Wayuuera

 

WAYUUERA

WAYUU, GUAJIRA, GUAJIRA

 

Language family: Arawacan, Maipuran, Northern Maipuran, Caribbean.

Language codes:

        ISO  639-1  -   

        ISO  639-2  -   

        ISO  639-3  guc

Glottlog: wayu1243.   

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: wayuunaiki):

goajiro alt wayuu [GUC].

guajira alt wayuu [GUC].

guajiro alt wayuu [GUC].

wayuu [GUC] hizk. Kolonbia; baita Venezuela ere.

 

KOLONBIA

 

wayuu (guajiro, goajiro, guajira) [GUC] 135.000 hiztun (1995, SIL), bi herrialdeetako populazio osoa 305.000. Guajira Penintsula karibear kostaldean, halaber mintzatua Venezuelan. Arawacan, Maipuran, Northern Maipuran, Caribbean. VSO.

 

VENEZUELA

 

wayuu (guajiro, guajira, goajiro) [GUC] 170.000 hiztun (1995, SIL). Zulia estatua, mendebaldea, Guajira Penintsula. Arawacan, Maipuran, Northern Maipuran, Caribbean. Ikus sarrera nagusia Kolonbian.

 

Hizkuntza / lengua: wayuuera / wayuu / guajira / guajira.

Hiztunak / hablantes (2007): 320.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Kolonbia (Guajira penintsulan), Venezuela.

 

 

HISTORIA. Wayuuera Arawak izeneko Hizkuntz Familiakoa da. Ehun bat mila biztanle dira eta laurden bat Venezuelan bizi da.

Guajirarrak Kolonbiaren iparraldeko Guajira penintsula estepar elkorrean eta  Venezuelarekin mugakide den lurraldean bizi dira, ekialdean, Marakaibo bitartean. Oso euri gutxi egiten du eta tenperaturak 40º C har dezake. Klima honek nomada izatera behartzen ditu.

Klana da gizartearen oinarria. Klan bakoitzak odolez bertakoak diren guztiak hartzen ditu bere baitan. Klan bakoitzak bere buruzagia du eta kargua aberastasunari, jatorriari edota bi faktore hauei zor die. Buruzagi zaharrenak du agintea beste buruzagien gainetik.

 

Ezkontza emakumea erosiz burutzen dute eta klanari buruz exogamikoa izan ohi da. Gaur elementu berriak agertzen ari dira: familiarekiko exogamia eta ezkontza katolikoaren ezarpena. Herentziari buruz, klanaren funtzioak familia ari da bereganatzen gaur. Guajirar gehienak poligamoak dira. Gizahilketa eragilearen heriotzaz zigortzen dute edota klaneko beste norbaitenaz edota eragindako kalteak ordainaraziz;  suizidioa eragin zuen personaren baitan zigortu behar da.

Guajirarren artean morrontza (joputasuna) eta esklabotza ematen dira. Lehenengoan jabea jopuaren lan-indarraz bakarrik baliatzen da; bigarren kasuan, nagusia esklaboaren lanaren, biziaren, emazteen eta abarren jabea da eta oztopo edo eragozpen gertatzen bazaio, hil egiten du. Esklaboa izaten da klanen arteko gudan klan garaileak preso hartutako pertsona.

Untxiak eta muskerrak bakarrik harrapa ditzakete eta, beraz, beren ekonomia abereen baitan dago, hala nola merkatuan saltzen dituzten antxume eta ardiak. Ganadua, txerriak eta oiloak ere hazten dituzte. Arraina itsasotik lortzen dute. Lurra jabetza kolektiboarena da baina produktuak norbanakoaren jabetzakoak. Hirietan su-armak, munizioak, ehunak, arroza, azukrea, tabakoa, ontziratuak, baxera etab.en truke  gatza, ganadua, gazta, esnea, larruak, perlak, ostrak, arraina, zura, manufakturak etab. aldatzen dituzte.

