Asturiera

ASTURIAN, ASTURIANO, ASTURIEN

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West-Iberian, Asturo-Leonese.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    ast

        ISO  639-3    ast

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: asturianu):

asturian [AUB] hizk. Espainia; baita Portugal ere.

asturian-leonese alt asturian [AUB].

asturianu alt asturian [AUB].

astur-leonese alt asturian [AUB].

bable alt central asturian dial asturian [AUB].

central asturian alt asturian [AUB].

 

ASTURIES (España)

 

asturian (astur-leonese, asturian-leonese, asturianu) [AUB] 100.000 hiztun lehen hizkuntzatzat dutenak, gehi 450.000 bigarren hizkuntzatzat dutenak eta mintzatzeko edota ulertzeko gai direnak (1994, F. F. Botas). 50.000 asturiera zentrala, 30.000 mendebaldeko asturiera, 20.000 ekialdeko asturiera. 550.000ko talde etnikoa. Bi herrialdeetako populazio osoa 100.000 edo gehiago. Asturiasko Printzerria zati mendebaldekoena izan ezik, non galegoa mintzatzen den, Kantabria eta Leonen mendebaldeko partean eta Gaztela eta Leonen iparraldean. Kantabrian eta Las Peñamellerasen (Asturias) herriak montañésa mintzatzen du, asturieraren eragina duen espaniar dialektoa. Leondar elkarteek beren hizkuntz aldaerak sustatzen dituzte. Badaude Portugalen leondar gutxiengoak. Portugalen ere mintzatua. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West-Iberian, Asturo-Leonese. Dialektoak: leonese (lleones), western asturian, central asturian (bable), eastern asturian. Espainieraren bezain galegoaren edo katalanaren ezberdina da; murtzieraren eta andaluzieraren ezberdinagoa; leoneraren hurbilekoa. % 80an ulergarria espainierarekin (R. A. Hall, Jr. 1989); nahikoa gaitasun komunikatiboa galarazteko (T. Erickson, SIL, 1992). Vaqueiros talde etnikoak mendebaldeko asturiera mintzatzen du. 3 dialektoen arteko ulergarritasuna funtzionala da. Asturiera zentrala da eredutzat hartu dena eta hiztun gehien berak ditu. Portugalen mirandésaren gertukoa. Leonera baliteke hizkera bereizia izatea. Elebitasuna espainierarekin. Baliteke eskolan irakastea 6-19 urte artekoei irakasle eta liburu egokirik baldin badago. Egoera formaletan eta arrotzekin espainiera erabiltzen dute. Badago literatura, bai popularra bai literarioa, XVII. m.az gero; poesia; balada eta zaldun nobela tradizionalak, tradizio oralekoak. Asturiar Hizkuntzaren Akademia 1981ean sortu zen, XVIII. m.ko akademia berriro ezartzeko. Eskualdeko populazioaren % 43 bat hegoaldetik immigratua da 1950az gero eta ez du bereganatu asturiar kultura edo hizkuntza. Hizkuntza ofiziala; hiztegia. Mendebaldeko asturieraren ortografiak egokitze prozesu bat beharko luke.

 

PORTUGAL

 

asturian (asturian-leonese) [AUB] Miranda Duerokoa. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Ibero-Romance, North, Central. Dialektoak: west asturian, central asturian (bablea). Espainiera, galiziera eta katalanaren ezberdina; murtziera eta andaluzieraren  ezberdinagoa. Llioneraren oso antzekoa. % 80an ulergarria espainierarekin (R. A. Hall, Jr., 1989); komunikazio gaitasuna hautsiarazteko nahikoa (T. Erickson, SIL, 1992). Dialektoen arteko ulergaitasuna egokia. Asturiera zentrala dago eredutzat hartua eta berak du hiztun gehien. 6tik 16 urte artekoak eskolan ikastera behartuak. Bolondreski 16tik 19 urte artekoak. Egoera normaletan eta kanpokoekin espainieraz. Badago literatura, nola popularra hala literarioa, XVII. m.az gero; poesia, balada tradizionalak eta zaldun nobelak tradizio oralean. Asturiar Hizkuntzaren Akademia 1981ean sortu zen, XVIII. m.ko akademia berpiztu aldera. Unaien talde etnikoak mendebaldeko asturiera mintzatzen du. Hiztegia; Mendebaldeko asturierak agian ortografiaren egokitze bat behar du. Ikus sarrera nagusia Espainian.

