Mapudunguna

 

 

MAPUDUNGUNA

MAPUDUNGUN, MAPUCHE, MAPUDUNGU (MAPUCHE)

 

Language family: Araucanian.

Language codes:

        ISO  639-1    - 

        ISO  639-2    arn 

        ISO  639-3    arn 

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: mapudungún, mapuchedungun, mapundungun, chedungun):

 “araucano” gutxiesgarria alt mapudungun [ARU].

araucano alt mapudungun [ARU].

mapuche alt mapudungun [ARU].

mapudungu alt mapudungun [ARU].

mapudungun [ARU] hizk. Txile; baita Argentina ere.

maputongo alt mapudungun [ARU].

 

ARGENTINA

 

mapudungun (araucano, maputongo, mapuche, mapudungu) [ARU] 40.000 edo gehiago hiztun (1975, Golbert). Neuquen, Río Negro, Chubut, Buenos Aires, La Pampa probintziak. Araucanian. Dialektoa: pehuenche. Dialekto bat edo gehiago; oraintsuko migrazioa Txiletik.  Ikus sarrera nagusia Txilen.

 

TXILE

 

mapudungun (mapudungu, “araucano”, mapuche ) [ARU] 400.000 hiztun, hauetatik 200.000 hizkuntzaren erabiltzaile aktiboak dira (1982, R. Croese, SIL); bi herrialdeetako populazio osoa 400.000. Itata eta Tolten ibaien artean. Halaber mintzatua Argentinan ere. Araucanian. Dialektoak: moluche (ngoluche, manzanero), picunche, pehuenche. Dialekto guztien artean ulergarritasun handia; pehuenche eta moluche oso antzekoak dira; ustezko elebitasun maila espainieraz % 0,0, % 1,8, % 2,50, % 3,30, % 4,10, % 5,2; partzialki elebitasuna espainieraz; hizkuntzaren izena “mapudungun” da, herriarena “mapuche”. SVO.

 

Hizkuntza / lengua: mapudunguna / mapudungun / mapuche, mapudungun / mapudungu (mapuche).

Hiztunak / hablantes (1999): 100.000 - 200.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Txile, Argentina.

 

 

HISTORIA. Maputxeera edo araucanoa (hitz gaitzesgarria) 1999an 28.621 maputxek mintzatzen zuten. Halaber deitzen zaio mapudungun ere, mapu (tierra) eta dungun (hitza).  Maputxeak (“lurreko jendea”, konkistatzaileek araukaniarrak deituak), jatorriz txiletar herria dira eta Argentinan eta Ipar Patagonian oso hedatuak zeuden koloniaren garaian, nekazaritza zuten bizimodu eta artoa, patata, kinoa, ajia, porotoak, kalabazak eta gaur erabat desagertu diren hainbat gramineo kultibatzen zituzten. Ehiza eta arrantza ere praktikatzen zuten. Enborrez eta lastozko sabaiez egindako arrantxo handi lauangeluar edo biribiletan bizi ziren, batzuetan isolaturik eta beste batzuetan auzoak eraikiz. Llamaren ilez egindako oihalezko jantziak erabiltzen zituzten. Nola gizonezkoek hala emakumezkoek ile luze eta txirikordatua eramaten zuten.

Beren arma nagusiak arkua eta gezia, habaila, mazo moduko jaurtigaia eta lantza erabiltzen zituzten espainiar konkistatzaileen aurka eta bereziki zaldia berenganatu zutenean.

Lehendik jada ezagutzen zuten zeramikak garapen handia izan zuen eragin inkaikoak bultzatuta eta leuna izatetik motibo geometriko linealez pintatua izatera igaro zen. Egurretik zurezko platerak eta azpil edo erretiluak lortzen zituzten, gaur oraindik egiten duten bezalaxe. “Txueka” izeneko beren joko nazionalak badu gaurko hockeyaren antzik.

