierte en tópico. En ocasiones los gallegos niegan su origen y en su deseo de ser considerados se hacen pasar por portugueses. 

 

A esta situación de decadencia se suma en 1780 la obligatoriedad de la enseñanza en lengua castellana. Llegan a Galicia catalanes y leoneses que promueven la industria y el comercio, pero que usan como lengua el castellano. La burguesía se incorpora a la lengua del progreso, el español.

En el s. XIX no cesa el proceso de desgalleguización. La población de nivel más bajo no logra hablar castellano, aunque desearía hacerlo para su integración. Se produce, entonces, impulsado por el romanticismo, una reacción en favor de las lenguas regionales. En 1863 se publica Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, libro de la lengua del pueblo, la hablada, que desde hace dos siglos no se escribe. En 1880 se publica Follas novas, también en gallego. Con Rosalía destacan los poetas Eduardo Pondal y Curros Enríquez.

 

En los albores del s. XX, el gallego se convierte en lengua literaria normal, que se cultiva en poesía, y menos en prosa. Desde 1907 se usa en los mítines de los partidos galleguistas y se va imponiendo en toda clase de actos públicos. En el estatuto de 1936 se reconoce la cooficialidad con el castellano, pero la guerra civil frena repentinamente el cambio. A fines de los sesenta hay una fuerte reacción, y ya en 1970 se vuelve a hablar de las lenguas vernáculas. Durante la década de los ochenta las clases sociales más elevadas hablan, escriben y piensan en castellano; el campesinado, los marineros, los obreros, la pequeña burguesía lo hacen en gallego, pero escriben en castellano. La situación ha cambiado mucho en la década de los noventa, en la que la integración en la vida diaria parece irreversible.

 

Los primeros textos en gallego datan de 1227.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El gallego dispone de 7 vocales tónicas, diferencia importante frente al portugués que usa 12, y además marcadas por la nasalidad. B) La e y o breves se mantienen abiertas y no diptongan como en castellano: pedra (piedra), porta (puerta) y las vocales gallegas cerradas i, u son preferidas por los hablantes. C) En cuanto a las consonantes, conserva la f, g, j iniciales latinas: foliam > folla (hoja), januarium > xaneiro (enero). D) Pierde la n y l intervocálicas latinas: luna > lua (luna), solum > so (solo). E) Típicamente gallega es la palatalización de los grupos consonánticos  latinos pl, cl, fl: pluvia > chuvia (lluvia). F) El sistema consonántico no tiene la s sonora sibilante que aparece en portugués en palabras como jamais. Sí tiene, como el español, la interdental [θ]  (za, ce, ci, zo, zu) y la africada [ĉ], que corresponde a la letra ch. Tampoco distingue entre /b/ y /v/.

 

Morfosintaxis. A) Diferencia el género y número de los nombres. En general, los finales  de  palabras en -on son en portugués -ao con nasalidad. B) En cuanto a los verbos, la 1ª persona de los pretéritos fuertes gallegos terminan en -n (houben), en portugués en e. La 3ª persona termina en o y en portugués en e (dixo/disse). C) Modernamente, el castellano ha invadido amplios sectores del gallego. D) No cabe hablar de fragmentación dialectal. E) Los 10 primeros números en gallego son: un/unha (1), dous/duas (2), tres (3), catro (4), cinco (5), seis (6), sete (7), oito (8), nove (9), dez (10).

Escritura. Utiliza el alfabeto latino con las siguientes particularidades respecto al castellano: la x es prepalatal fricativa sorda que suena como la ch andaluza de muchacho o la francesa chambre o la inglesa sh de ship. El grupo ch, sin embargo, suena como en español, y la nh se pronuncia n velar: unha, que no debe confundirse  con la nh portuguesa  que corresponde a la ñ castellana.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMÁTICA ELEMENTAL DEL GALLEGO COMÚN, Manuais, Ed. Galaxia, Ricardo Carballo Calero, 18x12, 346 or., Vigo, 1979.

LINGUA GALEGA-7, Ciclo Superior, 7º, Xosé Alberto Platero Varela eta Xosé Luis Álvarez Freire, 25x19, 224 or., Madrid, 1985.

PICARIÑOS, falar, xogar e lér, Método galego de lectura, Contos, Galaxia, 78 or., Barcelona, 1975.

XILGARO. LINGUA GALEGA, Equipo Raiola, Ciclo Superior, 7º, E.X.B., Anaya, 28x18, 191 or., Madrid, 1991.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO GALEGO-CASTELÁN E VOCABULARIO CASTELÁN-GALEGO, 2ª edición, X.L, Franco Grande, Editorial Galaxia, S.A., 18x11,5, 966 or., Vigo, 1972.

DICCIONARIO GALEGO-CASTELÁN E VOCABULARIO CASTELÁN-GALEGO, Outaca edizon, Leandro Carré Alvarellos, 17,5x12, 1045 or., 1984.

DICCIONARIO GALEGO-ÉUSCARO / EUSKARA-GALIZIERA, Servizo de Publicacións, Universidade de Vigo, Isaac Fernández Fernández, 24x17, 266 or., Vigo, 2010.

DICCIONARIO NORMATIVO GALEGO-CASTELLÁN, Elkarren artean, Galaxia, 24,5x16, 996 or., Vigo, 1988.

ELEMENTOS ETIMOLÓGICOS. SEGÚN EL MÉTODO DE EUCLIDES, Frei Martín Sarmiento, Facsimilea, Universidade de Vigo, Museo de Pontevedra, 30x22, Pontevedra, 1997.

 

GALIZIAR ALFABETOA

GALICIAN ALPHABET

 

 

Galiziar alfabetoa / Galician alphabet

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

L l

M m

N n

a

be

ce

de

e

efe

gue

hache

i

ele

eme

ene

Ñ ñ

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

X x

Z z

 

eñe

o

pe

cu

erre

esse

te

u

uve

xe

zeta

 

 

The letters J (iota), K (ca), W (uve dobre) and Y (i grego) are also used but only in loan words. There are also six digraphs: CH, GU, LL, NH, QU and RR. QU and GU are used only before the vowels E and I.

 

Galiziar ahoskera / Galician pronunciation

 

 

Testu-lagina galizieraz / Sample text in Galician

 

Tódolos seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, díbense comportar fraternalmente uns cos outros.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)