a-saila Yorubera | Gramateka

Yorubera

YORUBA, YORUBA, YORUBA

 

Language family: Niger-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Defoid, Yoruboid, Edekiri.

Language codes:

        ISO  639-1   yo

        ISO  639-2   yor

        ISO  639-3   yor

Glottolog:  yoru1245.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: èdè Yorùbá):

ede-yoruba alt yoruba [YOR].

ravula [YEA] hizk. India. Ikus ravulera Asian.

yariba alt yoruba [YOR].

yooba alt yoruba [YOR].

yoruba [YOR] hizk. Nigeria; baita Benin, Togo, United Kingdom eta AEB ere.

yoruba alt ravula [YEA].

BENIN

 

yoruba (yooba, yariba, ede-yoruba) [YOR] 465.000 hiztun (1993, Johnstone). Zou eta Ouéme probintziak. Niger-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Defoid, Yoruboid, Edekiri. Dialektoa: egba. Elebitasuna frantsesez. Ikus sarrera nagusia Nigerian.

 

NIGERIA

 

yoruba (yooba, yariba) [YOR] 18.850.000 hiztun (1993, Johnstone); herrialde guztietako poluazio osoa 20.000.000 (1991, UBS), 2. hizkuntza dutenak barne: 22.000.000 (1999, WA). Oyo gehiena, Ogun, Ondo Osun, Kwara eta Lagos estatuak; eta western LGAs of Kogi Estatua; halaber mintzatua Benin, Togo, United Kingdom eta AEBetan. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Vilta-Congo, Benue-Congo, Defoid, Yoruboid, Edekiri. Dialektoak: oyo, ijesha, ila, ijebu, ondo, wo, owe, jumu, iworro, igbonna, yagba, gbedde, egba, akono, aworo, bunu (bini), ekiti, ilaje, ikale, awori. Hizkuntza nazionala, gramatika, SVO, nobela, egunkariak, irrati-emanaldiak, TB.

 

Hizkuntza / lengua: yorubera / yoruba / yoruba / yoruba.

Hiztunak / hablantes (2002): 25.120.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Hego Ekialdeko Nigeria (24.100.000), Benin (770.000), Togo, Erresuma Batua, AEB.

 

 

HISTORIA. Kua familiako edo Ginea Golkoko hizkuntza nigero-kongoarra, berez Nigeriakoa. Familia berekoak dira halaber ebera eta iboera. Jatorriz yoruba hitzak “atzerritarra” esan nahi zuen, baina esanahi hura ahantzi eta hitza onartua dago.

 

Yoruberak ez zuen izan europar herriekin harremanik XIX. m.ra arte. Ordurako yoruberadun asko Ameriketara eramanak ziren esklabo. Geroago hizkuntzalarien arreta jaso zuen lehen hiru afrikar hizkuntzetakoa izango zen. Misiolariek idazteko sistemaz hornitu zuten eta 1830 inguruan egin ziren lehen publikazioak. Bere gramatika kodetu eta hiztegia erreseinatu zituen Samuel Crowther linguistak XIX. m.aren erdialdean. Honek normaldu zuen ortografia ere. XX. m.aren hondarrean itzuli zen Biblia. XX. m.tik hasita garatu zen literatua, nola prosan hala bertsoan, orduz gero amaitu gabe jarraituz. Bere ospea, besteak beste, Daniel Fagunwa-ren eleberriei zor die.

 

 

 

Gaur Ginea Golkoko hizkuntza garrantzitsuena da, bai hiztunen aldetik hala garapen kulturalaz eta Afrika beltzeko 3 hizkuntza mintzatuenetakoa da. Yoruberadun batzuk kristauak dira eta musulmanak beste batzuk eta hortik arabieratik eta ingelesetik dituen eraginak. Espero ez bezala, ingelesetik mailegu gutxi ditu hartuak, berau baita askoren bigarren hizkuntza.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Zazpi bokal ditu: gure bostak gehi e eta o irekiak. B) Baditu kontsonante herskari ozenak (b, d, g), gorrak (t, k) eta 2 herskari ezpainkari-belarrak: gorra (kp) eta ozena (gb). Lau igurzkari ditu: ezpainkaria (f), hobikaria (s), sabaikaria eta glotala eta afrikari sabaikari ozen bat. Halaber ditu 3 sudurkari, ezpainbikaria, hobikaria eta belarra, albokari bat (l) eta dardarkari bat (r) eta 2 erdikontsonante (sabaikaria eta belarra). C) Tonu hizkuntza da eta 3 tonu bereizten ditu: garaia (´), ertaina ( ) eta baxua (`) tiletak erabiliz (garaiarentzat kamutsa, baxuarentzat zorrotza eta ertaina tiletik gabe). Silaba baten tonua aurreko silabak afekta dezake. Sistema honek homonimia ekiditen du era efikazean.

