Tiwiera

TIWIAN, TIWI, TIWI

 Language family: Australian, Tiwian.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3   tiw

AIATSIS: N20.

Glottolog: tiwi1244.

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: tiwi)

tiwi [TIW] hizk. Australia.

 AUSTRALIA

 tiwi [TIW] 1.500 hiztun, ongi ez dakitenak barne (1983, Black). Bathurst eta Melville Uharteak, Nguiu, Nonthern Territory. Australian, Tiwian. Elebitasuna ingelesez. SVO.

 Hizkuntza / lengua: tiwiera / tiwi / tiwi / tiwi.

Hiztunak / hablantes (2006): 1.700 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Australia.

 

 

HISTORIA. Tiwiera 1987an 1.500/1.600 pertsonak mintzatzen zuten, 65 km Darwindik iparraldera, Australian.Tiwi herri osoa da elebiduna, gaztetxoenak eta zaharrak izan ezik. Azken urteetan tiwierak normalak baino aldakuntza handiagoak jasan ditu eta jasaten ari da eta bere egitura ere aldatzen ari da. Duela gutxi gorabehera 70 urtez gero du ingelesarekin kontaktua.

 

Tiwi komunitatearen hizkuntza 4 hizkera eratan zati daiteke: betiko tiwiera, tiwiera modernoa ingelesaren eragin bortitzarekin, tiwiera-ingelesa, hots, tiwieraren eragin handiko ingelesa eta australiar ingeles estandarra.

Australiako beste talde jatorrikoak bezalaxe, tiwi herri tradizionala ehiztari eta  biltzaile nomadek osatzen zuten. Hala ere, bere kulturak baditu ezaugarri bereziak.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Tiwierak 4 bokal ditu eta 22 kontsonante. B) Azentua azken aurreko silabak hartzen du. 3 silaba baino gehiagoko hitzek 2. azentu bat dute, sekundarioa, lehenengo silaban.

Morfosintaxia. A) Aditzek afixuak hartzen dituzte, bereziki atzizkiak, subjektua, objektu zuzena eta zejarkakoa, denbora, aspektua eta adierazten dituztenak. Baditu forma nominalak. B) Tiwiera tradizionala hizkuntza polisintetikoa da, baina gazteriak mintzatzen duenak galdua du ezaugarri hau. Aditz inflexioa oso galdua du eta forma perifrastikoek eta analitikoek ordezkatu dute.C) Hona hemen tiwieraz lehenengo 10 zenbakiak: yati (m)/nyatinga (f) (1), yirrara (m)/yinjara (f) gauzentzat eta pertsonentzat yurrara (pl) (2), gauzentzat yirrajirrima (m)/jajirrima (f) eta pertsonentzat yurrajirrima (pl) (3), yatapinti/yatawulingirri (4), punginingita (5), kiringarra (6), kiringarra yirrara (7), kiringarra yirrajirrima (8), kiringarra + yatawulingirri/yatapinti/kiriyatapinti (9), wamutirrara (10). 

Idazkera. Ez du tradizio idatzirik.

 

 

HISTORIA. La lengua tiwi era hablada en 1987 por 1.500-1.600 personas, 65 km al norte de Darwin, Australia. Casi todo el pueblo tiwi, excepto quizá los más jóvenes y algunos de los más viejos, es bilingüe. En los últimos años el tiwi ha sufrido y sigue sufriendo un cambio mayor que el normal y su estructura se está modificando. Mantiene contacto con el inglés desde aproximadamente 70 años.

El lenguaje de la comunidad tiwi puede caracterizarse por 4 formas de habla: tiwi tradicional, tiwi moderno con fuerte influencia del inglés, tiwi-inglés que consiste en un inglés con fuerte influencia del tiwi y un inglés aurtraliano standar.

Al igual que otros grupos aborígenes de Australia, el pueblo tradicional tiwi componían cazadores y recolectores nómadas. Sin embargo, su cultura mantiene rasgos distintivos.   

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El  tiwi posee 4 vocales y 22 consonantes. B) El acento recae en la penúltima sílaba. En las palabras que tienen más de 3 sílabas, otro acento, secundario, recibe la primera sílaba. 

Morfosintaxis. A) El verbo admite afijos, principalmente prefijos, que indican sujeto, objeto directo e indirecto, tiempo, aspecto, etc. Incorpora formas nominales. B) El tiwi tradicional es lengua polisintética, pero el que habla la juventud ha perdido esta característica. En su habla la inflexión verbal se ha perdido sensiblemente siendo reemplazada por las formas verbales perifrásticas y analíticas. C) Los 10 primeros números en tiwi tradicional son: yati (m)/nyatinga (f) (1), yirrara (m)/yinjara (f) gauzentzat eta pertsonentzat yurrara (pl) (2), gauzentzat yirrajirrima (m)/jajirrima (f) eta pertsonentzat yurrajirrima (pl) (3), yatapinti/yatawulingirri (4), punginingita (5), kiringarra (6), kiringarra yirrara (7), kiringarra yirrajirrima (8), kiringarra + yatawulingirri/yatapinti/kiriyatapinti (9), wamutirrara (10). 

Escritura. No posee tradición escrita.

 

 GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 TIWI TODAY, Pacific Linguistics, Series C – Nº 96, Edukia: I. Introduction and background. II. Phonology. III. Word classes. IV. Verbal constructions. V. Phrases. VI. Clauses and sentences. VII. Summary of the changes. VIII. Language contact phenomena and their relationship to tiwi. Appendix 1: lexical and semantic changes. Appendix 2: Texts. Appendix 3: Comparision of phonetic symbolisation of TT vowels. References to other australian languages, Jennifer Lee, The Australian National University, oso-oso-oso bibliografia oparoa (287 titulu), 25x20, 449+27 or.,  Camberra, 1987.

 Fonologia/Phonology

 Kontsonanteak/ Consonants

 

 

Peripheral

Laminal

Apical

Labial

Velar

Palatal

Dental

Alveolar

Retroflex

Plosive

p [p]

k [k]

th [t̠] ~ [t̪]

t [t]

rt [ʈ]

Nasal

m [m]

ng [ŋ]

 

nh [n̪]

n [n]

rn [ɳ]

Rhotic

 

 

rr [r]

r [ɻ]

Lateral

 

 

l [l]

rl [ɭ]

Approximant

w [w]

? [ɰ]

y [j]

 

 

 

 

Bokalak/Vowels

 

 

Front

Central

Back

Close

i

 

u

Open

 

a

o