Tzeltalera

 

TZELTALERA

TZELTAL, TZELTAL, TZELTAL

Bats'il K'op

Language family: Mayan, Cholan-Tzeltalan, Tzeltalan.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    myn

        ISO  639-3    tzh

Glottolog: tzel1254.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Batz'il K'op):

cancuc alt tzental, oxchuc [TZH].

chanal alt tzental, oxchuc [TZH].

highland tzeltal alt tzental, oxchuc [TZH].

lowland tzeltal alt tzeltal, bachajón [TZB].

tenango alt tzental, oxchuc [TZH].

tenejapa alt tzental, oxchuc [TZH].

tzeltal, bachajón [TZB] hizk. Mexiko.

tzelta, oxchuc [TZH] hizk. Mexiko.

 

MEXIKO

 

tzeltal, bachajón (lowland tzeltal) [TZB] 100.000 hiztun (1993, SIL). Tzeltaleraren aldaera guztietako hiztunak: 215.145 (1980ko errolda). Chiapas ekialde zentrala. Mayan, Cholan-Tzeltalan, Tzeltalan. Dialektoa: amatenango del valle. Hiztegia.

tzeltal, oxchuc (highland tzeltal, tenejapa, chanal, cancuc, tenango) [TZH] 200.000 hiztun (1993, SIL). Chiapas ekialde zentrala, Oxchuc eskualdea. Mayan, Cholan-Tzeltalan, Tzeltalan. VOS.

 

Hizkuntza / lengua: tzeltalera / tzeltal / tzeltal / tzeltal.

Hiztunak / hablantes (2002): 300.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Mexiko

 

 

HISTORIA. Hizkuntza maia Txiapasen (Mexiko) maien talde batek mintzatua. Eskualde honetan nekazari maiak matxinatu egin ziren 1994an, matxinada zapatista izenez ezagutua.

 

Tzeltal edo tseltal, honela ezagutzen baita areago duela gutxi eta bereziki bertako idazleen artean, hizkuntza maia da eta mintzatua Txiapasko estatuan,  Mexikoko hego-ekialdean, ondorengo herrietan: Ocosingo, Altamirano, Huixtán, Tenejapa, Yajalón, Chanal, Sitalá, Amatenango del Valle, Socoltenango, Villa las Rosas, Chilón, San Juan Cancuc, San Cristóbal de las Casas, Oxchuc eta San Bartolomé de los Llanos/Venustiano Carranza. Herri honetan, ondorengo komunitateetan: Aguacatenango, Marcos E. Becerra, El Puerto eta Soyatitán. Duela 1.400 bat urte bereizi zen tzotzileratik. Espainieraz gero, Txiapas estatuan mintzatuena da eta bosgarren hizkuntza autoktonoa herrialde osoan.

Goi Lurralde hotzetako komunitate erretiratuetan eta Behe Lurraldeen oihanean kokatuta dauden kolonia batzuetan ere mintzatzen da. Pertsonal elebakarrak dira eta baita elebidunak ere Mexikoko espainieraz. Inguruko hizkuntzak ditu tzotzilera, txolera, tojolabalera, lekandonera eta maiar familiako beste hizkuntza batzuk.

Ahozko tradizio aberatsa du, 300 bat mila indiarrek mintzatzen dute eta gaur idatzi ere egiten da. Bere historiaren memoria, hitzen erroen arabera, konkistaren aurreko funts maiari dagokio.

 

Maien konkista espainola bereziki luzea eta ankerra izan zen eta 1697an izan ziren betiko menperatuak.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Bost bokal eta hogeita bat kontsonante ditu, glotala barne.

Morfosintaxia. Perpausaren ohiko ordena Aditza + Objektua + Subjektua da. B)  Izenak lexema bakarrik eraman dezake. Sufijazioa ere onartzen dute izenek. Hitz batzuk erroen batuketa izan daitezke. C) Maia hizkuntzetan generoa ez da oso sendo agertzen: j- pertsona izen maskulinoentzat erabiltzen da eta x- femeninoentzat: j-petul ‘Pedro’, x-katal ‘Katalina’. D) Hona hemen tzeltaleraz lehenengo 10 zenbakiak: jun (1), txeb (2), oxeb (3), bajk’ (4), jo’-eb (5), wakeb (6), juk-eb (7), waxak-eb (8), balun-eb (9), lajun-eb (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua maya hablada por uno de los grupos mayas de Chiapas (México). Esta región ha sido el escenario de la revuelta de paisanos mayas  en 1994, conocida con el nombre de levantamiento zapatista.

Tzeltal o tseltal, como se le conoce más recientemente sobre todo entre los escritores indígenas, es una lengua mayense hablada en el estado de Chiapas, en el sureste de México, en los municipios de Ocosingo, Altamirano, Huixtán, Tenejapa, Yajalón, Chanal, Sitalá, Amatenango del Valle, Socoltenango, Villa las Rosas, Chilón, San Juan Cancuc, San Cristóbal de las Casas Oxchuc y San Bartolome de los Llano/Venustiano Carranza En este ultimo municipio se hablan en las comunidades de Aguacatenango, Marcos E. Becerra, El Puerto y Soyatitan. Se separó del tzotzil hace unos 1400 años. Después del español, es la lengua más hablada en el estado de Chiapas, y la quinta lengua indígena más hablada en todo el país.

