Twiera

 

TWIERA

TWI, TWI, TWI

 

Language family: Niger-Congo, Athlantic-Congo, Volta-Congo, Kwa, Akan, Twi.

Language codes:

        ISO  639-1    tw/ak

        ISO  639-2    twi/aka

        ISO  639-3    aka – inclusive code:

                               Individual codes:

                               fat – Fanti

                               twi – Twi

                               abr – Abron

                               wss – Wasa

                               bqa - Tchumbuli

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: akan, fante):

bor alt dinka, southerneastern [DIN].

bor athoic alt athoc dial dinka, southerneastern [DIN].

bor dial dinka, southerneastern [DIN].

bordinka, southern [DIN] hizk. Sudan.

easterrn dinka alt dinka, southeastern [DIK].

twi alt  akuapem dial akan [TWS].

twi alt asante dial akan [TWS].

twi alt bwamu, cwi [BWY].

twi alt tuic dial dinka, southeastern [DIN].

twic alt tuic dial dinka, southeastern [DIK].

twich alt tuic dial dinka, southeastern [DIK].

twij alt tuic dial dinka, southeastern [DIK].

 

SUDAN

 

dinka, southeastern (bor, eastern dinka) [DIN] 250.000 hiztun, barne eginik 21.000 atoc, 9.000 ghol, 4.000 nyarueng, 35.000 twi, 21.000 bor gok (Tucker and Bryan). 500.000 barne eginik Hego Zentrala (agar) eta Hego Ekialdea (bor) (1982, UBS). Hego Sudan, Niloren ekialdea, Bor inguruan eta iparralderantz. Nilo-Saharan, Eastern Sudanic, Nilotic, Western, Dinka-Nuer, Dinka. Dialektoak: bor (bor gok), athoc (athoic, atoc, borathoi, bor athoic), ghol, nyarweng (nyarueng, narreweng), tuic (twi). Sudandar arabiera bigarren hizkuntza. Dialekto batzuen hiztunek nuer gewaar eta nuer lou ere mintzatzen dituzte.

 

Hizkuntza / lengua: twiera  / twi / twi / twi.

Hiztunak / hablantes (2011): 7 milioi (Wikipedia).

Herrialdea / país: Ghana, Sudan.

 

 

HISTORIA. Bi tonu puntualeko twiera Ghanako asanteek mintzatzen dute. Herri asanteak twiera mintzatzen du eta horregatik halaber deitzen zaio asante twiera; akan hizkuntzen taldekoa da twiera. Akanek Ghanako Asante eskualdean (Ghanako populuztatuena) twieraz mintzatzen diren populazioak, Mendebalde (Western), Ekialde (Eastern), Erdialde  (Central), Volta eta Brong Ahafoko ere  hartzen dituzte, hots, agona (238.947 hiztun), ahafo (185.228), akuapem (513.561), akwamu (97.178), akyem (600.282), asante (2.578.829), assin (147.114), bono (794.526), denkyiria (89.963), fante (1.723.573), kwahu (392.241) eta wassa (251.963).

Lehen hizkuntzatzat akanera dutenez gainera, Ghanako populazioak hein handi batean 2. hizkuntzatzat erabiltzen du. Honela bada, kasik lurralde osoan mintzatzen da. Lehehn eta bigarren hezkuntzan irakasten da eta unibertsitate publiko guztietan establezimendu berezituen programaren parte da. Ghanan 44 hizkuntza talde daude, hiru familia handitan bilduak: gur (22 hizkuntza), mande (2 hizkuntza) eta kwa (20 hizkuntza).

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Sei bokal ditu, 16 kontsonante eta 9 kontsonante-konbinazio (digrafoak). B) Alofonoak eta maioegu batzuen hotsak kenduta, 37 hots kontsonantiko ditu: 6 herskari, 4 sudurkari, 5 igurzkari, 5 afrikari, urkari bat eta 2 hurbilkari eta 14 bokal: 9 ahokari (/i/, /ɪ/, /e/, /ε/, /a/, /ɔ/, /o/, /ʊ/, /u/ eta 5 sudurkari: /ĭ/, /ĩ/, /ã/, /ʊ/, y /ũ/. C) Twi ortografian ez dira markatzen tonuak. D) Bokal guztiak izan daitezke luzeak eta laburrak eta ortografian bokala errepikatuz adierazten dira luzeak. E) Bi tonu erregistro ditu: altua eta baxua, funtzio gramatikal eta lexikalekin. F) Silaba bakoitzak tonu bat du eta normalean hainbat tonu hainbat silaba. G) Badu harmonia bikalikoa. H) Hitz bat bokalez amaitzen bada eta hurrengoa bokalez hasi, bietako bat desagertu egiten da.

