Zaparera

ZAPARERA

ZAPARO / ZÁPARO /  ZAPARO

 

Language family: Zaparoan.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   - 

        ISO  639-3   zro

Glottolog: zapa1253.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: zápara):

kayapwe alt záparo [ZRO].

zápara alt záparo [ZRO].

záparo [ZRO] hizk. Ekuador.

 

EKUADOR

 

záparo (zápara, kayapwe) [ZRO] 5 edo 6 hiztun (1996, SIL). Perun iraungia. Pastaza Probintzia, Peru mugan, Curaray eta Bobonaza ibaien artean. Zaparoan. Elebitasuna kitxueraz; talde etniko hedatua kitxuan integratua. Kitxuera etxean bakarrik erabiltzen dute; Peruko andoeraren ezberdina (Shimagae). SOV, iraungitzear.

 

Hizkuntza / lengua: zaparera / zaparo / záparo / zaparo.

Hiztunak / hablantes (2007): 5 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Ekuador, Peru

 

 

HISTORIA. Zapararrek mintzatutako hizkuntza. Oso herri baketsua da, adeitsua eta lantza erabiltzen oso iaioa. Zapararrak Amazonia ekialdeko herri jendetsuenetako bat izan ziren eta uste denez 100 bat mila pertsonaraino iritsi zen momenturen batean zapareradunen kopurua. Hiztunen kopurua etengabe murriztu zen europarren iritsierarekin, mundu zaharreko gaitzak medio eta halaber europar kolonizazioaren progresoak bazterturiko beste amazoniar herriekin gerran.

Zaparar etniarekin izandako lehenengo kontaktuak 1667koak ziren (Reeve 1988). 1850ean Osculatik kalkulatu zuen 20 bat mila pertsonak osatzen zutela etnia; hiru mende-laurden geroago, mila bat pertsona geratzen ziren (Tessman, 1930).

 

XIX. m.a bukatzean kautxoaren esplotazioak izugarrizko indarra hartu zuen Ekuadorko ipar-ekialdean eta Amazonian, kolono mestizo asko eraman zituzten eta hauekin batera, exigentzia eta tratu txarren bidez, herri askoren itzaltzea bideratu zen, hauen artean zapararrena, 20 bat urteren buruan ia desagertzeraino zafratuak. Kautxoaren esplotazioak utzi zituen ondorio katastrofikoei indigenak esklabo bihurtu zituzten kautxariek eramandako gaixotasunak erantsi behar zaizkie, matxinatzen saiatu ziren aldietan egin zituzten sarraskiak, nora jakin gabe egin zizkien trasladoak, Brasilera barne, hemendik batzuk atzera itzultzen alferrik saiatu arren.

 

1999. urtearen hasieran, 115 bat zaparar zituen talde batek funtsezko 3 helbururen inguruan antolatzea erabaki zuen, talde bezala beren nortasuna, beren ezaugarri kultural eta linguistikoak erabat galtzear zeudelarik. Hauek ziren helburuak: beren arbasoen lurraldea zehaztea, beren praktika xamanikoak berreskuratzea eta beren hizkuntza biziberritzea. Talde honetan 5 hiztun identifikatzea lortu zen, 70 eta 90 urte artekoak. Talde osoak kitxuera onartua zuen eta zuela bi belaunaldiz, denek zuten kitxuera ama hizkuntza. Gaztelania zen beren hirugarren hizkuntza. Bi urteren buruan, 25 bat haurrek garrantzizko lexikoa bereganatua zuen eta abestiren batzuk ere bai, maixuak 5 agureak zirelarik.

1999an sortu zen Pastaza Provintziako Zapara Nazioaren Elkartea, ANAZPPA gaztelaniazko siglez, lehendakaria Bartolo Ushigua zelarik, azken xamanaren semeetariko bat.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Lau bokal eta 13 kontsonante ditu. B) Kontsonante multzorik ez du, ez badago [ʔ] inplikaturik.

Morfosintaxia. Zaparera hizkuntza aglutinantea da (erroari afixuak ezartzen zaizkio erlazio sintaktikoak adierazteko).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua hablada por los záparos. Pueblo de carácter pacífico y hospitalario y de gran destreza en el manejo de la lanza. Los záparos fueron uno de los pueblos más numerosos del este de Amazonia y se cree que en algún momento llegaron a hablar su lengua unas 100.000 personas. El número de los hablantes se redujo constantemente tras la llegada de los europeos bajo los efectos de las enfermedades del viejo mundo y las guerras con otros pueblos amazónicos expulsados ​​ por el progreso de la colonización europea.

Los primeros contactos con la etnia zápara se produjeron en 1667 (Reeve 1988). En 1850 Osculati calcula que la etnia se compone de unas 20.000 personas; apenas tres cuartos de siglo después, quedaban unos 1.000 individuos (Tessman 1930).

Al finalizar el s. XIX se inicia en el nororiente y en la Amazonia ecuatoriana la fiebre del caucho que llevó muchos colonos mestizos y con ellos, con sus exigencias y maltratos, el inicio del exterminio de muchos pueblos, entre ellos los záparos, que desde entonces y por el lapso de unos 20 años, se vieron reducidos  casi hasta su total desaparición. A los catastróficos efectos  que dejó la explotación del caucho, se sumaron las enfermedades que llevaron consigo los caucheros que esclavizaron a los indígenas, a las matanzas  de las que fueron víctimas en las ocasiones en que intentaron sublevarse, de los traslados obligatorios hacia territorios desconocidos, incluido Brasil, de donde algunos intentaron en vano regresar.

A principios de 1999, un grupo aproximado de 115 záparos, decidió organizarse en torno a 3 objetivos  fundamentales, en un momento en que  su identidad como grupo, con características culturales y lingüísticas propias, se encontraba muy deprimida. Los objetivos eran: delimitar su territorio ancestral, recuperar sus prácticas chamánicas y revitalizar su lengua. En este grupo se logró identificar 5 hablantes de entre 70 y 90 años. El idioma kichua había sido adoptado por todo el grupo y era, desde hace 2 generaciones, la lengua materna de todos ellos. El castellano era la tercera lengua presente. En 2 años, un grupo aproximado de 25 niños adquirió un importante léxico en lengua zápara, además de algunas canciones, teniendo como maestros a los 5 ancianos.  

En 1999 surge la Asociación de la Nacionalidad Zápara de la Provincia de Pastaza, ANAZPPA, bajo la presidencia de Bartolo Ushigua, uno de los hijos del último chamán.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 4 vocales y 13 consonantes. B) No se permiten grupos consonánticos, excepto cuando implican [ʔ].

Morfosintaxis. El záparo es una lengua aglutinante  (afijos se yuxtaponen  a una raíz para expresar relaciones sintácticas).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 KWATUPAMA SAPARA, Palabra zápara, Obra maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad (Unesco), Anazppa, Carlos Andrade Pallares,  21x15, 144 or., Pastaza, 2001.

 

FONOLOGIA / PHONOLOGY

 

Kontsonanteak / Consonants

 

Bilabial

Dental

Postalveolar

Velar

Glottal

Stop

p

t

t͡ʃ

k

ʔ

Fricative

 

s

ʃ

 

h

Nasal

m

n

 

 

 

Approximant

w

 

j

 

 

Trill

 

r

 

 

 

 

Bokalak / Vowels

 

Front

Central

Back

Close

i

 

 

Mid

e

 

o
ʌ

Open

a