a-saila Tamilera | Gramateka

Tamilera

TAMIL, TAMIL, TAMOUL

 

Ikus tamulera Asia atalean.

 

Language family: Dravidian, Southern, Tamil-Kannada, Tamil-Kodagu, Tamil-Malayalam, Tamil.

Language codes:

        ISO  639-1   ta

        ISO  639-2   tam

        ISO  639-3  Variously:

                             tam – Modern Tamil

                             oty – Old Tamil

                             ptq – Pattapu Bhasha

Linguist list: oty Old Tamil

Glottolog: tami1289 (Modern Tamil)

                   oldt1248 (Old Tamil)

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: தமிழ் tamiḻ):

damulian alt tamil [TCV].

tamal alt tamil [TCV].

tamalsan alt tamil [TCV].

tambul alt tamil [TCV].

tamil [TCV] hizk. India; baita Alemania, Arabiar Emirrerri Batuak, Bahrain, Erresuma Batua, Fiji, Herbehereak, Malaysia (Penintsularra), Maurizio, Qatar, Reunion, Singapur.

tamil dial tamil [TCV].

tamili alt tamil [TCV].

INDIA

 

tamil  (tamalsan, tambul, tamili, tamal, damulian) [TCV] 61.527.000 hiztun (1997, IMA); herrialde guztietako populazio osoa 66.000.000 lehen hizkuntzadunak; 74.000.000 bigarren hizkuntzadunak (1999, WA). Tamil Nadu eta inguruko estatuak. Halaber mintzatua Alemania, Arabiar Emirerri Batuak, Bahrain, Erresuma Batua, Fiji, Herbehereak, Malaysia (Penintsularra), Maurizio, Qatar, Reunioneta eta Singapurren ere. Dravidian, Southern, Tamil-Kannada, Tamil-Kodagu, Tamil-Malayalam, Tamil. Dialektoak: adi dravida, aiyar, aiyangar, arava, burgandi, kasuva, kongar, korava, korchi, madrasi, parikala, pattapu bhasha, tamil, sri lanka tamil,  malaya tamil, burma tamil, south africa tamil, tigalu, harijan, sanketi, hebbar, mandyam brahmin, secunderabad brahmin. Kasuva oihandar tribu baten dialektoa da; burgandieraren hiztunak nomadak dira; aiyar eta aiyangarrera brahmin dialektoak dira. CIIL-ek irakas programa bat dauka prestatua entzuteko arazoak dituzten haurrentzat. Hizkuntza nazionala, SOV, tamil idazkera.

 

MALAYSIA (Penintsularra)

 

tamil [TCV] 1.060.000 hiztun (1993). Dravidian, Southern, Tamil-Kannada, Tamil-Kodagu, Tamil-Malayalam, Tamil. Malay-n elebitasuna ingelesez; hindiera, teluguera, malayalamera, urduera, gujaratera, sindhiera eta panjaberaren hiztunekin batera populazioaren % 10 edo 1.528.000 hiztun. Ikus sarrera nagusia Indian.

 

SINGAPUR

 

tamil[TCV] 90.000 hiztun  (1985), 111.000 laguneko talde etnikoko populazioaren % 3,5. Dravidian, Southern, Tamil-Kannada, Tamil-Kodagu, Tamil-Malayalam, Tamil. % 19k etxean ingelesa mintzatzen du. Hizkuntza nazionala. Ikus sarrera nagusia Indian.

 

Hizkuntza / lengua: tamilera / tamil / tamil / tamoul.

Hiztunak / hablantes (2002): 67.895.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Tamil Nadu (India, 62.690.000), Sri Lanka (3.720.000), Malasia (880.000), Hegoafrika (250.000), Singapur (200.000). 

 

 

HISTORIA. Hizkuntza drabida, jatorriz Indiaren hegoaldekoa, Nadu Tamil estatuan mintzatua. Bere familiakoak dira malabarera, teluguera eta kanareera, besteak beste. Hizkuntza drabiden artean zaharrena da eta hedadura geografiko handiena duena.