 

Morfosintaxia. A) Aditzak erroari aurrizki eta atzizki erantsiz sortzen dira, hauek esanahia, forma, aspektua eta denbora zehazten dituztelarik. B) Bereizten dira mugimendi-aditzak (dinamikoak), egoerazkoak, progresiboak eta ohiturazkoak. C) Ukatzeko aditzaren aurrean jartzen diren bi partikula daude (m eta n), b, f, p hasten diren aditzentzat m eta n beste guztientzat: ba ‘etorri’ mma ‘ez etorri’,  fa ‘hartu’ mfa ‘ez hartu’, pε ‘maitatu’ mpε ‘ez maitatu’; kɔ ‘joan’ nkɔ ‘ez joan’, sa ‘dantzatu nsa ‘èz dantzatu’, hu ‘putz egin’ nhu ‘ez putz egin’. D) Hona hemen twieraz lehenengo 10 zenbakiak: ehunu (0), baakõ (1), mmienu (2), mmiεnsa (3), εnan (4), enum (5), ensia (6), εnson (7), nwɔtwe (8), εnkron (9), edu (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. La lengua twi, de dos tonos puntuales, es hablada por los asantes de Ghana. La población asante habla twi y de aquí que algunos también denominan asante twi; la lengua twi forma parte de las lenguas akan. Estas engloban las poblaciones de Ghana que hablan twi en la región Asante (la más poblada de todas las regiones de Ghana) y en ciertas partes de las regiones de Oeste (Western), Este (Eastern), Centro (Central), Volta y Brong Ahafo: es decir, los agona 238.947 hiztun), ahafo (185.228), akuapem (513.561), akwamu (97.178), akyem (600.282), asante (2.578.829), assin (147.114), bono (794.526), denkyiria (89.963), fante (1.723.573), kwahu (392.241) eta wassa (251.963).

 

Además de los que hablan akan como primera lengua, una gran parte de la población ghaneana habla también akan como segunda lengua. Así es como casi en todo el territorio es hablada la lengua. Se enseña en la primaria y secundaria y forma parte del programa de establecimientos especializados en todas las universidades públicas. Existen 44 grupos de lenguas en Ghana, que están reagrupados en 3 grandes familias : gur (22 lenguas), mande (2 lenguas) y kwa (20 lenguas).

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 6 vocales, 16 consonantes y 9 combinaciones de consonantes (digrafos). B) Posee 37 sonidos consonánticos, excluyendo los alófonos y algunos sonidos de los préstamos: 6 oclusivas, 4 nasales, 5 fricativas, 5 africadas, 1 líquida y 2 aproximantes y 14 vocales: 9  orales (/i/, /ɪ/, /e/, /ε/, /a/, /ɔ/, /o/, /ʊ/, /u/ y 5 nasales: /ĭ/, /ĩ/, /ã/, /ʊ/, y /ũ/. C) Los tonos no se marcan en la ortografía twi. D) Todas las vocales pueden ser largas o breves y las largas se expresan doblando la vocal en ortografía. E) Tiene 2 registros de tonos: alto y bajo, que tienen funciones lexicales y gramaticales. F) Cada sílaba comporta un tono y el número de tonos en regla general corresponde al de las sílabas. G) Posee armonía vocálica. H) Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal, una de la vocales desaparece.

Morfosintaxis. A) Los verbos se contruyen a base de una raíz verbal a la que se le une una serie de prefijos y sufijos que determinan el sentido, la forma, el aspecto o el tiempo. B) Se distinguen verbos de movimiento o dinámicos, verbos de estado, progresivos y de habitud. C) Existen dos partículas para la negación (m y n), m para los verbos que empiezan con b, f, p y n para el resto de los verbos: ba ‘venir’ mma ‘no venir, fa ‘coger’ mfa ‘no coger’, pε ‘amar’ mpε ‘no amar’; kɔ ‘ir’ nkɔ ‘no ir’, sa ‘bailar’ nsa ‘no bailar, hu ‘soplar’ nhu ‘no soplar. D) Los 10 primeros números em twi son: ehunu (0), baakõ (1), mmienu (2), mmiεnsa (3), εnan (4), enum (5), ensia (6), εnson (7), nwɔtwe (8), εnkron (9), edu (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS TWI, Hizkuntza eta kultura, Kofi Adu Manyah,  L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13,5, 234 or., Paris, 2009.

 

Parlons twi liburuaren sinopsia.
 

