Kanjobalera

 

 

KANJOBALERA

KANJOBAL, Q’ANJOB’AL, KANJOBAL

 

Language family: Mayan, Kanjobalan-Chujean, kanjobalan, Kanjobal-Jacaltec.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    kjb

Glottolog: qanj1241.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: q’anjob’al):

acatec alt kanjobal, western [KNJ].

acateco alt kanjobal, western [KNJ].

conob alt kanjobal, eastern [KJB].

conob alt kanjobal, eastern [KNJ].

kanhobal alt kanjobal, eastern [KJB].

kanjobal, eastern [KJB], Guatemala; baita AEB ere.

kanjobal, western  [KNJ], Guatemala; baita Mexiko, EAB ere.

san miguel acatán kanjoba, alt kanjobal, western [KNJ].

sata eulalia kanjobal alt kanjobal, eastern [KJB].

 

GUATEMALA

 

kanjobal, eastern (santa eulalia kanjobal, kanhobal, conob) [KJB] 77.700 hiztun (1998), bi herrialdeetako populazio guztia 88.200. Huehuetenango Departamendua, Santa Eulalia.  AEBetan ere mintzatua. Mayan, Kanjobalan-Chujean, kanjobalan, Kanjobal-Jacaltec. VSO.

kanjobal, western (acateco, acatec, san miguel acatán kanjobal, conob) [KNJ] 48.500 hiztun (1998), herrialde guztietako populazio osoa 58.600. San Miguel Acatán. Mexikon eta AEBetan ere mintzatua. Mayan, Kanjobalan-Chujean, kanjobalan, Kanjobal-Jacaltec. Adin guztietakoak. VOS.

 

MEXIKO

 

kanjobal, wester (acateco, acatec, san miguel acatán kanjobal, conob) [KNJ] 100 acatec eta 10.000 errefuxiatu Mexikon (1991, Schumann). Trinitaria, Comalapa, eta Mazapa de Madero, Chiapas eta Quintana Roo. Mayan, Kanjobalan-Chujean, kanjobalan, Kanjobal-Jacaltec. VSO.

 

Hizkuntza / lengua: kanjobalera / kanjobal / q’anjob’al / kanjobal.

Hiztunak / hablantes (2010): 136.200 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Guatemala, Mexiko.

 

 

HISTORIA.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Kanjobalerak  33 ikur alfabetiko ditu, 23 kontsonante eta 10 bokal. B) Bokalen lauki fonemikoan bokal labur eta luzeak agertzen dira. 5 dira laburrak eta beste 5 luzeak. Luzeak asko bereizten dira laburrekiko, bokal normalak baino gehiago irauten duelako. Bokal labur bat luze bilaka daiteke jende-giro ezberdin batean. C) Badu itxitura glotala. Hitzen artean esanahia alda dezakeen fonema da eta hitzaren hasieran, erdian nahiz amaieran joan daiteke; baita bokalaren aurrean, kontsonante eta bokalaren artean eta amaieran edota bokalaren ondoren ere. D) Kanjobaleran bokalek ez dute alofonorik eta 5 bokal bakarrik ditu. E) Itxitura glotala (')  bizkor eratzen baita ahots-kordak ixtean,  airea momentuz geraraziz. F) Bi aditz mota daude: iragankorrak eta intrantsitiboak.Afixuen bidez pertsona,  subjektuaren eta objektuaren numeroa, denbora/aspektua eta ekintzaren modua adierazten dira. G) Kanjobalerak oso erro intrantsitibo gutxi ditu, baina beste erro edo oinarri batzuetatik aditz intrantsitiboak erator daitezke. H) Hona hemen kanjobaleraz lehen 10 zenbakiak: jun (1), kab' (2), oxeb' (3), kaneb' (4), oyeb' (5), waqeb' (6), uqeb' (7), waxaqeb' (8), b'aloneb' (9), lajoneb' (10).

