Wolofera

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Atlantic, Northern, Senegambian, Fula-Wolof, Wolof.

Language codes:

        ISO  639-1    wo

        ISO  639-2    wol

        ISO  639-3    Either:

                              wol - wolof

                              wof - gambian wolof

Linguasphere: 90-AAA.

Glottolog: wolo1247.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: wolof)

ouolof alt wolof [WOL].

volof alt wolof [WOL].

waro-waro alt wolof [WOL].

walaf alt wolof [WOL].

wolof [WOL] hizk. Senegal; baita Frantzia, Gambia, Ginea, Ginea-Bissau, Mali, Mauritania ere.

wolof, gambian [WOF] hizk. Gambia.

yallof alt wolof [WOL].

 

GAMBIA

 

wolof, gambian [WOF] 146.650 hiztun (1998). Western Dibisioa, Gambia Ibaiaren hegoaldea eta zentrala; ipar ibai-bazterreko wolofdarrek Senegalgo wolofera mintzatzen dute. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Atlantic, Northern, Senegambian, Fula-Wolof, Wolof.   Senegalgo wolofera eta Gambiakoa ez dira elkar ulergarriak. 

 

MAURITANIA

 

wolof (ouolof, yallof, walaf, volof) [WOL] 10.000 hiztun (1993, Johnstoe). Niger-Congo, Atlantic-Congo, Atlantic, Northern, Senegambian, Fula-Wolof, Wolof.   Dialektoak: baol, cayor, dyolof (djolof, jolof), lebou, ndyanger. Gambiako woloferaz ezberdina; komunikazio handiena duen hizkuntza. Ikus sarrera nagusia Senegalen.

 

SENEGAL

 

wolof (ouolof, yallof, walaf, volof, waro-waro) [WOL] 3.170.200 hiztun (1998), herrialde guztietako populazio osoa 3.215.000 edo gehiago lehen hizkuntza dutenak (1998), 7.000.000 2. hizkuntza dutenak barne (1999, WA). Mendebaldea eta zentrala, Senegal Ibaiaren ezkerraldea Laku Berderaino;  baliteke Malin ere egotea; halaber mintzatua Frantzia, Gambia, Ginea, Ginea-Bissau, Mali, eta Mauritanian. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Atlantic, Northern, Senegambian, Fula-Wolof, Wolof.  Dialektoak: baol, cayor, dyolof (djolof, jolof), lebou (lebu), jander. Gambiako woloferaz ezberdina, elebitasuna frantsesez, arabieraz; Senegalgo afrikar hizkuntza nagusia, batez ere hiritarra; ‘wolof’ deitzen dira eurak, hizkuntza nazionala, hiztegia, gramatika, irrati-emanaldiak.

 

Hizkuntza / lengua: wolofera / wolof / volofo / wolof.

Hiztunak / hablantes (2002): 5.178.000 ama hizkuntza dutenak eta 8.338.000 hizkuntza behikular dutenak (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Senegal (peul-wolofera: 3.400.000), Gambia (131.000), Mauritania, Frantzia, Ginea, Ginea-Bissau, Mali.

 

 

HISTORIA. Senegalgo etnia ugariena den wolof herriaren atlantiko-mendebaldar familiako hizkuntza nigero-kongoarra, serera edo dioleraren nahikoa antzekoa. Vo- edo wo- aurrizki deformatua da (bo-), hizkuntza bantuetan pertsonen plurala adierazten duena, eta Lof edo Diolof hiztunen eskualdearen izena da. Senegalgo (Senegaal / ?????????) 6 hizkuntza ofizialetako bat da sereera, mandinkera, pularera, diolera eta soninkeerarekin.

XIV. m.an jada portugaldar merkatariak konturatu ziren garrantzizkoa zela wolofera jakitea beren transakzioetarako. XIX. m.aren erdialdera woloferadunak islamdartu egin zituzten ia masiboki. Beren literaturaren zati handi bat arabieraz idatzi zen lehen garaian eta joan den mendearen amaieratik aurrera woloferaz.

