Britonikera

BRITTONIC, BRITÓNICO, BRITTONIQUE

 

Language family:

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    -

 

Beste izen batzuk: Common or (incorrectly) Proto Brythonic, Brittonic, British, Ancient British, British Celtic.

 

Hizkuntza / lengua: britonikera /brittonic / britónico / brittonique.

Hiztunak / hablantes: iraungia.

Herrialdea / país: Britainiar Uharteak.

 

 

HISTORIA. Hizkuntza zeltikoaren adarra, fonetikako berezitasun batzuengatik adar goidelikotik bereizia. Inbasio anglosaxoiak baino lehenago (V-VIII. M.ak), britonikera britainiar uharteetan hedatzen zen, Irlandan izan ezik.

Herri britonikoek Britainia Haundia inbaditu zuten K.a. lehen milurtearen  erdialdean, zelten aurreko herriak, piktuak, baztertu edota asimilatuz, hauek uhartearen iparraldean mantendu zirelarik. Azken inbasioa, belgena, K.a. 80-70 urteen inguruan eman zen.

Bi kultura mota oso ezberdinak garatu ziren: bata IE-an beren tumulu handiek ezaugarritua eta bestea, HM-an, herri lakustreek ezaugarritua.

 

Erromatarren konkista zela eta (kristau aroaren hasieran),  britonikera latinismo ugariz aberastu zen, zeinak bere ondorengo hizkuntzetan aurkitzen baitira: galeseran, gaur oraindik mintzatua Galesen (Cymru); kornikeran, XVIII m.an desagertua Kornualles ingelesean eta armorikar bretoieran, V. eta VIII. m.en artean Mantxaz beste aldetik kolonoek kontinentera eramana.

Britonikera gaur hizkuntza berreraikia da.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokalak luzeak nahiz laburrak izan daitezke. B) c beti k gogorra bezala ahoskatzen da, r ingelesez bezala eta ez italieraz bezala, x eskoziar ch bezala. C) Lau deklinabide daude: agrobena (1.a, irreg) ‘gudaria’ (ema.), bena (1.a, irreg.) ‘emakumea’, geneta (1.a) / merca (1.a) ‘neska/alaba, andera (1.a) ‘dontzeila’, ‘birjina’, rigani (1.a) ‘erregina’; ambaxtos (2.a) ‘granjeroa’, wir (2.a) ‘gizona’, mapos (2.a) ‘gaztea’ / ‘gazteria’, selgowir (2.a) ‘ehiztaria’ (fem.  selgobena, 1.a), cingetos (2.a) ‘gerlaria’, nerwos (2.a) ‘txapelduna’ / ‘heroia’, pennos (2.a) ‘buruzagia’; atir (3.a) ‘aita’,  rixs (3.a) ‘erregea’, matir (3.a) ‘ama’, swesor (3.a)  ‘arreba/ahizpa’, bratir (3.a)  ‘anaia/neba’.

Morfosintaxia. A) Lau deklinabide ditu: 1.a -a erroa duten hitzentzat (prita), 2.a -o erroa dutenentzat (bledos, agrom, wir), 4.a -u erroa dutenentzat (catus, bous) eta 3.a beste guztientzat (mori, druits, cu, etab.), latinaren moduan hein handi batean. B) Hiru genero ditu, maskulinoa, femeninoa eta neutroa. C) Hiru numero ditu: singularra, plurala eta duala. D) Aditzak 6 pertsona ditu, 3 singularrean eta 3 pluralean (dualaren pertsonak aurkitu gabe daude). E) Badirudi 2 boz dituela, aktiboa eta pasiboa, gutxienez 4 modu, indikatiboa, subjuntiboa, agintera eta infinitiboa. F) Denborei gagozkiela, indikatiboak seguruenez orainaldi sinplea, agian orainaldi jarraitua, burutugabea, lehenaldia, pluskuanperfektua, geroaldi sinplea eta geroaldi burutua ditu. Subjuntiboak seguruenez denbora hauek denak ditu geroaldiak izan ezik. G) Aginterak orainaldia eta lehenaldia ditu bakarrik eta 2. pertsonan soilik, singularrrean (dualean?) eta pluralean eta seguruenez pluraleko lehen pertsonan. Infinitiboak geroaldia, orainaldia, lehenaldia eta plukuanperfektua ditu. Partizipioak aktiboak nahiz pasiboak izan daitezke, aditzaren arabera, eta  halaber orainaldia, geroaldia edo lehenaldia.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Rama de la lengua céltica, separada de la goidélica por ciertas particularidades de orden fonético. El britónico se extendía, antes de las invasiones anglosajonas (ss. V-VIII), por las islas Británicas, con exclusión de Irlanda.

