a-saila Oromoera | Gramateka

Oromoera

 

OROMOERA

OROMO, OROMO, OROMO

 

Language family: Afro-Asiatic, Cushitic, East, Oromo.

Language codes:

        ISO  639-1    om

        ISO  639-2    orm

        ISO  639-3    orm – inclusive code

                               Individual codes:

                               gax – Borana-Arsi-Guji-Walagaa Oromo                    hae – Eastern Oromo

                               orc – Orma

                               gaz – West Central Oromo

                               ssn – Waata

Glottolog: nucl1736.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: oromiffa, afaan oromo):

”galla” pejorative alt borana [GAX].

”galla” pejorative alt oromo, borana-arsi-guji [GAX].

”galligna” pejorative alt oromo, borana-arsi-guji [GAX].

”gallinya” pejorative alt oromo, borana-arsi-guji [GAX].

afan oromo alt oromo, borana-arsi-guji [GAX].

central oromo dial oromo, west-central [GAZ].

galla alt oromo, west-central [GAZ].

harar alt oromo, eastern [HAE].

harer alt oromo, eastern [HAE].

ittu alt oromo, eastern [HAE].

oromo alt oromo, borana-arsi-guji [GAX].

oromo, borana-arsi-guji [GAX] hizk, Etiopia; baita Kenya, Somalia ere.

oromo, eastern [HAE] hizk. Etiopia.

oromo, west-central [GAZ] hizk. Etiopia; baita Egipto ere.

oromoo alt oromo, west-central [GAZ].

”quottu” pejorative oromo, eastern [HAE].

”qottu” pejorative oromo, eastern [HAE].

”qotu” oromo pejorative oromo, eastern [HAE].

”qwottu” pejorative oromo, eastern [HAE].

southern oromo alt borana [GAX].

 

ETIOPIA

 

oromo, borana-arsi-guji (afan oromo, southern oromo, ”galla”, ”gallinya”, ”galligna”) [GAX] 3.634.000 ama hizkuntza dutenak; herrialde guztietako populazio osoa 3.786.000. Hegoaldeko Oromo Lurraldea; halaber mintzatua Kenya eta Somalian. Afro-Asiatic, Cushitic, East, Oromo. Dialektoak: borana (boran, borena), arsi (arussi, arusi), guji (gujji, jemjem), kereyu, salale (selale), gabra (gabbra), gebra). Harar oso antzekoa da, baina nahikoa ezberdin literatura bereizia behar izateko; Kenyan ’borana’ deitua, ”galla” izena mespretxuzkoa; SOV.

oromo, eastern (”qotu” oromo, harar, harer, ”qottu”, ”quottu”, ”qwottu”, ”kwottu”, ittu) [HAE] 4.526.000 hiztun (1998ko errolda). Ekialde eta mendebaldeko Hararghe eskualdea Bale eskualdearen iparraldean. Afro-Asiatic, Cushitic, East, Oromo. Borana oromoarekin oso erlazionatua, baina dibergentea; elebidunak amhareraz, SOV.

oromo, west-central (galla, oromoo) [GAZ]  8.920.000 hiztun (1998ko errolda); bi herrialdeetako populazio osoa 8.920.000 edo gehiago. Oromo lurraldea, Mendebalde Etiopia eta Zentrala eta Dessie eta Woldiyaren ekialdeko Rift Valley-ko muinoetan zehar. Afro-Asiatic, Cushitic, East, Oromo. Dialektoak: western oromo, central oromo. Azpidialektoak dira mecha (maccha, wellaga, wallaga, wollega), raya, wello (wollo), tulema (tulama, shoa, shewa); gramatika, SOV, egunkariak, irrati programak, TB.

 

SOMALIA

 

oromo, borana-arsi-guji (southern oromo) [GAX] Gedo Erregioa. Afro-Asiatic, Cushitic, East, Oromo. Dialektoa: borana (booran, boran). Borana Gedon beharbada oromoeraren aldaera borana dahau Lower Jubba Regionen suguru aski orma da; borana Behe Jubba Erregioan seguruenez orma da. Ikus sarrera nagusia Etiopian.

