Lobiera

 

 

LOBIERA

LOBI, LOBIRI, LOBIRI

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Lobi.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    lob

Glottolog: lobi1245.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: lobiri):

lobiri alt lobi [LOB].

miwa alt lobiri [LOB].

BOLI KOSTA

 

lobi (lobiri, miwa) [LOB] 155.800 hiztun (1993, SIL). Ekialdeko Departamendua, ipar zerrenda. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Lobi. Moruera baliteke dialektoa izatea. Ikus sarrera nagusia Burkina Fason.

 

BURKINA FASO

 

lobi (lobiri, miwa) [LOB] 285.500 hiztun (1991, L. Vanderaa), herrialde guztietako populazio osoa 441.300. Poni Province, Gaoua inguruko hego-mendebaldeko frontera, ipar-mendebaldeko Ghanan herri batzuk Volta ibaian zehar; miwa bezala ezaguna; halaber mintzatua Boli Kosta eta Ghanan. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Lobi. Dialektoa: gongon lobi.  Elebitasuna julera eta frantsesez; adin guztietakoak.

 

Hizkuntza / lengua: lobiera / lobi / lobiri / lobiri.

Hiztunak / hablantes (2002): 441.300 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Burkina Faso, Bolikosta.

 

 

HISTORIA. Lobitarrek talde etnikoa osatzen dute eta Gaoua, Burkina Faso  eta Bolikostako lurraldeetan bizi dira, jatorriz Volta Beltza eta Volta Zuria ibaien artean. Orain eskualde horretan sakabanatuak aurkitzen dira.

Lobitarrek ez zuten inoiz izan erakunde politiko zentralizaturik. Beren lurraldea 1901ean frantsesek kolonizatu bazuten ere, kolonizazioak ez zien eragin handirik egin. Bolikostan herrialdeko talde etniko txiroenetakotzat daude kontsideratuak. Banforaren ekialdean bizi diren tusiarrak (tusyan) eta dorosietarrak (dorobe) Lacossoren inguruan bizi dira, Burkina Fason eta biak dira lobitarren azpitaldeak.

Elebideunak dira jula hizkuntza-rekin. Erlijio tradizionalak islama eta kristaua dira.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Lobierak 30 fonema ditu kontsonanteak irudikatzeko eta 9 bokalak irudikatzeko. B) Oro har Afrikako hizkuntza gehienek bezala, tonuak dituen hizkuntza da lobiera. Bi erregistro ditu: goi transkribatua (’) eta behe transkribatua (`).

Morfosintaxia. A) Ez ditu bereizten artikulu mugatua eta mugagabea. B) Ez du bereizten generoa. C) Pluralaren marka irregularra da. Hala ere, posible da izenak 3 kategoria mailatan bereiztea: 1) Monosilaboak eta azken silaba itxia dutenak. Hauek plurala hitzaren azken silabari a erantsiz egiten dute. 2) Azken silaba irekia duten izenak. Hauek sυnɔ partikula berezirik ondoren idatzita egiten dute. 3) Azken silaba muina adierazten duen bri duten izenak. D) Izenordainak ekintzaren arabera aldatu egiten dita, ekintza burutu ala ez burutu. E) Adjektibo posesiboak ez dira generoz aldatzen. F) Hona hemen lobieraz lehenengo 10 zenbakiak: biεl (1), ?yεɲɔ (2),  ?yεter (3), ?yεtna (4), ?yεmɔyi (5), maadõ (6), makoɲɔ (7), makõter (8), ɲvwɔrpebri (9), ɲvwɔr (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa ikur berezi ugarirekin.

 

 

HISTORIA. Los lobi son un grupo étnico que viven en las regiones de Gaoua y Diebougou de Burkina Faso y en Costa de Marfil, donde originalmente habitaban el área entre los ríos Volta Negro y Blanco. Ahora están desperdigados por la región.

Los lobi nunca tuvieron una organización política centralizada. Aunque su territorio fue colonizado por los franceses en 1901, se vieron poco afectados por la colonización. En Costa de Marfil están considerados entre los grupos étnicos más pobres del país. Los tusia (tusyan), que viven al este de Banfora, y los dorosie (dorobe), que viven alrededor de Lakosso, (ambos en Burkina Faso, son subgrupos de los lobi.