Afrikasko beste hizkuntza asko ez bezala, gaur kulturalki hedatzen ari diren gutxi batzuen artekoa da etnia dibertsoen komunikazio hizkuntza bihurtuz, bereziki Senegalen, eta bere hedatze horrek batasuna dakarkio herrialdeari afrikar herrialde askoren heterogeneitatearekin erkatuz gero. Hizkuntza behikularra izateak prestigiatua dago komunikabideetan erabiltzeko eta herritarren artean areagotzen ari dira bere fama eta prestigioa. Gaur Senegalgo hizkuntzarik garrantzitsuena da, koofiziala beste bostekin eta beraz irakaskuntzan erabilia, merkataritzan hedatuena, komunikabide oraletan askoz erabiliena, non frantsesa duen bakarrik aurretik; hedatuena da umeen arteko ama hizkuntza bezala, bereziki gurasoak etnia diferentekoak badira. Hirietan integratzen dien gehienak wolofera erabiltzen dute.

 

Woloftarrek talde etnikoa osatzen dute Senegal, Gambia eta Mauritanian. Senegalen populazioaren % 40 osatzen dute. Gehingoa dira iparraldeko Saint-Louis, erdialdeko Kaolack eta mendebaldeko Dakarren. Kasamantzen ere badira batzuk. Gambian woloftarrak dira g.g.b. populazioaren % 15 eta Banjul hiriburuan % 50. Mauritanian % 7 dira eta herrialdearen kostaldean bizi dira.

 

Inperio woloftarra Erdi Aroko estatua izan zen eta g.g.b. 1350etik 1890era agindu zuen Senegal eta Gambiaren parte batean. Botere honen amaiera Frantziako indar kolonialek ekarri zuten 1870 eta 1890 urteen artean, hemen hasi zelarik  Senegal estatu modernoaren unifikazioa.

Senegaldar populazioaren gehiengoa  musulmana da,  gutxiengo kristauak tartean. XIX. m.an wolof komunitateetan errotu ziren musulman sufi anaidiak erruz ugaldu ziren XX. m.an. Beren liderrek eragin kultural eta politiko izugarria ezarri zuten  gainerako komunitate musulman gehienetan.

Zeremonia tradizionalek, hala nola ezkontzak, hiletak, bataioak, beren ezaugarri berezi batzuk galdu eta  bateratu egin dituzte XX. m.an zehar.

Lehenengoz arabiar idazkeraren bertsio batean idatzi zen, Senegalgo zaharrek gaur oraindik ere badarabiltena. Wolofera ortografia latindar alfabetoarekin 1974an estandarizatu zen, gaur Senegalen ofiziala dena.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Woloferazko alfabetoak 29 letra ditu, hauetatik 20 kontsonante eta 9 bokal. Woloferaz letra guztiak bikoiztu daitezke, hurrengoak ezik: à, ë, f, q, s. B) Bokal luzeak eta laburrak bereizten ditu eta sudurkaritu daitezke. C) Ez da hizkuntza tonala. D) Baditu hots batzuk hizkuntza erromanikoetan agertzen ez direnak.

Morfosintaxia. A) Wolofera klase-hizkuntza da, ez du artikiluetan generorik. Klase bakoitza kontsonante determinatzaile batek markatzen du, izenari lotzen zaizkion  determinatzaile edo ordezkoen multzoa osatzeko oinarria dena. Determinatzaile hauek klase bakoitzarentzat hasierako kontsonanteek bereizten dituzte, sailkatzaileak deituak. Zortzi sailkatzaile daude singularrean eta 2 pluralean. B) Generoa zehazteko, maskulinorako góor erabiltzen du eta jigéen femeninorako: doom ju góor (mutila), doom ju jigéen (neska). C) Woloferak ez dauka benetako denbora gramatikalik. Moduak deitzen diren 6 jokaeren multzoa 2 aspekturen  oposiziora mugatzen da: burutua eta ez burutua, baina enplegu-bariazio batzuekin bakarrik. D) Aditz izenak iniziala sudurkarituz eratzen dira. E) Aberatsa da hizkietan eta hauek bokalez aldatzen dute dagokion izenarekiko gertuago edo urrunago egotearen arabera, honela adjektibo erakusleen esanahia zehaztuz. F) Posesiboak izenaren aurrean jartzen dira 1. eta 2. pertsonetan eta ondoren 3. pertsonan: suma kaas ‘nire edontzia, kaas am ‘bere edontzia’. G) Hona hemen woloferaz lehenengo 10 zenbakiak: benn (1), ñaar (2), ñett (3), ñeent (4), juróom (5), juróom-benn (6), juróom-ñaar (7), juróom-ñett (8), juróom-ñeent (9), fukk (10).