Sendi maputxea poligamikoa zen, kazikeek 10 eta 20 emakume ere bai baitzituzten, zuten aberastasunaren arabera. Gizonezkoak elkarte sekretuetan bildu ohi ziren izen totemiko bereziak erabiliz. Lau dibinitate goren zituzten: Aita, Ama, Semea eta Alaba. Beren tradizio mitologikoa  munduko aberatsenetakoa da.

Beren abestien betiko gaiak ziren: emakumea, familia, zaldia eta heriotza. Zaldirik eza da maputxearen zorigaitzik larriena.

 

Arbasoengandik datorkie begizko eta sorginkerietan sinestea. Aztia azeri, hegazti harrapakari, hontza...  bihurtzen da. Petrikiloa (“matxia”) da bertakoen eta munduko espirituen arteko bitartekoa eta hitz eta zeinu kabalistikoak erabiltzen ditu, erritu superstizioso eta mistikoak.

Gaur ez dago maputxeeraz bakarrik dakienik, baina bai gaztelania bakarrik dakiten maputxe asko. Haur gutxi dira hizkuntza honetan hezitakoak. Kasik erabat hizkuntza agrafoa (idatzi gabea) izan da eta ez da posible izan alfabetoa batzea.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Gaztelaniaren sistemarekin erkatuta, badu seigarren bokal bat, /ü/ eta baita kontsonante batzuk ere bereak: /ng/ (sudurkari belarra), /tr/ (soinu bustiarekin [chr]).

Morfosintaxia. A) Hizkuntza aglutinante eta polisintetikoa, andetar hizkuntzetako bat bezala dago sailkatua, eskualdeko beste edozeinekin  ahaidetasunik gabea. B) Kontsonantez amaitzen diren hitz bakunak oxitonoak dira: ralún, malén eta bokalez amaituak paroxitonoak: huápi, cúra, rúca. C) Baditu aditz bihur daitezkeen tema edo oinarriak (substantiboak, adjektiboak, adberbialak nahiz berbalak) eta baita ezinezkoak ere (juntagailuak, postposizioak, partikula diskurtsiboak). D) Perpaus maputxean aditza da hitz nagusia. Honen erreferentzia pronominalaren sistema oso konplexua da. E) Gaurko mapudungunean koordinazioa edo parataxia nagusitzen zaizkio proposizioen menperakuntzari. F) Hona hemen mapudungunaz lehenengo 10 zenbakiak: kiñe (1), epu (2), küla (3), meli (4), kechu/quechu (5), kayu (6), regle (7), pura (8), aylla (9), mari (10).

 Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

  

HISTORIA. La lengua mapuche o araucano (término peyorativo) es hablada en 1999 por 28.621 mapuches. También es llamada mapudungun, mapu (tierra) y dungun (palabra). Los mapuches (“gente de la tierra” llamados araucanos por los conquistadores), pueblo originario chileno, con amplísima difusión en Argentina y norte de la Patagonia en tiempos de la colonia, eran  pueblos dedicados a la agricultura y cultivaban maíz, papa, quinoa, ají, porotos, calabazas y algunas gramíneas que hoy han desaparecido por completo. También se dedicaban a la caza y pesca. Vivían en grandes ranchos cuadrangulares o redondos, construidos con troncos y techos de paja, a veces aíslados y otras formando poblados.  Se vestían con telas de telar, usando la lana de llamas. No usaban tatuajes pero sí pintura facial. Ambos sexos llevaban cabellos largos y trenzados. 

  Sus armas eran principalmente el arco y la flecha, la honda, una especie de maza arrojadiza y la lanza, usadas contra los conquistadores españoles, especialmente después de la adopción del caballo.

  La cerámica, que ya existía, se desarrolló mucho con la influencia incaica y de lisa pasó a ser pintada con motivos geométricos lineales. El trabajo de la madera proveía platos y fuentes y todavía hoy lo hacen. El juego nacional de “chueca” tiene cierta similitud con el hockey actual.

 

 

  La familia mapuche era poligámica, ya que los caciques poseían hasta 10 y 20 mujeres según su riqueza. Los hombres se reunían en sociedades secretas con nombres totémicos especiales. Tenían cuatro divinidades supremas: un Padre, una Madre, un Hijo y una Hija. Su tradición mitológica es una de las más ricas del mundo. 