 

Hizkuntza / lengua: oromoera / oromo / oromo / oromo.

Hiztunak / hablantes (2007): hiztun natiboak 25.000.000 (2007) (Wikipedia).

Herrialdea / país: Etiopia (18.510.000), Kenia (410.000), Somalia.

 

 

HISTORIA. Familia kusitako hizkuntza afroasiarra, galla bezala ere ezagutua. Familia berekoak dira halaber somaliera, afaroera eta beiera.

Bertako genealogian Oromo Omerren semea da, iraganean Arabiatik Itsaso Gorria gurutzatu eta nazioa sortu zuena. XIX. mendera arte oromoera hiztunek menderatzen zuten gaurko Etiopiaren hego-ekialdea eta Keniaren ekialdeko barneko eskualdeak.

Literatur tradizioan oso aberatsa poesian, abestietan eta legendetan, hizkuntza kusiten arteko garrantzizkoena da hiztunen kopuruan. 1970ean onartu zen hizkuntza idatzia bezala zabaltzea.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokalak laburrak edo luzeak izan daitezke. Azken hauek errepikatuz adierazten dira. Kontsonante batzuk aspiratu daitezke, ondoren h dutelarik. B) Bi tonu ditu: altua eta normala. Ezin da jakin hauen erabilera, baina aditzentzat normala eta izen-bukaerentzat altua erabili ohi da.

 

 

Morfosintaxia. A) Bi genero bereizten ditu: maskulinoa eta femeninoa, azkeneko hau singularrean bakarrik. B) Halaber bereizten ditu 2 numero. Plurala eratzeko singularraren azken bokala -oota atzizkiaz ordezkatzen da. Beste plural forma batzuk lortzen dira adjektiboetan  bikoizketak eginez: dima (gorria), diddimo (gorriak). C) Izenak 3 kasutan deklinatzen dira: nominatiboa edo subjektua, zirkunstantziala eta orokorra. Genitiboaren antzeko forma batzuk ere ikus daitezke. Adjektiboa normalean izenaren ondoren jartzen da. D) Aditz-jokaerak, nahikoa xumea, desinentzien sistema bat dauka eta pertsona, numeroa, generoa (hirugarren pertsonan), denbora eta boza adierazteko balio du. E) XXI. mendera gutxienez 4 taldetan dialektalizatuta iritsi da: oromoera zentrala edo walega-zentrala da nagusia. F) Hona hemen oromoz lehenengo 10 zenbakiak: tokko (1), lama(n) (2), sadii (3), afur (4) shan-i (5), jaa (6), torba (7), saddeet (8), sagal (9), tama, kud/an (10).

Idazkera. Etiopiar silabarioa eta latindar alfabetoa erabiltzen ditu.

 

HISTORIA. Lengua afroasiática de la familia cusita, también conocida como galla. Pertenecen a la misma familia el somalí, el afaro y el beya.

En la genealogía local Oromo es el hijo de Omer, que fue quien en el pasado cruzó el Mar Rojo desde Arabia y fundó la nación. Hasta el s. XIX los hablantes de oromo dominaban el sudeste de la actual Etiopía y las regiones interiores del este de Kenia.

Rica en tradición literaria dedicada a la poesía, a los cantos y a las leyendas, es la más importante de las lenguas cusitas en número de hablantes. En 1970 se permitió su difusión como lengua escrita.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las vocales pueden ser breves y largas. Estas últimas se señalan mediante la repetición de las mismas. Algunas consonantes pueden pronunciarse aspiradas, en cuyo caso van seguidas de una h. B) Distingue 2 tonos: el alto y el normal. Su uso es imprevisible, aunque se suele utilizar el normal para los verbos y y el alto para las terminaciones de los nombres.