Literatura tamila K.a. lehen milurtean garatu zen: gramatika bat, garrantzizko dokumentu soziolinguistikoa, Truvalluvar poetaren mendeetako jakinduriaren eskuliburu interesgarri bat, K.a.IV m.koa eta poema labur batzuen 2 bilduma. Honelako iragan batekin, tamilera Indiako hizkuntza handienetako bat izan behar, aberatsa eta zaharra, aldameneko indo-ariar hizkuntzetako sanskritoaren pareko.

Erdi Aroan hizkuntzaren idazkera eta mintzoa apartatu egin ziren eta XIX m.an egokitu zitzaion hitz egiteko era idazkerari, misiolarien lanari esker.

 

Tamileraz mintzatzen ziren hiztunak gobernuaren asmoaren aurka matxinatu ziren, 1956an, hau da, ingelesaren zabalkundearen aurka singalera hizkuntza ofizial bakartzat ezartzearen kontra. Gaur ofizialkideak dira hiru hizkuntzak.

 

Bere ahoskera kantatua da areago artikulatua baino, eta hain da horrela ezen ahoskera bat laburra eta beste bat luzea izan baitaiteke perpaus berarentzat. Bereizketa hau batzuetan kasta batekoa edota bestekoa izatearen seinale bihur daiteke. Mintzatzeko era eta idazteko era kultuaren arteko aldea harrigarria da.

Gaur ingelesarekiko menpekotasun handia agertzen du. Curry, catamarán, catre etay pariatamileratik hartutako maileguak dira.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak. 

Fonetika. A) 18 kontsonante ditu 12 bokalekin konbinatzen direnak eta 2 diptongo. Bost bokal bereizten ditu, laburrak ala luzeak izan daitezkeenak. B) Azentua hain da ahula ezen  gerta baitaiteke ez egotea.

 

Morfosintaxia. A) Tamileran garrantzizkoa da sandhia, hots, aldameneko hitzaren eraginez hitz baten ahoskeran kontsonante batzuk aldatzea. Ez da beti agertzen idazkeran notatua.   B) Izenak 2 eratan zatitzen ditu: arrazional-gizatiarrak eta ez gizatiarrak, hauek neutroak. Arrazionalen motan, maskulinoa eta femeninoa bereizten dira. C) Plurala adierazten duten atzizkiak –gall edo –kall dira. D) Izenak 7 kasuetan deklinatzen dira: nominatibo, akusatibo, instrumental, konminatibo, datibo, lokatibo eta genitiboan. Deklinabideaz gain, posposizio ugariren bidez kasuak seinalatzen ditu era erredundantean. E) Ez du aurrizkirik. oŋru (bat) numerala artikulu mugagabe bezala erabil daiteke. Ez du artikulu mugaturik. F) Aditz sistemak 3 denbora bereizten ditu (orainaldia, lehenaldia eta etorkizuna) normalean denborazko atzizki baten bidez (kira orainaldi jarrairako, -va edo –pa etorkizunerako eta –ta edo –na lehenaldirako).  Ezezko esaldientzat aditz jokaera berezia du. G) Hizkuntza drabida guztiek bezalaxe, badu gu izenordain eskluiente eta inkluiente bat. H) Hona hemen tamileraz lehenengo 10 zenbakiak: oŋru (1), iraŋtu (2), muŋru (3), nānāu/nālu (4), aintu (5), āru (6), ēlu (7), eţţu (8), ompatu (9), pattu (10).

Idazkera. Bere alfabeto propioa du, brahmieratik eratorria, bere forma borobilen xumetasunagatik bereizia beste hizkuntza drabidetatik. Brahmieraren alfabetoan oinarritutako beste idazkerak bezalaxe, kontsonanteak jarraiko bokalekin konbinatzen dira, horrela grafia silabikoa osatuz.

 

 

HISTORIA. Lengua drávida originaria del sur de la India, propia del estado de Nadu Tamil. Pertenecen a la misma familia el malabar, telugú y canarés, entre otras. Es la más antigua de las lenguas drávidas y la de mayor extensión geográfica.

 

La literatura tamil se desarrolla en el primer milenio a.C.: una gramática de la lengua, un interesante documento sociolingüístico, una especie  de manual de sabiduría secular del poeta Truvalluvar, del s. IV a.C y 2 amplias colecciones de poemas cortos. Con un pasado así, el tamil ha sido una de las grandes lenguas de la India, rica y antigua, comparable al sánscrito entre las lenguas indo-arias vecinas.