Morfosintaxia. A) Ez dago inolako izen-morfologiarik, ezta plurala adierazteko ere. B) Adjektiboak sortzeko aditzak erabiltzen dira aurrizkiak baliatuz: kéré  ‘txikia izan’ → kékéré ‘txikia. C)  Izenordain sistemak 4 forma ditu izenordain bakoitzarentzat: subjektua, negatiboa, objektua eta enfatikoa. Honela bada, ni itzultzen da mo (subjektu forma), ng (forma negatiboa), mi (objektu forma) eta èmi (enfatikoa). Bi izenordain erakusle daude (hau eta hori/hura), 2 galdetzaile (pertsonentzat eta gauzentzat) eta izenordain erlatibo aldagaitz bakarra. D) Aditzak silaba bakarrekoak izateko joera dago eta tonuaren bitartez bereizten dira: ‘iritsi’ eta ‘itxaron’. Ez du adizkera edo flexiorik eta, beraz, izenordain pertsonalak agertzen dira. E) Ez yoruberak ezta talde honetako hizkuntzek ere ez dute izen-motaren aztarnarik. F) Ez du generoa bereizten, behar duenean bitarteko lexikoz ez bada. Ezta plurala ere, hau kontestutik ondorioztatu behar delarik. G) Hitz monosilabikoak dira nagusi, baina izenek beti dituzte 2 silaba edo gehiago. Lehenengo letra normalean bokala da. H) Adjektiboa izenarekin doanean, honen atzean jartzen da tonu garaiko partikula aurrean duela, hau eratzen delarik adjektiboaren lehen kontsonatea eta honen ondoren i bokala jarriz.  Sendoa esateko le da hitza eta sendoa izan aditzak forma bera du, baina adjektiboa lile izango da. Adjektiboek aditzetan dute jatorria eta ezin dira izan hitz independenteak. I) Lau izenordain-mota ditu ondorengo funtzioak betetzeko: subjektua, objektua, negatiboa eta enfatikoa. J) Aditzak aldagaitzak eta monosilabikoak dira. Ez dute pertsona ez numeroa adierazten, baina izenordaina erabiltzen dute. Bi denbora bereizten dituzte: orainaldia eta geroaldia. K) Perpausaren ohiko ordena Subjektua + Aditza + Osagarriak dira. L) Zenbakuntza sistemak 2 sail erabiltzen ditu: bata tonu baxuz hasten dena eta bestea m aurrizkia hartu eta tonu baxua garai bihurtzen duena. Berrogei zenbakiaz gero sistema hogeitarra erabiltzen du eta kasu batzuetan kenketa darabil: hogei ken lau, hogei ken hiru... L) Hona hemen yoruberaz lehenengo 10 zenbakiak: òkàn (1), méjì (2), metà (3), mérìn (4), màrún (5), mèfà (6), mèje (7), mejo (8), mèsán (9), mèwá (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa, beharrezkotzat jotzen ez dituen c, q, v, x, z letrak gabe.

 

 

HISTORIA. Lengua nígero-congolesa de la familia kua o del golfo de Guinea, propia de Nigeria. Pertenecen también a esta familia el ebe y el ibo. Originariamente yoruba significaba extranjero, pero se ha olvidado aquel sentido y aceptado el término.