 

Son bilingües con el idioma jula. Religiones tradicionales son islam y cristianismo.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El lobiri cuenta con 30 fonemas que representan consonantes y 9 que representan vocales. B) Como las lenguas de África en general, el lobiri es una lengua de tonos. Tiene dos registros: alto transcrito (’) y bajo transcrito (`).

 

Morfosintaxis. A) No distingue el artículo definido e indefinido. B) No distingue el enero. C) La marca del plural es irregular. Sin embargo, es posible reagrupar los nombres en 3 categorías correspondientes a 3 tipos de marcas: 1) Los monosílabos y los nombres con sílaba final cerrada, que forman el plural añadiendo a al final de la palabra. 2) Los nombres de sílaba final abierta, que obtienen el plural añadiendo la partícula sυnɔ, separada del nombre. 3) Los nombres cuya última sílaba es bri, que significa núcleo. D) Los pronombres personales varían en función de la acción, según se realice  o no. E) Los adjetivos posesivos no varían en género. F) Los 10 primeros números en lobiri son: biεl (1), ?yεɲɔ (2),  ?yεter (3), ?yεtna (4), ?yεmɔyi (5), maadõ (6), makoɲɔ (7), makõter (8), ɲvwɔrpebri (9), ɲvwɔr (10).

Escritura. Alfabeto latino con muchos signos especiales.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS LOBIRI, Fané Maïmouna Le Men, Burkina Faso, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 24x17, 154 or., Paris, 2007.

 

Parlons lobiri liburuaren sinopsia:

 

Cet ouvrage se propose trois objectifs: faire découvrir un peuple, les Lobis, initier à une langueafricaine: le lobiri, l’une des multiples langues minoritaires  du Burkina Faso, établir  un dialogue des cultures en prenant comme matrice la culture lobi.

L’esprit général qui anime la démarche éditoriale du livre est fondé sur les acquis de la méthode de “l’expérience de l’apprentissage d’une langue entièrement nouvelle” ou EALEN, pratique qui a déjà fait ses preuves  dans les universités françaises. Il s’agit d’établir une connection entre les mots de la langue et la charge culturelle qu’ils  véhiculent en contextualisant les énoncés. En d’autres termes, apprendre la langue en la posant à la fois comme fait culturel et social. Par le choix de la démarche, le livre s’adresse donc à un public varié: étudiants et chercheurs  en français langue étrangère, passionnés de langues exotiques, touristes, volontaires  de l’action humanitaire engagés dans ONG ou des jumelages  désireux  de communiquer  avec les populations locales. En somme, tous les passionnés de l’insolite et de nouvelles découvertes humaines éprouveront un immense bonheur à lire ce livre.

 

LOBIERA

LOBI, LOBIRI, LOBIRI

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Lobi.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    lob

Glottolog: lobi1245.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: lobiri):

lobiri alt lobi [LOB].

miwa alt lobiri [LOB].

BOLI KOSTA

 

lobi (lobiri, miwa) [LOB] 155.800 hiztun (1993, SIL). Ekialdeko Departamendua, ipar zerrenda. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Lobi. Moruera baliteke dialektoa izatea. Ikus sarrera nagusia Burkina Fason.

 

BURKINA FASO

 

lobi (lobiri, miwa) [LOB] 285.500 hiztun (1991, L. Vanderaa), herrialde guztietako populazio osoa 441.300. Poni Province, Gaoua inguruko hego-mendebaldeko frontera, ipar-mendebaldeko Ghanan herri batzuk Volta ibaian zehar; miwa bezala ezaguna; halaber mintzatua Boli Kosta eta Ghanan. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Lobi. Dialektoa: gongon lobi.  Elebitasuna julera eta frantsesez; adin guztietakoak.

 

Hizkuntza / lengua: lobiera / lobi / lobiri / lobiri.

Hiztunak / hablantes (2002): 441.300 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Burkina Faso, Bolikosta.

