Kabylera

 

 

KABYLERA

KABYLE, CABILEÑO, KABYLE

 

Language family: Afro-Asiatic, Berber, Northern, Kabyle.

Language codes:

        ISO  639-1    -  

        ISO  639-2    kab

        ISO  639-3    kab

Glottolog: kaby1243.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: taqbaylit):

kabyle [KYL] hizk. Aljeria; baita Belgika, Frantzia ere.

 

ALJERIA

 

kabyle [KYL] 2.537.000 edo gehiago hiztun (1995), populazioaren % 8; iturri batzuen arabera 6.000.000tik gora dira Aljerian (1988); herrialde guztien populazio osoa 3.074.000 edo gehiago. Grande Kabylie mendizerra, mendebaldeko Kabilia; halaber mintzatua Belgika eta Frantzian ere. Dialektoak: greater kabyle, lesser kabyle. Gizonek sarri frantsesa erabiltzen dute merkataritzan eta postan; arabiera ere bai 2. hizkuntza bezala; kabylera etxean eta merkatuan; kabyleraz harro agertzen dira hiztunak eta arabieraren aurka; iturri batzuen arabera, kabyle hitza arabieratik dator eta ‘tribugizona’ adierazten du, ‘qabila’; patrilineala eta patrilokala; latindar idazkera. NT 1901-1995.

 

Hizkuntza / lengua: kabylera / kabyle / cabileño / kabyle.

Hiztunak / hablantes (2006): 4.190.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Aljeria

 

 

HISTORIA. Berbereen familiako hizkuntza afro-asiarra, kabyle bezala ere idatzia.

Kabilia Aljerren ekialdean kokatzen den eskualde menditsua da, 300 bat km Mediterraneoaren kostaldean. Kabiliarrek Maghrebeko herri berbereen parte osatzen dute eta munduko lurralde hau okupatzen dute antzina-antzinatik, gutxienez historiaurreko garaietatik. Berbereek historia amankomuna partekatzen dute: inbasio berberak izan dituzte eta estrategia berbera erabili dute aurka.

Kabyle eta kabylie europarrek asmatutako hitzak dira XVIII. m.an zehar, arabiar qabayl (tribuak) hitzetik abiatuta. Hain zuzen ere, kabiliarrak tributan daude antolatuta. Kabiliarrak izan ziren lehenengo mertzenarioak frantsesek erreklutatu zituztenak frantses armadako infanteriako erregimentuentzat.

 

Arabiera klasikoa da Aljerian hizkuntza  konstituzional bakarra. Honela, bertakoak diren hainbat erabilera arabiar bertan behera geratu dira, hizkuntza klasikoaz bereizita, eta horixe bera gertatu zaio kabylerari ere, eklipsatua dago gaur erabat eta administrazioan eta hedabide kulturaletan oso eskas erabiltzen da.

Gizonezkoak frantsesez mintzatzen dira maiz merkataritzan eta  posta harremanetarako. Arabiera beren 2. hizkuntza da. Kabiliarrak oso harro sentitzen dira beren hizkuntza erabiltzeaz eta arabierari aurre egiteaz.

Kabyleraren ahoskerak hasiera batean zaila dela eman dezake, hots batzuk ezagutzen ez dituztelako kabylerazko hiztunak ez direnek, nahiz hauek gutxi izan. Kabylera eta hizkuntza berbereak denbora luzez oralak izan dira oro har. Idazkera XIX. m.aren  hondarrean gertatu zen.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Kabylerak benetako 3 bokal ditu: a, frantsesez bezain irekia ez da ahoskatzen; i, frantsesez bezala ahoskatzen da eta u, frantsesez ou bezala ahoskatzen dena. Bada e bat, benetako bokala ez dena, hainbat kontsonanteren hurrenkera ekiditeko funtzioa betetzen duena. B) Bokal hauen ahoskera inguruko kontsonanteek alda dezakete.C) Kabyleraz fonema guztiak ahoskatzen dira, zeinahi den okupatzen duten lekua. D) Kontsonante batzuek hasperena dute. E) Badira ia aldi berean ahoskatzen diren 2 hots dituzten artikulazioak. F) Kontsonante guztiak luza daitezke eta fenomeno honi tentsioa deritza.