Idazkera. Arabiar alfabetoa maiz, batez ere testu erlijiosoetan. Arau-finkotasun eskasa. Duela hamarkada batzuez gero, halaber erabiltzen du latindar alfabetoa ere oso konbentzionalak ez diren ikur batzuk erantsita.

 

 

HISTORIA. Lengua nigero-congolesa de la familia atlantico-occidental del pueblo volofo, la etnia más numerosa de Senegal y cercana a lenguas como el serero o el diola. Vo- o wo- es prefijo deformado (bo-) que marca el plural de las personas  en las lenguas bantúes, y Lof o Diolof es el nombre de la región de sus hablantes.  Es una de las 6 lenguas nacionales de Senegal (Senegaal / ?????????) junto con serer, mandinka, pulaar, diola y soninke.

Ya en el s. XIV los mercaderes portugueses  consideraban importante el conocimiento del volofo para sus transacciones. A mediados del s. XIX los hablantes del volofo fueron convertidos al islamismo casi de manera masiva. Buena parte de su literatura se redacta en árabe en sus primeras épocas y desde final  de siglo en volofo.

 

En la actualidad y a diferencia  de otras lenguas africanas, es una de las pocas que culturalmente se extiende para convertirse en lengua de comunicación  de las distintas etnias, en particular en Senegal, y en su extensión contribuye a la unidad lingüística del país si lo comparamos con la heterogeneidad de otros países africanos. Su condición de lengua vehicular  lo privilegia en su uso en los medios de comunicación, y extiente su fama y prestigio como uso popular. Hoy es la lengua más importante de Senegal, cooficial junto con otras 5 y por tanto utilizada en enseñanza, la más extendida en su uso comercial, la más ampliamente utilizada  en los medios de comunicación orales, donde solo es superada por el francés, y las más extendida  como lengua materna  especialmente entre los niños  cuyos padres son de diferentes etnias. La mayoría de la población que se integra en las ciudades utiliza el volofo.

Los volofos forman un grupo étnico que se encuentra en Senegal, Gambia y Mauritania. En Senegal constituyen un 40% de la población. Son la mayoría en Saint-Louis en el norte, Kaolack en el centro y Dakar al oeste. También hay unos pocos en Casamance. En Gambia son volofos aproximadamente el 15% de la población, siendo el 50% en su capital Banjul. En Mauritania constituyen 7% que viven en la costa sur del país.

El imperio volofo fue un estado medieval en el oeste africano, que gobernó parte de Senegal y Gambia desde aproximadamente 1350 a 1890. El final de este poderío se produjo a manos de las fuerzas coloniales de Francia entre 1870 y 1890, que marca el comienzo de la formación de Senegal como estado unificado.

La gran mayoría de la población senegalesa es musulmana, con minorías cristianas. Hermandades sufi musulmanas radicadas  en comunidades volofas en el s. XIX, crecieron masivamente en el s. XX. Sus líderes ejercieron una muy fuerte influencia cultural y política en la mayoría de las comunidades musulmanas.

Las ceremonias tradicionales  como bodas, funerales, bautismos han perdido algunos elementos tradicionales  distintivos y se han fusionado a través del s. XX.

Se escribió por primera vez en versión escritura árabe conocida como wolofal, que todavía utilizan muchas  personas mayores en Senegal. La ortografía volofa con alfabeto latino se estandarizó en 1974 y es la escritura oficial en Senegal.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El alfabeto volofo comprende 29 letras, de las cuales 20 son consonantes y 9 vocales. Todas las letras del alfabeto wolof son geminables excepto: à, ë, f, q, s. B) Distingue entre vocales largas y breves y todas ellas son susceptibles de ser nasalizadas. C) No usa tonos. D) Hay ciertos sonidos que no existen en las lenguas románicas.

 

Morfosintaxis. A) El volofo es lengua de clases, no posee género en los artículos. Cada clase es marcada por una consonante determinativa que sirve de base para formar el conjunto de determinantes o substitutos ligados al nombre. Estas determinantes se distinguen para cada clase con una consonante inicial, llamada clasificadora. Hay 8 clasificadoras en singular y 2 en plural. B) Para precisar el género, utiliza góor para masculino y jigéen para femenino: doom ju góor (chico), doom ju jigéen (chica). C) El volofo no tiene tiempos gramaticales propiamente dichos. El conjunto de 6 conjugaciones llamadas modos está reducido a la oposición de 2 aspectos: acabado e inacabado, pero solamente con unas variaciones de empleo. D) Los nombres procedentes de verbos se forman mediante la nasalización de la inicial. E) Rica en sufijos, cambian éstos de vocal según la mayor o menor proximidad del nombre considerado, desempeñando así  el significado que corresponde a los adjetivos demostrativos. F) Los posesivos se colocan delante del nombre en la primera y segunda personas, pero después si es la tercera persona: suma kaas ‘mi vaso’, kaas am ‘su vaso’ (de él/ella). G) Los 10 primeros números en volofo son: benn (1), ñaar (2), ñett (3), ñeent (4), juróom (5), juróom-benn (6), juróom-ñaar (7), juróom-ñett (8), juróom-ñeent (9), fukk (10).

