a-saila Soninkeera | Gramateka

Soninkeera

 

 

SONINKEERA

SONINKE, SONINKE, SONINKÉ

 

Language family: Niger-Congo, Mande, Western, Northwestern, Samogo, Soninke-Bobo, Soninke-Boso, Soninke.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    snk

        ISO  639-3    snk

Glottolog: soni1259.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: sooninkanxanne, sarakole):

aswanik alt soninke [SNN].

diawara alt soninke [SNN].

gadyaga alt soninke [SNN].

gadyaga dial soninke [SNN].

maraka alt soninke [SNN].

marka alt soninke [SNN].

sarahole alt soninke [SNN].

sarakole alt soninke [SNN].

sarakule alt soninke [SNN].

sarawule alt soninke [SNN].

serahuli alt soninke [SNN].

silabe alt soninke [SNN].

soninke [SNN] hizk. Mali; baita Boli Kosta, Gambia, Ginea, Ginea-Bissau, Mauritania, Senegal ere.

toubakai alt soninke [SNN].

wakore alt soninke [SNN].

walpre alt soninke [SNN].

 

BOLI KOSTA

 

soninke (marka, sarakole, sarawle, toubakai, wakore, gadyaga, serahuli, aswanik, silabe) [SNN] 100.000 hiztun (1991, L. Vanderaa CRC). Niger-Congo, Mande, Western, Northwestern, Samogo, Soninke-Bobo, Soninke-Boso, Soninke. Dialektoa: azer (adjer, aser). Ikus sarrera nagusia Malin.

 

GANBIA

 

soninke (marka, maraka, sarahole, sarawle, sarahuli, silabe, toubakai, wakore, gadyaga, aswanik) [SNN] 58.800 hiztun (1998). Hego-ekialdeko bazterrak. Niger-Congo, Mande, Western, Northwestern, Samogo, Soninke-Bobo, Soninke-Boso, Soninke. Dialektoa: azer (adjer, aser). Ikus sarrera nagusia Malin.

 

GINEA-BISSAU

 

soninke (sarakole, marka) [SNN] 5.750 hiztun (1989). Niger-Congo, Mande, Western, Northwestern, Samogo, Soninke-Bobo, Soninke-Boso, Soninke. Dialektoa: azer (adjer, aser, ajer, masiin, taghdansh). Fulatar eta mandinkatarren artean bizi dira eta hizkuntza horiek 2. hizkuntza bezala mintzatzen dituzte. Talde etnikoak: aser, aswanik, gadyaga, marka, markanka, nono, saracole, serahuli, sarawule, tonbakai, wakove. Ikus sarrera nagusia Malin.

 

MALI

 

soninke (marka, maraka, sarakole, sarakule, sarawule, serahuli, silabe, toubakai, wakore, gadyaga, aswanik, diawara) [SNN] 700.000 hiztun (1991), barne eginik 125.000 diawara (1991, Vanderaa), 374.042 marka ama hizkuntza dutenak (1987ko errolda). Herrialde guztietako populazio osoa 1.067.000. Nioro, Nara, Banamba, Yélémané, Kayes dira hiri nagusiak Malin. Agian baita Niger ere. Halaber mintzatua Boli Kosta, Gambia, Ginea, Ginea-Bissau, Mauritania eta Senegalen ere. Niger-Congo, Mande, Western, Northwestern, Samogo, Soninke-Bobo, Soninke-Boso, Soninke. Dialektoak: azer (adjer, aser), kinbakka, xenqenna. Elebitasuna banbarera eta fulerarekin. 6 urte eta zaharragoak (1987). Diawaratarrak (125.000 1993an, Johnstone) soninketarren artean bizi dira eta sarakolez mintzo, baina soninketarrez aparte kontsideratzen dira. Eurek hizkuntzari ‘soninkanxaane’ deitzen diote. Soninkeentzat erabili ‘marka’ izena ezberdina da marka hizkuntzarekiko [MWR]. Irrati-programak.