Kotoi eta ardatzarekin txintxorroak, kolore bizkiko gerrikoak eta hamakak fabrikatzen dituzte. Baita buztinezko pitxerrak, kokoaren maskorretik ateratako koilarak, arku eta lumadun geziak ere. Guajirar tapakia, emakumezkoen jantzi tradizionala, oso tipikoa da dituen koloreengatik. Guajirar gehienak oraindik ere traje tradizionalaz janzten dira, baina gizonezko batzuk hasi dira mendebaldeko estiloaz janzten.

Jarduera ekonomiko guztietan indigenak zuriaren esplotazio biktima izan dira. Erritu erlijiosoak azti edo xamanak gidatzen ditu eta maraka magikoak, tabakoa eta txingarrak erabiltzen ditu errituak burutzeko.

 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A)  Wayuuerak 20 fonema segmental xumeko sistema fonetikoa du, hau da, 12 kontsonante (p, t, k, m, n, ñ, l, rr, s, sh, j, ch), 2 erdikontsonante (y, w) eta  6 bokal (a, e, i, o, u, ü). B) Hizkuntza honetan garrantzi handia du bokalen iraupen erlatiboak eta hauxe izan daiteke arrotzarentzat zailtasunik handiena. Wayuuerazko 6 bokaletatik edozein izan daiteke luzea nahiz laburra eta bere iraupen erlatiboak hitzaren esanahia aldatu egiten du. C) Espainieraz ez dira ematen wayuuerazko hurrengo fonemak: dardarkari xume eta anitza (l, rr), igurzkari apiko-albeolar-sabaikaria (sh) eta atzeko bokala (ü). D) l dardarkari xumea eta rr anitzaren arteko oposizioa hurbil dago espainierazko l eta rr-ren oposiziotik, kointziditu gabe. Wayuuerako l fonema, dardarkari albeolar laterala, bai l-tik bai eta espainierazko r xumetik ere bereizi egiten da eta espainierazko bi soinu horietatik du zerbait. Hemendik segitzen da wayuueraren soinu honi “ere-ele” deitzea. Guajirar elebidunak entzutean, espainierazko l-rekin asimilatzen du eta espainieraz mintzatzen denak, berriz, espainierazko r-rekin. Wayuuerazko  rr dardarkari anitza ere ez da espainierazko carro, burro hitzen rr bezalakoa eta ezta aroma edo arma hitzen r bezalakoa ere. E) sh igurzkaria egiteko mihiaren gainaldea haginei lotu behar zaie eta bitartean mihiaren erpina beheko hortzetara jaisten da eta aireak ihes egiten du mihia eta goiko hortzen tartetik mihiaren posizioak uzten dion kanalizazioari jarraituz. Igurzkari albeolar-sabaikari-ildaskatu honi               -espainieraz  ez dago- wayuuerak ch afrikatu albeolar-sabaikaria kontrajartzen dio. F) Espainieraz mintzatzen denak bokal guztiak ezagutzen ditu, azkena (ü) ezik. Soinu hau bokal ez borobilduarena da ezpainak borobilduz ahoskatzen den u ez bezala. ü ahoskatzeko ezpainak atzeraka zabaldu behar dira, eta airea egozten den bitartean aho-kordak areago teinkatu. Ez dira nahasi behar wayuuerako ü eta ü alemana edota ü frantsesa. G) Wayuueraz ohikoa da bigarren silaba  azentuduna eta laburra izatea. Arau hau ez dute betetzen, besteak beste, espainieratik edo espainieraren  bidez hartutako hitzek: cóco, párra, káula, páa, mésa, ea. Lehenengoa luzea bada, tonikoa da. H) Apostrofeak (’) adierazten du bere aurreko bokala laburra eta tonikoa dela. ipa’-ren azken silaba espainierazko papá-rena baino laburragoa da. I) h-k adierazten du bere aurreko bokala luzea dela. J) Tiletak azentua adierazten du eta azentu zirkunflexuak ü tonikoa dela. Autore batzuek bokal luzea bikoiztuz adierazten dute; hemen bokal bikoitza bokal bikoitza da.