El primer contacto del yoruba con pueblos europeos no se produjo antes del s. XIX. Por entonces muchos de sus hablantes  ya habían sido llevados  a América como esclavos. Más tarde sería una de las primeras lenguas  africanas que recibió la atención de los lingüistas. La actividad de los misioneros la dotó  de un sistema de escritura  y hacia el año 1830 se realizaron ya las primeras publicaciones. Su gramática fue codificada y su vocabulario reseñado a mediados del s. XIX por el lingüista Samuel Crowther, que contribuye a la normalización de su ortografía. A final del siglo se tradujo la Biblia. Desde el principio del s. XX se desarrolla una literatura en yoruba, tanto en prosa como en verso, que no ha cesado desde entonces. Su fama la debe, entre otras razones, a las novelas  de Daniel Fagunwa.

Hoy es la lengua más importante del golfo de Guinea, tanto por el número de hablantes como por su desarrollo cultural y una de las 3 lenguas  más habladas del África negra. Sus hablantes son cristianos unos y musulmanes otros, de ahí la mezcla de influencias  del árabe y del inglés. Curiosamente a lo que cabría esperar, toma pocos préstamos del inglés, que es la lengua secundaria de muchos.

 

LENGUA. Principales características.  

Fonética. A) Posee 7 vocales: nuestras 5 vocales más una e y o abiertas.  B) Posee consonantes oclusivas sonoras (b, d, g), sordas (t, k) y 2 oclusivas labiovelares: sorda (kp) y sonora (gb). Hay 4 fricativas: labial (f), alveolar (s), palatal y glotal y una africada palatal sonora. Conoce también 3 nasales: bilabial, alveolar y velar, una lateral (l) y una vibrante (r) y 2 semiconsonantes (palatal y velar). C) Es lengua tonal y diferencia 3 tonos: alto, medio y bajo y se señalan en la escritura mediante tildes (grave para el alto, agudo para el alto, sin tilde para el medio). El tono de una sílaba puede verse afectado por la sílaba precedente. Tal sistema contribuye eficazmente a evitar la homonimia.

 

Morfosintaxis. A) No hay morfología nominal de ningún tipo, ni siquiera para indicar el plural. B) Los adjetivos se forman  a partir de los verbos mediante prefijación: kéré  ‘ser pequeño’ → kékéré ‘pequeño’. C) El sistema pronominal consta de 4 formas para cada pronombre: sujeto, negativa, objeto y enfática. Así yo se traduce mo (forma de sujeto), ng (forma negativa), mi (forma de objeto) y èmi (forma enfática). Hay 2 pronombres demostrativos (esto y eso/aquello), 2 interrogativos (para personas y para cosas) y un pronombre relativo invariable. D) Los verbos tienden a ser monosílabos y se distinguen mediante el tono: dé ‘llegar’, dè ‘esperar’. No existe flexión de persona y, por tanto, suelen aparecer los pronombres personales. E) Ni el yoruba ni las lenguas de este grupo presentan signos  de clases nominales. F) No distingue el género, salvo por medios léxicos cuando es necesario; ni el plural, que ha de deducirse del contexto. G) Predominan las palabras monosilábicas aunque los nombres tienen siempre 2 sílabas o más. La primera letra es generalmente una vocal. H) Cuando el adjetivo acompaña  al nombre se coloca tras él precedido de una partícula de tono alto formada por la primera consonante  del adjetivo seguida de la vocal i. Si fuerte se dice le, el verbo ser fuerte utiliza la misma forma, pero si es adjetivo, será lile. Los adjetivos proceden de verbos, no existen como palabras independientes. I) Dispone de 4 series de pronombres destinadas a las siguientes funciones: sujeto, objeto, negativo y enfático. J) Los verbos son invariables y monosilábicos. No señalan persona ni número, pero sí aparecen con pronombre.Solo distinguen 2 tiempos: presente y futuro. K) El orden habitual de la oración es Sujeto + Verbo + Complementos. L) Su sistema de numeración utiliza 2 series: una iniciada con el tono bajo y otra que recibe el prefijo m y cambia el tono bajo por el alto. A partir del número 40 utiliza el sistema vigesimal y en algunos casos cuenta mediante la sustracción: veinte menos cuatro, veinte menos tres... M) Los 10 primeros números en yoruba son: òkàn (1), méjì (2), metà (3), mérìn (4), màrún (5), mèfà (6), mèje (7), mejo (8), mèsán (9), mèwá (10).