 

MAURITANIA

 

soninke (marka, sarakole, sarawule, toubakai, wakore, gadyaga, serahuli, aswanik, silabe) [SNN] 30.000 hiztun. Chamama eskualdea. Niger-Congo, Mande, Western, Northwestern, Samogo, Soninke-Bobo, Soninke-Boso, Soninke. Dialektoa: azer (adjer, aser). Ikus sarrera nagusia Malin.

 

SENEGAL

 

soninke (marka, maraka, sarahole, sarawule, serahuli, silabe, toubakai, walpre) [SNN] 172.500 hiztun (1998). Nagusiki Bakel-en ipar eta hegoaldea Senegal Ibaian zehar. Bakel, Ouaoundé, Moudéri, eta Yaféra dira hiri nagusiak. Niger-Congo, Mande, Western, Northwestern, Samogo, Soninke-Bobo, Soninke-Boso, Soninke. Dialektoak: azer (adjer, aser), gadyaga. Mali, Senegal, Mauritania,  eta beharbada  Gambian dialektoak nahikoa hurbilekoak dira literatura bera erabiltzeko. Hizkuntza nazionala, hiztegia, gramatika, irrati programak. Ikus sarrera nagusia Malin.

 

Hizkuntza / lengua: soninkeera / soninke / soninke / soninké.

Hiztunak / hablantes (2000): 1.067.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Mali, Boli Kosta, Gambia, Ginea, Ginea-Bissau, Mauritania, Senegal.

 

 

HISTORIA. Mande familiako hizkuntza nigero-kongotarra, jatorriz soninke etniarena, familiako besteetatik nahikoa bereizia. Woloferaz sorakolle deitzen zaio eta maraka mandingoeraz.

Soninkeera Afrika mendebaldeko hizkuntza bat da, nagusiki ekialdetik mendebaldera doan errektangelu handi batean mintzatua. Afrikar hiri handi frankofono gehienetan bada garrantzizko soninke jende multzo bat, merkatariak eta lan-eskua bereziki. Normalean nekazariak dira.

 

Herriko notableek eguna aukeratu ondoren, erdainkuntzaren ondoren aste askotako jaiak antolatzen dituzte. Mutilak psikologikoki prestatzeko, aurreko urtean erdainduak izan ziren handienek arratsaldero “tam-tam” bat atontzen dute gai berriari harrera egiteko. Klitorisaren erauzketa edo mutilazio genital femeninoa guztiz ohiko praktika da soninketarren baitan; baina ez da aurrez ospatzen erritu eta ekitaldi publikoekin, gizonezkoen kasuan bezala. Operazio hau edoskitzaroan burutzen da, lehen aste eta lehen hilabeteen artean.

 

 

Soninketarren ezkontzak klase sozial berekoen artean bakarrik burutzen dira. Antolamendu sozial hau mantentzeari garrantzi handia ematen diote soninketarrek. Baina, apaiz bat ezkondu daiteke printzesa batekin, ez ordea printzea andre apaiz batekin.

 

Afrikar mendebaldeko hizkuntza ugarien artean, soninkeera mande hizkuntzen taldekoa da, bertako hizkuntza  inportanteena mandingera izanik, bere baitan bambara, malinke, khassonke, diula etab. hartuz.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Hogeita sei hots ditu: 5 bokal, 20 kontsonante eta hots berezi bat, n propietate berezi batzuekin. B) Bokal bakoitza luzea eta laburra izan daiteke. C) Ezin da gertatu bi kontsonante nahiz bi bokal jarraian. Silaba bat ezin da bokalez hasi ezta kontsonantez amaitu ere, salbu n.