 

 

Es hablada también en comunidades retiradas de las Altas Tierras frías y en algunas colonias instaladas en la selva de las Tierras Bajas tanto por personas monolingües y bilingües con el español mexicano. Son lenguas vecinas suyas tzotzil, chol, tojolabal, lecandon y otras lenguas de la familia maya.

Es una lengua de rica tradición oral,  hablada por unos trescientos mil indios, y que actualmente  goza de la escritura. La memoria de su historia, por las raíces de sus palabras, pertenece al fondo común maya anterior a la conquista.

La conquista española de los mayas fue particularmente larga y brutal, siendo definitivamente derrotados  en 1697.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Posee cinco vocales y veintiuna consonantes, incluida la glotal.  

Morfosintaxis. A) El orden habitual de la frase es Verbo + Objeto + Sujeto. B) Las palabras pueden ser sólo lexemas. Los nombres también admiten sufijación. Algunas palabras son raíces yuxtapuestas. C) El género no está fuertemente marcado en maia: j- es utilizada para los nombres de pila masculinos y x- para los femeninos: j-petul ‘Pedro’, x-katal ‘Catalina’. D)  Los 10 primeros números en tzeltal son: jun (1), txeb (2), oxeb (3), bajk’ (4), jo’-eb (5), wakeb (6), juk-eb (7), waxak-eb (8), balun-eb (9), lajun-eb (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS TZELTAL, Aurore Monod-Becquelin,  Editions L’Harmattan,  gramatika eta hiztegia, 21x13,5,  344 or., Paris, 1997.

 

Parlons tzeltal liburuaren sinopsia:

 

Le tzeltal est une langue parlée par un des groupes mayas du Chiapas au sud du Mexique. Cette région a éte le théâtre de la révolte des paysans mayas en 1994, connue sous le nom de soulèvement zapatiste, conflit encore vif et non rédolu plus de trois ans après ses premiers éclats.

Parlée dans des communautés rettirées des HautesTerres froides, aussi bien que dans des colonies de peuplement installées dans la forêt des Basses Terres, tant par des monolingues que par de bilingues pratiquant l’espagnol mexicain, la langue tzeltal c^toie le tzotzil, le chol, le Tojolabal, le lacandon, autres langues de la famille maya.

S’il existe des documents coloniaux –dictionnaires, catéchismes et requêtes– et des lexiques modernes espagnole-tzeltal, en revanche on ne trouve pas encore en France de description, fût-elle sommaire, de la langue contemporaine et de son usage. Il s’agit portan d’une langue vivvante, parlée par près de trois cent mille indiens, et qui offre, dans l’épanouissement d’une riche tradition orale qui coexiste maintenant avec la pratique de l’écriture, son passé et son devenir. La mémoire de son histoire, par les racines des mots, remonte au fond commun maya d’avant  la conquête; les genres “littéraires” nombreux brodent par leur rhétorique  les interactions variées entre les dieux, les hommes et le monde; les figures de style voilent ou laissen apparaître en mEme temps que la torture de l’histoire, la vivacité d’une modernité conquise de haute lutte. Une introduction aux temps et lieux du monde maya, replace la parole tzeltal au sein d’un ensemble dont la patrie commune est la famille linguistique.

 

FONOLOGIA

 

Bokalak / Vowels

 

 

Front

Back

Unrounded

Rounded

Close

i

u

Close-mid

e

o

Open

a

 

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Bilabial

Alveolar

Postalveolar

Palatal

Velar

Glottal

Plosive

aspirated

p [pʰ]

t [tʰ]

 

 

k [kʰ]

' [ʔ]

ejective

p' [pʼ]

t' [tʼ]

 

 

k' [kʼ]

 

Nasal

m [m]

n [n]

 

 

 

 

Fricative

 

z [s]

x [ʃ]

 

j [x]

h [h]

Affricate

aspirated

w [β]

tz [t͡sʰ]

ch [t͡ʃʰ]

 

 

 

ejective

 

tz' [t͡sʼ]

ch' [t͡ʃʼ]

 

 

 

Trill

 

r [r]

 

 

 

 

Approximant

 

l [l]

 

y [j]

w [w]

 

 

Tzeltal alfabetoa eta ahoskera

Tzeltal alphabet and pronunciation

 

Tzeltal alphabet and pronunciation

 

Testu-lagina / Sample text

 

Spisil winiketik te ya xbejk´ajik ta k´inalil ay jrerechotik, mayuk mach´a chukul ya xbejka, ya jnatik stojol te jpisiltik ay snopibal sok sbijil joltik, ja´ me k´ux ya kaibatik ta jujun tul.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)