Durante la Edad Media las formas escritas de la lengua y las orales se alejan, y solo en el s. XIX se vuelve a ajustar la lengua oral a la escritura, gracias a la labor de los misioneros.

Los hablantes de tamil en Sri Lanka se revelaron contra la intención del gobierno, en 1956, de imponer el singalés como única lengua oficial y con la intención de frenar la extensión del inglés. Actualmente las 3 lenguas son cooficiales.

Su pronunciación es más cantada que articulada, hasta tal punto que existe una pronunciación corta y otra larga para una misma frase. Esta distinción es a veces un signo de reconocimiento social y marca la pertenencia a una casta o a otra. Sorprende la gran distancia entre la lengua hablada  y la culta escrita.

Actualmente muestra gran permeabilidad a la influencia del inglés. Curry, catamarán, catre y paria son préstamos del tamil.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 18 consonantes combinadas con 12 vocales que incluyen 2 diptongos. La a breve se adhiere a la forma base de la conmsonante. Distingue 5 vocales que pueden ser breves o largas. B) El acento es tan débil que puede no recaer en ninguna sílaba.

Morfosintaxis. A) Es importante en la pronunciación del tamil el sandhi o modoficación  de la pronunciación de algunas consonantes  por influencia  de las de la palabra  vecina. No siempre aparece anotado en la escritura. B) Divide los nombres en 2 tipos: los racionales-humanos y los no humanos, que pertenecen al género neutro. Dentro de la clase racional, se distingue el masculino del femenino. C) Los sufijos que señalan el plural son –gall o –kallD) Los nombres se declinan en 7 casos: nominativo, acusativo, instrumental, conminativo, dativo, locativo y genitivo. A pesar de la declinación, una amplia colección de posposiciones  sirven para señalar, de manera redundante, los casos.  No existen prefijos. E) No hay artículo definido. El numeral onru (uno) puede ser utilizado como artículo indefinido. F) El sistema verbal distingue 3 tiempos (presente, pasado y futuro) marcado regularmente por un sufijo de tiempo (kira para el presente continuo, va o –pa para el futuro y –ta o –na para el pasado). Reserva una conjugación para las formas negativas. G) Como todas las lenguas drávidas, posee un pronombre nosotros excluyente e incluyente.  H) Los 10 primeros números en tamil son: oŋru (1), iraŋtu (2), muŋru (3), nānāu/nālu (4), aintu (5), āru (6), ēlu (7), eţţu (8), ompatu (9), pattu (10).

      Escritura. Posee alfabeto propio, derivado del brahmi, que se distingue del de las otras lenguas drávidas por la simplicidad de sus formas angulosas. Al igual que otras escrituras inspiradas en el alfabeto brahmi, las consonantes se combinan con las vocales que les siguen para formar una grafía silábica.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ENGLISH-TAMIL, Connect! Series, The traveller’s handy phrase book, 14x9,5, 158 or.,  New delhi, 2007.

LE TAMOUL de poche, Assimil évasion, Horst Schweia eta K. Muruganandam, 14,5x10,5, 177 or., France, 1999.

LEARN TAMIL IN 4 WEEKS, Alpha Land’s, Easy and understanding approach of learning tamil through english without a teacher, Mou Joshy (M.A.) and Felix (B.S.C.), 18x12. 260 or., Chennai (India), 2004.

LEARN TAMIL IN A MONTH, Readwell’s, Indian languages series, Concise, Precise, Simplified, Anandam Krishnamurthi. 17,5x12. 182 or., New Delhi, (?).

LEARN TAMIL IN 30 DAYS, National Integration Language Series, Balaji Publications, 18x12, 160 or., Bombay, 1967.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

ENGLISH-SINHALA-TAMIL DICTIONARY, Mapa, Institute of vocational education, 13,5x10,5, 269 or., Colombo, 2000.

ENGLISH-ENGLISH-TAMIL, Little deluxe dictionary, 15x11,5, 350 or., Sundarapuram, Coimbatore, Urterik gabe.

ENGLISH – TAMIL, Connect! series, The traveller’s handy phrase book, Rupa, 14x9,5, 158 or.,  New Delhi, 2007.

TAMIL - TAMIL - ENGLISH DICTIONARY, The Lifco, 19x12,5, 672 + 84 or., Chennai (India), 2006.