 

 

Morfosintaxia. A) Ez du genero bereizketarik, ez ditu maskulinoa eta femeninoa bereizten, ezta mande taldeko hizkuntzek ere, baina bai ordea inguruko etniek. B) Badu singularra eta plurala. C) Hiru era daude plurala osatzeko: a) izenaren amaierako bokala u letraz ordezkatuz. b) izenaren amaierako bokala o letraz ordezkatuz. c) nu silaba (dialekto batzuetan ni) erantsiz. Ez dago aplikazio-arau zehatzik. Maileguek nu hartzen dute. Izen propioek ere nu hartzen dute: Baccili > Baccilinu. D) Baditu aditz iragankorrak (trantsitiboak) eta iragangaitzak (intrantsitiboak). E) Ez du infinitiborik, baina sor ditzake aditz-izenak nolabaiteko infinitiboaren izaerarekin. F) Hona hemen soninkeeraz lehenengo 10 zenbakiak: baane (1), fillo (2), sikko (3), naxato (4), karago (5), tumu (6), ñeru (7), segu (8), kabu (9), tanmu (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua nigero-congolesa de la familia mande propia de la etnia soninque y bastante distinta del resto de la familia. En volofo recibe el nombre de sorakolle y maraca en mandingo.

Es una lengua del oeste africano, principalmente hablada en un gran rectángulo orientado este-oeste. En la mayoría de grandes villas francófonas africanas se encuentra una población importante soninke de comerciantes y de mano de obra. Normalmente son cultivadores sahelianos musulmanes a quienes les apetecen los viajes de aventura.

Se organizan fiestas durante muchas semanas a partir de la fecha de la circuncisión que ha sido elegida por los notables del pueblo. Con el fin de prepararlos psicológicamente, los mayores que fueron circuncidados el año anterior organizan cada tarde un "tam-tam" para acoger al nuevo. La ablación del clítoris o mutilación genital femenina es una práctica común en la población Soninké; sin embargo, ella no está precedida de ritos y actos públicos como en el caso de la circunsición del varón. Esta operación se realiza a una edad que oscila entre algunas semanas y los primeros meses, durante el periodo de lactancia.

Los matrimonios soninke se hacen en el seno de cada categoría social, no se casan clases entre sí. Es muy importante para el soninke mantener esta organización social. Sin embargo, un sacerdote puede casarse con una princesa, sin embargo, un príncipe no puede casarse con una sacerdotisa.

Entre las muy numerosas lenguas del oeste africano, soninke pertenece al grupo de lenguas mandé, cuya lengua más importante es denominada manding que comprende bambara, malinke, khassonke, diula…

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Comprende 26 sonidos: 5 vocales, 20 consonantes y un sonido especial, la n que posee propiedades particulares. B) Cada vocal puede realizarse como larga y breve. C) No puede haber dos consonantes ni dos vocales seguidas. Una sílaba no puede empezar por vocal y nunca puede terminar en consonante, salvo n.

Morfosintaxis. A) No existe distinción de género, no diferencia masculino y femenino, igual que las lenguas del grupo mande; sí diferencian las lenguas de las etnias vecinas. B) Posee singular y plural. C) Posee 3 formas de crear plural: a) Remplazando la vocal final del nombre por u. b) Remplazando la vocal final del nombre por o. c) Añadiendo la sílaba nu (ni en algunos dialectos) al final del nombre. No hay ninguna regla concreta de aplicación. Los préstamos pluralizan  con nu. Y también los nombres propios: Baccili > Baccilinu. D) Posee verbos transitivos e intransitivos.  E) No posee infinitivo, pero puede crear nombres verbales con cierto carácter de infinitivo. F) Los 10 primeros números en soninke son: baane (1), fillo (2), sikko (3), naxato (4), karago (5), tumu (6), ñeru (7), segu (8), kabu (9), tanmu (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS SONINKÉ, Christian Girier, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13, 314 or., Paris, 1996.

 

Parlons soninké liburuaren sinopsia:

 

Minoritaires au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Gambie, le soninké, langue africaine encore peu connue, est paradoxalement une des plus employées en France. Langue de la grande majorité des travailleurs immigrés originaires de l'Afrique Sub-saharienne, elle retrouve dans les banlieues une dynamique qu'elle a perdue dans la savane ouest africaine devant l'expansion d'autres langues plus conquérantes (bambara au Mali, wolof au Sénégal, etc.). Alors que ses voisines s’imprégnaient progressivement du monde moderne dans les capitales africaines, la culture soninké qui a conservé ses caractères traditionnels, se retrouve confrontée à travers l’(é)immigration, à la nécessité d’une adaptation rapide et urgente.