a-saila Elebidunak | Gramateka

Elebidunak

DE RE PHILOLOGICA LINGUAE UASCONICAE I, Departamento de Lengua Vasca, Universidad de Deusto, Edukia: I. Euskarazko izen sintagma mugatzailerik gabekoez. II. Haur ola  zirola. Elementos deícticos en lengua vasca. III. Curiosidades y observaciones sobre el dialecto vizcaino literario.  IV. Sistema perifrastikoaren laguntzaile batzuen jatorriaz. V. Deklinabideaz. Sebero Altube eta euskal hizkuntzaren pleguak. VII. Euskara baturako deklinabidearen proposamendua. VIII. Kontsonante busti-palatalen grafiaz Euskaltzaindiaren erabakia. IX. Euskal hitzen akabuko -o eta -u zenbait autoretan. X. J grafiaren problematikaz. XI. Maileguen bukaerari buruz. XII. Zeren o zerren en sentido causal y zein con valor anafórico. XIII. Mahai ingurua Bilbon (1984-V-23). XIV. Euskara eta inguruko hizkuntzak historian zehar. XV. Hizkuntzen konparatzea eta euskara. XVI. Euskal Herria fue traducido tardíamente al francés y al castellano, a este último como (El) País Vasco. XVII. Euskararen normazko arauen inguruan. XVIII. Jon Miranderen literaturazko hizkuntzaz. XIX. Gabriel Aresti zenaz. XX. Konstituzioko Dama eta Beltzak 1823-garren urteko Markina, Xemein eta Etxebarrin, Alfonso Irigoyen, 21x15, 219 or., Bilbao, 1985.

DE RE PHILOLOGICA LINGUAE UASCONICAE II, Departamento de Lengua Vasca, Universidad de Deusto, Edukia: I. Algunas cuestiones relacionadas con la [j] en lengua vasca. II. Sobre la no determinación del sintagma en lengua vasca. III. Bizidun zentzuzko izen sintagmak eta -ko genitibo nominalizatzailea. IV. Bizidun zentzuzko izenak eta leku denbora euskararen deklinabide sintagmatikoan. V. Sustantivos con sentido de ser animado y tiempo y espacio en la declinación sintagmática vasca. VI. Euskal berboaren sistema perifrastikoko aspektu-denborez – Sobre el aspecto y el tiempo en el sistema perifrástico del verbo vasco. VII. Consideraciones históricas en torno al genitivo posesivo vasco. VIII. Hizkuntzaren normalizazioa, kontzientzia linguistikoa eta euskal ebakerak. IX. Sobre el origen de los patronímicos y de ciertos topónimos terminados en -ain, -ein, sul. -añe. X. El verso político griego  (ΣΓΙΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ) y la métrica vasca. XI. Observaciones fonéticas y morfológicas  a las hablas vascas de los marineros encuestados en la costa vizcaina  y guipuzcoana. XII. Dos textos arcaicos vascos del siglo XVI. XIII. Aita Prai Bartolome eta bere olgeta ta dantzez egin berri den edizioa. XIV. Ibaizabal zeritzan eta etorkizunean ere leritzakeen ibarraz. XV. Toponimia de formación vasca en Santa Cruz del Valle Urbión (Burgos). XVI. Leku izenen euskarazko formak Nafarroan. XVII. Gabriel Aresti eta bere inguruaz. XVIII. Gerrate ondoan Bizkaiko bertsolarien txapelketak. XVIII. Balendin Enbeita: gizon, abertzale, bertsolari. XIX. Mailegu berrien arazoaz, Alfonso Irigoyen, 21x15, 347 or., Bilbao, 1987.

DE RE PHILOLOGICA LINGUAE UASCONICAE III, Departamento de Lengua Vasca, Universidad de Deusto, Edukia: I. Etimología del nombre vasco del vascuence y las vocales vascas descritas por Garibay. II. Las glosas emilianenses y la lengua vasca. III. Izardui Laudio-ko toponymoaren etymologiaz. Gehigarria. IV. Sobre el sufijo colectivo -di: Lapurdi, Ilurdoz, Loidi, Lo(h)iola. V. Oihenart-en atsotitz eta errefrauez nota tipia. VI. Bailitzan, bailirean typoko erak zuzenak ote dira? VII. Pentagram(m)a hitza hiztegian sarturik egoiteko da. VIII. Hitz-hasieran agertzen diren Ia, Ie, Iu bi syllabakoak nola eman euskal toponymian. IX. Los Arcos Nafarroako hiriaren izena euskaraz Urantzia? X. Estudio de Patronymica Romanica en colaboración con Ricardo Cierbide. XI. Las hablas vascas de Tierra de Estella y su onomástica. XII. Geure hizkuntza nazionala eta Europako kultura. XXI-garren mendeko kultura universala eta hizkuntza tipiak. XIII. Azkue, Arana Goiri eta Unamuno. XIV. Bilbao y Askao: topónimos vascos de formación paralela. XV. Bilbao toponymoaz eritzi emaitea. XVI. Nota sobre la etimología de agote. XVII. Vasc. doñu, ‘aire, melodía’ y el rumano cirilógrafo. XVIII. Jean Haritschelharri epistola irekia. XIX. Autodeterminazioa eta strategia, Alfonso Irigoyen, 21x15, 401 or., Nafarroa, 1990.