 

TAMIL ALFABETOA

TAMIL ALPHABET

 

 

 

Zeinu bat tamil idazkeran / A sign in Tamil script.

 

 

Idazkera tamilak 12 bokal ditu (உயிரெழுத்த uyireḻuttu "arima-letrak"), 18 kontsonante (மெய்யெழுத்த meyyeuttu "gorputz-letrak") eta karaktere bat, āytam  (ஆய்தம), gramatika tamilean ez kontsonante ezta bokaltzat ere kontsideratua (அலியெழுத்த aliyeḻuttu "letra hermafrodita"), baina maiz bokalen multzoko  kontsideratua (உயிரெழுத்துக்கள uyireḻuttukkaḷ "bokal mota").    

Hala ere, idazkera silabikoa da eta ez alfabetikoa. Idazkera osoak, beraz, 30 letra ditu beren forma burujabean eta 216 letra konbinazio adizional, guztira 247 konbinazio emanez (உயிர்மெய்யெழுத்த uyirmeyyeḻuttu) kontsonante-bokalen artean, kontsonante mutu bat edo bokal bakartu bat. Letra konbinazio hauek kontsonanteari bokal markatzaile bat erantsiz eratzen dira. Idazkera tamila ezker-eskuin idazten da.

 

 

 

 

The Tamil script has twelve vowels (உயிரெழுத்த uyireḻuttu "soul-letters"), eighteen consonants (மெய்யெழுத்த meyyeuttu "body-letters") and one character, the āytam  (ஆய்தம), which is classified in Tamil grammar as being neither a consonant nor a vowel (அலியெழுத்த aliyeḻuttu "the hermaphrodite letter"), though often considered as part of the vowel set (உயிரெழுத்துக்கள uyireḻuttukkaḷ "vowel class").

The script, however, is syllabic and not alphabetic. The complete script, therefore, consists of the thirty-one letters in their independent form, and an additional 216 combinant letters representing a total 247 combinations (உயிர்மெய்யெழுத்த uyirmeyyeḻuttu) of a consonant and a vowel, a mute consonant, or a vowel alone. These combinant letters are formed by adding a vowel marker to the consonant. The Tamil script is written from left to right.

 

 

 

 

Palmondo orriko tamil eskuizkribu orrialde bat

Page from a Tamil Palm Leaf Manuscript.

 

 

Tamil liburua 1578an inprimatua / A Tamil book printed in 1578

 

 

Tamil liburua 1781ean inprimatua / A Tamil book printed in 1781

 

 

Bere forma dibertsoengatik bereizten da tamilera brahmitik eratorri idazkerekiko. Beste edozein indiar idazkerak ez bezala, karaktere berdinak erabiltzen ditu herskari gorrak eta dagozkien ozenak adierazteko.

Hauxe da arrazoia tamilerak herskari gorrak bakarrik tratatzeko “benetako” kontsonante bezala, hots ozenak eta hasperenduak hots gorren aldaera eufoniko bezala kontsideratuz. Tamilerazko gramatika tradizionalek badituzte arau zehatzak, mintzaera formaletan errespetatuak, herskari bat ozen edo ez-ozen bezala ahoskatzeko. Arau hauek ez dira betetzen  mintzaera kolokial edo dialektaletan, non bertsio ozenak eta gorrak alofonoak diren, kontestu fonetiko berezietan erabiliz, hitzak bereizteko baliorik gabe.

Kontsonanteei gorputz (mei) letrak deritze. Hiru kategoritan bereizten dira kontsonanteak: vallinam (kontsonante gogorrak), mellinam (kontsonante leunak) eta idayinam (kontsonante ertainak).

 

Gainera beste indiar idazkerek ez bezala, tamilerak apenas erabiltzen dituen kontsonante lotura bereziak konjuntzio kontsonanteak adierazteko, askoz ere gutxiago erabiltzen direlako tamileraz beste indiar hizkuntzetan baino. Konjuntzio kontsonanteak, gertatzen direnean, karakterea lehen kontsonantearentzat idatziz erabiltzen dira, puḷḷi erantsiz bere bokal inherentea suprimitzeko, eta orduan 2. kontsonantearen karakterea idatziz. Bada salbuespen bakanen bat, adibidez, க்ஷ kṣa and ஶ்ர śrī.

