Portugesa

PORTUGUESE, PORTUGUÉS, PORTUGAIS

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West Iberian, Portuguese-Galician.

Language codes:

        ISO  639-1    pt

        ISO  639-2    por

        ISO  639-3    either.

                              por - Portuguese

                              ccd - Cafundó

Linguasphere:  51-AAA-a  

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: português):

português alt portuguese [POR].

português de Bidau dial pidgin, Timor [TVY].

português de Malaca alt malaccan creole portuguese [MCM].

portuguese [POR] hizk. Portugal; baita ere AEB, Alemania, Andorra, Angola, Antigua eta Barbuda, Belgika, Brasil,  Cabo Verde Uharteak, Erresuma Batua, Espainia, Frantzia, Hego Afrika, Ginea-Bissau, Guyana, India, Indonesia, Jamaica, Kanada, Kongo, Luxenburgo, Malawi, Mozambike, Namibia, Oman, Paraguai, São Tomé eta Principe, St. Vincent eta Grenadines, Suriname, Suitza, Timor Lorosae, Txina, Uruguai.

portuguese calão dial calo [RMR].

portuguese creolealt crioulo, upper guinea [POV].

portuguese patois alt malaccan creole portuguese  [MCM].

 PORTUGAL

 portuguese (português) [POR] 10.000.000 hiztun. Herrialde guztietako populazio osoa 176.000.000 lehen hizkuntza dutenak (1999, WA), 191.000.000 barne eginik bigarren hizkuntza dutenak (1999, WA). Iberia, Azores, Madeira. Halaber mintzatua beste 33 herrialdetan barne eginik Alemania, Andorra, Angola, Antigua eta Barbuda, Belgika, Brasil,  Cabo Verde Uharteak, Frantzia, Ginea-Bissau, Guyana, India, Indonesia, Jamaica, Kanada, Kongo, Luxenburgo, Malawi, Mozambike, Txina. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West Iberian, Portuguese-Galician. Dialektoak: beira, galician, madeira-azores, estremenho, brazilian portuguese. Portugalgo portuges estandarra hegoaldeko edo estremenho dialektoan dago oinarritua (Lisboa eta Coimbra). Hizkuntza ofiziala, hiztegia, gramatika, SVO.

 Hizkuntza / lengua: portugesa / portuguese / portugués / portugais.

Hiztunak / hablantes (2002): 171.760.000 ama-hizkuntza. 180.580.000 behikulartzat dutenekin (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Brasil (159.930.000), Portugal (9.890.000), Mozanbike (5.160.000), Angola (3.900.000), Frantzia (680.000), AEB (510.000), Kanada (230.000), Paraguai (170.000), Luxenburgo, Australia, Makao, Espainia, Andorra, Cabo Verde, Ginea-Bissau, Timor, Santo Tome eta Printzipe.

 

 

HISTORIA.Galegoarekin anitz ezaugarri dituen indoeuropar hizkuntza, erromanikoen familiakoa. Erromatar Inperioa erori arte erabilia ez zen Portugale hitzak, jatorriz Dueroren bokaleko bi hiri adierazten zituen: Portu (gaur Oporto) eta Cale (gaur Vila Nova de Gaia deitzen dena).Lusitania deitzen zen erromatar probintzia zaharrak Salamanca eta Merida (Emerita Augusta) ere bere baitan hartzen zituen.

411n sueviarrak Galaecia erromatar probintzian jarri ziren bizitzen. 585ean bisigodoek sueviarren lekua hartu zuten eta arabiarrak 711n iritsi arte agindu zuten. Orduko latinaren eta hizkuntza germanikoen arteko harremanak, beraz, 6 mendez iraun zuen. Arabierarekiko kontaktua, nahiz eta benetan laburragoa izan, askoz intentsuagoa izan zen.

1139an Alfontso Enríquez Portugalgo lehen errege bilakatu zen arabiarrei lurraldearen gehiena konkistatu eta Gaztela eta Leongo Alfontso VII.a erregeaz independente deklaratu ondoren.

