Norvegiera

NORWEGIAN, NORUEGO, NORVÉGIEN

 

Language family: Indo-European, Germanic, North, East Scandinavian, Danish-Swedish, Danish-Bokmal, Bokmal.

Language codes:

        ISO  639-1  no – inclusive code

                             individual codes:

                              nob - Bokmål

                             nn - Nynorsk

ISO  639-2   nor – inclusive code

                      Individual codes:

                      nob – Bokmål

                      nno – Nynorsk

ISO  639-3  nor – inclusive code

                      individual codes:

                      nob - Bokmål  

                      nno – Nynorsk

Glottolog: norw1258.

Linguasphere: 52-AAA-ba to -be &

   52-AAA-cf to -cg.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: norsk).

“norwegian lapp” pejorative alt saami, northern [LPR].

“norwegian lapp” pejorative alt saami, southern [LPC].

bokmaal alt norwegian, bokmaal [NRR].

central norwegian dial norwegian, bokmaal [NRR].

dano-norwegian alt norwegian, bokmaal [NRR].

northern norwegian dial norwegian, bokmaal [NRR].

norwegian alt norwegian, bokmaal [NRR].

norwegian alt norwegian, nynorsk [NRN].

norwegian saami alt saami, northern [LPR].

norwegian traveller alt traveller norwegian [RMG].

norwegian, bokmaal [NRR] hizk. Norvegia; baita AEB, Ekuador, Kanada, Suedia, United Arab Emirate ere.

norwegian, nynorsk [NRN] hizk. Norvegia.

riksmaal alt norwegian, bokmaal [NRR].

 

NORVEGIA

 

norwegian, bokmaal (bokmaal, riksmaal, dano-norwegian, norwegian) [NRR] 4.250.000 hiztun nynorsk barne, populazioaren % 99,5 (1991, WA). Herrialde guztietako populazio osoa 5.000.000 (1999, WA). Halaber mintzatua AEB, Ekuador, Kanada, Suedia, United Arab Emiraten ere. Indo-European, Germanic, North, East Scandinavian, Danish-Swedish, Danish-Bokmal, Bokmal. Dialektoak: western norwegian  (coastal norwegian), central norwegian (midland norwegian), eastern norwegian (ostlandet), northern norwegian (trondelaag, nordland). Danieraren norvegiar forma eta hiri-dialektoetan oinarritua. Norvegiera idazteko bi eratatik bat. Norvegiera mintzatuak dialekto asko ditu. 1971ean adierazten zenez ikasleen % 82,5ak riksmaala erabiltzen zuen idazkera nagusi bezala. Hiritargoa nagusi. Hiztegia, gramatika, SVO. Hizkuntza nazionala.

 

Hizkuntza / lengua: norvegiera/ norwegian / noruego / norvégien.

Hiztunak / hablantes: 4.444.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Norvegia (4.298.000), Suedia (46.000) eta AEB (100.000).

 

 

HISTORIA. Germaniar familiako eskandinaviar adarreko indoeuropar hizkuntza, zeinen parte baitira halaber suediera, hain antzekoak izanik eze hiztunek elkar uler baitezakete, islandiera, daniera eta faroera. Daniera izan zen Norvegian hizkuntza ofiziala eta idazkerarako araudia izan zen XIV. m.tik XIX. m.ra arte, mende honetan hasi zirelarik errebindikazio nazionalistak eta daniar hegemonia bertan behera erortzen hasi. Danierak bere eragina utzi zuen hiritar klaseetan eta riksmål (erreinuko hizkera) deituan izan zuen jarraipena, bokmål (liburuaren hizkera) bezala ere ezaguna. Baina Erromantizismoan abiatu zen sentimendu nazionalistak herriko klaseetan landsmål edo landako hizkera bideratu zuen, Ivar Aasen-ek 1850ean finkatua Erdia Aroko hizkuntzatik abiatuta, nynorsk (norvegiera berria) deitua, danizismorik gabeko hizkuntza. Honela herriaren babesa irabazi zuen.

Gaur norvegiera literarioa danierak influentziatua dago, aldiz norvegiera berria edo nynorska da eskoletan behartutako hizkuntza. Norvegiera amankomun bat, samnorsk deitua,  lortzeko egindako saioak ez dute arrakastarik izan.

Eguneroko bizitzan gaur oso norvegiar gutxik, %20 batek, mintzatzen dute nynorsk ama-hizkuntza bezala. Danieraren eta alemanaren eragina duen Riksmåla da testu inprimatuetan erabiliena eta berau da halaber Henrik Ibsen dramaturgoaren hizkuntza ere.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugaerri nagusiak.

