Nyanjera

 

 

NYANJERA (txitxewera)

NYANJA, CHICHEWA, CHICHEWA

 

Oharra: nyanjera eta txitxewera hizkuntza bat eta bera dira. Agian txitxewera nyanjeraren dialektoa.

 

Lenguage family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central, N, Nyanja.

Lenguage codes:

        ISO  639-1    ny

        ISO  639-2    nya

        ISO  639-3    nya

Glottolog: nyan1308.

Guthrie code: N. 30 (N. 31, N. 121)

Linguasphere:  99-AUS-xaa-xag.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: nyanja, chinyanja, chewa):

chewa dial nyanja [NYJ].

chichewa alt chewa dial nyanja [NYJ].

chichewa dial nyanja [NYJ].

chinyanja alt nyanja [NYJ].

cinyanja alt nyanja [NYJ].

cinyanja alt nyanja dial nyanja [NYJ].

nyanja [NYJ] hizk. Malawi; baita Bostwana, Mozambike, Tanzania, Zambia eta Zimbabwe ere.

 

MALAWI

 

nyanja (chinyanja, chewa) [NYJ] 3.958.000 hiztun (1993, Johnstone). Herrialde guztietako populazio osoa 5.622.000 (1998); barne eginik 2. hizkuntzatzat dutenak 6.000.000 (1999, WA). Mendebalde erdialdea eta hego mendebaldea; halaber mintzatua Bostwana, Mozanbike, Tanzania, Zanbia eta Zinbabwen ere. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central, N, Nyanja (N.30). Dialektoak: chewa (chichewa, cheva, sheva), ngoni, manganja (waganga, cimanganja), nyasa, peta (cipeta, maravi, marave, malaw). Ngoni gehienek Malawin chewa edo tumbuka mintzatzen dute. Hizkuntza nazionala, hiztegia, gramatika, SVO.

 

MOZAMBIKE

 

nyanja (chinyanja) [NYJ] 423.000 hiztun (1993, Johnstone). Niassa, Zambezia eta Tete probintziak. CiChewa Macanga distriktuan dago, Teten; CiNgoni Sanga eta Lagon dago Niassan, Angonia, Teten; CiNsenga Zumbon dago, Teten; CiNyanja Niassa Lakuaren inguruan dago, Niassan eta Teten. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central, N, Nyanja (N.30). Dialektoak: chewa (cewa, chichewa, cicewa), ngoni (cingoni), nsenga (cinsenga), nyanja (cinyanja). Ekialdeko dialektoa Mozanbiken. Hiztegia, gramatika, SVO. Ikus sarrera nagusia Malawin.

 

TANZANIA

 

nyanja (cinyanja, chewa) [NYJ] Gutzi batzuk. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central, N, Nyanja (N.30). Dialektoak: chichewa (chewa, cewa), peta (cipeta, chipeta, malawi, maravi, marave), chingoni (ngoni), manganja (waganja), nyasa, chikunda. Kuulwe (3.000 edo gutxiago; Willis 1966: 65-66) baliteke petaren berdina izatea. Ikus sarrera nagusia Malawin.

 

ZAMBIA

 

nyanja (chinyanja) [NYJ] 989.000 hiztun (1993, Johnstone), populazioaren % 11,7 (1986), barne eginik 196.640 chewa, 256.588 ngoni, 8.032 chiKunda (1969ko errolda). Ekialde eta erdialdeko probintziak. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central, N, Nyanja (N.30). Dialektoak: chichewa (chewa, cewa), peta (cipeta, chipeta, malawi, maravi, marave), chingoni (ngoni), manganja (waganga), nyasa, chikunda. Mendebaldeko dialektoa Zanbian; chewa, ngoni, eta kunda erabat ulerkorrak dira beren artean. Irakaskuntzan eta administrazioan onartua. Kunda dialektoa Mozanbikeko kundaren ezberdina da senga-sena taldean. Hizkuntza ofiziala, egunkariak, irrati-emanaldiak. Ikus sarrera nagusia Malawin.

 

ZIMBABWE

 

nyanja (chinyanja) [NYJ] 251.800 hiztun (1969ko errolda). Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central, N, Nyanja (N.30). Ikus sarrera nagusia Malawin.

 

Hizkuntza / lengua: nyanjera / nyanja / chichewa / chichewa.