 

Erreinuaren lehen hiriburua Guimaraes izan zen, gero Coimbra eta Sintra ondoren, hizkuntza portugesa gauzatzen eragin handia izan zuen hiri mozarabiarra berau. 1249an jarri ohi da arabiar eraginaren amaiera, Faro hiria konkistatu zen urtean, Granada hartu baino 2 mende lehenago.

XII. eta XIV. m.etan zehar galegoa eta portugesa hizkuntza bat eta bera ziren eta literatura bikaina zuten garai horretan. Galego-portugesa, hizkuntza fin eta kultua, gaztelauek (Alfontso X, 1252-1284), katalanek eta proventzarrek erabiltzen zuten literaturako beren adierazpen-tresna bezala. Poeta ere bazen Portugalgo Don Denis erregeak (1279-1325) hartu zuen ordura arte latinez idazten ziren aktu edo ospakizun juridikoak erromantzean erredaktatzeko erabaki garrantzitsua.

XV. m da itsas espedizioena. Bi bidaia inportanteenak, Magallaes eta Kolonena, Gaztelako koroak ordainduta burutu ziren. Bigarrenak erabat kezkatuta, portugesek Alejandro VI.aren artekaritza eskatu zuten, hau baitzegoen kontsideratua Jainkoaren delegazioz munduko ondasun guztien kudeatzaile. Aita santuak 1493an bulda promulgatu zuen ordura arte ezagutu gabea zen lurraldea Gaztela eta Portugalen artean banatzeko. Urtebete geroago Portugalgo erregeak, kontinente berrian lurralde oso zabalak egon zitezkeenaren ustetan, Tordesillasen itun bat negoziatu zuen Errege Katolikoekin eta influentziak banatzeko marra berria 35º graduetatik  50º graduetara aldatzea lortu zuen, ordainetan  Ekialde Urrunean bere domeinuaren parte bati uko egin behar izan zuelarik. Pedro Alvares Cabralek konkistatu zuen Brasil 1500ean eta hizkuntza portugesa eraman zuen lurralde haietara.

Camoens-en Los Lusiadas publikatzeak bideratu zuen portuges klasikoa, nahiz eta idazle honek ere bai erabili zuen garai hartan modan zegoen hizkuntza, gaztelania. Portugal gaztelaniar administrazioari atxikia egon zen 1580tik 1640ra eta kontaktu horrek asko erraztu zuen gaztelania kultur hizkuntztzat hartzea.

Espainolen Amerikak bai bezala, Brasilek ez zuen unibertsitaterik eta  klase aberatsek Coimbrara bidaltzen zituzten beren seme-alabak estudiatzera. Kolonoek mintzatzen zuten portugesaren ondoan, Beasilen lingua geral deitua mintzatzen zen, tupieraren aldaera sinplifikatua jesuiten lanari esker, horrela komunikatzen zirelarik portugesak eta bertakoak. Beste tribu batzuek beren hizkuntzei eutsi zieten, linguas travadas deituei.

XVIII. m.an populatu zuten portugesek Brasil. Pambal-eko markesak lingua gerala debekatu egin zuen 1757an. Orduan bereganatu zituen Brasilgo portugesak bere ezaugarri propioak: 1) Fonetika leuntzea. 2) Enuntziazioan tonuen aberastasuna. 3) s-ren ozentasun dardaratia galtzea. 4) Europako portugesaren você erabiltzea.5) Lexiko propioa garatzea. Napoleonek Portugal inbadi zezakeela eta gorteak Brasil babeslekutzat hartzeak portugesa amerikar lurraldeetan hedatzea bideratu zuen. Gorteak Brasilgo aldia amaitu zuenean (1802-1822), Brasilek independentzia lortu zuen.