  Temas permanentes de sus canciones son: la mujer, la familia, el caballo y la muerte. La falta del caballo es la mayor desgracia del mapuche.

  Existe una atávica creencia en los maleficios y en la hechicería. El brujo se transforma en zorro, ave de rapiña, lechuza... La curandera (“machi”) es la intermediaria entre los aborígenes y el mundo de los espíritus y utiliza palabras y signos cabalísticos, ritos supersticiosos y místicos.

No se encuentran personas monolingües de mapuche, pero hay muchos mapuches monolingües de español. La socialización de los niños en esta lengua es escasa. Ha sido prácticamente una lengua ágrafa (no escrita) y no se ha podido unificar un alfabeto.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Respecto al sistema español, tiene una sexta vocal /ü/ y algunas consonantes propias: /ng/ (nasal velar), /tr/ (con sonido africado [chr]).

 

Morfosintaxis.  A) Lengua aglutinante y polisintética, está clasificada como una de las lenguas andinas, sin que registre parentesco con ninguna otra del área. B) Las palabras simples terminadas en consonante son agudas: ralún, malén y las terminadas en vocal son graves: húapi, cúra, rúca. C) Presenta temas o bases que pueden verbalizarse (sustantivos, adjetivos, adverbiales o verbales) y los que no (conjunciones, posposiciones, partículas discursivas). D) El verbo es la palabra más importante en la oración mapuche. Es muy complejo su sistema de referencia pronominal. E) En el mapuche actual, predomina la coordinación o parataxis sobre la subordinación de proposiciones. F) Los 10 primeros números en mapuche son: kiñe (1), epu (2), küla (3), meli (4), kechu/quechu (5), kayu (6), regle (7), pura (8), aylla (9), mari (10).

 

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

APRENDA MAPUDUNGUN!, 15 lecciones elementales de lengua mapuche, Antonio Edmundo Díaz-Fernández, Fundación Ameghino, 22x17,5,  109 or., Río Negro, 1992.

GRAMÁTICA ARAUCANA, Fray Félix José de Augusta, 21x17, 408 or., Valdivia, 1903.

MAPUCHE-ESPAÑOL / ESPAÑOL-MAPUCHE, La Cultura Mapuche, topónimos indígenas patagónicos, Dra. Carmen Zucarelli, Lic. Marisa Malvestitti, Raúl Izaguirre eta Jorge Nahuel, Ed. Galeuche, 23x15,5, 230 or., Capital Federal, 1999.

MAPUDUNGUN-ESPAÑOL / ESPAÑOL-MAPUDUNGUN, de nosotros, Ex Libris, Edukia: La lengua de la tierra. Sistema Numérico Mapuche. Toponimia mapuche. Diccionario Mapadungun-español. Diccionario español-mapadungun. Proverbios mapuches. Canciones de Machis. Frases habituales. Relaciones de Parentesco Mapuches. Partes del Cuerpo, 21x13,5, 41 or., Valdivia, 2007.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

MAPUDUNGUN-ESPAÑOL-ENGLISH, diccionario lingüístico-etnografico de la Lengua Mapuche, 3ª edición, Maria Catrileo, Ed. Andrés Bello, 23x14,5, 279 or., Santiago, 1998.

 

FONOLOGIA ETA FONETIKA

 

Bokalak / Vocales

 

 

Anterior

Central

Posterior

Cerrada

i

ɨ

u

Media

e

 

o

Abierta

 

a

 

 

Kontsonanteak/Consonantes

 

 

bilabial

labio-
dental

inter-
dental

alveolar

post-
alveolar

palatal

retrofleja

velar

nasal

m

 

n

 

ɲ

 

ŋ

oclusiva

p

 

t

 

 

 

k

africada

 

 

 

 

ʧ

 

ʈʂ

 

fricativa

 

f

θ

s

ʃ

 

 

ɣ

aproximante

w

 

 

 

 

j

ɻ

 

lateral

 

 

l

 

ʎ