Hiztunak / hablantes (2010): 9.300.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Malawi, Bostwana, Mozambike, Tanzania, Zambia eta Zimbabwe

 

 

HISTORIA. Nyanjera Malawiko hizkuntza nagusia da. Malawin hainbat talde etniko daude eta aniztasun bera ematen da bertako hizkuntzetan ere. Txewarrek nyanjera mintzatzen dute, lonwetarrek txilonbweera, yaotarrek txiyaoera etab. 1966ko erroldan 15 bat hizkuntza kontatu ziren. Hizkuntza hauek guztiak hizkuntza bantuen familiakoak dira.

Vasco Gamakoak 1497an Indiara egin bidaiaren ondoren, portugesak Sofalan kokatu ziren 1505ean urrearekin, burdinarekin eta boliarekin merkataritza egiteko eta merkantzia hauek urritu ahala esklaboen merkataritzari ekin zioten. Ia 2 m geroaro David Livingston eskoziar esploradore eta misiolariak lortu zuen  oro har Afrika zentraleko eta bereziki Malawiko geografiaren deskribapenak egitea.

Koloniaren garaian ingelesa izan zen hizkuntza ofiziala, txitunbukera zen iparraldean komunikabide hizkuntza (1948tik 1968ra) eta nyanjera  lingua franca nazionala. Politika mota hau modifikatu egin zen 1968an Malawiko gobernuaren legealdiaren ondoren, ingelesa hizkuntza ofizial eta nyanjera hizkuntza nazional bakartzat izendatuz, honela elkar ulertzea eta malawiar gizartearen integrazioa sustatzeko. Ondorioz, irakaskuntzan bi hizkuntza bakarrik erabiltzen zen lehen mailako irakaskuntzan eta gero unibertsitatera arte irakasten zen eskolako programaren barruan. Lehen mailako bosgarren urtetik aurrera, ingelesa bihurtu zen  irakaskuntzako hizkuntza goi-mailara arte. Gaur, ingelesa da administrazio, Asanblada nazionaleko eta justiziako hizkuntza.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bost hots bokaliko bereizten dira eta hauen ahoskera luzea nahiz laburra izan daiteke. Hitz batean 2 bokal elkarturik aurkitzen badira,  bakoitzak bere ahoskera mantentzen du. B) Hogeita bat hots kontsonantiko ditu eta hauen artean 3 digrama daude:  b, ch, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ng’, p, r, sh, t,v, w, y, z. C)  Hitz guztiak amaitzen dira bokalez eta silaba guztiak hots bokalikoz amaitzen dira, hau da, irekiak dira.

Morfosintaxia. A) Hizkuntza aglutinantea da, hots, aurrizkiak eta atzizkiak erabiltzen ditu erroari lotuta. Adibidez, sindidzamulemberanso (ez diot gehiago idatziko) esaldia hurrengo aurrizki eta atzizkietan bana daiteke: si- (negazioa), -ndi- (ni), -dza- (geroaldia), -mu- (bera), -lemb- (idatzi), -era- (nori, norentzat), -nso  (inoiz gehiago ez). B) Singularra chi- aurrizkiarekin eratzen da: chipatala (ospitalea) eta plurala zi-  aurrizkiarekin: zipatala (ospitaleak). C) Ez du artikulurik. D) Generoa adierazten duten hitzak salbuespen, hala nola -muna “arra” eta  -kazi “emea, izenek ez dute generorik. E) Aditzak egitura nahikoa konplexua du. Morfema ugari ditu bata besteari lotzen direnak. F) Hona hemen nyanjeraz lehenengo 10 zenbakiak:   mwana  (1),   ana (2), mtengo (3), mtengo (4), phiri (5),  mapiri (6), chipeua (7),       zipeua  (8), nyumba (9), nyumba (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. La lengua chichewa es la principal de Malawi. Malawi posee varios grupos étnicos y se constata la misma multiplicidad de lenguas locales. Los chewa hablan chichewa, los lombwe hablan chilomwe, los yao hablan chiyao, etc. En el censo de 1966 se contaban unas 15 lenguas.Todas estas lenguas pertenecen a la familia de lenguas bantúes.

Tras el viaje de Vasco de Gama a India en 1497, los portugueses se instalaron en Sofala en 1505 para comerciar primero con oro, hierro y marfil y en la medida en que esta mercancía escaseaba, se dieron al comercio de esclavos. Cerca de 2 siglos más tarde el explorador y misionero David Livingston logró hacer descripciones geográficas detalladas de la región de África central en general y de Malawi en particular. 

