Le creole guadalupeen

GUADELOUPE CREOLE, GUADALUPEÑO, GUADELOUPEÉN

 

Language family: creole, French based.

Language codes:

        ISO  639-1    -  

        ISO  639-2    - 

        ISO  639-3    Variously:

                               gcf – Guadeloupean Creole

                               acf – Saint Lucian / Dominican Creole

                               SCF – San Miguel Creole French (Panama)

Lianguasphere: 51-AAC-cc (varieties: 51-ACC-cca to  -cck).

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ):

guadeloupe creole french dial lesser antillean creole french [DOM].

lesser antillean creole french [DOM] hizk. Santa Luzia; baita Dominika, Frantzia, Grenada, Guadalupe, Guyana, Martinika Trinidad eta Tobago.

 

GUADALUPE

 

lesser antillean creole french [DOM] 335.000 (1975). Guadalupe, San Bartolomeko ekialdea,  Ipar San Martin, Marie Galante uharteak. Creole, French based. Dialektoak: st. martin creole french, marie galante creole french, st. barth creole french. Martinikako kreolaren oso hurbilekoa. St. barth kreoleraren oso ezberdinak  ditu aspektu gramatikal, fonologiko eta lexikoak eta baliteke ez izatea dialektoa (J. Maher, 1989). Ulergaitasuna du st. barth kreol, st. martin kreol eta marie galante kreolarekin. Hiztegia, gramatika. Ikus sarrera nagusia Santa Luzian.

 

Hizkuntza / lengua: guadalupeera / guadeloupe creole / guadalupeño / guadeloupéen.

Hiztunak / hablantes (2014): 500.000 (Wikipedia).

Lurraldea / país: Guadalupe (Frantziako Itsasosteko Departamentua), Dominikaren Iparraldea.

 

HISTORIA. Guadalupear kreo-leraren lexikoaren oinarria frantsesa da baina Historiaren errotak hitz hauek birmoldatu egin ditu, beren ahoskera eta zentzua errebisatu eta perpausa berregituratu egin da.  Ahoskeran, hiztegian, gramatikan eta baita esanahian ere, guadalupeerak, XVII. mendearen hondarraz gero, funtzio-autonomia eskuratu du bere izaera bereziekin. Bereziki mintzatua den hizkuntza da, Karibeko uharte askoren hizkuntza behikularra.

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Ez du letra muturik. B) n o m kontsonanteari bokal batek badarraikio, bi silibak bereiz irakurri behar dira: fi + ni ® fini ‘bukatu’, li + mé ® limé ‘piztu’´. C) c, qu eta k denak k letraz ordezkatzen dira. D) g euskaraz bezala ahoskatzen da beti. E) h beti hasperendua da. F) x frantsesa ez da existitzen, bere ordez sk erabiltzen da. G) Ez du generorik. Bat esateko on erabiltzen du hitzaren aurrean: on bet (abere bat); -a esateko la erabiltzen du hitzaren ondoren marratxoz lotuta: bet-la (aberea). Mugatzailerik ezak hitza pluraldu egiten du: bèt (abere batzuk). H) c, qu eta k letrak k letraz adierazten dira; ph f idazten da; g beti hots leunekoa da, euskaraz bezala; h beti da hasperendua; ez du x eta bai sk: èskizé-mwen

Morfosintaxia. Hona hemen guadalupeeraz lehenengo 10 zenbakiak: zéro (0), yonn (1), (2), twa (3), kat (4), senk (5), sis (6), sèt (7), uit (8), nèf (9), dis (10).

Idazkera. Denbora luzez ortografia frantsesa erabili da. Baina idazkera etimologikoa utzi eta ahoskerari hurbilagoa zaiona hartu dute. Eta erabat fonetikoa ez bada ere, hotsak/letrak baliokidetasuna badu eta idazkera xumea eta praktikoa da.

HISTORIA. La base lexical del criollo guadalupeño es francesa, pero al pasar por el molinillo de la Historia estas palabras han sido remodeladas, su pronunciación y su sentido revisados, la frase se ha reestructurado. Tanto al nivel de la pronunciación, del vocabulario, de la gramática e incluso del sentido, el guadalupeño ha adquirido, desde finales del s. XVII, una autonomía de funcionamiento que hoy adquiere caracteres originales. Es una lengua principalmente hablada, lengua vehicular de numerosas islas del Caribe.

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) No hay letras mudas. B) Si a la consonante nasal n o m le sigue una vocal, las 2 sílabas se deben leer separadamente: fi + ni ® fini ‘terminar’, li + mé ® limé ‘encender’. C) Las letras c, qu y k son representadas todas por k. D)  g se lee siempre como en euskera. E) La h es siempre aspirada. F) La x no existe  y es sustituida por sk. G) No existe género. Un y una se dice on y se antepone a la palabra: on bet (una bestia); el y la se dice la y se pospone a la palabra uniendo con un guión: bet-la (la bestia). La ausencia de determinante pluraliza la palabra: bèt (unas bestias). H) c, qu y k se representan con k; ph se escribe f; g posee siempre sonido suave; h siempre es aspirada; no existe x y sí sk: èskizé-mwen.

Morfosintaxis. Los 10 primeros númeron en guadalupeño son: zéro (0), yonn (1), (2), twa (3), kat (4), senk (5), sis (6), sèt (7), uit (8), nèf (9), dis (10).

Escritura. Durante largo tiempo se han utilizado las reglas de la ortografía francesa. Pero esta escritura etimológica ha sido abandonada por otra más próxima a la pronunciación. Y aunque no es una escritura fonética, se basa en una equivalencia sonidos/letras, escritura simple y práctica.

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

LE CRÉOLE GUADALOUPÉEN de poche, Assimil évasion, Un guide de conversation original et facile, les mots clés, les expressions courantes, les coutumes locales, un lexique de plus de 2000 mots, Sylviane Telchid eta Hector Poullet,  14,5x10,5, 192 or., France, 2004.