 

 

The Tamil script differs from other Brahmi-derived scripts in a number of ways. Unlike every other Indic script, it uses the same character to represent both an unvoiced stop and its voiced equivalent.

This is because Tamil grammar treats only unvoiced stops as being "true" consonants, treating voiced and aspirated sounds as euphonic variants of unvoiced sounds. Traditional Tamil grammars contain detailed rules, observed in formal speech, for when a stop is to be pronounced with and without voice. These rules are not followed in colloquial or dialectal speech, where voiced and unvoiced versions of a stop are, in effect, allophones, being used in specific phonetic contexts, without serving to distinguish words.

Consonants are called the 'body' (mei) letters. The consonants are classified into three categories: vallinam (hard consonants), mellinam (soft consonants, including all nasals), and idayinam (medium consonants).

Also unlike other Indic scripts, the Tamil script rarely uses special consonantal ligatures to represent conjunct consonants, which are far less frequent in Tamil than in other Indian languages. Conjunct consonants, where they occur are written by writing the character for the first consonant, adding the puḷḷi to suppress its inherent vowel, and then writing the character for the second consonant. There are a few exceptions, namely க்ஷ kṣa and ஶ்ர śrī.

 

 

Consonant

ISO 15919

Category

IPA

k

vallinam

[k], [ɡ], [x], [ɣ], [h]

mellinam

[ŋ]

c

vallinam

[t͡ʃ], [d͡ʒ], [ʃ], [s], [ʒ]

ñ

mellinam

[ɲ]

vallinam

[ʈ], [ɖ], [ɽ]

mellinam

[ɳ]

t

vallinam

[], [], [ð]

n

mellinam

[n]

p

vallinam

[p], [b], [β]

m

mellinam

[m]

y

idaiyinam

[j]

r

idaiyinam

[ɾ]

l

idaiyinam

[l]

v

idaiyinam

[ʋ]

idaiyinam

[ɻ]

idaiyinam

[ɭ]

vallinam

[r], [t], [d]

mellinam

[n]

 

 

Batzuetan ez da erraza beste hizkuntzetako hitzak identifikatzea. Horregatik, ad-hoc karaktere batzuk erantsi zaizkio urteetan zehar. Eransketa hauek ez dira jatorriko artikulaziokoak. Eransketa gehienei grantha letrak deitzen zaie jatorriz tamilak ez diren hitzak idazteko.

 

 

 

It is sometimes not easy to identify phonemes found in words of other languages. For this reason, some ad-hoc characters have been added over the years. These additions do not form part of the original organization along places of articulation. Most of these additions are called Grantha letters, which are used for writing words of non-Tamil origin.

 

 

Beste hizkuntzetako kontsonanteak / Usage of other lingual consonants

 

Consonant

ISO 15919

IPA

 

ś

[ɕ], [ʃ]

j

[d͡ʒ]

[ʂ]

s

[s]

h

[h]

க்ஷ

kṣ

[kʂ]

 

 

Bokal tamilak laburrak eta luzeak izan daitezke (bost tipo bakoitzean) eta bi diptongo ditu.

 

 

Tamil vowels are divided into short and long (five of each type) and two diphthongs.

 

 

Forma isolatuak / Isolated forms

 

Vowel

ISO 15919

IPA

a

[ʌ]

ā

[ɑː]

i

[i]

ī

[iː]

u

[u], [ɯ]

ū

[uː]

 

Vowel

ISO 15919

IPA

e

[e]

ē

[eː]

ai

[ʌj]

o

[o]

ō

[oː]

au

[ʌʋ]

 

Forma konposatua ‘k’ erabiliz adibidean bezala:

Compound form using the consonant 'k' as an example:

 

Formation

Compound form

ISO 15919

IPA

க் + அ

ka

[kʌ]

க் + ஆ

கா

[kɑː]

க் + இ

கி

ki

[ki]

க் + ஈ

கீ

[kiː]

க் + உ

கு

ku

[ku], [kɯ]

க் + ஊ

கூ

[kuː]

க் + எ

கெ

ke

[ke]

க் + ஏ

கே

[keː]

க் + ஐ

கை

kai

[kʌj]

க் + ஒ

கொ

ko

[ko]

க் + ஓ

கோ

[koː]