Testu zaharrenak XIII. m.koak dira, galegoarekin bereizten hasi baino lehenagokoak. 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) 11 fonema bokaliko ditu. Irekiak eta itxiak (a, e, o) bereizten ditu. Oinarriko 5 bokalak  eta osa daitezkeen diptongoak sudurkaritu daitezke (idazkeran gaztelaniako ñ letraren tiletarekin ezaugarritzen dira). B) Kontsonanteei buruz, pl eta kl latindar multzoak hurrenez hurren ch: pluvia chuvia; clamare chamar bihurtu dira, kultismoetan izan ezik. j leun ahoskatzen da frantsesez bezala eta ez du espainolaren hots guturala. rr albeolarra da, Brasilen, ordea, guturala. d, t, l, eta n fonema horzkariak dira eta ahoskatzean  mihiak hortzak ukitzen ditu goiko partean. C) Hitzen kateamenduak amaierako s ozendu egiten du bokal artean aurkitzen denean. D) lh eta nh grafiak euskarazko ll eta ñ fonemen baliokideak dira hurrenez hurren. E) Portugesaren ezaugarria da latineko bokal arteko l eta n galtzea:  color → cor; corona coroa, salbu latinean kontsonante bikoitza zuten kasuetan: pellem pele (larrua), annum ano (urtea), edota mailegu arrotzetan: arabierako azulejo.

Morfosintaxia. A) Aditzei buruz, esan hizkuntza erromaniko bakarra dela perpausa mendeko substantiboa denean infinitiboan flexio pertsonala mantentzen duena:  partir (abiatu), partir eu (abia nadin). Pluskuanperfektuarentzat forma bakuna mantentzen du, amara (maitatu nuen) amaveram latinekotik jasoa. Subjuntibo, burutu eta burutugabearentzat futuroaren bi erak mantentzen ditu. B) Hona hemen portugesez lehenengo 10 zenbakiak: um/uma (1), dois (2), tres (3), quatro (4), cinco (5), seis (6), sete (7), oito (8), nove (9), dez (10).

Idazkera. Idazteko bi arautegi dauden arren (Brasilgoa eta Portugalgoa), biek hurbildu dituzte beren ortografiak, 1994ko urtarrilaren 1ean hartutako itunaren bidez eta portugesa hizkuntza ofizialtzat duten lurraldeetan ere geroz eta gehiago aplikatzen da.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la familia románica que comparte numerosos rasgos con el gallego. La palabra Portugale, no utilizada antes de la caída del Imperio romano, designaba en su origen dos ciudades en la desembocadura  del Duero: Portu (hoy Oporto) y Cale (hoy llamada Vila Nova de Gaia). La antigua provincia romana llamada Lusitania ocupaba también Salamanca y Mérida (Emerita Augusta).

En el año 411 los suevos se instalan en la provincia romana de Galaecia. Los visigodos suceden a los suevos en 585 y ejercen su dominio hasta la llegada de los árabes en 711. El contacto de aquel latín con las lenguas germánicas dura, por tanto, 6 siglos. El contacto con el árabe, aun siendo más breve, es mucho más considerable.  

En el año 1139 Alfonso Enríquez se convierte en el primer rey de Portugal después de haber reconquistado a los árabes gran parte del territorio e independizarse del rey Alfonso VII de Castilla y de León.

La primera capital del reino fue Guimaraes, luego Coimbra y después Sintra, cerca de Liboa, ciudad mozárabe que influye en la gestación de la lengua portuguesa. El fin de la influencia árabe suele situarse en 1249, año en que la ciudad de Faro es conquistada, dos siglos antes de la caída de Granada.

Durante los ss. XII y XIV el gallego y el portugués son la misma lengua y gozan de una literatura floreciente. El gallego-portugués, lengua refinada y culta, fue utilizada por castellanos (Alfonso X, 1252-1284), catalanes y provenzales como vehículo de expresión literaria. El rey de Portugal Don Denis (1279-1325), también poeta, tomó la importante decisión de redactar los actos jurídicos que hasta entonces habían sido escritos en latín, en lengua romance.