 

Hizkuntza / lengua: asturiera / asturian / asturiano / asturien

Hiztunak / hablantes (2000): 100.000 hiztun lehen hizkuntzatzat dutenak, gehi 450.000 bigarren hizkuntzatzat dutenak (Ethnologue).

Herrialdea / país: Asturies (Espainia).

 

 

HISTORIA. Asturiera edo bablea leondar erromantze zaharrena da eta Asturiasen mintzatzen da. Hiru eskualde hartzen ditu: mendebaldea, galegoarekin senidetua eta Naviatik Nalonera doana; zentrala, Sellaraino iristen dena; eta ekialdekoa, Santander probintziarainokoa. Bable izena, XVIII m.az gero ezaguna eta ez herrikoia, bereziki gizarte sektore asturiar kulto eta gaztelaniartuek  erabiltzen dute. Asturiera oso estuki dago mirandeerari lotua.

 

Asturiasko eskualdean mintzatu ziren hizkuntza prerromatarren eragina ere jasan zuen. Asturierazko lehen idazkunak 1155ekoak dira. XIV. m.ra arte erabili zen dokumentu ofizialetan, orduan gaztelaniak ordezkatu zuelarik. Aipatu denboraldian, literaturan ere dezente arabilia izan zen. XIV. eta XVII. m.en artean, asturiera baztertua izan zen dokumentu ofizialetan eta mundu informala izan zuen erabiltzeko eremua. XVII. m.an birsortze bat ezagutu zuen Anton de Marirregueraren eskutik: Pleitu ente Uviéu y Mérida pola posesión de les cenices de santa Olaya (1639).

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) m’n multzo latinoa m bihurtzen da (lat. feminam ® ast. fame, gaz. hembra). B) u finalaren aurrean bokal tonikoaren inflexioa (lat. palum ® ast. pelu, gaz. palo). C) ly, c’l eta g’l multzoen ondoko l fonema sabaikari gor bihurtzen da (lat. auriculam ® ast. urecha, gaz. oreja). D) Latineko l hasierakoa eta ll bokalartekoa kakuminal artikulatzen da (lat. lanam ® ast. tsana).

Morfosintaxia. A) Posesiboa bi generoei aplikatzen zaie. B) Asturiera mintzatuan /i/, /e/ bokalak eta /ie/ diptongoa alde batetik eta /u/, /o/ bokalak eta /ue/ diptongoa bestetik alternatzeko joera dago silaba tonugabean aurkitzen direnean. C) Asturiera mintzatuan /-a/ eta /-e/ alternatzen direnean, -a idaztea kontseilatzen da. D) Izen femenino batzuek plurala hurrengo eran egiten dute: sing.  -a ® pl. -es (lloba, llobes), -za ® -ces (rapaza, rapaces), -ca ® -ques (llueca, llueques), -ga ® -gues (xiga, xigues), -gua ®  -gües (llingua, llingües), -ada ® -aes  (abogada, abogaes), -ida ®  -íes (partida, partíes), -eda ® -ees (carbayeda, carbayees). E) el artikulua l’ apostrofatuko da bokalez edo h mutuaz hasten den hitzaren aurrean: l’amu, l’exe, l’imán, l’horru. ’l apostrofatuko da aurreko hitza bokalez amaitu eta hurrengoa kontsonantez hasten bada: rompió’l xarru, lleva’l xatu, ye’l cura. F) Me, te, se apostrofatu egingo dira bokalez hasitako hitzaren aurrean: hai que s’afitar, nun se m’escaez, nun t’enfotes. G) Asturiar aditzak -galegoak bezalaxe- ez du haber laguntzailearekin egindako denbora konposaturik. Maiz infinitiboak gaztelaniako subjuntiboa ordezkatzen du. H) Hona hemen asturieraz lehenengo 10 zenbakiak: un-unu/una (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete (7), ocho (8), nueve (9), diez (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El asturiano o bable es el romance leonés más arcaizante y se habla en Asturias. Comprende  3 zonas: occidental, emparentado con el gallego y que abarca desde el Navia hasta el Nalón; central, que llega hasta el Sella; y oriental, hasta la provincia de Santander. La denominación de bable, conocida desde el s. XVIII y poco popular, es usada principalmente por sectores sociales asturianos cultos y castellanizantes. El asturiano está estrechamente relacionado con el mirandés.