 

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El idioma q’anjob’al cuenta con 33 símbolos alfabéticos, que se dividen en 23 consonantes y 10 vocales. B) En el cuadro fonémico de las vocales aparecen las cortas y prolongadas. Existen 5 cortas y 5 prolongadas. Las prolongadas se distinguen mucho de las cortas, con el tiempo que se añade a la pronunciación normal de la vocal. Una vocal corta puede volverse prolongada en un ambiente diferente. C) Posee el cierre glotal. Se trata de un fonema que es capaz de hacer diferencias de significado en las palabras; puede ir al principio, en medio y al final de una palabra; también antes de una vocal, entre una consonante y vocal y al final o después de una vocal. D) Las vocales en q’anjob’al no presentan alófonos y sólo se presentan 5 vocales. E) El cierre glotal (') se forma rápidamente al cerrar las cuerdas vocales, deteniendo el aire por un moento.  F) Existen 2 tipos de verbos: transitivos e intransitivos. Mediante afijos se indican la persona, número del sujeto y objeto, el tiempo/aspecto y modo de la acción. G) En q’anjob’al existen pocas raíces intransitivas, pero sí se pueden derivar verbos intransitivos de otras raíces o bases. H) Los 10 primeros números en kajobal son: jun (1), kab' (2), oxeb' (3), kaneb' (4), oyeb' (5), waqeb' (6), uqeb' (7), waxaqeb' (8), b'aloneb' (9), lajoneb' (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMÁTICA DEL IDIOMA Q’ANJOB’AL, P.L.F.M. Ruperto Montejo eta Nicolás de Nicolás Pedro, 21x16, 178 or., Guatemala, 1996.

 

FONOLOGIA

 

Vowels

 

Front

Central

Back

Close

i

 

u

Mid

e

 

o

Open

 

a

 

 

Consonants

 

Bilabial

Alveolar

Postalveolar

Retroflex

Velar

Uvular

Glottal

 

plain

implosive

plain

ejective

plain

ejective

plain

ejective

plain

ejective

plain

implosive

Nasal

m /m/

 

n /n/

 

 

 

 

 

n /ŋ/

 

 

 

 

Stop

p /pʰ/

b' /ɓ/

t /tʰ/

t' /tʼ/

 

 

 

 

k /kʰ/

k' /kʼ/

q /qʰ/

q' /ʠ/

' /ʔ/

Affricate

 

 

tz   /tsʰ/

tz'   /tsʼ/

ch   /tʃʰ/

ch'   /tʃʼ/

tx   /tʂʰ/

tx'   /tʂʼ/

 

 

 

 

 

Fricative

 

 

s /sʰ/

 

xh /ʃʰ/

 

x /ʂ/

 

j   /χ/

 

 

 

 

Approximant

w /v/

 

l /l/

 

y   /j/

 

 

 

w /w/

 

 

 

 

Tap

 

 

r /ɾ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behean kontsonantez hasten diren aditz erroen aurrizki ergatiboen taula

Below is the table of ergative prefixes for verbal roots beginning with a consonant:

 

 

Singular

Plural

1st person

hin-

ko-

2nd person

ha-

he-

3rd person

s-/Ø-

s-/Ø-

 

Bokalez hasten diren aditz erroeaurrizki ergatiboak

Ergative prefixes for verbal roots beginning with a vowel:

 

 

Singular

Plural

1st person

w-

j-

2nd person

h-

hey-

3rd person

y-

y-

 

Afixu absolutiboak aurreko hotsen arabera

Absolutive affixes when attached to preceding sounds:

 

 

Singular

Plural

1st person

-in

-on

2nd person

-ach

-ex

3rd person

-0

-0...(heb')

 

Afixu absolutiboak kontuan hartu gabe aurreko hotsak (h bat hartzen dute)

Absolutive affixes not attached to a preceding sound (they take an h):

 

 

Singular

Plural

1st person

hin

hon

2nd person

hach

hex

3rd person

0

0...(heb')