 

 

 

Escritura. Alfaneto latino, sin las letras c, q, v, x, z que considera innecesarias. 

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

YORUBA, Teach yourself,  E.C. Rowlands, Sixth impression, 17,5x11, 276 or., Bristol, 1989.

 

YORUBAR ALFABETOA

THE YORUBA ALPHABET

 

Yorubar alfabetoa

The Yoruba alphabet (Alufabẹẹti/ABD Yorùbá)

 alfabeto

 

Entzun yoruba alfabetoaren hotsak.

You can hear the sounds of the Yoruba alphabet at:
http://www.africa.uga.edu/Yoruba/alphabet.html

 

YORUBA ALFABETOA

YORUBA ALPHABET

 

Idazteko sistema / Writing system

 

 

XVII. m.an yorubera ajami idazkeraz izkribatzen zen, arabiar forma batean. Yoruben ortografia modernoa Freetowngo akuarren artean lana egiten zuten CMS misiolarien garai goiztiarrean sortu zen. Yoruben ohiko ortografiak Yoruba Ortografia Batzordearen 1966ko txostenean du jatorria, Ayọ Bamgboseren 1965eko Yoruba Ortografia lanarekin batera.

 

In the 17th century Yoruba was written in the Ajami script, a form of Arabic. Modern Yoruba orthography originated in the early work of CMS missionaries working among the Aku (Yoruba) of Freetown. The current orthography of Yoruba derives from a 1966 report of the Yoruba Orthography Committee, along with Ayọ Bamgboṣe's 1965 Yoruba Orthography.

 

 

A

B

D

E

F

G

Gb

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Y

a

b

d

e

f

g

gb

h

i

j

k

l

m

n

o

p

r

s

t

u

w

y

 

Á

À

Ā

É

È

Ē

Ẹ / E̩

Ẹ́ / É̩

Ẹ̀ / È̩

Ẹ̄ / Ē̩

Í

Ì

Ī

Ó

Ò

Ō

Ọ / O̩

Ọ́/ Ó̩

Ọ̀ / Ò̩

Ọ̄ / Ō̩

Ú

Ù

Ū

Ṣ / S̩

á

à

ā

é

è

ē

ẹ / e̩

ẹ́ / é̩

ẹ̀ / è̩

ẹ̄ / ē̩

í

ì

ī

ó

ò

ō

ọ / o̩

ọ́ / ó̩

ọ̀ / ò̩

ọ̄ / ō̩

ú

ù

ū

ṣ / s̩

 

 

Benin alfabetos / Benin alphabet

A

B

D

E

Ɛ

F

G

Gb

H

I

J

K

Kp

L

M

N

O

Ɔ

P

R

S

Sh

T

U

W

Y

a

b

d

e

ɛ

f

g

gb

h

i

j

k

kp

l

m

n

o

ɔ

p

r

s

sh

t

u

w

y

 

 

Marra bertikala erabili izan da azpimarraz betetako marka ekiditeko.

 

The vertical line had been used to avoid the mark being fully covered by an underline.

 

 

 

Oral vowels

Nasal vowels

Front

Back

Front

Back

Close

i

u

ĩ

ũ

Close-mid

e

o

 

 

Open-mid

ɛ

ɔ

ɛ̃

ɔ̃

Open

a

 

 

 

LabIal

Alveolar

Postalveolar/
Palatal

Velar

Glottal

plain

labial

Nasal

m

 

 

ŋ ~ ŋ̍

 

 

Plosive

b

t  d

ɟ

k  ɡ

k͡p  ɡ͡b

 

Fricative

f

s

ʃ

 

 

h

Approximant

 

l ~ n

j

 

w

 

Rhotic

 

ɾ

 

 

 

 

 

Testu-lagina yoruberaz / Sample text in yoruba

 

Gbogbo ènìyàn ni a bí ní òmìnira; iyì àti ẹ̀tọ́ kọ̀ọ̀kan sì dọ́gba. Wọ́n ní ẹ̀bùn ti làákàyè àti ti ẹ̀rí-ọkàn, ó sì yẹ kí wọn ó máa hùwà sí ara wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

 

 

YORUBERA

YORUBA, YORUBA, YORUBA

 

Language family: Niger-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Defoid, Yoruboid, Edekiri.

