a-saila Veneziera | Gramateka

Veneziera

VENETIAN, VENECIANO, VÉNITIEN

 

Language family: Indo-European, European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Gallo-Romance, Gallo-Italian.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -     

ISO  639-3    vec

Glottolog: vene1258.

Linguasphere:   51-AAA-n.

                         

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: vèneto, vènet):

venetian [VEC] hizk. Italia;  baita Kroazia eta Eslovenia ere.

venetian proper dial venetian [VEC].

veneto alt venetian [VEC].

 

ITALIA

 

venetian (veneto) [VEC] 2.109.502 hiztun  (1976). Herrialde guztietako populazio osoa 2.210.000. Ipar Italia, Venezia hiria, Tre Venezie eskualdea; Venezia Eugànea mendebalderantz Verona, hegoalderantz Po eta ekialdera Friuli muga; Venezia Tridentina, Adige bailaran eta inguruko mendi eskualdeak ipar Trenton; eta Venezia Jiulia, Friuli ekialdean, Trieste barne. Bisiaccoa mintzatzen da Gorizia Probintzian.  Halaber mintzatua  Kroazia eta Eslovenian ere. Indo-European, European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Gallo-Romance, Gallo-Italian. Dialektoak: istrian, triestino, venetian proper, bisiacco. Estandar italieraz oso ezberdina. Elebitasuna italieraz. Oso sendo dago; ez dago arriskuan.

 

KROAZIA

 

venetian [VEC] 100.000 hiztun Kroazia eta Eslovenian (1994, Tapani Salminen). Ikus italiera Kroazian. Istriar penintsula eta Dalmazia. Indo-European, European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Gallo-Romance, Gallo-Italian. Dialektoak: istrian, tretine, venetian proper. Estandar italieraz oso ezberdina. Oso sendo dago. Ikus sarrera nagusia Italian.

 

Hizkuntza / lengua: veneziera / venetian / veneciano / vénitien.

Hiztunak / hablantes (2000): 2.280.387 (hainbaten ustez 5.000.000tik gora Triveneto eta Istrian bakarrik

Herrialdea / país: Venezia (Italia), Kroazia, Eslovenia.

 

 

HISTORIA. Hizkuntza erromantzea 5 milioi baino gehiagok jatorrizko hizkuntzatzat mintzatua, nagusiki Italiako Veneto lurraldean, non 5 milioitik gora diren ulertzeko gai. Venetotik at ere mintzatzen da zertxobait eta maiz ulertu ere, adibidez Trento, Friuli, Venezia Giulia eta Istrian, 6 edo 7 milioiko lurralde batean.

Venezian vèneto edo vènet deritza, veneto Italian. Veneziako aldaerari venexiàn/venesiàn edo veneziano deritza. Italiar dialekto bezala kontsideratua baita bere hiztunek ere, beste italiar batzuek italieraren hizkuntza ahizpatzat daukate eta ez bere aldaeratzat. Baditu ezberdintasun estruktural eta lexikalak italierarekiko. Tipologikoki, Italiako ipar-mendebaldean mintzatu hizkuntza erromantzeez, hots, hizkuntza galo-italikoez oso ezberdina da.

 

 

Ez ezein venetoar ez veneziarrek ez du nahastuko venetoerarekin, K.a. VI. mende inguruan Veneto eskualdean mintzatu eta K.o. I. mende inguruan itzali zen hizkuntzarekin.

Venezierak ez du gaur estatus ofizialik.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Italieraz bestelako hotsak baditu: [θ] hortzartekari gor igurzkaria, ç ‘çena’ edo z(h) bezala ahoskatua, gaztelanian antzekoa izanik z edo c(e, i): cero, zapato, edo ingelesez th: thing, thought. B) Ez du kontsonante geminaturik: leto, mile, fredo (ita. letto, mille, freddo).  C) Italierazko o/e maskulino singularra maiz  leundu egiten da edota desagertu venezieraz: pien ita. pieno ‘betea’ eta altar ita. altare. D) El artikulu mugatu maskulinoa maiz ’l eran murrizten da. E) N ([ŋ]) belarra, ingelesezko ng, ohikoa da. F) Italieraz eta ingelesez ez bezala, amaierako -n venezieraz belarra da: Marin [maˈriŋ], Manin [maˈniŋ], man [ˈmaŋ], piron [piˈroŋ]. Italiar hiztunek normalean belar hau  -nn horzkari (geminatu) bihurtzen dute: [maˈniŋ] → [maˈninː] y [maˈriŋ] → [maˈrinː]).  G) Aldaera batzuetan bokalarteko L leun efimeroa maiz ł fonemas bezala ahoskatzen da.  H) Kontsonante gogorrak leundu egiten dira bokalartean eta baita desagertu ere:  cavei, cao, figo, vardá edo vardado (ita. capelli, capo, fico, guardato). I) Hona hemen venezieraz lehenengo 10 zenbakiak: on (1), do (2), tri (3), cuatro (4), sinque (5), sié (6), sete (7), oto (8), nove (9), diese (10).