Los pueblos britónicos  invadieron Gran Bretaña hacia mediados  del primer milenio a.C., rechazando o asimilando  las poblaciones precélticas, los pictos, que sólo se mantuvieron en el N de la isla. La última invasión, la de los belgas, se sitúa hacia los años 80 a 70 a.C.

Se desarrollaron dos tipos de cultura muy diferentes: al NE caracterizado por sus grandes tumuli y el otro, al SO, caracterizado por sus pueblos lacustres.

Como consecuencia de la conquista romana (comienzos de la era cristiana), el britónico se había enriquecido con numerosos latinismos que se encuentran en sus descendientes: el galés, todavía hablado en País de Gales; el córnico, desaparecido en el s. XVIII en el Cornualles inglés, y el bretón armoricano, llevado al continente por los colonos venidos del otro lado de la Mancha entre el s. V y el VIII.

El britónico es hoy una lengua reconstruida.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las vocales pueden ser largas y breves. B) La c se  pronuncia siempre como k fuerte, la r como en inglés y no en italiano, la x como la ch escocesa. C) Existen 4 declinaciones: agrobena (1ª, irreg) ‘guerrera’, bena (1ª, irreg.) ‘mujer’, geneta (1ª) / merca (1ª) ‘chica/hija’, andera (1ª) ‘doncella, virgen’, rigani (1ª) ‘reina’; ambaxtos (2ª) ‘granjero’, wir (2ª) ‘hombre’, mapos (2ª) ‘joven / juventud’, ambaxtos (2ª) ‘granjero’,  selgowir (2ª) ‘cazador’ (fem.  selgobena, 1ª), selgowir (2ª) (fem. selgobena, 1ª), cingetos (2ª) ‘guerrero’, nerwos (2ª) ‘campeón / héroe’, pennos (2ª) ‘jefe’; atir (3ª) ‘padre’,  rixs (3ª) ‘rey’, matir (3ª) ‘madre’, swesor (3ª)  ‘hermana’, bratir (3ª)  ‘hermano’.

 

Morfosintaxis. A) Hay 4 declinaciones: la primera para las raíces en  -a (prita), la segunda para las raíces en  -o (bledos, agrom, wir), la cuarta para las raíces en -u (catus, bous) y la tercera para todo el resto (mori, druits, cu, etc.), mayormente como en latín. B) Hay 3 géneros, masculino, femenino y neutro. C) Existen 3 números, singular, plural y dual. D) El sistema verbal posee 6 personas, 3 para el singular y 3 para el plural (las personas para el dual siguen bajo misterio). E) Paraece que xisten 2 voces, activa y pasiva, al menos 4 modos, indicativo, subjuntivo, imperativo e infinitivo. F) En cuanto a los tiempos, el indicativo probablemente posee el presente simple, posiblemente el presente continuo, imperfecto, pretérito, pluscuamperfecto, futuro simple y futuro perfecto. El subjuntivo probablemente posea todos estos tiempos salvo los futuros. G) El imperativo se conjuga solamente en presente y pretérito y solo en segunda persona, singular (¿dual?) y  plural y posiblemente la primera del plural. El infinitivo posee un futuro, presente, pasado y pluscuamperfecto. Los participios pueden ser tanto activos como pasivos, dependiendo del verbo y presente, futuro o pasado.

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

GERIADUR KEVREDUN AR YEZHOU PREDENEK, Common Dictionary of the Brittonic Languages: Breton, Cornish, Welsh, Yvan Guehennec eta Mikael Keraotred, 155 or., Imbourc’h, 2002.

 

OGHAM ALFABETOA

OGHAM ALPHABET

 

This is the Ogham alphabet, read up and down, as it is shown on megaliths and boundary markers....the z sign is usually known as 'st' (Straif) in Irish Ogham systems.

 

Hau da ogham alfabetoa, goitik behera irakurria, megalito eta mugarrietan agertzen den bezala. Z ikurra normalean 'st' (Straif) bezala ezagutzen da irlandar ogham sistemetan.

 

Ogham Stone, Ballyquin, Co. Waterford, Ireland

 

 

 

Batzuetan ogham lerro zuzenean idazten da, eskuizkribuetan adibidez, eta honela dirudi…

 

 

Sometimes the Ogham is written straight across, as in manuscripts, and looks like this...

 

 

 

Ogham idazkeraren 369 adibide frogatuak daude gaur. Hauek gallqan eran daude (zutikako harriak) Irlandan kontzentratuak, baina barreiatuak Eskozian zehar, Man Uhartean, Hego Galesen, Devonshiren eta urrutienik Silchesterren (antzinako Callavera Attrebatum erromatar hirian).

 

 

There are 369 verified examples of Ogham writing surviving today. These exist in the form of gallán (standing stones) concentrated in Ireland but scattered across Scotland, the Isle of Man, South Wales, Devonshire, and as far afield as Silchester (the ancient Roman city of Calleva Attrebatum).