a-saila Tzotzilera | Gramateka

Tzotzilera

 

TZOTZILERA

TZOTZIL, TSOTSIL, TZOTZIL

 

Language family:

Language codes:

        ISO  639-1  -   

        ISO  639-2  -   

        ISO  639-3  tzo

Glottolog: tzot1259.   

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: bats'i k'op):

chamula alt tzotzil, chamula [TZC].

chenaló alt tzotzil, ch’enalhó [TZE].

huixtán dial tzotzil, huixtan [TZU].

huixteco alt tzotzil, huixtán  [TZU].

san andrés tzotzil alt tzotzil, san andrés larrainzar [TZS].

san bartolomé venustiano carranza tzotzil alt tzotzil, venustiano carranza [TZO].

tzotzil, chamula [TZC] hizk. Mexiko.

tzotzil, ch’enalhó [TZE] hizk. Mexiko.

tzotzil, huixtán [TZU] hizk. Mexiko.

tzotzil, san andrés larrainzar [TZS] hizk. Mexiko.

tzotzil, venustiano carranza [TZO] hizk. Mexiko.

tzotzil, zinacantán [TZZ] hizk. Mexiko.

zinacanteco tzotzil alt tzotzil, zinacantán [TZZ].

 

MEXIKO

 

tzotzil, chamula (chamula) [TZC] 130.000 hiztun (1990eko errolda) tzotzileraz mintzatzen diren hiztun guztiak: 265.000 (1990eko errolda). Chiapas mendebalde zentrala, San Juan Chamula, Huitiupan, Simojovel, San Juan del Bosque, San Cristóbal Las Casas, Bochil, Pueblo Nuevo Solistauacan, Ocozocoautla, Ixtapa (Nibak), Jitotol, Teopisca, Amatan, Ishuatan. Mayan, Cholan-Tzeltalan, Tzeltalan.

tzotzil, ch’enalhó (chenaló) [TZE] 35.000 hiztun (1990eko errolda). Chenaló erregioa, Chiapas. Mayan, Cholan-Tzeltalan, Tzeltalan. Dialektoak: san pedro chenalhó, san pablo chalchihuitan, santa catarina pantelho, san miguel mitontic. Partzialki ulergarria san andrés  larrainzar chamularekin; ustezko elebitasun maila espainieraz % 0,95, % 1,1, % 2,1, % 3,2, % 4,5, % 5,0. Ez tonala, SVO edo VOS, hitz labur eta luzeak, atzizkiak.

tzotzil, huixtán (huixteco) [TZU] 20.000 hiztun (1990eko errolda). Huixtán erregioa, Chiapas. Mayan, Cholan-Tzeltalan, Tzeltalan. Dialektoak: huixtán, ángel albino corzo, la concordia, villa corzo. Ustezko elebitasun maila espainieraz % 0,98, % 1,5, % 2,5, % 3,5, % 4,3, % 5,2. SVO, VOS, ez tonala, hitz laburrak, atzizkiak.

tzotzil, san andrés larrainzar (san andrés tzotzil) [TZS] 50.000 hiztun (1990eko errolda). Chiapas mendebalde zentrala. Mayan, Cholan-Tzeltalan, Tzeltalan. Hiztegia.

tzotzil, venustiano carranza (san bartolomé venustiano carranza tzotzil) [TZO] 4.226 hiztun 58 elebakar barne (1990eko errolda); 60.000 talde etnikoan. Chiapas zentrala, Venustiano Carranza Udalerria, hiriak: Venustiano Carranza, El Puerto eta El Paraiso de Grijalva. Mayan, Cholan-Tzeltalan, Tzeltalan. % 66ko ulergarritasuna chenaló tzotzilarekin, % 65ekoa zinacantanarekin, % 57koa chamularekin, % 56koa huixtanarekin; espainierazko gaitasun eskasa; 1. mailako eskolak eta 2. mailako bat.

tzotzil, zinacantán (zinacanteco tzotzil ([TZZ] 25.000 hiztun (1990eko errolda). Chiapas mendebalde zentrala. Mayan, Cholan-Tzeltalan, Tzeltalan. Ustezko elebitasun maila espainieraz % 0,94, % 1,3, % 2,2, % 3,1, % 4,0. SVO edo VOS, hitz labur eta luzeak, atzizkiak, ez tonala.

 

Hizkuntza / lengua: tzotzilera / tzotzil / tsotsi l/ tzotzil.

Hiztunak / hablantes (2000): 240.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Mexiko (Chiapas, Oaxaka, Veracruz, Kalifornia Beherea, Kanpetxe).