Recibió también influencia de las lenguas prerromanas habladas en la región de Asturias. Los primeros escritos en asturiano datan  de 1155. Fue utilizado en documentos oficiales  hasta el s. XIV, siendo entonces reemplazado por el castellano. Durante dico período, incluso llegó a ser utilizado en la literatura con cierta extensión. Entre los ss. XIV y XVII, el asturiano dejó de escribirse  en los documentos oficiales y su uso se limitó al empleo informal. Durante el s. XVII hubo un renacimiento literario iniciado por Anton de Marirreguera: Pleitu ente Uviéu y Mérida pola posesión de les cenices de santa Olaya (1639).

 

LENGUA. Principales características. 

Fonética.  A) El grupo latino m’n evoluciona a m: (lat. feminam ® ast.  fame ‘hembra’). B) Inflexión de la vocal tónica ante la u final (lat. palum ® ast. pelu ‘palo’). C) Articulación palatal sorda de la l procedente de ly, c’l, g’l (lat. auriculam ® ast. urecha ‘oreja’). D) Articulación cacuminal de la l inicial y de la ll intervocálica latinas (lat. lanam ® ast. tsana).

 

 

Morfosintaxis. A) Aplicación del posesivo a los dos géneros. B) En el asturiano hablado se da la tendencia a alternar las vocales /i/, /e/ y el diptongo /ie/ por un  lado, y /u/, /o/ y /ue/ por otro cuando se encuentra en sílaba átona. C) Cuan en el habla alternan /-a/ y /-e/, se aconseja escribir -a. D) Algunos nombres femeninos  hacen el plural de la siguiente manera:  sing.  -a ® pl. -es (lloba, llobes), -za ® -ces (rapaza, rapaces), -ca ® -ques (llueca, llueques), -ga ® -gues (xiga, xigues), -gua ®  -gües (llingua, llingües), -ada ® -aes  (abogada, abogaes), -ida ®  -íes (partida, partíes), -eda ® -ees (carbayeda, carbayees). E) El artículo el se apostrofa l’ cuando va seguido de palabra que empiza por vocal o h muda: l’amu, l’exe, l’imán, l’horru. Se apostrofa l cuando va precedido de palabra que termina en vocal y seguido por palabra que empieza por consonante: rompió’l xarru, lleva’l xatu, ye’l cura. F) Me, te, se se apostrofan cuando van seguidos por una palabra que empieza por vocal: hai que s’afitar, nun se m’escaez, nun t’enfotes. G) El verbo asturiano -como el gallego- carece de tiempos compuestos con haber. El uso del infinitivo  sustituye a menudo al subjuntivo castellano. H) Los 10 primeros números en asturiano son: un-unu/una (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete (7), ocho (8), nueve (9), diez (10).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

EL BABLE DE CABRANÉS, María Josefa Canellada, CSIC, Revista de Filología Española, Madrid, 1944.

GRAMÁTICA BABLE, Prólogo de E. Alarcos Llorach, Edukia: I. Orígenes del bable. Situación lingüística actual de Asturias. La presente gramática de la llingua asturiana. II. Sistema fonológico del asturiano. Posibles apoyos para unas reglas ortográficas del bable. La entonación. III. El artículo. IV. El género. V. El número. VI. Algunas observaciones sobre el adjetivo. La gradación. VII. Los demostrativos. VIII. Los posesivos. IX. Pronombres personales. X. Indefinidos. XI. Relativos a interrogativos. XII. Numerales. XIII. El verbo. XIV. El adverbio. XV. La preposición. XVI. La conjunción. XVIII. Los prefijos, interfijos y sufijos, Bibliografías soble los mapas, A. Mª Cano González, Mª V. Conde Sáiz, J. L. García Arias eta Francisco García González, Ed. Naranco, 21x15, 111 or., Madrid, 1976.

GRAMÁTICA DE LA LLINGUA ASTURIANA,  Edukia: I. Fonoloxía: L’alfabetu. Les vocales. Les consonantes. La sílaba. L’acentu. II. Morfoloxía: El nombre y l’axetivu. El xéneru y el númberu. L’artículu. Los demostrativos. Los posesivos. Los indefiníos. Los numberales. Los pronombres personales. L’adverbiu. Les interxeiciones. El verbu. Los relativos. Los interrogativos y esclamativos. Les preposiciones. Les conxunciones. Derivación y composición. III. Sintaxis: El grupu nominal. La oración y les funciones oracionales. Les oraciones atributives. Oración compuesta y oración complexa, Academia de la Llingua Asturiana, 22x15,5, 442 or., Uviéu, 1998.