Morfosintaxia. A) Hitzen ordenak balio sintaktikoa du. Perpausaren ohiko ordena hurrengoa da: Aditza + Subjektua + Osagarria. B) Subjektua erakusle pertsonala bada, aditzaren ondoren jarri behar da. C) Adjektiboak perpausaren lehen lekua hartzen badu, aditzaren funtzioa betetzen du. D) Kantitateak adierazteko, hamar hitz daude bakarrik, lehenengo 10 zenbakiei dagozkienak. Guajirarrak gaur 10-etik gora edota 100-etik gora pasatzean espainierazko zenbakikuntzari heltzen dio. Normalean numerala substantiboaren aurretik doa. E) Hona hemen wayuueraz lehenengo 10 zenbakiak: wané (1), piáma (2), apü’nüin (3), piéinchi (4), ja.rrái (5), aipirrua (6), akárraishi (7), mekísalü (8), mekíeetsasalü (9), poló (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA UbicGuaj.jpg (5429 bytes)El idioma guajiro pertenece a la Familia Lingüística Arawak. El número de habitantes se acerca a 100.000 y una cuarta parte vive en Venezuela.

Los guajiros viven en la árida península de la Guajira al norte de Colombia y en el área limítrofe con Venezuela, hacia el oriente, hasta Maracaibo. El clima es seco estepario, de escasas lluvias y cuya temperatura llega a los 40° C. El clima les obliga a vivir como nómadas.

El clan es la base de la sociedad. Cada clan lleva un nombre particular que cobija a todos los individuos que pertenecen por consanguinidad a él. Cada clan tiene su jefe, que desempeña el cargo por sus riquezas acumuladas, por abolengo o por ambos factores. El jefe más anciano tiene mayor autoridad sobre los demás.

El matrimonio se realiza por compra de la mujer y es exogámico en relación al clan. Hoy aparecen nuevos elementos: la exogamia, en relación con la familia, y la implantación del matrimonio católico. En cuanto a la herencia, las funciones del clan pertenecen cada vez más a la familia. La mayoría de los guajiros son polígamos, castigan el homicidio con la muerte del causante o con la de algún miembro de su clan, o con un pago por los daños ocasionados; el suicidio se castiga en la persona que lo ocasionó.

Existen entre los guajiros la servidumbre y la esclavitud.  En la primera el señor o amo disfruta solamente de la capacidad de trabajo del siervo; en la segunda, el amo dispone del trabajo, vida, esposas, etc., del esclavo y en caso de que lo considere un obstáculo o estorbo, le da muerte. Se llega a ser esclavo cuando después de una guerra el individuo es tomado como prisionero por el clan vencedor.

En su territorio se consigue solamente conejo y lagarto, por tanto su economía depende de los animales domésticos como los chivos y las ovejas que venden en el mercado. Además crían ganado, cerdos y gallinas. Obtienen pescado en el mar. La tierra es propiedad colectiva pero los productos de la tierra son de propiedad individual. En los centros urbanos intercambian armas de fuego, municiones, telas, arroz, azúcar, tabaco, enlatados, vajillas, etc., que son cambiados por sal, ganado, queso, leche, cueros, perlas, ostras, pescados, maderas, manufacturas, etc.

Con el algodón y un huso o rueda de mano hacen chinchorros, cinturones de vivos colores y hamacas. Además fabrican jarros de barro, cucharas, sacadas de las conchas del coco; arcos y flechas emplumadas. La manta guajira, el vestido tradicional de las mujeres, es muy típica por su colorido. La mayoría de los guajiros todavía lleva el traje tradicional, pero algunos hombres se visten al estilo occidental.