Fonetika. A) Bokal luzeak eta laburrak bereizi egiten ditu.  B) Bi tono ditu, goranzkoa monosilaboetan eta beheranzkoa polisilaboetan. C) Azentua normalean lehenengo silabak hartzen du.

 

Morfosintaxia. A) Bi genero ditu, arrunta eta neutroa  eta deklinabidearen hondar bat izenaren osagarri genitiboan, hots, -sB) Artikulua izenaren ondoren jartzen da atzizki bezala, adjektibo epitetorik ez badu izenak, orduan aurrean: den store garden (granja handia). C) Aditzek forma oso murriztuak dituzte, denbora bereko singularrean eta pluralean pertsona bat bakarra dute. Jokaera sendoa eta ahula bereizi egiten dituzte eta trantsitiboa eta intrantsitiboa. D) Perpausaren ohiko ordena hurrengoa da: Subjektua + Aditza + Osagarriak. E) Hona hemen norvegieraz lehenengo 10 zenbakiak: : en/ei/et (1), to (2), tre (3), fire (4), fem (5), seks (6), syv/sju (7), otte (8), ni (9), ti (10).

Idazkera. XI. m baino lehen alfabeto errunikoaz idatzi zen, gero latindarra hartu zuen 1380 eta 1814 urteen tartean Dnimarkaren koroak anexionatu eta danieraren eragina jasan zuen baino lehen. Latindar alfabetoari 3 bokal erantsi zitzaizkion: œ [è], Ø,  [e] bokalaren baliokidea eta å [o] luzea bezala ahoskatzen dea.

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la rama escandinava de la familia germánica, de la que también forman parte el sueco, tan afín que sus hablantes pueden entenderse, el islandés, el danés y el faroés. El danés fue la lengua oficial de Noruega y sirvió de norma para la lengua escrita desde el s. XIV hasta el XIX, siglo que da paso a las demandas nacionalistas y significa el final de la hegemonía danesa. Dejó el danés su influencia en las clases urbanas y tuvo su continuidad en el llamado riksmål (lengua del reino) y conocido también como bokmål (lengua del libro). Pero el sentimiento nacionalista que arranca del Romanticismo deja paso entre las clases populares al landsmål o lengua de campo, fijada en 1850 por Ivar Aasen a partir de la lengua  medieval y llamada hoy nynorsk (nuevo noruego), lengua exenta de danicismos. Ganó con ese aliento el apoyo popular.

 

El noruego literario está influenciado por el danés, mientras que el nuevo noruego o nynorsk es la lengua obligatoria en las escuelas. Las tentativas por construir un noruego común, el llamado samnorsk, no han tenido éxito.

 

En la vida diaria actual solo un pequeño porcentaje de noruegos, alrededor del 20%, hablan nynorsk como lengua materna. El riksmål, permeable a las influencias del danés y del alemán, es la más usada en los textos impresos y también es la lengua del dramaturgo Henrik Ibsen.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Se distinguen las vocales de las largas. B) Posee 2 tonos, uno creciente que aparece en los monosílabos y otro decreciente en las palabras polisílabas. C) El acento recae habitualmente en la primera sílaba.

Morfosintaxis. A) Los nombres tienen 2 géneros, el común y el neutro, y un resto de la declinación para el complemento  del nombre en genitivo, la -s. B) El artículo se coloca como sufijo  al final de los nombres, salvo cuando el nombre va acompañado de un adjetivo epíteto: den store garden (la gran granja). C) Los verbos, con formas extremadamente reducidas, tienen una sola forma en todas las personas del singular y del plural de un mismo tiempo. Se distinguen la conjugación fuerte y la débil y la transitiva e intransitiva. D) El orden habitual de la oración es Sujeto + Verbo + Complementos. E) Los 10 primeros números en noruego son: en/ei/et (1), to (2), tre (3), fire (4), fem (5), seks (6), syv/sju (7), otte (8), ni (9), ti (10).

Escritura. Antes del s. XI se escribió con el alfabeto rúnico, luego pasó al latino y forjó una lengua propia antes de sufrir la influencia del danés durante la anexión de la corona de Dinamarca entre 1380 y 1814. Al alfabeto latino ha de añadirse tres vocales: la œ [è], la Ø, que equivale a [e] y la å que se pronuncia [o] larga.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 GRAMÁTICA BÁSICA DE NORUEGO INTEGRAL, Presentación de Kirsti Baggethun, 2ª edición, Edukia: I. Pronunciación. II. Sustantivos. III. Artículos. IV. Adjetivos. V. Pronombres. VI. Numerales. VII. Verbos. VIII. Adverbios. IX. Conjunciones. X. Sintaxis. XI. Preposiciones. XII. Interjecciones, expresiones cotidianas y abreviaturas. XIII. Ortografía, 4 apéndices, con las dos variedades oficiales bokmål  y nynorsk, editum, Mariano González Campo, 23x16,5, 267 or., Murcia, 2012.

