Yamanera

 

 

YAMANERA

YAMANA, YAMANA, YAMANA

 

Language family: Hizkuntza isolatua.

Language codes:

        ISO  639-1   - 

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   yag 

Glottolog: yama1264.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: yagán, yahgán, yámana, háusi kúta):

háusi kúta alt yámana [YAG].

tequenica alt yámana [YAG].

yagán alt yámana [YAG].

yaghan alt yámana [YAG].

yámana [YAG] hizk, Txile.

 

TXILE

 

yámana (yaghan, yagán, tequenica, háusi kúta) [YAG] 3 emakume hiztun (Anne Chapmen), espainiarrekin ezkonduak eta haurrak espainieraz eskolatuak (1990, A. Salas eta A. Valencia). Patagonia, Navarino Uhartea, Puerto Williams, Ukika auzoa; Argentinan iraungia. Hizkuntza isolatua. Tovarrek (1961) dio qawaskarreraren antzekoena zela eta bazuela nolabaiteko erlaziorik onerarekin; duela gutxi 5 dialekto baino gehiago zituen; elebitasuna espainieraz; hiztunak 56tik 70 urte artekoak (1990); txosten batek dio oraindik badaudela hiztunak Txileko Beagle Canal Naval Base-n ondoan. Hizkuntzaren beren izena ‘hausi kúta’ da. Hiztegia; iraungitzear.

 

Hizkuntza / lengua: yamanera / yamana / yamana / yamana.

Hiztunak / hablantes (2011): 1 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Txile, Argentina.

 

 

HISTORIA. Yaganak edo yaganeza indigena nomada kanoazaleak dira, itsas produktu biltzaileak, zeinen arbasoak gutxi gorabehera duela 6.000 urtetik bizi izan ziren Txileko su-lurtar kanaletan. Hauek hegoaldera hedatzen dira eta Suaren Lurraldeko Uharte Handiaren mendebalderantz Magdalena eta Cockburn kanaletaraino. Halaber bizi izan ziren Navarino uhartean eta honen hegoaldeko uharteetatik Hornos Lurmuturrera eta Beagle kanalaren ipar ertzera arte dauden uharteetan, gaur Txile eta Argentinaren jabetzakoak diren lurraldeetan.

Bost yamana mota ezagutzen dira, yaganera hizkutzaren 5 dialektoei dagozkienak, beren izenak eta kokapenak hurrengoak izanik:

Wakimaala: Beagle Kanalean, Yendegaiatik Róbalo porturaino, Anbarino Uhartea, Murray kanala eta Hoste Uhartea barne.

Utamaala: Williams Portuaren ata Gable Uhartearen ekialdean, Pikton, Nueva eta Lennox uharteetaraino.

Inalumaala: Beagle kanalean, Divide puntatik Brecknock  penintsularaino.

Yeskumaala: Hornos Lurmuturreko artxipelagoan.

Ilalumaala: Cook Badiatik Hornos Lurmutur Faltsuraino.

 

 

 

Gizaki zuriarekiko kontaktuak gaixotasun eta gaitzak ekarri zizkien, bereziki elgorria (txarranpina) 1884an eta pneumonia eta hetika (tuberkulosia) 1886an, misio anglikanoan kontzentratuta zeuzkatela ehunka hil zirelarik. Gaixotasun hauek populazioa suntsitu egin zuten, 1908an 170 bat bakarrik gelditu arte.

Nahiz eta beren hizkuntza oraindik (2009) ez duen zehazki sailkatu zientzia linguistikoak, beren kulturaren ezaugarri nabarmenetakoa da, 32 bat mila hitzeko glosarioa baitzuen (Thomas Bridges-ek bildutako kopuruaren arabera, baina uste da 40.000tik gora zirela). Yamanerak oso lexiko berezitua zuen arlo semantiko batzuetan, hala nola bereziki portaera eta egoera afektiboetan, mamihlapinatapai hitzak ondotxo adierazten duenez (“bi pertsonaren arteko begirada bat, biek nahi duten zerbait besteak eskain dezan  desiratzen, baina ez daude prest iradokiteko edo beren buruak eskaintzeko”).

