a-saila Tedimera | Gramateka

Tedimera

TEDIM, TEDIM, TÉDIM

 

Language family: Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Kuki-Chin-Naga, Kuki-Chin, Northern.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   - 

        ISO  639-3   - 

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: tiddim, hakha

mindat):

tedim alt chin, tedim [CTD].

chin, tedim [CTD] hizk. Myanmar.

tiddim alt chin, tedim [CTD].

 

INDIA

 

chin, tredim (tedim, tiddim) [CTD] 155.000 hiztun (1990, BAP). Mizoram, Chin Hills, Upper Chindwin, Chin State, Tiddim area. Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Kuki-Chin-Naga, Kuki-Chin, Northern. Dialektoak: sokte, kamhau (kamhow, kamhao). Eskualde honetako beste chin hizkuntza edo dialektoak saizang, teizang, zo dira. Merkatal hizkuntza. SOV.

 

MYANMAR

 

chin, tedim (tedim, tiddim) [CTD] 189.100 hiztun (1990, BAP). Bi herrialdeetako populazio osoa 344.100. Chin Hills, Upper Chindwin, Chin State, Tiddim area. Halaber mintzatua Indian ere. Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Kuki-Chin-Naga, Kuki-Chin, Northern. Dialektoak: sokte, kamhau (kamhow, kamhao). Eskualde honetako beste chin hizkuntza edo dialektoak saizang, teizang, zo (zome) dira. Tidimdarren azpidibisio politikoaren merkatal hizkuntza. SOV.

 

Hizkuntza / lengua: tedimera / tedim / tedim / tedim.

Hiztunak / hablantes (2011): 400.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Myanmar, India.

 

 

HISTORIA. Tedim mi biztanleak Myanmarren (lehenago Birmania) ipar-mendebaldean bizi dira. Zomi izeneko herrietako bat osatzen dute, ofizialki chin state deitua. Uste da gutxi gorabehera 400 bat mila hiztun direla. Birmaniako chin estatua da populazio kristau gehien duena. Baptistak dira ugarienak. Myanmarreko eta bere gertuko Indiaren parte bateko tribu askok  hizkuntza honen hainbat aldaera dialektal mintzatzen  dituzte.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) r ahotsa ez du. j eta y greoa ez dira erabiltzen. c euskarazko tx bezala erabiltzen da. kh hotsa k aspiratua bezala entzuten da. ph ez da f, p aspiratua baizik. th ez da ingelesez bezala ahoskatu behar, t aspiratua bezala baizik. w beti a-ren aurrean doa. B) Hizkuntza tonala da baina tonuak ez dira idazkeran markatzen. Hiru tonu daude (altua, baxua eta luzea), eta tedimera idatzian homonimo ugari sortzen dira.

 

 

Morfosintaxia. A) Aditza, printzipioz, perpausaren azkenean jartzen da eta SOV ordena du. B) Izenak ezin dira aldatu eta ez dute generorik. C) Plurala -te atzizkiaz adierazten da:  naupang ‘haurra’, naupangte ‘haurrak’. D) Adjektibo epitetoa kalifikatzen duen izenaren ondoren jartzen da. E) Ukatzeko partikulak lo eta keng dira eta aditzaren atzean jarri behar dira. F) Galdera galderatzaile edota partikula bidez adierazten da eta perpausaren azkenean doaz. G) Hona hemen tedimeraz lehen 10 zenbakiak:  khat (1), nih (2), thum (3), li (4), nga (5), guk (6),  sagih (7), giat  (8), kua (9), sawn (10).

 

 

Idazkera. Amerikar misiolariek 1920an sartutako latindar alfabetoa erabiltzen da. Aginte zentralik ez dagoenez, ortografia erabat arautu gabe dago.

 

 

HISTORIA. Los tedim mi habitan la parte noroeste de Myanmar (antes Birmania). Forman uno de los  pueblos llamados zomi, oficialmente denominado chin state. Se considera que sus  hablantes suman 400.000 aproximadamente. El estado chin de Birmania es la población mayoritariamente cristiana. Los baptistas son los más numerosos. Muchas tribus de Myanmar  y de la parte próxima de la India hablan variantes dialectales próximas a esta lengua.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) No posee el sonido r. Las letras j e y grigea tampoco se emplean. La c se pronuncia como ch española. El sonido kh suena como k aspirada. ph no se pronuncia como f, sino como p aspirada. th no se debe pronunciar como en inglés, sino como una t aspirada. La w solo aparece delante de la aB) Es lengua tonal pero los tonos no se marcan en la escritura. Existen 3 tonos (alto, bajo y largo), lo que produce en el tedin escrito numerosos homónimos.

Morfosintaxis. A) El verbo se coloca, en principio, al final de la frase, siendo el orden normal SOV. B) Los nombres son invariables y no señalan el género. C) El plural se indica mediante el sufijo -te: naupang ‘niño’, naupangte ‘niños’. D) El adjetivo epíteto se coloca después del nombre que lo calificca. E) Las partículas que forman la negación son lo y keng y se colocan tras el verbo. F) La interrogación expresa mediante una palabra interrogativa o bien por una partícula que van al final de la frase. G) Los 10 primeros números en tedim son: khat (1), nih (2), thum (3), li (4), nga (5), guk (6),  sagih (7), giat  (8), kua (9), sawn (10).

Escritura. Utiliza el alfabeto latino desde 1920 introducido por los misioneros americanos. A falta de autoridad central, la ortografía no está estrictamente fijada.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS TEDIM, Myanmar, Etat chin, Joseph Ruellen, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13, 126 or., Paris,  2011.

 

Parlons tedim liburuaren sinopsia:

 

Le tedim est l'une des langues parlées dans l'État chin du Myanmar (anciennement Birmanie). Ces langues sont toutes tibéto-birmanes et s'écrivent en lettres latines car la population est majoritairement de religion chrétienne. Elles portent le plus souvent le nom de la ville principale de la zone où elles sont parlées : tedim autour de la ville de Teddim, hakha (Hakha) ou mindat (Mindat). Le nombre de locuteurs de tedim est de l'ordre de 400.000.