HIZTEGIA, LEXIKOAK

 

NORSK-SPANSK, Lommeordbøker, Av. Magnus Grønvold, C. de la Real Academia Española, N. W. Damm & Søn, 13x8, 412 or., Oslo, 1955.

SPANSK-NORSK / NORUEGO-ESPAÑOL, Poltsikorakoa, Diccionario de bolsillo con un léxico gastronómico,  Berlitz, 14x10, 318 or., Lausanne, 1974.

NORVEGIAR ALFABETOA

NORWEGIAN ALPHABET

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

æ

ø

å

                                                       

 

FONOLOGIA

 

 

Norvegieraren hots sistema suedieraren antzekoa da. Aldaera asko daude dialektoen artean, baina atzerritar ikasleei irakasten zaien aldaera østnorsk estandarra da.

 

 

The sound system of Norwegian is similar to Swedish. There is considerable variation among the dialects, but the variant generally taught to foreign students is Standard Østnorsk.

 

 

Kontsonanteak

 

Consonant phonemes of Eastern Norwegian

 

Labial

Dental/

Alveolar

Post-

alveolar

Palatal

Velar

Glottal

Nasal

m

n

ɳ

 

ŋ

 

Plosive

p

b

t

d

ʈ

ɖ

 

k

ɡ

 

Fricative

f

 

s

 

ʂ

ʃ

ç

 

 

h

Approximant

ʋ

l

ɭ

j

 

 

Flap

 

ɾ

ɽ

 

 

 

                       

 

Bokalak

 

Vowel phonemes of Standard Østnorsk

Orthography

IPA

Description

a

/ɑ/

Open back unrounded

ai

/ɑɪ̯/

 

au

/æʉ/

 

e (short)

/ɛ/, /æ/

open mid front unrounded

e (long)

/e/, /æ/

close-mid front unrounded

e (weak)

/ə/

schwa (mid central unrounded)

ei

/æɪ/, /ɛɪ/

 

i (short)

/ɪ/

close front unrounded

i (long)

/i/

close front unrounded

o

/u, o, ɔ/

close back rounded

oi

/ɔʏ/

 

u

/ʉ/, /u/

close central rounded (close front extra rounded)

y (short)

/ʏ/

close front rounded (close front less rounded)

y (long)

/y/

close front rounded (close front less rounded)

æ

/æ/, /ɛ/

near open front unrounded

ø

/ø/

close-mid front rounded

øy

/øʏ/

 

å

/ɔ/

open-mid back rounded

 

 

 

Behean esaldi batzuk bokmål eta nynorsk dialektoen arteko ezberdintasunak adierazteko, riksmålaren forma kontserbatzailearekin (danieararekiko gertuagoa) alderatuz, eta halaber old norse, suediera, faroera, islandiera (bizi den hizkuntza old norsearen gertuena gramatikalki) eta hizkuntza germaniar moderno batzuk:

 

 

Below are a few sentences giving an indication of the differences between Bokmål and Nynorsk, compared to the conservative (nearer to Danish) form Riksmål, Danish, as well as Old Norse, Swedish, Faroese, Icelandic (the living language grammatically closest to Old Norse) and other modern Germanic languages:

 

 

Language

Phrase

I come from Norway

What is his name?

This is a horse

The rainbow has many colors

 

Bokmål

Jeg kommer fra Norge

Hva heter han?

Dette er en hest

Regnbuen har mange farger

 

Riksmål

Regnbuen har mange farver

 

Danish

Hvad hedder han?

 

Nynorsk

Eg kjem frå Noreg

Kva heiter han?

Dette er ein hest

Regnbogen har mange fargar/leter
Regnbogen er mangleta

 

HØgnorsk

Regnbogen hev mange leter
Regnbogen er manglìta

 

Old Norse

Ek kem frá Noregi

Hvat heitir hann?

Þetta er hross/Þessi er hestr

Regnboginn er marglitr

 

Icelandic

Ég kem frá Noregi

Hvað heitir hann?

Þetta er hross/Þessi er hestur

Regnboginn er marglitur

 

Faroese

Eg komi frá Noregi/Norra

Hvat eitur hann?/Hvat heitir hann?