க் + ஔ

கௌ

kau

[kʌʋ]

 

Tamil konposatuaren taula

Tamil compound table

 

 

Vowels

Consonants

க்

கா

கி

கீ

கு

கூ

கெ

கே

கை

கொ

கோ

கௌ

ங்

ஙா

ஙி

ஙீ

ஙு

ஙூ

ஙெ

ஙே

ஙை

ஙொ

ஙோ

ஙௌ

ச்

சா

சி

சீ

சு

சூ

செ

சே

சை

சொ

சோ

சௌ

ஞ்

ஞா

ஞி

ஞீ

ஞு

ஞூ

ஞெ

ஞே

ஞை

ஞொ

ஞோ

ஞௌ

ட்

டா

டி

டீ

டு

டூ

டெ

டே

டை

டொ

டோ

டௌ

ண்

ணா

ணி

ணீ

ணு

ணூ

ணெ

ணே

ணை

ணொ

ணோ

ணௌ

த்

தா

தி

தீ

து

தூ

தெ

தே

தை

தொ

தோ

தௌ

ந்

நா

நி

நீ

நு

நூ

நெ

நே

நை

நொ

நோ

நௌ

ப்

பா

பி

பீ

பு

பூ

பெ

பே

பை

பொ

போ

பௌ

ம்

மா

மி

மீ

மு

மூ

மெ

மே

மை

மொ

மோ

மௌ

ய்

யா

யி

யீ

யு

யூ

யெ

யே

யை

யொ

யோ

யௌ

ர்

ரா

ரி

ரீ

ரு

ரூ

ரெ

ரே

ரை

ரொ

ரோ

ரௌ

ல்

லா

லி

லீ

லு

லூ

லெ

லே

லை

லொ

லோ

லௌ

வ்

வா

வி

வீ

வு

வூ

வெ

வே

வை

வொ

வோ

வௌ

ழ்

ழா

ழி

ழீ

ழு

ழூ

ழெ

ழே

ழை

ழொ

ழோ

ழௌ

ள்

ளா

ளி

ளீ

ளு

ளூ

ளெ

ளே

ளை

ளொ

ளோ

ளௌ

ற்

றா

றி

றீ

று

றூ

றெ

றே

றை

றொ

றோ

றௌ

ன்

னா

னி

னீ

னு

னூ

னெ

னே

னை

னொ

னோ

னௌ

 

Grantha konposatuaren taula

Grantha compound table

 

Vowels

Grantha consonants

ஶ்

 

ஶா

ஶி

ஶீ

ஶு

ஶூ

ஶெ

ஶே

ஶை

ஶொ

ஶோ

ஶௌ

ஜ்

ஜா

ஜி

ஜீ

ஜு

ஜூ

ஜெ

ஜே

ஜை

ஜொ

ஜோ

ஜௌ

ஷ்

ஷா

ஷி

ஷீ

ஷு

ஷூ

ஷெ

ஷே

ஷை

ஷொ

ஷோ

ஷௌ

ஸ்

ஸா

ஸி

ஸீ

ஸு

ஸூ

ஸெ

ஸே

ஸை

ஸொ

ஸோ

ஸௌ

ஹ்

ஹா

ஹி

ஹீ

ஹு

ஹூ

ஹெ

ஹே

ஹை

ஹொ

ஹோ

ஹௌ

க்ஷ்

க்ஷ

க்ஷா

க்ஷி

க்ஷீ

க்ஷு

க்ஷூ

க்ஷெ

க்ஷே

க்ஷை

க்ஷொ

க்ஷோ

க்ஷௌ

 

Numeralak eta sinboloak / Numerals and symbols

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

1000

 

 

 

Testu-lagina tamileraz / Sample text in Tamil

 

 

Letraldaera / Transliteration

 

Maṉitap piṛaviyiṉar čakalarum čutantiramākavē piṛakkiṉṛaṉar; avarkaḷ matippilum urimaikaḷilum čamamāṉavarkaḷ. Avarkaḷ niyāyattaiyum maṉačāṭčiyaiyum iyaṛpaṇpākap peṛṛavarkaḷ. Avarkaḷ oruvaruṭaṉoruvar čakōtara uṇarvup pāṅkil naṭantukoḷḷal vēṇṭum.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)