Language codes:

        ISO  639-1   yo

        ISO  639-2   yor

        ISO  639-3   yor

Glottolog:  yoru1245.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: èdè Yorùbá):

ede-yoruba alt yoruba [YOR].

ravula [YEA] hizk. India. Ikus ravulera Asian.

yariba alt yoruba [YOR].

yooba alt yoruba [YOR].

yoruba [YOR] hizk. Nigeria; baita Benin, Togo, United Kingdom eta AEB ere.

yoruba alt ravula [YEA].

BENIN

 

yoruba (yooba, yariba, ede-yoruba) [YOR] 465.000 hiztun (1993, Johnstone). Zou eta Ouéme probintziak. Niger-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Defoid, Yoruboid, Edekiri. Dialektoa: egba. Elebitasuna frantsesez. Ikus sarrera nagusia Nigerian.

 

NIGERIA

 

yoruba (yooba, yariba) [YOR] 18.850.000 hiztun (1993, Johnstone); herrialde guztietako poluazio osoa 20.000.000 (1991, UBS), 2. hizkuntza dutenak barne: 22.000.000 (1999, WA). Oyo gehiena, Ogun, Ondo Osun, Kwara eta Lagos estatuak; eta western LGAs of Kogi Estatua; halaber mintzatua Benin, Togo, United Kingdom eta AEBetan. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Vilta-Congo, Benue-Congo, Defoid, Yoruboid, Edekiri. Dialektoak: oyo, ijesha, ila, ijebu, ondo, wo, owe, jumu, iworro, igbonna, yagba, gbedde, egba, akono, aworo, bunu (bini), ekiti, ilaje, ikale, awori. Hizkuntza nazionala, gramatika, SVO, nobela, egunkariak, irrati-emanaldiak, TB.

 

Hizkuntza / lengua: yorubera / yoruba / yoruba / yoruba.

Hiztunak / hablantes (2002): 25.120.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Hego Ekialdeko Nigeria (24.100.000), Benin (770.000), Togo, Erresuma Batua, AEB.

 

 

HISTORIA. Kua familiako edo Ginea Golkoko hizkuntza nigero-kongoarra, berez Nigeriakoa. Familia berekoak dira halaber ebera eta iboera. Jatorriz yoruba hitzak “atzerritarra” esan nahi zuen, baina esanahi hura ahantzi eta hitza onartua dago.

 

Yoruberak ez zuen izan europar herriekin harremanik XIX. m.ra arte. Ordurako yoruberadun asko Ameriketara eramanak ziren esklabo. Geroago hizkuntzalarien arreta jaso zuen lehen hiru afrikar hizkuntzetakoa izango zen. Misiolariek idazteko sistemaz hornitu zuten eta 1830 inguruan egin ziren lehen publikazioak. Bere gramatika kodetu eta hiztegia erreseinatu zituen Samuel Crowther linguistak XIX. m.aren erdialdean. Honek normaldu zuen ortografia ere. XX. m.aren hondarrean itzuli zen Biblia. XX. m.tik hasita garatu zen literatua, nola prosan hala bertsoan, orduz gero amaitu gabe jarraituz. Bere ospea, besteak beste, Daniel Fagunwa-ren eleberriei zor die.

 

 

 

Gaur Ginea Golkoko hizkuntza garrantzitsuena da, bai hiztunen aldetik hala garapen kulturalaz eta Afrika beltzeko 3 hizkuntza mintzatuenetakoa da. Yoruberadun batzuk kristauak dira eta musulmanak beste batzuk eta hortik arabieratik eta ingelesetik dituen eraginak. Espero ez bezala, ingelesetik mailegu gutxi ditu hartuak, berau baita askoren bigarren hizkuntza.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Zazpi bokal ditu: gure bostak gehi e eta o irekiak. B) Baditu kontsonante herskari ozenak (b, d, g), gorrak (t, k) eta 2 herskari ezpainkari-belarrak: gorra (kp) eta ozena (gb). Lau igurzkari ditu: ezpainkaria (f), hobikaria (s), sabaikaria eta glotala eta afrikari sabaikari ozen bat. Halaber ditu 3 sudurkari, ezpainbikaria, hobikaria eta belarra, albokari bat (l) eta dardarkari bat (r) eta 2 erdikontsonante (sabaikaria eta belarra). C) Tonu hizkuntza da eta 3 tonu bereizten ditu: garaia (´), ertaina ( ) eta baxua (`) tiletak erabiliz (garaiarentzat kamutsa, baxuarentzat zorrotza eta ertaina tiletik gabe). Silaba baten tonua aurreko silabak afekta dezake. Sistema honek homonimia ekiditen du era efikazean.