 

 

HISTORIA. Amerindiar hizkuntza, maiar hizkuntzen taldekoa. Tsotsil jentilizioak erabiltzen duten hizkuntza ere adierazten du eta sots´il winik ‘gizon saguzarra’ adierazpenetik dator. Gaur, tsotsildarrak Chiapas Garaia bezala ezagutzen den eskualdean bizi dira, San Cristóbal de las Casas-en inguruko mendi eta ibarretan. Hala ere, ipar-ekialdeko beheko lurraldeetan ere kokatuta daude (Simojovel arte) eta hego-ekialdean Grijalva ibaira aldean. Hiztunen arabera, tzotzilera Txiapasko bigarren hizkuntza indigena handiena da. Tzeltalerak eta tzotzilerak hizkuntza eskualde berbera osatzen dute, hiztunak lurralde geografiko berbera okupatzen dutelako. Tzotzildarren eta tzeltaldarren herriak adierazteko izen bera erabiltzen dute: ba¢’il k’op /ó ba¢’i k’op, benetako hizkuntza edo hizkuntza jatorra esan nahi duena.

Herri indigenen gehienek antolakuntza politiko eta erlijioso tradizionalei eusten diete eta gobernu indigena desagertu den eskualdeetan, naturaz gaindiko ahalmenak baliatuz gizarte kontrola duen gorputz batek agintzen du, hala nola petrikiloak (poshtawanesh edo sasimedikuak, meitatileak edo naturaz gaindiko zaindariak eta ak’chamel edo aztiak), hauek aktuatzen dutelarik errituetan eta tradizioa transmititzen parte hartuz.

Badituzte zerbitzu publikoak, azokak, ura errekatik hartzen dute. Haur gutxi joaten da eskolara, ez dute ospitalerik, aztiek sendatzen dituzte edota sendabelarrekin osatzen dira. Txiapas Garaiko praktikanteen artean badira espezialitateak: iloleak (ilel ‘ikusi’), emaginak, belarzaleak, “hezurzaleak” eta mendietako otoizgileak. Pultsua hartzea, ametsak interpretatzea eta terapeutika nabarmendu behar dira; halaber baliatzen dituzte errituak, errezoak, kandelak, landareak, animaliak, harriak, pattarra edo edari biziak, “soplitoak” eta manipulazio fisikoak.

Gizarte zelula nagusia familia da tzeltal-tzotzildarren artean. Hainbat familiak leinua osatzen dute, zeina parajea izenez ezagutzen den eskualde jakin batean kokatzen baita. Hainbat parajek auzoa osatzen dute eta hainbat auzok komunitatea. Herrialdeko beste indio batzuek ez bezala, taraskoarrek adibidez, tzeltal-tzotzilek beren agintari propioak mantendu dituzte eta kanpotik ezarri zaizkienengandik  erabat bereizten dituzte.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Ez ditu ondorengo hotsak: d, f, h, ll, ñ, r (querem ‘haurra’ hitzean bakarrik) eta z. B) Baditu hots gutural edo saltilatuak, maiar hizkuntzen tipikoak. C) Hitz guztiak oxitonoak dira, termino jator eta autentikoak badira; espainieratik maileguz hartu dituen hitzek espainierako azentu originala mantentzen dute.

Morfosintaxia. A) Bi elementu dira artikuluaren funtzioa betetzen dutenak: Li eta Ti (li na ‘etxea’, ti quinubal ‘euria’). B) Plurala etic elementuarekin adierazten du: querem-etic ‘haurrak’, tse-etic ‘neskak’, winiqu-etic ‘gizonak’, ants-etic ‘emakumeak’. C) Generoa erroari aurrizki bat erantsiz lortzen da, J gizonezkoentzat eta X emakumezkoentzat (j-Petul ‘Pedro,  x-Mal ‘Maria’) eta Tot eta Me animalientzat (tot wacax ‘zezena’, me wacax ‘behia’). D) Baditu boz aktiboa eta pasiboa. E) Hona hemen tzotzileraz lehen 3 zenbakiak: jun (1), chib (2), 'oxib (3).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua amerindia, perteneciente al grupo maya. El vocablo tsotsil, gentilicio que se utiliza también para designar la lengua que hablan, deriva de sots´il winik que significa hombre murciélago. En la actualidad, los tsotsiles habitan el área conocida como los Altos de Chiapas, caracterizada por pequeños valles y montañas alrededor de San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, también ocupan tierras más bajas hacia el noreste (hasta Simojovel) y hacia el sudeste en dirección al río Grijalva. Por el número de hablantes, el tzotzil es la segunda lengua indígena en Chiapas. El tzeltal y el tzotzil constituyen una sola área lingüística, ya que sus hablantes ocupan la misma área geográfica. Ellos se refieren al habla de cualquier pueblo tzotzil y tzeltal con el mismo nombre: ba¢’il k’op /ó ba¢’i k’op, que significa: lengua verdadera o genuina.