 

2006an bertako emakume bat geratzen zen yamanera zekiena, Cristina Calderón, eta Ursula bere ahizpa hil zitzaiolarik, ez zuen inorekin praktikatzeko aukerarik.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Zazpi bokal ditu eta kontsonante kopuru ez zehatza fililogoak ez direlako ados: 16 edo 18 edo gehiago.

Morfosintaxia. Baditu sandhi efektu batzuk kontsonante eta bokaletan.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Yaganes o yaganeza son indígenas nómadas canoeros, recolectores marinos, cuyos antecesores habitaron desde hace aproximadamente unos 6.000 años los canales fueguinos chilenos que se extienden al sur y hacia el oeste de la isla grande de Tierra del Fuego hasta los canales Magdalena y Cockburn. También habitaron la isla Navarino e islas ubicadas al sur de esta hasta el Cabo de Hornos y la orilla norte del canal Beagle, en territorios que actualmente pertenecen a Chile y Argentina.

 

 

 

Se conoce la existencia de cinco parcialidades yámanas, que correspondían a variedades dialectales de la lengua yagán y cuyos nombres y ubicaciones son los siguientes:

Wakimaala: en Canal de Beagle desde Yendegaia hasta Puerto Róbalo, incluyendo Isla Ambarino, el Canal Murray e Isla Hoste.

Utamaala: al este de Puerto Williams y la Isla Gable hasta las islas Picton, Nueva y Lennox.

Inalumaala: en el Canal de Beagle, desde la punta Divide hasta la península Brecknock.

Yeskumaala: en el archipiélago del Cabo de Hornos.

Ilalumaala: desde Bahía Cook, hasta el Falso Cabo de Hornos.

El contacto con el hombre blanco trajo las enfermedades, sobre todo el sarampión en 1884 y la de neumonía y de tuberculosis en 1886 en las que los yámanas, concentrados en la misión anglicana, murieron por centenares. Estas enfermedades minaron a su población de tal forma que en 1908 sólo quedaban 170.

 Aunque su idioma está aún (2009) sin clasificar de un modo concreto por parte de la ciencia lingüística, resulta uno de los rasgos más señalados de su cultura ya que poseía un extensísimo glosario de unas 32.000 palabras (es el número de vocablos recopilados por Thomas Bridges aunque se considera superaban las 40.000). El idioma yamana tenía léxico muy especializado en algunos campos semánticos, particularmente para reflejar conductas y estados afectivos,  como lo demuestra la palabra mamihlapinatapai (“una mirada entre dos personas, cada uno deseando que el otro vaya a ofrecer algo que ambos desean pero no están dispuestos a sugerir u ofrecerse a sí mismos”).

En 2006 sólo quedaba unahablante nativa, Cristina Calderón, quien después de la muerte de su hermana Úrsula, no tiene posibilidad de hablar su lengua con otras personas.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Posee 7 vocales y un número no concreto de consonantes por falta de acuerdo de los filólogos: 16 ó 18 o más.

Morfosintaxis. Muestra algunos efectos de sandhi en consonantes y vocales.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOSK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

YAMANA-ENGLISH  DICTIONARY, By Rev. Th. Bridges, Edited by Dr. Ferdinand Hestermann eta Dr. Martin Gusinde, Reprint and new text Zagier y Urruty Publicaciones,  22,5x15,5, 665 or., Buenos Aires,  1987.

 

FONOLOGIA / PHONOLOGY

 

Bokalak / Vowels

 

 

Front

Central

Back

Close

i

 

u

Mid

e

ə

o

Open

æ

a

 

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Labial

Alveolar

Post-
alveolar

Palatal

Velar

Glottal

Nasal

m

n

 

 

 

 

Plosive

p

t

 

k

ʔ

Fricative

f

s

ʃ

 

x

h

Tap

 

ɾ

 

 

 

 

Approximant

 

l

ɻ

j

w