Tamulera

TAMULERA

TAMIL, TAMIL, TAMOUL

 

Ikus tamilera Asia atalean. Le tamoul de poche liburuan, Assimil évasion frantsesezko kolekzioan, tamoul erabiltzen du Indiako Tamil Nadu Estatuko hizkuntzari buruz. Nolanahi ere, tamil da.

 

Language family: Dravidian, Southern, Tamil-Kannada, Tamil-Kodagu, Tamil-Malayalam, Tamil.

Language codes:

       ISO  639-1   ta  

       ISO  639-2   tam  

       ISO  639-3   Variously 

                          tam – Modern Tamil

                          oty – Old Tamil

                          ptq – Pattapu Bhasha

linguist list: oty Old Tamil

Glottolog: tamil1289 (Modern Tamil)

                  oldt1248 (Old Tamil)

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: tamil):

 

Hizkuntza / lengua: tamulera / tamil / tamil / tamoul.

Hiztunak / hablantes (2014): 68.000.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Tamil Nadu (India).

 

oOo

 

HISTORIA. Baina zertarako tamulera, Indian mundu guztiak daki ingelesa eta? Sarri esan ohi da Indian moldatzeko ingelesarekin aski dela. Horrela da turismo munduan, hiritar klase ertainaren gizarte sektore eskolatu eta mendebaldartuan. Baina ez dira hauek Tamil Nadun eduki daitezkeen kontaktu interesgarrienak.

Hego Indiako lau Estatuek, hots, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala eta Tamil Nadu (edo Tamil Herriak) ezaugarri komunak partekatzen dituzte eta nahikoa kidetasun kultural dituzte Hego India kontzeptuak benetako zentzua edukitzeko. Lau Estatu hautetaik, non mintzatzen diren hizkuntza dravidak eta ez indo-ariarrak, Tamil Nadu da bisitatuena. Tamilek oso harro daude beren hizkuntzaz, munduko zaharrenetakoa eta gaur oraindik ere mintzatua. Ipar Indian hain mintzatua den hindiera, gutxik mintzatzen eta ulertzen du Tamil Nadun. 

Tamil Naduk Frantziak hainbat biztanle ditu eta populazioaren % 90ek ama hizkuntza dute tamulera eta beste % 10ek tamulera erabiltzen dute etxetik at. Tamulera hizkuntza ofiziala eta administratiboa da Tamil Nadun. Tamilen artean bisita atsegina burutzeko, ez da inor damutuko beren hizkuntzaren hastapentxo batzuk ikasteaz. Eta asko eskertuko diote.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Hamabi bokal eta hemezortzi kontsonante ditu. B) a, i, u, e, o laburrak dira eta biloiztuz luze bihurtzen dira. Bokal luzeak oso era luzean ahoskatu behar dira. C)  Badira 5 kontsonante tamil ezberdin ahoskatzen direnak hitz hasieran badaude edota bikoiztuak edo bi bokalen artean kokatuak edo sudurkari baten ondoren. D) Kontsonante erretroflexuak, majuskulaz idatziak, nahikoa ugariak dira. E) Hona hemen tamuleraz lehen hamar zenbakiak: oNNu (1), réNDu (2), muuNu (3), naalu (4), añju (5), aaru (6), éélu (7), eTTu (8), ombadu (9), pattu (10).

Morfosintaxia.

Idazkera. Alfabeto propioa, brahmieratik eratorria.

 

***

HISTORIA. Pero ¿para qué el tamil, si en India todo el mundo habla inglés? A menudo se dice que para desenvolverse en India basta con el inglés.  Ello es cierto para con los profesionales del turismo, con un sector social instruido y occidentalizado de la clase media urbana. Pero no son estos los contactos más interesantes  que se pueden tener en Tamil Nadu.

Los cuatro Estados de India del Sur: Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala y Tamil Nadu (o País Tamil) comparten características comunes y poseen suficientes afinidades culturales para que el término India del Sur tenga sentido. De estos cuatro Estados, donde se hablan lenguas drávidas y no indo-arias como en el norte, es Tamil Nadu el más visitado. Los tamiles están muy orgullosos de su lengua, una de las más antiguas del mundo que hoy todavía se habla. El hindi, muy extendido en el Norte de India, pocos hablan y entienden en Tamil Nadu.

El estado de Tamil Nadu tiene tantos habitantes como Francia y el 90% de su población tiene el tamil como lengua materna y el 10 % restante utiliza el tamil en los contactos no familiares. El tamil es la lengua oficial y administrativa del estado Tamil Nadu. Para sentirse bien cómodo entre los tamiles, nadie lamentará haberse previamente iniciado en su lengua. Lo agradecen.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 12 vocales y 18 consonantes. B) a, i, u, e, o son breves y se doblan para convertirlas en largas. Las vocales largas deben pronunciarse arrastrando su sonido largamente. C) Hay cinco consonantes tamiles que se pronuncian de manera diferente según estén al principio de palabra o estén redobladas o bien estén situadas entre dos vocales o tras una nasal. D) Las consonantes retroflexas, transcritas con mayúsculas, son bastante frecuentes. E) Los 10 primeros números en tamil son: oNNu (1), réNDu (2), muuNu (3), naalu (4), añju (5), aaru (6), éélu (7), eTTu (8), ombadu (9), pattu (10).

Morfosintaxis.

Escritura. Posee alfabeto propio, derivado del brahmi.

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

LE TAMOUL de poche, Assimil évasion, Un guide de conversation original et facile, les mots clés, les expressions courantes, les coutumes locales, Horst Schweia eta K. Muruganandam, 14,5x10,5, 192 or., France, 1999 eta 2007.