 

En todas sus actividades económicas el indígena ha sido víctima de la explotación por parte del blanco. La práctica de los ritos religiosos es realizada por el shamán o piaché. Utiliza las maracas mágicas, el tabaco y la brasa para la culminación de estos ritos.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El idioma guajiro tiene un sistema fonético de 20 fonemas segmentales simples, o sea, 12 consonantes (p, t, k, m, n, ñ, l, rr, s, sh, j, ch), 2 semiconsonantes (y, w) y 6 vocales (a, e, i, o, u, ü). B) La duración relativa de las vocales tiene gran importancia en el idioma y quizás constituye la mayor dificultad para el extranjero. Cada una de las 6 vocales guajiras  puede ser larga o corta y su duración relativa cambia el significado de la palabra. C) En castellano no se conocen los fonemas guajiros siguientes: las vibrantes simple y múltiple (l, rr), la fricativa ápico-alvéolo-palatal (sh) y la vocal posterior (ü). D) La oposición entre la vibrante simple l y la múltiple rr se aproxima a la de la l y la rr castellanas sin coincidir con ella. El fonema l guajiro, una alveolar lateral vibrante, se distingue tanto de la l como de la r simple castellana y tiene algo de esos dos sonidos castellanos. De ahí que se llame este sonido guajiro la “ere-ele”. Al oírlo, un guajiro bilingüe lo asimila  a la l castellana, mientras que el de habla castellana lo asimila  a la r castellana. Tampoco la vibrante múltiple rr guajira es ni la rr castellana de carro, burro ni la r de aroma o arma. E) La fricativa sh se forma pegando la parte superior de la lengua a las muelas mientras el ápice  de la lengua baja hacia los dientes inferiores, el aire escapa por entre la lengua y los dientes superiores siguiendo la canalización ofrecida por la posición de la lengua. A esta fricativa alvéolo-palatal-acanalada -inexistente en castellano- el guajiro opone la africada alvéolo-palatal ch... F) Todas las vocales las conoce el de habla española, menos la última (ü). Este sonido es el de una vocal no redondeada en contraste con la u que se pronuncia redondeando los labios. La ü se produce ensanchando los labios hacia atrás, aumentando la tensión en las cuerdas vocales mientras se expulsa el aire.No se debe confundir la ü guajira con la ü alemana o la ü francesa. G) En guajiro lo normal es que la segunda sílaba sea acentuada y breve. Son excepción a esta regla, entre otras, algunas palabras tomadas del o a través del castellano: cóco, párra, káula, páa, mésa, etc. Si la primera es larga, es tónica. H) El apóstrofe (’) indica que la vocal precedente es corta y tónica. La sílaba final de ipa’ es más corta que la de papá en castellano. I) La h indica que la vocal precedente es larga. J) La tilde indica acento y el acento circunflejo indica que la ü es tónica. Algunos autores señalan las largas con doble vocal; aquí la doble vocal es doble vocal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfosintaxis. A) El orden de las diversas palabras tiene relevancia sintáctica. El orden habitual de la oración es: Verbo + Sujeto + Complementos. B) Si el sujeto es un demostrativo personal, guarda la posición inmediata al verbo. C) Si un adjetivo ocupa el primer puesto de la oración, está verbificado. D) Para la expresión de las diversas cantidades, existen solamente diez palabras, las correspondientes a los diez primeros números. Normalmente el guajiro hoy en día en cuanto pasa de 10, en otros de ciento, se pasa a la numeración castellana. El numeral precede ordinariamente al sustantivo. E) Los 10 primeros números en guajira son: wané (1), piáma (2), apü’nüin (3), piéinchi (4), ja.rrái (5), aipirrua (6), akárraishi (7), mekísalü (8), mekíeetsasalü (9), poló (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA GUAJIRA, Jesús Olza Zubiri eta Miguel Angel Jusayu, 23x15,5, 460 or., Caracas, 1978.

 

FONOLOGIA

 

Wayuuera ahoskera / Wayuu pronunciation

 

 

 

Wayuu pronunciation

 

Testu-lagina wayuueraz / Sample text in Wayuu

 

Naa wayuukana jemeishi süpüla taashi süma wanawa sülu'u nakua'ipa, aka müin yaa epijainjana sünain anajiranawaa a'in nama napüshi.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)