Una gran parte de los pueblos indígenas conserva las formas de organización política y religiosa tradicionales y, en aquellos lugares en donde el gobierno indígena ha desaparecido, sobrevive un cuerpo de agentes de control social con poderes sobrenaturales, como los curanderos (poshtawanesh o curanderos, meítatiles o guardián sobrenatural y ak’chamel o brujo), quienes actúan participando en los rituales y en la trasmisión de la tradición.

Tienen servicios públicos, mercados, el agua es recogida en los ríos. Muy pocos niños asisten a la escuela y carecen de hospitales y se curan con brujos o plantas medicinales. Entre los practicantes de los Altos de Chiapas existen especialidades cuya nomenclatura deriva de su actividad específica; así, hay iloles (de ilel, ver), parteras, yerbateros, "hueseros" y rezadores de los cerros. Destacan la toma del pulso y la interpretación del sueño y terapéutica; se incluyen ritos, rezos y el uso de velas, plantas, animales, piedras, aguardiente, "soplitos" y manipulación física.

La célula elemental de los tzeltales-tzotziles es la familia. Varias familias forman un linaje, el cual a su vez se asienta en un territorio particular conocido con el nombre de paraje. Varios parajes forman un barrio, y varios barrios forman una comunidad. A diferencia de otros grupos indios del país, como por ejemplo los tarascos, los tzeltales-tzotziles conservan sus propias autoridades y las distinguen radicalmente de las que les son impuestas desde fuera

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) No posee los siguientes sonidos: d, f, h, ll, ñ, r (sólo en la palabra ‘querem’ niñi) y z. B) Posee sonidos guturales o saltillados, típicos de las lenguas mayas. C) Todas las palabras son agudas si son términos propios y auténticos; las palabras que por préstamo haya tomado del castellano, mantienen el acento original del castellano.

 

Morfosintaxis. A) Dos elementos hacen las veces del artículo: Li y Ti (li na ‘la casa’, ti quinubal ‘la lluvia’). B) El plural se expresa con el elemento etic: querem-etic ‘los niños’, tse-etic ‘las niñas’, winiqu-etic ‘los hombres’, ants-etic ‘las mujeres’. C) La idea del género se expresa con un prefijo, J para hombres y X para mujeres  (j-Petul ‘Pedro’,  x-Mal ‘María’) y Tot y Me para animales (tot wacax ‘toro’, me wacax ‘vaca’). D) Posee las voces activa y pasiva. E) Los 3 primeros números en tsotsil son: jun (1), chib (2), 'oxib (3).

 

 

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

MANUAL DE TSOTSIL, Jorge Días Olivares, Colección social y humanística, Universidad Autónoma de Chiapas,  21x13,5, 195 or., México, 2005.

 

FONOLOGIA

 

Bokalak / vowels

 

 

Front

Central

Back

Close

i [i]

 

u [ü ɯ]

Mid

e [e̞]

 

o [o̞ ɤ̞]

Open

 

a [ä]

 

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Labial

Alveolar

Palatal

Velar

Glottal

aspirated

ejective

aspirated

ejective

aspirated

ejective

aspirated

ejective

Nasal

  m  [m]

  n  [n]

 

 

 

Plosive

b  [b̪]

p'  [pʼ]

t   [tʰ]

t'  [tʼ]

 

 

k  [kʰ]

k'  [kʼ]

 '   [ʔ]

 

Affricate

p  [ɸʰ]

 

tz  [tsʰ]

tz'  [tsʼ]

ch  [tʃʰ]

ch'  [tʃʼ]

 

 

 

 

Fricative

v  [v], [f]

s  [s]

x  [ʃ]

 

j  [ħ]

Approximant

 

l  [l]

  y  [j]

 

 

Flap

 

r  [ɾ]

 

 

 

 

Aurrizki posesiboak / The possessive prefixes

 

Singular

Plural

k- / j-

k- / j-...-t-ik

av- / a-

av- / a-...-ik

y- / s-

y- / s-...-ik