Escritura. Alfabeto árabe con frecuencia, sobre todo en textos religiosos. Escasa fijación de normas. Desde hace unas décadas  utiliza también el alfabeto latino, añadiéndole algunos signos poco convencionales.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GAN GI  / THE VISITOR, Speak wolof quickly, for tourists and foreigners, Pap Abdoulaye Dial, 20x14, 100 or., Saint-Louis, 2008.

INITIATION RAPIDE À LA GRAMMAIRE WOLOF, Roofoo-gi-baat (wolof-français), 2ème édition,  Abdoulaye Dial,  29x20, 55 or., Saint-Louis, 2002.

PARLONS WOLOF, Langue et culture, gramatika eta hiztegia, L’Harmattan, Michel Malherbe eta Cheikh Sall, 21,5x13, 181 or., Paris, 1989.

LE WOLOF de poche, Assimil évasion,  Un guide de conversation original et facile, les mots clés, les expressions courantes, les coutumes locales, un lexique de plus de 1.000 mots, Michael Franke, 14,5x10,5, 160 or., France, 2004.

TÉERE ESPAÑOL BIY WOMMAT – CI WOLOF, español sin barreras, Guía de español para senegaleses en uolof, Espasa, 15x9, 227 or., Madrid, 2005.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

FRANÇAIS-WOLOF, dictionnaire usuel ‘micro dico’,  Souleymane Faye, 21x13,5 187, Belgique, 1996.

 

Parlons wolof liburuaren sinopsia:

 

  Depuis 1641 que le Sénégal et la France entretiennent des rapports ininterrompus, les peuples des deux pays devraient bien se connaître. Mais si la culture française a été largement assimilée par les Sénégalais, les Français, même résident à Dakar, n’ont trop souvent que des notions bien sommaires  de la culture du Sénégal, en particulier de celle des Wolofs qui en constituent la principale ethnie.

Pourtant un vif intérêt pour la culture africaine se développe et c’est pour faire face à cette demande qu’a été écrit cet ouvrage.

Le public auquel s’adresse ce livre s’étend aux Sénégalais  désireux de mieux connaître la grammaire  de la langue qu’ils parlent mais qu’ils n’ont parfois pas étudiée à l’école.

Les lecteurs francophones feront la découverte d’une langue très optimale et dépaysante ainsi que d’une culture dont ils ne supçonnnent généralement pas la richesse.

Un court vocabulaire français-wolof et un lexique wolof-français complètent l’ouvrage.

Les auteurs son Michel Malherbe, directeur de collection a l’Harmattan, et Cheikh Sall, linguiste sénégalais.

D’autres ouvrages sont en préparation dans la même collection pour le soninké (sarakolé), le swahili, le fon, le kabyle, l’ourdou, l’indonésien et le birman.

 

WOLOFERA ALFABETOA

WOLOF ALPHABET

 

Wolofera latindar alfabetoa / Wolof (Latin) alphabet

A a

B b

C c

D d

E e

Ë ë

F f

G g

I i

J j

K k

L l

M m

N n

Ñ ñ

? ?

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

W w

X x

Y y

 

 

 

Woloferaren ahoskera / Wolof pronunciation

 

 

Wolofal woloferarentzat arabiar idazkera

Wolofal (Arabic script for Wolof)

 

 

Garay alfabetoa / Garay alphabet

 

 

Testu-lagina latindar alfabetoan

Sample text in the Latin alphabet

 

Doomi aadama yépp danuy juddu, yam ci tawfeex ci sag ak sañ-sañ. Nekk na it ku xam dëgg te ànd na ak xelam, te war naa jëflante ak nawleen, te teg ko ci wàllu mbokk.

 

Sample text in the Garay alphabet

 

Itzulpena / Translation