Hititera

HITTITE, HITITA, HITTITE

 

Language family: none.

Language codes:

        ISO  639-1    - 

        ISO  639-2    hit 

        ISO  639-3    Variously:

                               oht – Old Hittite

                               hit – (Classical) Hittite

                               htx – Middle Hittite

                               nei – Neo-Hittite

Linguist list: oht – Old Hittite

                       hit – (Classical) Hittite

                       htx – Middle Hittite

                       nei – Neo-Hittite

Glottolog: hitt1242.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: hittite, nešili ):

Hizkuntza / lengua: hititera / hittite / hitite / hittite.

Hiztunak / hablantes: bat ere ez.

Herrialdea / país: bat ere ez.

 

 

HISTORIA. Hitita hitzaren esanahi historiko eta kulturalak bereziki adierazten du jatorriz atzerritarra zen aristokrazia batek Anatoliaren zentroan ezarri edo garatu zuen zibilizazioa, zeinak bertako herri autoktonoak menderatu baitzituen K.a.ko II. milurtearen lehen erdipartean. Zibilizazio honen baitan aurki daitezke funts asianiarra (prohitita); jatorriz indoeuroparra zen egitura sozial eta politikoa eta Ekialdeko elementuak (Babilonia, Siria, Mittani). Kultura hitita K.a.ko 600. urte inguruan iraungi zen, progresiboki frigiarrek, asiriarrek, arameoek, iraniarrek eta grekoek beretuta.

Hitita hitza Inperioaren hizkuntza ofiziala adierazteko erabili da, non idatzi ziren Boghazköy-n aurkitutako dokumentu kuneiforme gehienak, B. Hroznýk 1917an lehen aldiz deszifratuak. Hititek “Nesako mintzaira” deitu zuten hizkuntza honetaz gain, hatti (edo protohitita), Palako dialektoa eta luvita ere baliatu zituzten. Idazkera kuneiformean transkribaturiko hizkuntzak hieroglifikoen dialektoa baino askoz lehenago deszifratu ziren. Taulatxo elebidun edota hirueledunen bidez (akadiera, sumeriera, hititera) lortu zen gramatika eta hiztegi hititen azterketa.

Bere desziframendua 1915-1917 urteen inguruan lortu zuen Hrozný txekiarrak. Testu-tipoak era askotakoak dira: testu juridikoak, gutunak, testu erlijiosoak, erritualak, festa erlijiosoak eta mitologikoak.

 

Hurrenez hurrengo hiru periodo bereizten dira: hititera zaharra (XV. m), hititera klasikoa (XIV. m) eta hititera beranta (XIII. m).

Anatoliar hizkuntzak dira kariera, hititera, liziera, lidiera.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia. A) Izenak eta izenordainak 2 genero ditu (biziduna-bizigabea) eta 2 numero (singularra-plurala). B) Zortzi kasu ditu: nominatiboa, bokatiboa, akusatiboa, genitiboa, datibo-lokatiboa, direktiboa, ablatiboa eta instrumentala. C) Aditzak 2 denbora bakarrik ditu: orainaldia-lehenaldia, 2 modu (indikatiboa-agintera) eta 2 boz (aktiboa-ertaina). D) Bi aditz-joko ditu, bata zaharra (-hi) eta (-mi) berriagoa. E) Hitz-ordena finkoa du: partikulak, subjektuaren multzoa, objektuaren multzoa eta aditza. F) Ez dago preposiziorik, postposizioak bakarrik baizik.

Idazkera. Kuneiformea.

 

 

HISTORIA. El significado histórico y cultural del término hitita designa propiamente la civilización establecida o desarrollada en el centro de Anatolia por una aristocracia  de origen  extranjero  que sometió a las poblaciones autóctonas durante la primera mitad del II milenio  a. C. En esta civilización pueden reconocerse un fondo asiánico (prohitita); una estructura social y política de origen indoeuropeo y elementos orientales (Babilonia, Siria, Mitanni). La cultura hitita se extinguió c. 600 a. C., absorbida progresivamente por los frigios, asirios, arameos, iranios y griegos.

 

La voz hitita se aplica a la lengua oficial del Imperio, en la cual se redactaron  la mayor parte de los documentos  cuneiformes encontrados en Boghazköy, que fue la primera en ser descifrada  por B. Hrozný, en 1917. Además de esta lengua,  llamada por los hititas el “habla de Nesa”, emplearon otros idiomas como el hatti ( o protohitita), el dialecto de Pala,  y el luvita. Las lenguas transcritas en escritura cuneiforme fueron descifradas mucho antes que el dialecto de los jeroglíficos. El análisis de la gramática y del vocabulario hititas fue facilitado por tabletas bilingües o trilingües (acadio, sumerio, hitita).

Su desciframiento no llegó hasta los años 1915-1917, llevado a cabo por el checo Hrozný. Los tipos de textos que han llegado hasta nosotros son tipológicamente variados (textos jurídicos, cartas, textos religiosos, rituales, fiestas religiosas y mitológicos).

Se distinguen 3 períodos sucesivos: viejo hitita (hasta el s. XV), hitita clásico (s. XIV) e hitita tardío (s. XIII).

 

Son lenguas anatolias el cario, hitita, licio, lidio.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis. A) El nombre y el pronombre poseen 2 géneros (animado-inanimado) y 2 números (singular-plural). B) Posee 8 casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo-locativo, directivo, ablativo  e instrumental. C) El verbo solo conoce 2 tiempos: presente-pretérito, 2 modos (indicativo-imperativo) y 2 voces (activa-media). D) Posee 2 conjugaciones, una antigua (-hi) y otra más reciente (-mi). E) El orden de las palabras es fijo: partículas, grupo del sujeto, grupo del objeto y verbo. F) No existen preposiciones nominales, solo posposiciones.

 

Escritura. Cuneiforme.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

EL HITITA: HISTORIA Y PROGRESO DEL DESCIFRAMIENTO DE SUS TEXTOS, fragmento de «Las lenguas y los pueblos indoeuropeos», págs. 65 a 105, 21,5x13, 334 or., Madrid,  1934.

 

HITITAR ALFABETOA

HITTITE ALPHABET

 

Hittite   

 

Hititerazko glifo silabikoak

Hittite syllabic glyphs

 

Testu-lagina / Sample text