    Morfosintaxis. A) Distingue 2 géneros: masculino y femenino, este último sólo en singular. B) Distingue también 2 números. El plural se forma sustituyendo la vocal final del singular por el sufijo -oota. Otras formas de plural se realizan mediante la reduplicación en los adjetivos: dima (rojo), diddimo (rojos). C) Los nombres se declinan en tres casos: nominativo o sujeto, circunstancial y general. Se aprecian ciertas formas también en el uso del genitivo. El adjetivo se coloca regularmente después del nombre. D) La conjugación verbal, bastante simple, dispone de un sistema de desinencias que sirve para indicar la persona, el número, el género (en la tercera persona), el tiempo y la voz. E) Ha llegado al s. XXI. dialectalizado en al menos en 4 grupos: oromo central o walega-central es el más extendido. F) Los 10 primeros números en osomo son: tokko (1), lama(n) (2), sadii (3), afur (4) shan-i (5), jaa (6), torba (7), saddeet (8), sagal (9), tama, kud/an (10).

 

 

Escritura. Utiliza tanto el silabario etíope como el alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS OROMO, Une langue de la Corne de l’Afrique, Christian Bader, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13,5, 246 or., Paris, 2006.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

OROMO, ENGLISH, AMHARIC, Qabee Jechootaa, 3rd edition, 8.000 words, W-Bashaa Yaadatee Tiin, Mirgi Qopheessaa Kan eeggame, 20x14,5, 82 or., Bara 1996/7.

 

Parlons oromo liburuaren sinopsia:

 

Voici une introduction à la langue oromo qui reste peu écrite, peu diffusée et plutôt mal connue en France, en dépit du nombre important de ses locuteurs. En explorant un lexique d'une grande richesse, l'auteur évoque la foisonnante culture des Oromo, jadis appelés "Gallas", un peuple couchite de plus de 25 millions de personnes, dont les clans sont présents à travers l'Ethiopie et au Kenya. Le large nombre de ses locuteurs font Oromo la quetrième ou la cinquième langue d’Afrique.

 

HOTSAK ETA ORTOGRAFIA

SOUNDS AND ORTHOGRAPHY

 

Kontsonanteak / Consonants

 

Bilabial/
Labiodental

Alveolar/
Retroflex

Palato-alveolar/
Palatal

Velar

Glottal

Stops and
affricates

Voiceless

(p)

t

ch /tʃ/

k

' /ʔ/

Voiced

b

d

j /dʒ/

g /ɡ/

 

Ejective

ph /pʼ/

x /tʼ/

c /tʃʼ/

q /kʼ/

 

Implosive

 

dh /ɗ/

 

 

 

Fricatives

Voiceless

f

s

sh /ʃ/

 

h

Voiced

(v)

(z)

 

 

 

Nasals

m

n

ny /ɲ/

 

 

Approximants

w

l

y /j/

 

 

Rhotic

 

r

 

 

 

 

Bokalak / Vowels

 

Front

Central

Back

close

i /ɪ/, ii /iː/

 

u /ʊ/, uu /uː/

Mid

e /ɛ/, ee /eː/

 

o /ɔ/, oo /oː/

Open

 

a /ɐ/

aa /ɑː/

 

Oromo (Afaan Oromo / Oromiffa

Oromo is a Cushitic language spoken by about 30 million people in Ethiopia, Kenya, Somalia and Egypt and is the 3rd largest language in Africa. The Oromo people are the largest ethnic group in Ethiopia and account for more than 40% of the population. They can be found all over Ethiopia and particularly in Wollega, Shoa, Illubabour, Jimma, Arsi, Bale, Hararghe, Wollo, Borana, and the southwestern part of Gojjam.

Until the 1970s Oromo was written with either the Ge'ez script or the Latin alphabet Then during the early 1970s the Oromo Liberation Front (OLF) chose the Latin alphabet as the official alphabet to write Oromo. Between 1974 and 1991 under the Mengistu regime the writing of Oromo in any script was forbidden, though limited usage of the Ge'ez script was allowed.

On 3rd November 1991 the OLF convened a meeting of over 1,000 Oromo intellectuals to decide which alphabet to use to write Ormo. After a many hours of debate, they decided unanimously to adopt the Latin alphabet.

Source: www.sas.upenn.edu/African_Studies/Hornet/Afaan_Oromo_19777.html

Oromo alphabet (Qube Afaan Oromo)

Afaan Oromo alphabet

Sample text in Oromo

Namooti hundinuu birmaduu ta'anii mirgaa fi ulfinaanis wal-qixxee ta'anii dhalatan. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu.

Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.