Hetta er eitt ross/ein hestur

Ælabogin hevur nógvar litir/ Ælabogin er marglitur

 

Swedish

Jag kommer från Norge

Vad heter han?

Detta är en häst

Regnbågen har många färger

 

German

Ich komme aus Norwegen

Wie heißt er?

Dies ist ein Pferd/Ross

Der Regenbogen hat viele Farben

 

Dutch

Ik kom uit Noorwegen

Hoe heet hij?

Dit is een paard (ros)

De regenboog heeft veel kleuren

 

Afrikaans

Ek kom van Noorweë af

Hoe heet hy?

Dit is 'n perd

Die reënboog het baie kleure

 

West Frisian

Ik kom út Noarwegen

Hoe hjit er?

Dit is in hynder/happe

De reinbôge hat mannich kleuren

 

 

MORFOLOGIA

 

Noun forms
båt (boat) in Bokmål

Singular

Plural

Indefinite

Definite

Indefinite

Definite

en båt

båten

båter

båtene

 

Bokmål

M.

en gutt
(a boy)

gutten
(the boy)

gutter
(boys)

guttene
(the boys)

F.

ei/en dør
(a door)

døra/døren
(the door)

dører
(doors)

dørene
(the doors)

N.

et hus
(a house)

huset
(the house)

hus
(houses)

husene/husa
(the houses)

 

Nynorsk

m.

ein gut
(a boy)

guten
(the boy)

gutar
(boys)

gutane
(the boys)

f.

ei sol
(a sun)

sola/soli
(the sun)

soler
(suns)

solene
(the suns)

ei kyrkje/kyrkja
(a church)

kyrkja
(the church)

kyrkjer/kyrkjor
(churches)

kyrkjene/kyrkjone
(the churches)

n.

eit hus
(a house)

huset
(the house)

hus
(houses)

husa/husi
(the houses)

eit hjarta/hjarte
(a heart)

hjarta/hjartet
(the heart)

hjarto/hjarte
(hearts)

hjarto/hjarta
(the hearts)

 

Weak adjective forms
grønn (green) in Bokmål

Positive

Comparative

Superlative

grønne

grønnere

grønneste

 

Strong adjective forms
(grønn (green) in Bokmål)

Positive

Comparative

Superlative

Masculine

Feminine

Neuter

Plural

grønn

grønn

grønt

grønne

grønnere

grønnest

 

Weak adjective forms
grøn (green) in Nynorsk

Positive

Comparative

Superlative

grøne

grønare

grønaste

 

Strong adjective forms
(grøn (green) in Nynorsk)

Positive

Comparative

Superlative

Masculine

Feminine

Neuter

Plural

grøn

grøn

grønt

grøne

grønare

grønast

 

Verb forms in Nynorsk
leva (to live)

Finite

Non-finite

Indicative

Subjunctive

Imperative

Verbal nouns

Verbal adjectives (Participles)

Present

Past

Infinitive

Imperfective

Perfective

Active

Passive

Masculine

Feminine

Neuter

Plural/Def

lever

levde

leve

lev

leva

levast

levande

levd

levd

levt

levde

 

Verb forms in Bokmål
leve (to live)

Finite

Non-finite

Indicative

Subjunctive

Imperative

Present

Indicative

Verbal adjectives (Participles)

Present

Past

Infinitive

Imperfective

Perfective

Active

Passive

Active

Passive

Singular

Plural/Def

lever

leves

levde/ levet

leve

lev

leve

leves

levende

levd

levde/ levet

 

Examples of pronouns in Bokmål

Nominative

Accusative

English equivalent

jeg

meg

I, me

du

deg

you (singular)

han

ham/han

he, him

hun

henne

she, her

den

den

it (masculine/feminine)

det

det

it (neuter)

vi

oss

we, us

dere

dere

you (plural)

de

dem

they, them

 

Examples of pronouns in Nynorsk

Nominative

Accusative

English equivalent

eg

meg

I, me

du

deg

you (singular)

han

han/honom

he, him or it (masculine)

ho

ho/henne

she, her or it (feminine)

det

det

it (neuter)

me/vi

oss

we, us

de

dykk

you (plural)

dei

dei

they, them

 

Determiner forms
egen (own) in Bokmål

Masculine

Feminine

Neuter

Plural

egen

egen

eget

egne

 

Determiner forms
eigen (own) in Nynorsk

Masculine

Feminine

Neuter

Plural

eigen

eiga/eigi

eige/eigi

eigne

 

Testu-lagina / Sample text (Nynorsk)

 

Alle menneske er fødde til fridom og med same menneskeverd og menneskerettar. Dei har fått fornuft og samvit og skal leve med kvarandre som brør.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)