GRAMÁTICA DE LA LLINGUA ASTURIANA,  3ª edición, Academia de la Llingua Asturiana, 22x15,5, 414 or., Uviéu, 2001.

GRAMÁTICA PRÁCTICA DE ASTURIANO, 3. edizioa,  Edukia: I. Vocales y consonantes. II. Artículo. III. Singular y plural. IV. Masculino, femenino y neutro. V. Demostrativos, posesivos y numerales. VI. Indefinidos, relativos e interrogativos. VII. Verbo. VIII. Preposiciones, conjunciones e interjecciones. IX. Afijos y composición, Editora del Norte,   Ramón d’Andrés,  23,5x17,  269 or.,  Asturias, 1999.

NORMES ORTOGRÁFIQUES Y CONXUGACIÓN DE VERBOS, Academia de la Llingua Asturiana, 4ª edición revisada, 21x15, 330 or., Uviéu, 1996.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIU BÁSICU DE LA LLINGUA ASTURIANA, Félix Ferreiro/Pablo Manzano/ Urbano Rodríguez, Ed. Trea, S.L., 22x16, 555 or., Xixon, 1998.

DICCIONARIU TEMÁTICU ASTURIANU,  Ramón d’Andrés, 18x11, 341 or., Xixon, 1991.

 

ASTURIERARI BURUZ

 

REMANECER,  númberu 0, Llingua, Edukia: I. Recuperacion Llinguistica y Recuperacion Nacional. II. Congresu d’escritores Asturianos. III. Navia-Eo. IV. Enseñanza, 21x15, 36 or., Asturies, 1990.

 

STURIAR ALFABETOA

ASTURIAN ALPHABET

 

Asturiar alfabetoa / Asturian alphabet

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

L l

M m

N n

a

be

ce

de

e

efe

gue

hache

i

ele

eme

ene

Ñ ñ

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

X x

Y y

Z z

eñe

o

pe

cu

ere

ese

te

u

uve

xe

y griega
ye

zeda

 

Asturiar ahoskera / Asturian pronunciation

 

 

Asturiar alfabetoa gutxi bereizten da latindar alfabetoaren espainiar aldaeratik.

The Asturian alphabet differs only slightly from the Spanish variant of the Latin alphabet.

 

Letter (Lletra)

A a

B b

C c

Ch ch

D d

E e

F f

G g

H h

Name (Nome)

a

be

ce

che

de

e

efe

gue

hache

Phonetic Value

[a]

[b]

[k], [s]

[tS]

[d]

[e], [i]

[f]

[g]

[h]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letter (Lletra)

I i

L l

Ll ll

M m

N n

Ñ ñ

O o

P p

Q q

Name (Nome)

i

ele

elle

eme

ene

eñe

o

pe

cu

Phonetic Value

[i]

[l]

[tS]

[m]

[n]

[N]

[o], [u]

[p]

[k]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letter (Lletra)

R r

Rr rr

S s

T t

U u

V v

X x

Y y

Z z

Name (Nome)

ere

erre

ese

te

u

uve

xe (equis)

y griega

zeda (zeta)

Phonetic Value

[r]

[ò]

[s]

[t]

[u]

[b]

[S]

[j]

[s]

 

 

Ohartu j letra ez dela erabiltzen asturiar ortogafian.

J, k eta w letrak hitz eta izen arrotzetan bakarrik erabiltzen dira.

Maiz hots bera adierazten dute letra ezberdinek, hala nola [k] ondoren:

kilo ‘kiloa’

quesu ‘gazta’

casa ‘etxea'

 

 

Note that the letter j is not used in the Asturian orthography.

The letters j, k and w are used only in foreign words and names.

Often the same sound is represented by different letters, as the sound [k] in:

kilo ‘kilo’

quesu ‘cheese’

casa ‘house’

 

 

Testu-lagina asturieraz / Sample text in Asturian

 

Tolos seres humanos nacen llibres y iguales en dignidá y drechos y, pola mor de la razón y la conciencia de so, han comportase hermaniblemente los unos colos otros.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)