Morfosintaxia. A) Bi genero ditu: maskulinoa eta femeninoa, hau -t morfemaz edota honen aldaerez adierazten delarik, gehienetan 2 aldiz erantsiz, hitzaren hasieran eta amaieran. B) Halaber ditu 2 numero: singularra eta plurala. Plurala eratzeko hitzaren hasieran edota erdian bokal bat aldatzen du, edota -in, -en atzizkia eransten dio eta bi prozedurak ere aldi berean eman daitezke. C) Ez dago izenordain pertsonal subjekturik ezta izenordain posesiborik ere, ez badira era enklitikoan, hau da, aditzari erantsitako morfemak. D)  Ez du artikulu mugaturik. Artikulu mugagabeak exekutatzeko yiwen eta yiwet (adjektibo numeral kardinala) erabiltzen ditu. E) Izen maskulinoak normalean 3 bokaletako batekin hasten dira. Baina izen maskulino batzuk (seguruenez hiztegi berbereko hitz zaharrenak) ez dira bokalez hasten. Ahaidetasun izen gehienek ez dute hasierako bokalik. F) Izen femenino gehienak izen maskulinoetatik abiatuz eratzen dira, nola hasieran hala amaieran  t erantsiz. G) Mailegu gehienek jatorriko forma mantentzen dute. H) Adjektiboak izenaren arauak betetzen ditu, izena generoz eta numeroz kalifikatuz. I) Aditzek ez dute infinitiborik, gure arteko hizkuntzetan ulertzen den bezala. Aditzaren erroa aipatzen da eta agintera du adierazteko bidea. Borondate-, obligazio- eta posibilitate-aditzak futuroarekin eratzen dira (ad + aditza aoristoan). J) Ezezkoa 2 eratan adierazten da, bat aditzaren aurrean eta bestea aditzaren ondoren ezarriz (frantsesezko ne ... pas moduko zerbait). K) Arabieratiko maileguak hain dira ugariak ezen bi hizkuntzak konfunditu egin daitezke. Latinetiko maileguak, erromatar Inperioaren garaikoak, oraindik ere identifika daitezke. L) Hona hemen kabyleraz lehenengo 10 zenbakiak: yiwen (m) y yiwet (f) (1), sin (m) y snat (f) (2), tlata (3), ŗebεa (4), xemsa (5), seţţa (6), sebea (7), tmanya (8), tesεa (9), εecŗa (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa erabiltzen du, baina zeinu berezi askorekin ahoskeraren ñabardurak bereizi ahal izateko.

 

 

HISTORIA. Lengua afro-asiática de la familia bereber, también escrita kabyle.

La Kabilia es una región montañosa  situada al este de Alger, unos 300 km a lo largo de la costa mediterránea. Los cabileños forman parte de los pueblos bereberes de Maghreb que ocupan esta región del mundo desde tiempos inmemoriales, al menos desde los tiempos prehistóricos. Los bereberes comparten una historia común: han sufrido las mismas invasiones y se han enfrentado a ellas con la misma estrategia.

 

Las palabras kabyle y kabylie han sido creadas por los europeos en el s. XVIII a partir del término árabe qabayl, las tribus. En efecto, los cabileños están organizados en confederaciones  de tribus. Los cabileños fueron los primeros en ser reclutados por los franceses  como mercenarios en los regimientos de infantería de la armada francesa.

El árabe clásico es la única lengua constitucional de Argelia. Quedan así relegados algunos usos del árabe, propios del país y alejados de la lengua clásica y también el cabilé, que es actualmente una lengua eclipsada y escasa en medios culturales o administrativos que mantengan su uso.

 

Los hombres se expresan a menudo en francés en los comercios y correspondencia. El árabe es usado como segunda lengua. El cabileño se usa en casa y en mercados. Los hablantes del cabileño se sienten orgullosos de usar su lengua y resistir al árabe.

La pronunciación del cabileño puede parecer difícil al principio porque posee algunos sonidos desconocidos por los no cabileño-hablantes, aunque son muy pocos. El cabileño y las lenguas bereberes en general han permanecido durante largo tiempo como lenguas orales. El paso a la escritura se dio hacia finales del s. XIX.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El cabileño posee 3 verdaderas vocales: a que se pronuncia menos abierta que en francés; i que se pronuncia como en francés; u que también se pronuncia como en francés ou.  Existe una e no verdadera vocal, cuya función es evitar una secuencia de varias consonantes. B) La pronunciación de estas vocales puede ser modificada por las consonantes que les acompañan. C) En cabileño todos los fonemas  se pronuncian, sea el que sea el lugar que ocupan. D) Algunas consonantes se pronuncian con aspiración E) Existen articulaciones de 2 sonidos que se pronuncian casi simultáneamente. F) Todas las consonantes pueden ser alargadas, fenómeno denominado tensión.