Morfosintaxia. A) Ez dago inolako izen-morfologiarik, ezta plurala adierazteko ere. B) Adjektiboak sortzeko aditzak erabiltzen dira aurrizkiak baliatuz: kéré  ‘txikia izan’ → kékéré ‘txikia. C)  Izenordain sistemak 4 forma ditu izenordain bakoitzarentzat: subjektua, negatiboa, objektua eta enfatikoa. Honela bada, ni itzultzen da mo (subjektu forma), ng (forma negatiboa), mi (objektu forma) eta èmi (enfatikoa). Bi izenordain erakusle daude (hau eta hori/hura), 2 galdetzaile (pertsonentzat eta gauzentzat) eta izenordain erlatibo aldagaitz bakarra. D) Aditzak silaba bakarrekoak izateko joera dago eta tonuaren bitartez bereizten dira: ‘iritsi’ eta ‘itxaron’. Ez du adizkera edo flexiorik eta, beraz, izenordain pertsonalak agertzen dira. E) Ez yoruberak ezta talde honetako hizkuntzek ere ez dute izen-motaren aztarnarik. F) Ez du generoa bereizten, behar duenean bitarteko lexikoz ez bada. Ezta plurala ere, hau kontestutik ondorioztatu behar delarik. G) Hitz monosilabikoak dira nagusi, baina izenek beti dituzte 2 silaba edo gehiago. Lehenengo letra normalean bokala da. H) Adjektiboa izenarekin doanean, honen atzean jartzen da tonu garaiko partikula aurrean duela, hau eratzen delarik adjektiboaren lehen kontsonatea eta honen ondoren i bokala jarriz.  Sendoa esateko le da hitza eta sendoa izan aditzak forma bera du, baina adjektiboa lile izango da. Adjektiboek aditzetan dute jatorria eta ezin dira izan hitz independenteak. I) Lau izenordain-mota ditu ondorengo funtzioak betetzeko: subjektua, objektua, negatiboa eta enfatikoa. J) Aditzak aldagaitzak eta monosilabikoak dira. Ez dute pertsona ez numeroa adierazten, baina izenordaina erabiltzen dute. Bi denbora bereizten dituzte: orainaldia eta geroaldia. K) Perpausaren ohiko ordena Subjektua + Aditza + Osagarriak dira. L) Zenbakuntza sistemak 2 sail erabiltzen ditu: bata tonu baxuz hasten dena eta bestea m aurrizkia hartu eta tonu baxua garai bihurtzen duena. Berrogei zenbakiaz gero sistema hogeitarra erabiltzen du eta kasu batzuetan kenketa darabil: hogei ken lau, hogei ken hiru... L) Hona hemen yoruberaz lehenengo 10 zenbakiak: òkàn (1), méjì (2), metà (3), mérìn (4), màrún (5), mèfà (6), mèje (7), mejo (8), mèsán (9), mèwá (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa, beharrezkotzat jotzen ez dituen c, q, v, x, z letrak gabe.

 

 

HISTORIA. Lengua nígero-congolesa de la familia kua o del golfo de Guinea, propia de Nigeria. Pertenecen también a esta familia el ebe y el ibo. Originariamente yoruba significaba extranjero, pero se ha olvidado aquel sentido y aceptado el término.