 

 

 

Morfosintaxia. Galderazko aditz jokaeran izenordain subjektuaren  era laburtua dauka: sono, semo, sé (ita. zazpi) songio?, semio?, seu?.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua romance hablada como lengua nativa por más de 2 millones de almas, principalmente en Véneto, región de Italia, donde más de 5 millones de personas pueden entenderla. Es algo hablada y a menudo entendida fuera de Veneto, en Trento, Friuli, Venezia Giulia, Istria, en un área de  6 ó 7 millones de personas.

 

En Venecia se le denomina vèneto o vènet, veneto en Italia. La variante hablada en Venecia se denomina venexiàn/venesiàn o veneziano. Aunque es considerado como dialecto italiano incluso por su hablantes, otros italianos la consideran lengua hermana del italiano y no una variedad del mismo. Posee diferencias estructurales y lexicales respecto al italiano. Tipológicamente, el veneciano es netamente distinto de las lenguas romances habladas en el noroeste de Italia, de las lenguas galo-itálicas.

Ningún venetano ni veneciano lo confunde con el venético, una lengua indo-europea extinta que se habló en la región de Véneto hacia el s. VI a.C. y se extinguió hacia el s. I d.C.

 

El veneciano no goza actualmente de estatus oficial.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee sonidos diferentes al italiano: la interdental sorda fricativa [θ], pronunciada ç ‘çena’o z(h), similar al castellano z o c(e, i): cero, zapato, o inglés th: thing, thought. B) No posee consonantes geminadas: leto, mile, fredo (ita. Letto, mille, freddo).  C) El masculino singular que en italiano termina en o/e, a menudo desaparece en veneciano: pien ita. pieno ‘lleno’ y altar ita. altare. D) El artículo determinado masculino el a menudo se reduce a ’l. E) La velar N ([ŋ]) es frecuente como en inglés ng. F) Al contrario que en italiano e inglés, la -n final es velar en veneciano: Marin [maˈriŋ], Manin [maˈniŋ], man [ˈmaŋ], piron [piˈroŋ]. Los hablantes italianos convierten esta velar normalmente en -nn dental (geninado): [maˈniŋ] → [maˈninː] y [maˈriŋ] → [maˈrinː]).  G) En algunas variedades la L intervocálica se realiza como una L suave evanescente,  a menudo representada con la pronunciación ł. H) Las consonantes fuertes tienden a debilitarse en posición intervocálica y hasta pueden desaparecer: cavei, cao, figo, vardá o vardado (ita. capelli, capo, fico, guardato). I) Los 10 primeros números en veneciano son: on (1), do (2), tri (3), cuatro (4), sinque (5), sié (6), sete (7), oto (8), nove (9), diese (10).

Morfosintaxis. Posee en la conjugación interrogativa una forma abreviada del pronombre sujeto: songio?, semio?, seu?  al lado de sono, semo, sé (ita. siete).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DIZIONARIO DEL DIALETTO VENEZIANO, Giuseppe Boerio, Giunti, Seconda edizione, faksimilea, Venezia, 1856, 28,5x19,5, 824 + 152 or.,  Firenze, 1998.

 

VENEZIAR ALFABETOA

VENETIAN ALPHABET

 

Veneziar alfabetoa / Venetian alphabet

 

Veneziar alfabetoa / Venetian alphabet

A a

B b

C c

Ç ç

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

Ł ł / £

M m

N n

O o

P p

R r

S s

T t

U u

V v

X x

Y y

Z z

 

Veneziar ahoskera / Venetian pronunciation

 

 

Notes

- c = [ʧ] before e or i, [k] elsewhere.

- ç is only used in some varients of Venetian: in Bellunese, north Trevisan, and in some Central Venetian rural areas around Padua, Vicenza and the mouth of the river Po.

- g = [ʤ] before e or i, [g] elsewhere.

- k and y appear only in loan words.

 

Testu-lagina venezieraz /Sample text in Venetian (Venice dialect)

 

Tuti (ł)i eseri umani (i) xe nai (ł)iberi e conpagni par dignità e diriti. I xe dotai de raxon e de cosiensa e i deve conportarse (ł)i uni co (ł)i altri co spirito de fradełansa.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)