DE RE PHILOLOGICA LINGUAE UASCONICAE IV, Departamento de Lengua Vasca, Universidad de Deusto, Edukia: Leiçarraga: ἐπισκοπος, ου, ὁ = ipizpikua, ‘surueillant, superintendent’, Arana Goiri: gotzalle > gotzain. II. El País Vasco (Euskal Herria) y la cultura greco-cristiana de Europa. III. Euskal Herria Territorio de la Nación vasca. IV. Epístolas de Erkiaga y Eu-logos a Krutwig a Paris. V. “Euskal Herria antes de los textos vascos” de Michelena. VI. Réplicas de Topónimos vascos en América y Filipinas. VII. Ibarra, baina Ibarrean, Ibarrekoa, toponymian (Jon Urrujulegi-rekin bat).VIII. Miscellanea toponymica et antrhoponymica I-II-III-IV). IX. “Euskaltzaindiaren Gramatika laburra” omen delakoaz Euskal literatura zaharrari dagokiola verbo-systema periphrastikoan boz aktivoari oposatzen zaion boz pasivoaz ohar gisako elea berriz ere. XX. Euskaltzaindiari. XXI. Kultura hitzak euskaraz, grekozko, latinezko, eta abar. XXII. Jose Luis Alvarez Sta. Cristina-ri St.-Geneviève-des-Bois-era. XXII. Status quaestionis en oposición a la Academia en relación con el uso de ph, th, kh y, v, etc. XXIII. Bizkaieraren lekua gaur. XIV. Nola eman litezkeen numero ordinalak euskaraz. XXIV. Txatxukeriak mundu akademikora  iragaiten direnean. Graphia izkribatzea zentzuzkoa da, Alfonso Irigoyen, 21x15, 425 or., Nafarroa, 1992.

DE RE PHILOLOGICA LINGUAE UASCONICAE V, Departamento de Lengua Vasca, Universidad de Deusto, Edukia: I. Formación de hipocorísticos en la Onomástica del área vascónica. II. Estratificaciones toponímicas de tipo vasco en la Vallée d’Ossau (Béarn). III. Toponomástica y Antroponimia del dominio lingüístico vascónico. IV. Toponimia de la Cuenca de Pamplona. V. Euskera y vasquismo en el Bilbao de Arriaga. VI.  El apellido Ilisastigui. VII. La lengua vasca y el Reino de Navarra. VIII. Cuestiones lingüísticas. La “media ganancia” o la “aparceria” autonómica vasca. IX. Homenaje al príncipe Luis Luciano Bonaparte. X. Euskal Toponymia eta Dialektologia. Euskal toponymiako stratifikazio zaharrak. Biarritz forma aitor ledin hiri ezagunaren izen hobetsi moduan eta Miarritze arrunt moduan. Etorriko zen eta etorriko zatekeen. Hitanozko forma verbal synthetikoez.  “Ahoskera baturantz?” Grekozko alphabetoa eta bere transkripzioa kharektere latinoetan. Zamudio torreaz eta Iturrikastillo deituraz. Euskal hizkuntza eta Euskal Herria. Bertso-paperak. Ikurriñari omen eta gorazarre. Euskaltzaindiari Entziklopedien arteko erasoak direla-ta. Izkribatzeko artea eta ñaño alluzinaturen baten zigorgura. Pro khoras patridos, Alfonso Irigoyen, 21x15, 425 or., Nafarroa, 1995.

 

*******

****

*

 

EUSKALTZAINDIAK EUSKAL HERRIARI LAGUNTZA DEIA, Campaña de sostenimiento de la Academia de la Lengua Vasca, Edukia: I. Noiz eta nola sortua. II. Zer den eta zertarako den. III. Eginak eta egitekoak. IV. Zein egoeratan aurkitzen den, Iruprint, 20,5x15, 8 or., Durango, 1972.

EUSKARAZ BIZI, Edukia euskaraz 3-79 or.: I. Zer den “euskaraz bizi”. II. Zenbait gogoeta haur erdaldunen euskalduntzeak gaur egun duen errealitatearen gainean. III. Haur erdaldunen euskalduntzea kontuan hartu beharreko aldagaiak. IV. Analisi funtzionala. V. Ekintza planak prestatu eta martxan jarri. VI. “Euskaraz Bizi” programaren egitura eta antolamendua. VII. Azken oharrak, Gaztelaniaz 80-157 or., Euskal Herriko Ikastolen Elkartea, José Luis Gorostidi, 23X17, 157 or., Navarra, 1991.

LIZARRAKO EUSKARA, Historia de la lengua vasca en Tierra Estella, Edukia: I. Cómo era el euskara de Estella. II. Lo que no noscontaron. III. Primeros textos impresos. IV. La lengua del pueblo, la lengua vasca. V. La sustitución. VI. La recuperación. VII. Vocabulario estellés. VIII. Lizarrerriko euskararen hiztegi ttipia. IX. Deikazteluko sermoa. Sermón de Dicastillo, Altaffailla, Pello Etxaniz, 21x14, 170 or., Navarra, 2004.