Iaaiera

IAAI, IAAI, IAAI

 

Language family:  Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote, Oceanic, Loyalty Islands.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    iai

Glottolog: iaai1238.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: iaai):

iaai [IAI] hizk. Kaledonia Berria.

iai alt iaai [IAI].

yai alt iaai [IAI].

KALEDONIA BERRIA

 

iaai (iai, yai) [IAI] 2.200 hiztun (SIL, 1982). Ouvea uhartea, Loyalty Islands. Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote, Oceanic, Loyalty Islands. Gramatika. VOS.

 

Hizkuntza / lengua: iaaiera /iaai / iaai / iaai.

Hiztunak / hablantes (2009): 4.078 hiztun (Wikipedia).

Herrialdea / país: Kaledonia Berria.

 

 

HISTORIA. Iaaiera Kaledonia Berriko Ouvéa Uharteetako  hizkuntza bat da. Seigarrena hiztunen kopuruz. Salbatu nahirik eskoletan irakasten da. Oso kontuan edukitzeko hizkuntza da dituen ez-ohiko fonema kopuru handiagatik, bereziki bere kontsonanteengatik, sudurkari gor eta hurbilkariengatik. Munduan bakarra izan daiteke sudurkari erretroflexu gorra edukitzen.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Hamabi kontsonante sudurkari ditu, 11 herskari eta 10 jarraiki. Sei bokal itxi ditu, 8 erdireki eta 6 ireki.

 

Morfosintaxia. A) Bi izen-kategoria ditu, jabetza inalienablekoak (ahaidetza, gorputz zatiak, guztiaren parteak). Inalienableak aldaezinak dira. B) Perpausaren hitz-ordena subjektua, aditza eta objektua dira. C) Ez du berez adjektibo propiorik. D) Aditz denborak izenordainez markatzen ditu. E) Zenbakikuntza bikoitza du: bata artzain ingelesek influentziatua eta berea propioa bestea, bostarra. Hona hemen lehen 10 zenbakien izenak, lehenak bereak eta hurrengoak influentziapekoak: haca/waan (1), lo/truu (2), kun/therii (3), ûëk/foa (4), thabûng/faiv (5), thabûng me haca/sik (6), thabûng me lo/seven (7), thabûng me kun/eitr (8), thabûng me ûëk/nain (9), haca ut at/tren (10).

 

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Iaai (pronunciado [ja:i] es una lengua de las Islas Ouvea (Nueva Caledonia). Es la sexta lengua de Nueva Caledonia en número de hablantes. Se enseña en las escuelas con ánimo de preservarla. Es una lengua digna de tener en cuenta por su gran número de inusuales fonemas, en particular por sus consonantes, con rica variedad de nasales sordas y aproximantes. Debe ser la única lengua en el mundo en poseer nasal retrofleja sorda.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 12 consonantes nasales, 11 oclusivas y 10 continuas. Posee 6 vocales cerradas, 8 semiabiertas y 6 abiertas.

Morfosintaxis. A) Posee 2 categorías de nombres, los de posesión inalienable (parentesco, partes del cuerpo, partes de un todo). Los inalienables son invariables. B) Las palabras en la oración disponen el orden de sujeto, verbo, complemento. C) No posee propiamente adjetivos.  D) Los tiempos de los verbos marca con pronombres. E) El sistema de la numeración es doble: el influenciado por los pastores ingleses y el suyo propio, que es quinario. Los 10 primeros números en ambos sistemas son los siguientes, primero el propio y segundo el influenciado: haca/waan (1), lo/truu (2), kun/therii (3), ûëk/foa (4), thabûng/faiv (5), thabûng me haca/sik (6), thabûng me lo/seven (7), thabûng me kun/eitr (8), thabûng me ûëk/nain (9), haca ut at/tren (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS IAAI, Ouvéa, Nouvelle-Calédonie, l’Harmattan, Daniel Miroux, gramatika eta hiztegia, 21,5x14, 326 or., Paris, 2011.

 

Parlons iaai liburuaren sinopsia:

 

         Langue austronésienne d’Océanie, le iaaï appartient au group des langues de la Nouvelle-Calédonie, plus particulièrement à celui de l’archipel des Loyauté, où se situe l’île d’Ouvéa.

         Langue d’origine mélanésienne, le iaaî est riche de par sa phonologie et sa morphologie verbale. Elle se caractérise également par un système de déclinaisons très élaboré dans les classificateurs possessifs.

Dès le milieu du 19e siècle, le “hwen iaai” a eu sa propre écriture, avec la fixation d’une orthographe qui sert encore de référence aujourd’hui, en dehors de quelques modifications mineures.

         La pérennité  de la langue semble assurée grâce a son enseignement dans les établissements scolaires d’Ouvéa, et ce, en conformité avec l’accord de Nouméa de 1998, sur l’enseignement des langues kanak en Nouvelle-Calédonie.

 

 

IAAI ALFABETOA

IAAI ALPHABET

Bokalak / Vowels

 

 

Iaaierak 10 bokal kualitate ditu, eta denak bokal luze eta laburretan gertatzen dira. Ezberdintasun txikia dago luzeen kualitatean.

 

 

Iaai has ten vowel qualities, all of which may occur long and short. There is little difference in quality depending on length.

 

 

 

 

 

Front
unrounded

Front
rounded

Central

Back
unrounded

Back
rounded

Close

i iː

y yː

 

 

u uː

Close mid

e eː

ø øː

 

ɤ ɤː

o oː

Open mid

 

[œ œː]

 

 

ɔ ɔː

Open

æ æː

 

a aː

 

 

 

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Iaierak ahostunak lortzeko aparteko bereizketa egiten du, baita serie koronal batzuk lortzeko ere. Kaledonia Berriko hizkuntza gehienak bai bezala, kontsonante herskariak ez dira aurresudurkaritzen.

 

 

Iaai has an unusual voicing distinction in its sonorants, as well as several coronal series. Unlike most languages of New Caledonia, voiced stops are not prenasalized.

 

 

 

(Palatalized)
labial

Labiovelarized
labial

Denti-
alveolar

Alveolar

Retroflex

Pre-palatal

Velar

Glottal

Stop

Voiceless

p

 

 

ʈ

c

k

 

Voiced

(b)

 

ɖ

ɟ

ɡ

 

Nasal

Voiceless

m̥ʷ

n̪̥

 

ɳ̊

ɲ̊

ŋ̊

 

Voiced

m

 

ɳ

ɲ

ŋ

 

Fricative

Voiceless

f

 

θ

s

 

ʃ

x

 

Voiced

 

 

ð

 

 

 

 

 

Approximant

Voiceless

ɥ̊

 

 

 

 

h

Voiced

ɥ

w

 

l

 

 

 

(vowel)

Flap

 

 

 

 

ɽ