 

El s. XV es el de las expediciones marinas. Los dos viajes más importantes fueron hechos a expensas de la corona de Castilla, el de Magallanes y el de Colón. El segundo inquieta tanto a los portugueses que solicitan la mediación del papa Alejandro VI, considerado gestor de los bienes terrestres por delegación divina. El papa promulga una bula en 1493 que divide los territorios del mundo desconocido entre Castilla y Portugal. Un año más tarde el rey de Portugal, que según parece sospechaba ya la presencia de un amplio territorio en el nuevo continente, negocia con los Reyes Católicos en el tratado de Tordesillas una nueva repartición que desplaza de 35º a 50º grados al oeste la nueva línea de separación de influencias, a cambio de su renuncia a una parte del dominio de Extremo Oriente. Pedro Alvares Cabral conquista Brasil en el año 1500 y lleva la lengua a aquellos territorios.

 Con la publicación de Los lusíadas de Camoens nace el portugués clásico, aunque este escritor también usó la lengua de moda por entonces, el castellano. Portugal estuvo unido a la administración castellana (1580-1640) y aquel contacto favoreció la tendencia a adoptar el castellano como lengua de cultura.

Al contrario de lo que sucedía en la América española, Brasil no contaba con universidad y las clases acomodadas mandaban sus hijos a estudiar a Coimbra. Al lado del portugués hablado por los colonos, se usaba en Brasil la lingua geral, forma simplificada del tupí, gracias a la labor de los jesuitas que servía además como lengua de comunicación entre portugueses e indígenas. Otras tribus conservaban sus propias lenguas, llamadas linguas travadas.

En el s. XVIII los inmigrantes portugueses pueblan Brasil. El marqués de Pombal prohíbe en 1757 la lingua geral. El portugués de Brasil adquiere entonces sus características propias: 1)  La suavización de la fonética. 2) La riqueza de tonos en la enunciación. 3) La pérdida de sonoridad rehilada de la s.  4) El uso de você del portugués europeo. 5) El uso de un léxico propio. La instalación de la corte en Brasil para protegerse de la invasión de Portugal por Napoleón contribuyó a la expansión del portugués en territorio americano. Al final de aquella estancia (1802-1822) Brasil se independiza. 

Los textos más antiguos se remontan al s. XIII, antes de establecer diferenciación alguna con el gallego.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.  A) Dispone de 11 fonemas vocálicos. Distingue entre abiertas y cerradas (a, e, o). Las 5 vocales básicas y los diptongos formados por ellas se pueden nasalizar  (en la escritura aparecen con una tilde como la de la ñ española). B) En cuanto a las consonantes, los grupos latinos pl, kl se convierten en ch: pluvia > chuvia; clamare > chamar, salvo en los cultismos. La j se pronuncia suave, como la francesa. No existe el sonido gutural de la española. La rr es alveolar, pero en Brasil es gutural. La d, t, l y n son fonemas dentales y en su pronunciación la lengua toca los dientes en su parte posterior. C) El encadenamiento de las palabras sonoriza la s final de las mismas cuando aparecen en posición intervocálica. D) Las grafías lh y nh corresponden a las ll y ñ españolas respectivamente. E) Propia del portugués es la pérdida de la l y n latinas en posición intervocálica: color   cor; corona coroa, salvo cuando en latín tenían consonantes dobles: pellem pele (piel), annum ano (año), o las procedentes de lenguas extranjeras: azulejo del árabe. 

Morfosintaxis. A)  En cuanto a los verbos, es la única lengua románica que conserva la flexión personal en el infinitivo cuando la oración es subordinada sustantiva: partir (salir), partir eu (que yo salga). Conserva una forma simple para el pluscuamperfecto, amara (había amado) procedente del latín amaveram. Mantiene también las dos formas de futuro para el subjuntivo, el perfecto y el imperfecto. B) Los 10 primeros números en portugués son: um/uma (1), dois (2), tres (3), quatro (4), cinco (5), seis (6), sete (7), oito (8), nove (9), dez (10).

 

Escritura. Aunque existen dos normas para la escritura (la brasileña y la portuguesa), ambos países han acercado sus ortografias, gracias al acuerdo aplicado el 1 de enero de 1994 y que se extiende a los demás países donde el portugués es lengua oficial.

