a-saila Punuera | Gramateka

Punuera

 

PUNUERA

PUNU, YIPUNU, YIPUNU

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Benue-Congo, Bantroid, Southern, Narrou Bantu, Northwest, B, Sira (B.40).

Language codes:

        ISO  639-1     -

        ISO  639-2     -

        ISO  639-3     puu

Glottolog: punu1239.

Guthrie: B. 43.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: yipunu):

ipounou alt punu [PUU].

ipunu alt punu [PUU].

pouno alt punu [PUU].

puno alt punu [PUU].

punu [PUU]. Hizk. Gabon; baita Kongo eta Angola ere.

yipounou alt punu [PUU].

yipunu alt punu [PUU].

 

GABON

 

punu (ipunu, yipunu, pouno, puno, yipounou) [PUU] Populazioaren % 10 (1976, WA). Populazioaren 111.150 edo % 19, Gabongo Sira-Punu hizkuntza guztiak (1982, Barrett). Bi herrialdeetako populazio osoa 50.000 (1991, UBS). Nyanga eta Ngounie probintziak, Txibanga eta Ndende eskualdeak. Halaber mintzatua Kongon. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrou Bantu, Northwest, B, Sira (B.40).

 

KONGO

 

punu (ipunu, yipunu, pouno, puno, yipounou) [PUU] Kongoko Sira-Punu hizkuntza guztiak 80.000 edo % 4 (1993, Johnstone). Niger-Congo, Atlantic-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrou Bantu, Northwest, B, Sira (B.40). Ikus sarrera nagusia Gabonen.

 

Hizkuntza / lengua: punuera / punu / yipunu / yipunu.

Hiztunak / hablantes (2002): 50.000 hiztun (Ethnologue).

Herrialdea / país: Gabon, Kongo.

 

 

HISTORIA. Yipunuera edo punuera, eskualdeen arabera, Gabon hegoaldean mintzatzen da Nyanga eta Ngounié probintzietan eta halaber hedatzen da Kongoren arroan zehar.

Gabonek 40 hizkuntza baino gehiago biltzen ditu. Kongon ez bezala, ez dago hizkuntza nazionalik bantuerazko fonemekin. Denek alde guztietan frantsesa erabiltzen dute, hizkuntza ofiziala. Kezkagarria da egoera hau kontuan izanik hizkuntza batzuek iraungitzeko joera dutela oso gazte gutxi direlako  ama hizkuntza menderatzen dutenak. Irakaskuntza sistemak Gabonen baztertu egin ditu ama hizkuntzak.

Azpimarratu beharra dago misiolari protestanteek ingelesez eta eskualdean gehien mintzatua den ama hizkuntzan irakasten zutela. Misiolari katolikoek, aldiz, ia ez dute batere sustatu bertako hizkuntzen irakaskuntza. Nyanga eskualdean, adibidez, Moabiko San-Kisito eskolako gelan edo jolastokian ikasleren bat  punueraz hitzen bat konturatu gabe jaulkitzen harrapatuz gero, lepoaren inguruan tximu-garezur bat edergailu gisa eramatera behartua izaten zen, ikaskideak haren buruaz trufa zitezen. Umiliazioa akulturazio edo asimilazio kulturalaren zerbitzuan. Sistema larri eta frustragarri honek pertsonen baitan ondorio psikologiko oso larriak eragin ditu. Gainera dialektoen ugaritasunak herri urrutienetan ere frantsesaren inposizioa bultzatu du.

 

Hala ere azpimarratu beharra dago hizkuntza autoktonoak mantendu, ikasi eta irakatsi  eta baloratzeko kontzientzia nazionala geroz eta sendoagoa dela. Yipunuera, yinzebiera, fangera, omieneera, lenbaamera eta ikotera eskola mailan irakasten hasita daude. Literatura funtsean orala da. Maileguei buruz autoktonoek arau fonologiko eta gramatikalak aplikatzen dizkiote yipunuerari.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bost bokal ditu (a, e, i, o, u), 14 kontsonante eta 2 erdibokal (w, y). B) Hizkuntza tonala da, txit garrantzizkoa paronimoak eta homofonoak bereizteko.

Morfosintaxia. A) Aditzen aurrizki subjektuen 2 sail ditu: izan eta ukan. B) Hona hemen punueraz lehenengo 10 zenbakiak: imosi (1), bibéji (2), birièru/ bitatu (3), bine (4), biranu (5), bisiamunu (6), isambwali (7), inane (8), ifu (9), digumi/igumi (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El yipunu o punu, según regiones, se habla al sur de Gabón en las provincias de Nyanga y Ngounié y se extiende en buena parte de la comarca del Congo.

 

Gabón reagrupa más de 40 lenguas. Al contrario del vecino Congo, no existe aún lengua nacional con fonemas en bantú. Todo el mundo y en todas partes se expresa en francés, la lengua oficial. Es preocupante esta situación debido a que algunas lenguas tienden a desaparacer cuando son pocos los jóvenes que dominan la lengua materna. El sistema escolar en Gabón ha ignorado las lenguas maternas.

Hay que reseñar que los misioneros protestantes enseñaban en inglés y en la lengua materna más hablada de la comarca. Al contrario, los misioneros católicos apenas han alentado el estudio de las lenguas locales. En la región de Nyanga, por ejemplo, en la escuela San-Kisito de Moabi los alumnos sorprendidos pronunciando sin darse cuenta alguna palabra en la lengua yipunu en la clase o recreo eran requeridos a taviarse con un cráneo de mono en torno al cuello para mofa de sus compañeros. La humillación al servicio de la aculturación o asimilación cultural. Este sistema frustrante y angustioso ha tenido repercusiones sicológicas graves en relación de la persona para con su lengua materna. Además la multitud de dialectos ha favorecido la implantación del francés hasta en los pueblos más lejanos.

Hay que recalcar que cada vez es más fuerte la conciencia nacional por la conservación, aprendizaje y valoración de las lenguas autóctonas. Las lenguas yipunu, yinzèbi, fang, omiènè, lémbaama e ikota son ya objeto de aprendizaje a nivel escolar. Son utilizadas igualmente en radios nacionales. La literatura es esencialmente oral. Los autóctonos aplican las reglas fonológicas y gramaticales del yipunu a los términos de préstamos.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 5 vocales  (a, e, i, o, u), 14 consonantes y 2 semivocales (w, y). B) Es lengua tonal, de importancia capital para diferenciar los parónimos y homófonos.

Morfosintaxis. A) Existen 2 series de prefijos sujetos de verbos: ser y haber. B) Los 10 primeros números en yipunu son: imosi (1), bibéji (2), birièru/ bitatu (3), bine (4), biranu (5), bisiamunu (6), isambwali (7), inane (8), ifu (9), digumi/igumi (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS YIPUNU, Langue et culture des punu du Gabon-Congo,   Mabik-ma-Kombil, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21x13, 210 or., Paris, 2001.

 

Parlons yipunu liburuaren sinopsia.

 

Le yipunu est l'une des langues gabonaises les plus parlées, couvrant la plupart des provinces du pays.

Cette méthode est destinée à ceux qui veulent apprendre et acquérir des bases solides en yipunu. Elle donne des éléments de la conversation courante, présente des points de grammaire et un lexique d'environ 3000 mots: yipunu-français, français-yipunu comportant à la fin des paronymes et des exercices.

 L'ouvrage présente également des données sur l’anatomie humaine, sur le fonctionnement de la famille et sur la culture punu: l’onomastique, la vie agricole, les jeux des enfents et l’art.

Le livre est accompagné d’une cassette permettant de se familiariser avec les intonations du yipunu.