 

Durante la época colonial el inglés era la lengua oficial, el chitumbuka era la lengua de comunicación  regional al norte del país (de 1948 a 1968)  y el chichewa era la lengua franca nacional. Esta política lingüística fue modificada en 1968 tras la legislación del gobierno de Malawi designando el englés como lengua oficial y el chichewa como la única lengua nacional con el fin de favorecer la intercomprensión y la integración en la sociedad malawiana. En consecuencia, sólo se utilizan dos lenguas en la enseñanza, el chichewa y el inglés. El chichewa era la lengua de las primeras letras y posteriormente se estudiaba hasta la universidad como materia del programa escolar. A partir del quinto año de la primaria, el inglés se convirtió en lengua de enseñanza hasta el nivel superior. Actualmente, es el inglés la lengua de la administración, de la Asamblea nacional y de la justicia.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Se distinguen 5 sonidos vocálicos cuya pronunciación puede ser larga o breve. Cuando 2 vocales aparecen unidas en una palabra, cada una es autónoma en cuanto a la pronunciación. B) Posee 21 sonidos consonánticos, entre los que se encuentran 3 digramas: b, ch, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ng’, p, r, sh, t,v, w, y, z. C) Todas las palabras terminan en vocal y todas las sílabas terminan con sonido vocálico, es decir, todas son abiertas.

Morfosintaxis. A) Es lengua aglutinante, o sea, utiliza prefijos y sufijos unidos a la raíz. Por ejemplo, el enunciado siguiente sindidzamulemberanso (no le escribiré más) se puede dividir en los siguientes prefijos y sufijos: si- (negación), -ndi- (yo), -dza- (futuro), -mu- (el/ella), -lemb- (escribir), -era- (a, para), -nso  (más, jamás). B) El singular se forma con el prefijo chi-: chipatala (hospital) y el plural con zi-: zipatala (hospitales). C) No posee el artículo. D) Salvo las palabras que especifican el género, como -muna “macho” y -kazi “hembra”, los nombres no tienen género. E) El verbo tiene una estructura bastante compleja. Posee numerosos morfemas que se unen unos a otros. F) Los 10 primeros números  en  chechewa son:  mwana  (1),   ana (2), mtengo (3), mtengo (4), phiri (5),       mapiri (6), chipeua (7),       zipeua  (8), nyumba (9), nyumba (10). 

 

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS CHICHEWA, Langue et culture du Malawi, L’Harmattan, Pascal J. Kishindo eta Allan L. Lipenga, 21,5x13,5,  165 or., Paris, 2003.

ENGLISH-CHICHEŴA, The student’s chicheŵa dictionary, Revised Chicheŵa 1980, Zambezi Mission Inc., 18x12, 173 or., Malaŵi, 1986.

 

Parlons chichewa liburuaren sinopsia.

 

Le Malawi est un pays très peu connu dans le monde francophone. Or, l'aire géographique de son peuple, les Chewa, couvre la région qui s'étend de l'est de la Zambie jusqu'au nord du Mozambique. Ainsi, le chichewa est l'une des grandes langues de communication de l'Afrique australe.

Ce livre présente une description de la langue chichewa ainsi que les principales données historiques et culturelles des Chewa du Malawi. Le lecteur y trouvera aussi des éléments de conversation courante, des textes bilingues et deux lexiques.

 

NYANJERA ALFABETOA

NYANJA ALPHABET

 

 

Txitxeweraren (nyanja ingelesez) ortografia 1973an estandarizatu zen, New Chichewa Orthography Rules (Ortografia Arau Berriak) publikatzean.

 

 

The orthography of Chichewa was standardised in 1973 when the New Chichewa Orthography Rules were published.

 

 

Nyanjera ahoskera / Chichewa pronunciation

 

Chichewa pronunciation

 

Testu-lagina / Sample text (Chichewa)

 

Anthu onse amabadwa aufulu ndiponso ofanana mu ulemu ndi ufulu wao. Iwowa ndi wodalitsidwa ndi mphamvu zoganiza ndi chikumbumtima ndipo achitirane wina ndi mnzake mwaubale.

 

Test-lagina / Sample text (Chinyanja)

 

Anthu onse amabadwa mwa ufulu ndiponso olinganga m' makhalidwe ao. Iwo amakhala ndi nzeru za cibadwidwe kotero ayenera kucitirana zabwino wina ndi mnzace.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)