El primer contacto del yoruba con pueblos europeos no se produjo antes del s. XIX. Por entonces muchos de sus hablantes ya habían sido llevados  a  América como esclavos. Más tarde sería una de las primeras lenguas africanas que recibió la atención de los lingüistas. La actividad de los misioneros la dotó de un sistema de escritura y hacia el año 1830 se realizaron ya las primeras publicaciones. Su gramática fue codificada y su vocabulario reseñado a mediados del s. XIX por el lingüista Samuel Crowther, que contribuye a la normalización de su ortografía. A final del siglo se tradujo la Biblia. Desde el principio del s. XX se desarrolla una literatura en yoruba, tanto en prosa como en verso, que no ha cesado desde entonces. Su fama la debe, entre otras razones, a las novelas de Daniel Fagunwa.

Hoy es la lengua más importante del golfo de Guinea, tanto por el número de hablantes como por su desarrollo cultural y una de las 3 lenguas más habladas del África negra. Sus hablantes son cristianos unos y musulmanes otros, de ahí la mezcla de influencias del árabe y del inglés. Curiosamente a lo que cabría esperar, toma pocos préstamos del inglés, que es la lengua secundaria de muchos.

 

LENGUA. Principales características.  

Fonética. A) Posee 7 vocales: nuestras 5 vocales más una e y o abiertas.  B) Posee consonantes oclusivas sonoras (b, d, g), sordas (t, k) y 2 oclusivas labiovelares: sorda (kp) y sonora (gb). Hay 4 fricativas: labial (f), alveolar (s), palatal y glotal y una africada palatal sonora. Conoce también 3 nasales: bilabial, alveolar y velar, una lateral (l) y una vibrante (r) y 2 semiconsonantes (palatal y velar). C) Es lengua tonal y diferencia 3 tonos: alto, medio y bajo y se señalan en la escritura mediante tildes (grave para el alto, agudo para el alto, sin tilde para el medio). El tono de una sílaba puede verse afectado por la sílaba precedente. Tal sistema contribuye eficazmente a evitar la homonimia.

 

Morfosintaxis. A) No hay morfología nominal de ningún tipo, ni siquiera para indicar el plural. B) Los adjetivos se forma  a partir de los verbos mediante prefijación: kéré  ‘ser pequeño’ → kékéré ‘pequeño’. C) El sistema pronominal consta de 4 formas para cada pronombre: sujeto, negativa, objeto y enfática. Así yo se traduce mo (forma de sujeto), ng (forma negativa), mi (forma de objeto) y èmi (forma enfática). Hay 2 pronombres demostrativos (esto y eso/aquello), 2 interrogativos (para personas y para cosas) y un pronombre relativo invariable. D) Los verbos tienden a ser monosílabos y se distinguen mediante el tono: dé ‘llegar’, dè ‘esperar’. No existe flexión de persona y, por tanto, suelen aparecer los pronombres personales. E) Ni el yoruba ni las lenguas de este grupo presentan signos de clases nominales. F) No distingue el género, salvo por medios léxicos cuando es necesario; ni el plural, que ha de deducirse del contexto. G) Predominan las palabras monosilábicas aunque los nombres tienen siempre 2 sílabas o más. La primera letra es generalmente una vocal. H) Cuando el adjetivo acompaña al nombre se coloca tras él precedido de una partícula de tono alto formada por la primera consonante  del adjetivo seguida de la vocal i. Si fuerte se dice le, el verbo ser fuerte utiliza la misma forma, pero si es adjetivo, será lile. Los adjetivos proceden de verbos, no existen como palabras independientes. I) Dispone de 4 series de pronombres destinadas a las siguientes funciones: sujeto, objeto, negativo y enfático. J) Los verbos son invariables y monosilábicos. No señalan persona ni número, pero sí aparecen con pronombre. Solo distinguen 2 tiempos: presente y futuro. K) El orden habitual de la oración es Sujeto + Verbo + Complementos. L) Su sistema de numeración utiliza 2 series: una iniciada con el tono bajo y otra que recibe el prefijo m y cambia el tono bajo por el alto. A partir del número 40 utiliza el sistema vigesimal y en algunos casos cuenta mediante la sustracción: veinte menos cuatro, veinte menos tres... M) Los 10 primeros números en yoruba son: òkàn (1), méjì (2), metà (3), mérìn (4), màrún (5), mèfà (6), mèje (7), mejo (8), mèsán (9), mèwá (10).