En parcourant cet ouvrage vous irez à la rencontre d’une culture et d’une langue akan/twi très riches (écriture, prononciation, tons, harmonie vocalique, quantité, nasalité) du Ghana. La grammaire présente verbes, adjectifs, adverbes, conjonctions, pronoms, possessifs, règles de la conjugaison. L'ouvrage aborde les expressions idiomatiques, les situations de communication telles que l’échange de salutations et la formulation des questions.

Ce livre propose également une série de conversations sur des thèmes choisis (famille, marché, métiers, nourriture et santé) ainsi que des aspects de la culture: la royauté, l’artisanat, le symbolisme, le mariage, les funérailles, les noms, la poésie, les chansons et quelques proverbes, leur traduction littérale et leur  équivalence française.

La méthode se termine par un lexique de plus de quatre mille deux cents entrées dans les deux sens : twi-français et français-twi.

Cet ouvrage  est un outil fort utile permettant l’apprentissage du twi aux checheurs, étudiants, touristes et apprenants francophones.

 

TWI ALFABETOA

TWI ALPHABET

 

 

Twiera akaneraren dialekto bat da, Niger-Congoko kwa hizkuntza azpi-talde. Zazpi bat milioi hiztun ditu twierak, Ghanan nagusiki. Tweraren dialekto nagusiak diara akuapim twi, fante twi eta ashanti twi, denak elkar ulerkorrak. Akuapim twi izan zen lehena biblia itzultzeko, ondorioz prestigiozko dialekto bihurtu zen.

 

Twieraren dialektoek idazkera komuna dute, Bureau of Ghana Languages delakoak garatua.

 

Twi is a dialect of Akan, a member of the Kwa sub-group of Niger-Congo languages. There are about 7 million Twi speakers, mainly in Ghana. Major dialects of Twi include Akuapim Twi, Fante Twi and Ashanti Twi, which all mutually intelligible. Akuapim Twi was the first dialect to be used for bible translation, and became the prestige dialect as a result.

Twi dialects are written with a common script developed by the Bureau of Ghana Languages.

 

 

 

Twi ahoskera / Twi pronunciation

 

 

 

Kontsonanteak / Consonants]

 

 

Labial

Alveolar

Dorsal

Labialized

Nasal

plain

m

m⟩

/n/

[ŋ, ɲ, ɲĩ]

n, ngi⟩

 

 

 

/nʷ/

[ŋːʷ, ɲᶣĩ]

nw, nu⟩

geminated

 

 

 

/nː/

[ŋː, ɲːĩ]

ng, nyi, nnyi⟩

 

 

 

/nːʷ/

[ɲːᶣĩ]

nw⟩

Stop

voiceless

/p/

[pʰ]

p⟩

/t/

[tʰ, tçi]

t, ti⟩

/k/

[kʰ, tɕʰi~cçʰi]

k, kyi⟩

/kʷ/

[tɕᶣi]

kw, twi⟩

voiced

b

b⟩

d

d⟩

/g/

[, dʑi~ɟʝi]

g, dw, gyi⟩

/ɡʷ/

[dʑᶣi]

gw, dwi⟩

Fricative

f

f⟩

s

s⟩

/h/

[çi]

h, hyi⟩

/hʷ/

[çᶣi]

hw, hwi⟩

Other

 

 

 

/r/

[ɾ, r, ɽ]

r⟩

 

 

 

/w/

[ɥi]

w, wi⟩

 

Bokalak / Vowels]

 

Orthog.

+ATR

−ATR

i

/i̘/ [i̘]

 

e

/e̘/ [e̘]

/i/ [ɪ~e]

ɛ

 

/e/ [ɛ]

a

[æ~ɐ]

/a/ [a]

ɔ

 

/o/ [ɔ]

o

/o̘/ [o̘]

/u/ [ʊ~o]

u

/u̘/ [u̘]

 

 

Testu-lagina twieraz / Sample text in Twi

 

 

 

 

 

Itzulpena / Translation

 

 

Behi bat larrean ari zen zelai batean. Zelaia igelez jositako urmael baten ondoan zegoen.

Igelek behia ikusi zutenean batzuek esan zuten: “Lagun hau izugarri handia da”.

Hau esan bezain azkar, igel batek azpimarratu zuen: “Ni neu ere puztu naiteke behia bezainbat”.

Hori esan orduko, puzten hasi zen eta puztuz jarraitu zuen lehertu arte.

 

 

A cow was grazing in a field of grass. This field was near a pond which was full of frogs.
When the frogs saw him some of them exclaimed, "This fellow is extremely big."
Just as they said this, one of the frogs remarked, "I can blow myself up as big as this cow."
No sooner had he said it, than he began to blow himself up, and he went on blowing until he burst.