 

 GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 ¿QUIERE UD. SABER P. EN 10 DÍAS? Métodos Roberston, Barcelona, 1963.

BERVE GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO,  5.ª edição,  Celso Cunha eta Lindley Cintra, Ediçôes João Sá da Costa, 17x12, 486 or., Lisboa, 1992.

COMPORTAMIENTOS TONALES VOCÁLICOS EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS, Armando de Lacerda eta María Josefa Canellada, Registros cromográficos y líneas tonales, CSIC, Revista de Filología Española, 24,5x18, 271 or., Madrid, 1945.

CURSO DE PORTUGUÊS, Enciclopédia Estudo, Ediçôes ASA, Lisboa, 1999.

GRAMÁTICA FÁCIL da Língua Portuguesa, Texto Editora, Lisboa, 1998.

HUGO’S PORTUGUESE SIMPLIFIED, Part I, Standard edition, 212 or., Philadelphia, Urterik gabe.

PORTUGUESE, Collins, Phrase Book, Clear and Concise for Travellers Abroad,  N.J. Lamb, M.A., 16x10,5, 152 or., Great Britain, 1967.

 HIZTEGIAK, LEXIKOAK

DICIONÁRIO DE TÉTUM-PORTUGUÊS,   Proposta para a normalização ortográfica da língua tétum, Considerações prévias. Sons existentes em tétum. Estructura silábica. Acentuação das palavras. Uso do hífen, Luís Costa, Edições Colibri, 23,5x16,5, 349 or., Lisboa, 2000.

DICIONÁRIO LATINO-PORTUGUÊS, Francisco  Torrinha, Edições Marãnus, 21x15, 947 or., Porto, 1945.

ESPANHOL-PORTUGUÊS / PORTUGUÊS-ESPANHOL, Dicionário Mini, Porto Editora, 10,5x7,5, 496 or., Lisboa, 1999.

ESPERANTO – PORTUGUEZ, Precedido por um Resumo da Grammatica, por José Augusto Proença, Almeida & Sá, Succ., 19x13, 137 or.,  Porto, Urterik gabe.

MAGNUM LEXICON NOVISSIMUM LATINUM ET LUSITANUM, Ad plenissimam scriptorum latinorum interpretationem accomodatum, RR. PP. MM. Fr. Emmanuelis Pinii Cabralii et Joseph Antonii Ramalii, Opera et Studio Emmanuelis Joseph Ferreira, E  typis A. Pillet et Dumoulin, 27x21,5, 841 or., Parisiis,  1833.

PORTUGUESE-ENGLISH / ENGLISH-PORTUGUESE, Collins pocket dictionary, over 40.000 references and 70.000 translations, grammar section, meanings clearly singposted throughout, pronunciations clrearly shoun, General Editor Mike Harland B. A., Brazilian Consultant Dr. Euzi Rodrigues Moraes, 18,5x11, 438 or., Great Britain, 1991.

PORTUGUÊS-ESPAÑOL / ESPAÑOL-PORTUGUÉS, Dicionário Essencial, Vox, 17,5x11, 923 or., Barcelona, 1999.

 PORTUGES ALFABETOA / PORTUGUESE ALPHABET

 

Portuges alfabetoa / Portuguese alphabet / Alfabeto português

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

á

é

efe

agá

i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

jota

cá/capa

ele

eme

ene

ó

quê

erre

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

 

esse

u

dábliu,
dáblio,
duplo-vê

xis

ípsilon,
ipsilão,
i grego

 

 Oharra

k, w eta y mailegu arrotzetan bakarrik erabiltzen dira.

 Portugalgo portugesaren ahoskera / Pronunciation of the Portuguese of Portugal

 portugués

 Brasilgo portugesaren ahoskera

Pronunciation of the Portuguese of Brazil

 portugués

 

 portugués

Testu-lagina portugesez / Sample text in Portuguese

 Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

 Testu-lagina Brasilgo portugesez / Sample text in Brazilian Portuguese

 Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)