 

 

HISTORIA. Lobitarrek talde etnikoa osatzen dute eta Gaoua, Burkina Faso  eta Bolikostako lurraldeetan bizi dira, jatorriz Volta Beltza eta Volta Zuria ibaien artean. Orain eskualde horretan sakabanatuak aurkitzen dira.

Lobitarrek ez zuten inoiz izan erakunde politiko zentralizaturik. Beren lurraldea 1901ean frantsesek kolonizatu bazuten ere, kolonizazioak ez zien eragin handirik egin. Bolikostan herrialdeko talde etniko txiroenetakotzat daude kontsideratuak. Banforaren ekialdean bizi diren tusiarrak (tusyan) eta dorosietarrak (dorobe) Lacossoren inguruan bizi dira, Burkina Fason eta biak dira lobitarren azpitaldeak.

Elebideunak dira jula hizkuntza-rekin. Erlijio tradizionalak islama eta kristaua dira.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Lobierak 30 fonema ditu kontsonanteak irudikatzeko eta 9 bokalak irudikatzeko. B) Oro har Afrikako hizkuntza gehienek bezala, tonuak dituen hizkuntza da lobiera. Bi erregistro ditu: goi transkribatua (’) eta behe transkribatua (`).

Morfosintaxia. A) Ez ditu bereizten artikulu mugatua eta mugagabea. B) Ez du bereizten generoa. C) Pluralaren marka irregularra da. Hala ere, posible da izenak 3 kategoria mailatan bereiztea: 1) Monosilaboak eta azken silaba itxia dutenak. Hauek plurala hitzaren azken silabari a erantsiz egiten dute. 2) Azken silaba irekia duten izenak. Hauek sυnɔ partikula berezirik ondoren idatzita egiten dute. 3) Azken silaba muina adierazten duen bri duten izenak. D) Izenordainak ekintzaren arabera aldatu egiten dita, ekintza burutu ala ez burutu. E) Adjektibo posesiboak ez dira generoz aldatzen. F) Hona hemen lobieraz lehenengo 10 zenbakiak: biεl (1), ?yεɲɔ (2),  ?yεter (3), ?yεtna (4), ?yεmɔyi (5), maadõ (6), makoɲɔ (7), makõter (8), ɲvwɔrpebri (9), ɲvwɔr (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa ikur berezi ugarirekin.

 

 

HISTORIA. Los lobi son un grupo étnico que viven en las regiones de Gaoua y Diebougou de Burkina Faso y en Costa de Marfil, donde originalmente habitaban el área entre los ríos Volta Negro y Blanco. Ahora están desperdigados por la región.

Los lobi nunca tuvieron una organización política centralizada. Aunque su territorio fue colonizado por los franceses en 1901, se vieron poco afectados por la colonización. En Costa de Marfil están considerados entre los grupos étnicos más pobres del país. Los tusia (tusyan), que viven al este de Banfora, y los dorosie (dorobe), que viven alrededor de Lakosso, (ambos en Burkina Faso, son subgrupos de los lobi.

 

Son bilingües con el idioma jula. Religiones tradicionales son islam y cristianismo.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El lobiri cuenta con 30 fonemas que representan consonantes y 9 que representan vocales. B) Como las lenguas de África en general, el lobiri es una lengua de tonos. Tiene dos registros: alto transcrito (’) y bajo transcrito (`).

 

Morfosintaxis. A) No distingue el artículo definido e indefinido. B) No distingue el enero. C) La marca del plural es irregular. Sin embargo, es posible reagrupar los nombres en 3 categorías correspondientes a 3 tipos de marcas: 1) Los monosílabos y los nombres con sílaba final cerrada, que forman el plural añadiendo a al final de la palabra. 2) Los nombres de sílaba final abierta, que obtienen el plural añadiendo la partícula sυnɔ, separada del nombre. 3) Los nombres cuya última sílaba es bri, que significa núcleo. D) Los pronombres personales varían en función de la acción, según se realice  o no. E) Los adjetivos posesivos no varían en género. F) Los 10 primeros números en lobiri son: biεl (1), ?yεɲɔ (2),  ?yεter (3), ?yεtna (4), ?yεmɔyi (5), maadõ (6), makoɲɔ (7), makõter (8), ɲvwɔrpebri (9), ɲvwɔr (10).

