Yukatekera

MAYA YUCATÁN, YUCATECO, YUCATÈQUE

 

Language family: Mayan, Yucatecan, Yucatec-Lacandon.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   yua

Glottolog: yuca1254.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: maya, màaya t'àan):

yucatec maya alt itzá [ITZ].

yucateco alt maya, yucatán [YUA].

maya, yucatán [YUA] hizk. Mexiko; baita Belize ere.

peninsular maya alt maya, yucatán  [YUA].

 

MEXIKO

 

maya, yucatán (peninsular  maya) [YUA] 700.000 hiztun (1990eko errolda). Bi herrialdeetako populazio osoa 700.000 edo gehiago (1990). Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Halaber mintzatua Belizen ere. Mayan, Yucatecan, Yucatec-Lacandon. Irrati programak. SVO.

 

BELIZE

 

maya, yucatán  (yucateco) [YUA] 5.000 talde etnikoan (1991). San Antonio eta Succoths Cayo Distrituan; baliteke oraindik ere mintzatzea  Orange Walk eta Corozal distrituetan Mexikoren muga ondoan. Mayan, Yucatecan, Yucatec-Lacandon. Elebitasuna espainieraz; Belizeko hiztunak denak dira 40 urtez gorakoak. Succoths herrian jendeak dio jende zaharrak maya mintzatzen duela; oharturik daude hizkuntzaren galeraz eta gazte jendeari klaseak ematen saiatzen dira. Ikus sarrera nagusia Mexikon.

 

Hizkuntza / lengua: yukatakera / maya yucatán / yucateco / yucatèque.

Hiztunak / hablantes: 750.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Yukatan (Mexiko), Belize.

 

 

HISTORIA. Zalantzarik gabe, Yukatan penintsulan maia hizkuntzak benetako garrantzia du, 1990eko populazio-erroldaren arabera,  2.385.969 biztanle  direnen arteko jatorrizko  indigenak diren 600.000 pertsona baino gehiagorentzat harreman hizkuntza baita. Indigenen artean kolonialismoaren garaiko haserreen oroitzapen handiak daude eta hauek biziarazten dituzte eta moldeatu hainbat kultura erregional (yukateka) herrialdeko nortasun sendoenak direnak.

Maiek, Ertamerikako herri indigena, Amerika prehispaniarreko kulturarik aurreratuenetako bat garatu zuten, Mexikon, Yukatanen eta Guatemalan. Periodo arkaikoan (K.a. 1.500-300) iritsi ziren  maieraz mintzatzen ziren lehenengo taldeak. Etxeak plataformen gainean eraiki zituzten eta lehenengo tenpluak; zeramikazko iruditxoak agertu ziren, emakumeak biluzik. Periodo klasikoan (K.o. 300-900) glifoen estelak agertu ziren, harrizko irtenuneak zituzten sabaiak eta zeramika polikromoa. VII. m.aren erdialdean eman zen loraldirik ederrena: giza irudia aurrez aurre, burua eta oinak profilean errepresentatuz eta arkitektura harlanduz burutu zuten. Beterrietako hiriak eraikin bikainez aberastu ziren. Hiriek hiri-estatuen federazioak eratu bide zituzten, seguruenez gobernu dual eta apaiz-kasta dominatzaile batekin. IX. m.aren hondarrean barrokismo dekoratibo baten  periodoa eman zen, kulturaren erorkundea iragarri zuena.

 

 

 

Bi kultura protagonistek elkar jo zutenean, maiek eta europarrek (honen aldaera espainola zen), maiek glifo batzuk erabiltzen zituzten, hau da, eduki esoteriko eta zeremoniala zuten piktografia konplexuak, elite oso sofistikatu baten erabilera esklusiborako sortua, eliteak “mezu sakratu” kriptiko hauen bidez betidanik agrafoa zen herri xehearen kontrol sozio-politikoa eta erlijiosoa mantentzen zuelarik.

 

 

Maiak asko nabarmendu ziren  astronomian, matematikan eta beste hainbat zientziatan, eta arte plastikoetan inongo amerikar zibilizazioak lortu ez duen bezalako maila garatu zuten.

 

 

Antzinateko literatura maia bertsio kitxe edo kaktxikelen bidez da bakarrik ezaguna. Hainbat hiztegi publikatu dira zeinetan lehena Juan Pio Pérezek argitaratu zuen 1898an.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokal labur eta luzeak ditu, eta hauek bokalak errepikatuz eta berrartikulatuz (iste glotalez) errepresentatzen dira. B) Baditu kontsonante ejektiboak: /p'/, /t'/, /k'/. C) Maierak espainieran ez dauden 7 fonema kontsonantiko erabiltzen ditu eta ch', k', t', ts, ts', x, ' bezala errepresentatzen dira. D) Yukatakera da  hizkuntza maietan  tonua garatu dutenetako bat, beste biak uspantekera eta tzotzileraren dialekto bat izanik.

