Tirurayera

TIRURAY, TIRURAI, TIRURAY

 

Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Meso-Philippine, Central Philippine, Tiruray.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    tiy

Glottolog: tiru1241.

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa):

teduray alt tiruray [TIY].

tirurai alt tiruray [TIY].

tiruray [TIY] hizk. Filipinak.

 FILIPINAK

 tiruray (tirurai, teduray) [TIY] 34.340 hiztun (1975eko errolda). Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Meso-Philippine, Central Philippine, Tiruray.Upi, Cotabato, Mindanao.

 Hizkuntza / lengua: tirurayera /  tiruray / tirurai / tiruray.

Hiztunak / hablantes (2002): 50.000 (Ethnologue, SIL).

Herrialdea / país: Filipinak (Upi, Cotabato, Mindanao).

 

 

HISTORIA. Hizkuntza malaio-polinesiarra, Mindanaon (Filipinak) mintzatua. Egokia da jakinaraztea A. Gerriko euskal jesuita izan zela hizkuntza hau ikasi zuen lehenengoa eta, dudarik gabe, hobekien ezagutzera iritsi zena.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Tirurayerak ez ditu h, ll, ñ, p, x, z kontsonanteak. Jatorri espainola izan eta ll duten hitzetan, hau li multzoz ordezkatzen da: medalla ® medalia. B) Ez du p letra eta ez dakite ahoskatzen ere, bere ordez f erabiltzen dutelarik.

Morfologia. A) Artikulua i da eta izenentzat eta apelatiboentzat balio du eta ez du ez generorik ez numerorik. Bere plurala dë, do, da partikulekin osatzen da: do bateu (harriak). B) Izenak ez du generorik, ez numerorik ez kasurik. Izaki bizidunetan laguey erabiltzen da maskulinoentzat (I itú laguey, txakur arra) eta libun femeninoentzat (I itú libun, txakur emea). C) Sei kasu ditu: nominatiboa, genitiboa, datiboa, akusatiboa, bokatiboa, ablatiboa. D) Izan aditzak ez du esanahi propiorik. Baditu boz aktiboa eta pasiboa. E) Hona hemen tirurayeraz lehenengo 10 zenbakiak: sebaán (1), rúo (2), tetleu (3), efot (4), limo (5), enem (6), fiteu (7), ualeu (8), sieu (9), folo (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua malayo-polinesia, hablada en Mindanao, Filipinas. Es oportuno recordar que fue el jesuita vasco P. Gerriko el primero que estudió prácticamente esta lengua y el que mejor, sin duda, llegó a conocerla.

 

 

LENGUA. Principales características. 

Fonética.  A) La lengua tirurai carece de las consonantes h, ll, ñ, p, x, z. En las palabras de origen español que tienen ll, suele suplirse ésta con la l seguida de i: medalla ® medalia. B) Carecen de la p que ni siquiera saben pronunciar, usando f en su lugar.

Morfología. A) El artículo es i que vale para nombres propios y apelativos, sin distinción de género y número. Su plural se forma con las partículas dë, do, da: do bateu (piedras), pero i do bateu (las piedras). B) El sustantivo carece en absoluto de género, número y caso. En los seres animados utilízase la palabra laguey para masculino (I itú laguey, perro macho) y libun para femenino. C) Posee 6 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, ablativo. D) El verbo ser no tiene significación propia. Posee uso de la activa y de la pasiva. E) Los 10 primeros números en tirurai son: sebaán (1), rúo (2), tetleu (3), efot (4), limo (5), enem (6), fiteu (7), ualeu (8), sieu (9), folo (10).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 LENGUA TIRURAY, Edukiak: I. Observaciones gramaticales sobre la lengua tiruray. II. Un P. misionero de la Compañía de Jesús, 54 or. III. Diccionario tiruray-español, Primera parte,  P. Guillermo Bennásar, 201 or. IV. Diccionario español-tiruray, Segunda  parte,  P. Guillermo Bennásar, 175 or. V. Costumbres de los indios tirurayes, José Tenorio (A) Sigayán, 91 or.  VI. Catecismo hiostórico,  Claudio Fleury, 137 or., 19x13,5, 567 or., Manila, 1892.