Escritura. Alfabeto latino con muchos signos especiales.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS LOBIRI, Fané Maïmouna Le Men, Burkina Faso, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 24x17, 154 or., Paris, 2007.

 

Parlons lobiri liburuaren sinopsia:

 

Cet ouvrage se propose trois objectifs: faire découvrir un peuple, les Lobis, initier à une langueafricaine: le lobiri, l’une des multiples langues minoritaires  du Burkina Faso, établir  un dialogue des cultures en prenant comme matrice la culture lobi.

L’esprit général qui anime la démarche éditoriale du livre est fondé sur les acquis de la méthode de “l’expérience de l’apprentissage d’une langue entièrement nouvelle” ou EALEN, pratique qui a déjà fait ses preuves  dans les universités françaises. Il s’agit d’établir une connection entre les mots de la langue et la charge culturelle qu’ils  véhiculent en contextualisant les énoncés. En d’autres termes, apprendre la langue en la posant à la fois comme fait culturel et social. Par le choix de la démarche, le livre s’adresse donc à un public varié: étudiants et chercheurs  en français langue étrangère, passionnés de langues exotiques, touristes, volontaires  de l’action humanitaire engagés dans ONG ou des jumelages  désireux  de communiquer  avec les populations locales. En somme, tous les passionnés de l’insolite et de nouvelles découvertes humaines éprouveront un immense bonheur à lire ce livre.

 

LOBIERA

LOBI, LOBIRI, LOBIRI

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Lobi.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    lob

Glottolog: lobi1245.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: lobiri):

lobiri alt lobi [LOB].

miwa alt lobiri [LOB].

BOLI KOSTA

 

lobi (lobiri, miwa) [LOB] 155.800 hiztun (1993, SIL). Ekialdeko Departamendua, ipar zerrenda. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Lobi. Moruera baliteke dialektoa izatea. Ikus sarrera nagusia Burkina Fason.

 

BURKINA FASO

 

lobi (lobiri, miwa) [LOB] 285.500 hiztun (1991, L. Vanderaa), herrialde guztietako populazio osoa 441.300. Poni Province, Gaoua inguruko hego-mendebaldeko frontera, ipar-mendebaldeko Ghanan herri batzuk Volta ibaian zehar; miwa bezala ezaguna; halaber mintzatua Boli Kosta eta Ghanan. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Lobi. Dialektoa: gongon lobi.  Elebitasuna julera eta frantsesez; adin guztietakoak.

 

Hizkuntza / lengua: lobiera / lobi / lobiri / lobiri.

Hiztunak / hablantes (2002): 441.300 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Burkina Faso, Bolikosta.

 

 

HISTORIA. Lobitarrek talde etnikoa osatzen dute eta Gaoua, Burkina Faso  eta Bolikostako lurraldeetan bizi dira, jatorriz Volta Beltza eta Volta Zuria ibaien artean. Orain eskualde horretan sakabanatuak aurkitzen dira.

Lobitarrek ez zuten inoiz izan erakunde politiko zentralizaturik. Beren lurraldea 1901ean frantsesek kolonizatu bazuten ere, kolonizazioak ez zien eragin handirik egin. Bolikostan herrialdeko talde etniko txiroenetakotzat daude kontsideratuak. Banforaren ekialdean bizi diren tusiarrak (tusyan) eta dorosietarrak (dorobe) Lacossoren inguruan bizi dira, Burkina Fason eta biak dira lobitarren azpitaldeak.

Elebideunak dira jula hizkuntza-rekin. Erlijio tradizionalak islama eta kristaua dira.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Lobierak 30 fonema ditu kontsonanteak irudikatzeko eta 9 bokalak irudikatzeko. B) Oro har Afrikako hizkuntza gehienek bezala, tonuak dituen hizkuntza da lobiera. Bi erregistro ditu: goi transkribatua (’) eta behe transkribatua (`).