Morfosintaxia. A) Perpauseko elementuen ordena Aditza + Osagarria + Subjektua da. B) Hona hemen yukatakeraz lehenengo zenbakiak:  jun (1), ka' (2), óox (3), kan (4), ... ...

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. Indiscutiblemente, el uso de la lengua maya en la Península yucateca es de gran importancia ya que sirve para las diversas formas de interrelación cultural a más de 600.000 personas (de extracción indígena) de un total de 2.385.969 personas que según el censo de población de 1990, habitan y desarrollan pautas vivenciales  que reflejan fuertes resabios de raíces  indocoloniales, las cuales  moldean y dan vida a una de las culturas regionales (la yucateca) con más recia personalidad en el país.

Los mayas, pueblo indígena mesoamericano, desarrollaron una de las más altas civilizaciones de la América prehispánica, en Mexico, Yucatán y Guatemala. En le período arcaico (1.500-300 a.C.) llegaron los primeros grupos indígenas de habla maya. Construyeron casas sobre plataformas y primeros templos; aparecen figurillas en cerámica que representan mujeres desnudas. En el período clásico (300-900 d.C.) aparecen estelas con glifos, techos de piedras saledizas y cerámica polícroma. El momento de máximo florecimiento se produjo en la segunda mitad del s. VII: la figura humana se representó de frente, con la cabeza y los pies de perfil y la arquitectura se realizó con piedra labrada. Las ciudades de tierras bajas se enriquecieron de espléndias construcciones.  Estas debieron de construir federaciones  de ciudades-estado, con un gobierno probablemente dual y una casta sacerdotal dominante. A finales del s. IX se produjo un período de barroquismo decorativo, precursor de la decadencia cultural.

En el momento del contacto entre las dos culturas  protagónicas, la maya y la europea (en su modalidad española), los mayas se servían de unos glifos o complejas pictografías  de contenido esotérico y ceremonial,  destinada para el consumo y uso exclusivo  de una élite muy sofisticada, que por medio de este sistema de “mensajes sagrados” crípticos, mantenía el control socio-político y religioso sobre las masas populares, desde siempre ágrafas.

Los mayas destacaron notablemente en la astronomía, las matemáticas y otros conocimientos científicos, y en las artes plásticas alcanzaron un grado de desarrollo pocas veces igualado por otra civilización americana.

La antigua literatura maya se conoce solamente a través de versiones quichés o cakchiqueles. Se han publicado varios diccionarios en yucateco, el primero de los cuales publicó Juan Pío Pérez en 1898.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee vocales breves y largas, estas representadas por vocales repetidas y vocales rearticuladas (con cierre glotal). B) Posee consonantes eyectivas: /p'/, /t'/, /k'/. C) La lengua maya utiliza 7 fonemas consonánticos que no existen en español y se representan como ch', k', t', ts, ts', x, '. D) Yucateco es una de las 3 lenguas mayas que ha desarrollado el tono, siendo las otras dos uspanteco y un dialecto de tzotzil.

 

Morfosintaxis. A) El orden de las palabras en la oración es Verbo + Complemento + Sujeto. B) Los primeros números en yucateco son: jun (1), ka' (2), óox (3), kan (4), ... ...

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

ESPAÑOL-MAYA-ESPAÑOL, Diccionario básico, Juan R. Bastarrachea, Ermilio Yah Pech eta Fidencio Briceño Chel, Maldonado editores, 4. ed., Yucatan, 1998.

 

YUKATAKERA ALFABETOA

YUCATEC ALPHABET

 

Yukatakera alfabetoa eta ahoskera

Yucatec alphabet and pronunciation

 

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Labial

Alveolar

Palatal

Velar

Glottal

Nasal

m [m]

n [n]

 

 

 

Implosive

b [ɓ]

 

 

 

 

Plosive

aspirated

p [pʰ]

t [tʰ]

 

k [kʰ]

' [ʔ]

ejective

p' [pʼ]

t' [tʼ]

 

k' [kʼ]

 

Affricate

aspirated

 

tz [tsʰ]

ch [tʃʰ]

 

 

ejective

 

tz' [tsʼ]

ch' [tʃʼ]

 

 

Fricative

 

s [s]

x [ʃ]

h [h]

j [x]

Approximant

w [w~v]†

l [l]

y [j]

 

 

Flap

 

r [ɾ]

 

 

 

 

Testu-lagina / Sample text

 

Tuláakal wíinik ku síijil jáalk'ab yetel keet u tsiikul yetel Najmal Sijnalil, beytun xan na'ata'an sijnalil yetel no'oja'anil u tuukulo', k'a'abet u bisikuba bey láaktzilil yetel tuláakal u baatzile'.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)