 

 

 

Escritura. Alfaneto latino, sin las letras c, q, v, x, z que considera innecesarias. 

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

YORUBA, Teach yourself, E.C. Rowlands, Sixth impression, 17,5x11, 276 or., Bristol, 1989.

 

YORUBAR ALFABETOA

THE YORUBA ALPHABET

 

Yorubar alfabetoa

The Yoruba alphabet (Alufabẹẹti/ABD Yorùbá)

 

Yoruba Alphabet

 

Entzun yoruba alfabetoaren hotsak.

You can hear the sounds of the Yoruba alphabet at:
http://www.africa.uga.edu/Yoruba/alphabet.html

 

YORUBA ALFABETOA

YORUBA ALPHABET

 

Idazteko sistema / Writing system

 

 

XVII. m.an yorubera ajami idazkeraz izkribatzen zen, arabiar forma batean. Yoruben ortografia modernoa Freetowngo akuarren artean lana egiten zuten CMS misiolarien garai goiztiarrean sortu zen. Yoruben ohiko ortografiak Yoruba Ortografia Batzordearen 1966ko txostenean du jatorria, Ayọ Bamgboseren 1965eko Yoruba Ortografia lanarekin batera.

 

In the 17th century Yoruba was written in the Ajami script, a form of Arabic. Modern Yoruba orthography originated in the early work of CMS missionaries working among the Aku (Yoruba) of Freetown. The current orthography of Yoruba derives from a 1966 report of the Yoruba Orthography Committee, along with Ayọ Bamgboṣe's 1965 Yoruba Orthography.

 

 

A

B

D

E

F

G

Gb

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Y

a

b

d

e

f

g

gb

h

i

j

k

l

m

n

o

p

r

s

t

u

w

y

 

Á

À

Ā

É

È

Ē

Ẹ / E̩

Ẹ́ / É̩

Ẹ̀ / È̩

Ẹ̄ / Ē̩

Í

Ì

Ī

Ó

Ò

Ō

Ọ / O̩

Ọ́/ Ó̩

Ọ̀ / Ò̩

Ọ̄ / Ō̩

Ú

Ù

Ū

/ S̩

á

à

ā

é

è

ē

ẹ / e̩

ẹ́ / é̩

ẹ̀ / è̩

ẹ̄ / ē̩

í

ì

ī

ó

ò

ō

ọ / o̩

ọ́ / ó̩

ọ̀ / ò̩

ọ̄ / ō̩

ú

ù

ū

/ s̩

 

 

Benin alfabetos / Benin alphabet

A

B

D

E

Ɛ

F

G

Gb

H

I

J

K

Kp

L

M

N

O

Ɔ

P

R

S

Sh

T

U

W

Y

a

b

d

e

ɛ

f

g

gb

h

i

j

k

kp

l

m

n

o

ɔ

p

r

s

sh

t

u

w

y

 

 

Marra bertikala erabili izan da azpimarraz betetako marka ekiditeko.

 

The vertical line had been used to avoid the mark being fully covered by an underline.

 

 

 

 

Oral vowels

Nasal vowels

Front

Back

Front

Back

Close

i

u

ĩ

ũ

Close-mid

e

o

 

 

Open-mid

ɛ

ɔ

ɛ̃

ɔ̃

Open

a

 

 

 

LabIal

Alveolar

Postalveolar/
Palatal

Velar

Glottal

plain

labial

Nasal

m

 

 

ŋ ~ ŋ̍

 

 

Plosive

b

t  d

ɟ

k  ɡ

k͡p  ɡ͡b

 

Fricative

f

s

ʃ

 

 

h

Approximant

 

l ~ n

j

 

w

 

Rhotic

 

ɾ

 

 

 

 

 

Testu-lagina yoruberaz / Sample text in yoruba

 

Gbogbo ènìyàn ni a bí ní òmìnira; iyì àti ẹ̀tọ́ kọ̀ọ̀kan sì dọ́gba. Wọ́n ní ẹ̀bùn ti làákàyè àti ti ẹ̀rí-ọkàn, ó sì yẹ kí wọn ó máa hùwà sí ara wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)