Morfosintaxia. A) Ez ditu bereizten artikulu mugatua eta mugagabea. B) Ez du bereizten generoa. C) Pluralaren marka irregularra da. Hala ere, posible da izenak 3 kategoria mailatan bereiztea: 1) Monosilaboak eta azken silaba itxia dutenak. Hauek plurala hitzaren azken silabari a erantsiz egiten dute. 2) Azken silaba irekia duten izenak. Hauek sυnɔ partikula berezirik ondoren idatzita egiten dute. 3) Azken silaba muina adierazten duen bri duten izenak. D) Izenordainak ekintzaren arabera aldatu egiten dita, ekintza burutu ala ez burutu. E) Adjektibo posesiboak ez dira generoz aldatzen. F) Hona hemen lobieraz lehenengo 10 zenbakiak: biεl (1), ?yεɲɔ (2),  ?yεter (3), ?yεtna (4), ?yεmɔyi (5), maadõ (6), makoɲɔ (7), makõter (8), ɲvwɔrpebri (9), ɲvwɔr (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa ikur berezi ugarirekin.

 

 

HISTORIA. Los lobi son un grupo étnico que viven en las regiones de Gaoua y Diebougou de Burkina Faso y en Costa de Marfil, donde originalmente habitaban el área entre los ríos Volta Negro y Blanco. Ahora están desperdigados por la región.

Los lobi nunca tuvieron una organización política centralizada. Aunque su territorio fue colonizado por los franceses en 1901, se vieron poco afectados por la colonización. En Costa de Marfil están considerados entre los grupos étnicos más pobres del país. Los tusia (tusyan), que viven al este de Banfora, y los dorosie (dorobe), que viven alrededor de Lakosso, (ambos en Burkina Faso, son subgrupos de los lobi.

 

Son bilingües con el idioma jula. Religiones tradicionales son islam y cristianismo.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El lobiri cuenta con 30 fonemas que representan consonantes y 9 que representan vocales. B) Como las lenguas de África en general, el lobiri es una lengua de tonos. Tiene dos registros: alto transcrito (’) y bajo transcrito (`).

 

Morfosintaxis. A) No distingue el artículo definido e indefinido. B) No distingue el enero. C) La marca del plural es irregular. Sin embargo, es posible reagrupar los nombres en 3 categorías correspondientes a 3 tipos de marcas: 1) Los monosílabos y los nombres con sílaba final cerrada, que forman el plural añadiendo a al final de la palabra. 2) Los nombres de sílaba final abierta, que obtienen el plural añadiendo la partícula sυnɔ, separada del nombre. 3) Los nombres cuya última sílaba es bri, que significa núcleo. D) Los pronombres personales varían en función de la acción, según se realice  o no. E) Los adjetivos posesivos no varían en género. F) Los 10 primeros números en lobiri son: biεl (1), ?yεɲɔ (2),  ?yεter (3), ?yεtna (4), ?yεmɔyi (5), maadõ (6), makoɲɔ (7), makõter (8), ɲvwɔrpebri (9), ɲvwɔr (10).

Escritura. Alfabeto latino con muchos signos especiales.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS LOBIRI, Fané Maïmouna Le Men, Burkina Faso, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 24x17, 154 or., Paris, 2007.

 

Parlons lobiri liburuaren sinopsia:

 

Cet ouvrage se propose trois objectifs: faire découvrir un peuple, les Lobis, initier à une langueafricaine: le lobiri, l’une des multiples langues minoritaires  du Burkina Faso, établir  un dialogue des cultures en prenant comme matrice la culture lobi.

L’esprit général qui anime la démarche éditoriale du livre est fondé sur les acquis de la méthode de “l’expérience de l’apprentissage d’une langue entièrement nouvelle” ou EALEN, pratique qui a déjà fait ses preuves  dans les universités françaises. Il s’agit d’établir une connection entre les mots de la langue et la charge culturelle qu’ils  véhiculent en contextualisant les énoncés. En d’autres termes, apprendre la langue en la posant à la fois comme fait culturel et social. Par le choix de la démarche, le livre s’adresse donc à un public varié: étudiants et chercheurs  en français langue étrangère, passionnés de langues exotiques, touristes, volontaires  de l’action humanitaire engagés dans ONG ou des jumelages  désireux  de communiquer  avec les populations locales. En somme, tous les passionnés de l’insolite et de nouvelles découvertes humaines éprouveront un immense bonheur à lire ce livre.