Morfosintaxis. A) Dispone de 2 géneros: masculino y femenino, éste señalado mediante el morfema -t o de sus variantes, una de las más frecuentes es añadirlo 2 veces, al principio y al final de la palabra. B) También señala 2 números: singular y plural. Para la formación de este último se cambia una vocal del principio o del cuerpo de la palabra, o también se añade el sufijo -in, -en, e incluso pueden aparecer ambos procedimientos al mismo tiempo C) No existen pronombres personales sujetos ni pronombres posesivos, sino en su condición de enclíticos, es decir, morfemas añadidos al verbo. D) No posee artículo determinado. Los artículos indeterminados uno, una se ejecutan con yiwen y yiwet (adjetivo numeral cardinal). E) Los nombres masculinos comienzan casi siempre con alguna de las 3 vocales. Pero algunos nombres masculinos (probablemente los más antiguos del léxico bereber) no empiezan con vocal. La mayoría de los nombres de parentesco no poseen vocal inicial. F) La mayoría de los nombres femeninos se forman a partir de los masculinos, a los que se añade una t al principio y al final. G) La mayoría de los préstamos guardan su forma original. H) El adjetivo sigue las mismas normas que el nombre, que le califica en género y número. I) Los verbos no poseen infinitivo como se entiende en nuestras lenguas. Se habla de la raíz del verbo, que se expresa con el imperativo. Los verbos de voluntad, obligación y posibilidad se construyen con el futuro (ad + verbo en aoristo). J) La negación utiliza 2 formas, una que precede al verbo y otra que sitúa tras él (algo parecido al francés ne ... pas). K)  Los préstamos del arabe son tan numerosos que se pueden confundir ambos idiomas. Los préstamos del latín, recibidos en tiempos del Imperio romano, aún se pueden identificar. L) Los 10 primeros números en cabileño son: yiwen (m) y yiwet (f) (1), sin (m) y snat (f) (2), tlata (3), ŗebεa (4), xemsa (5), seţţa (6), sebea (7), tmanya (8), tesεa (9), εecŗa (10).

 

 

Escritura. Utiliza el alfabeto latino, que exige buen número de signos para diferenciar los matices de la pronunciación.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

LE KABYLE de poche, Assimil évasion, Un guide de conversation original et facile, les mots clés, les expressions courantes, les coutumes locales, un lexique de plus de 1.500 mots, F. Amazit-Hamidchi eta M. Lounaci, 14,5x10,5, 208 or., France, 2005.

 

KABYLE ALFABETOA

KABYLE ALPHABET

 

Tamazight fonema boklak / Tamazight vowel phonemes

 

Front

Central

Back

Close

i

 

u

Open

 

a

 

 

Kontsonanteak / Consonants

Kabyle consonant phonemes

 

 

Bilabial

Labio-
dental

Dental

Alveolar

Post-
alveolar

Palatal

Velar

Uvular

Pharyngeal

Glottal

 

plain

lab.

plain

emph.

plain

emph.

plain

emph.

plain

lab.

plain

lab.

plain

lab.

 

Stop and Affricate

voiceless

 

 

 

t [t]

[tˤ]

tt [ts]

 

č [tʃ]

 

 

 

k [k]

k [kʷ]

q [q]

q [qʷ]

 

 

 

voiced

b [b]

b [bʷ]

 

d [d]

 

zz [dz]

 

ǧ [dʒ]

 

 

 

g [ɡ]

g [ɡʷ]

 

 

 

 

 

Fricative

voiceless

 

 

f [f]

t [θ]

 

s [s]

[sˤ]

c [ʃ]

c [ʃˤ]

k [ç]

k [çʷ]

 

 

x [χ]

x [χʷ]

[ħ]

h [h]

 

voiced

b [β]

 

 

d [ð]

ˤ]

z [z]

[zˤ]

j [ʒ]

j [ʒˤ]

g [ʝ]

g [ʝʷ]

 

 

ɣ [ʁ]

ɣ [ʁʷ]

ɛ [ʕ]

 

 

Nasal

m [m]

 

 

n [n]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trill

 

 

 

r [r]

[rˤ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approximant

central

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y [j]

 

 

w [w]

 

 

 

 

 

lateral

 

 

 

l [l]

l [ɫ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consonant

B

D

G

K

T

Fricative

/β/ About this soundSound sample (help·info)

/ð/ About this soundSound sample (help·info)

/ʝ/ About this soundSound sample (help·info)

/ç/ About this soundSound sample (help·info)

/θ/ About this soundSound sample (help·info)

Stop

/b/

/d/

/ɡ/

/k/

/t/

Is a stop after

m

l,n

b,j,r,z,ɛ

f,b,s,l,r,n,,c,ɛ

l,n

Is a stop in the words
(and their derivatives)

 

 

ngeb, nge, ngewer, anga, ngedwi, nages,ngedwal

 

 

 

Kabiliar alfabetoa / Kabyle alphabet

Hirueledun testua Aljerian, arabieraz, kabilieraz (tifinagheraz) eta frantsesez.

 

 

alfabeto Kabileño

 

A trilingual sign in Algeria, written in Arabic, Kabyle (using Tifinagh), and French.