Tamazightera

 

 

TAMAZIGHTERA

BERBER, BEREBER, BERBÈRE

 

Language family: Afro-Asiatic, Berber.

Language codes:

        ISO  639-1  -   

        ISO  639-2 / 5   ber.     

        ISO  639-3  -

Glottolog: berb1260.   

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Tamazight / Tamaziɣt / ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[tæmæˈzɪɣt], [θæmæˈzɪɣθ]): taqbaylit, berberera.

central shilha alt tamazigh, central atlas [TZM].

middle atlas berber alt tamazigh, central atlas [TZM].

shilha alt tamazigh, central atlas [TZM].

tamazight, central atlas [TZM] hizk. Maroko; baita Aljeria, Frantzia ere.

 

ALJERIA

 

tamazight, central atlas (middle atlas berber, central shilha) [TZM] Atlas mendebaldeko Aljeriako mendietan eta Taza inguruko ibarretan, Rabat inguruan, Marokorekin muga ondoko hegoaldean. Dialektoa: south oran. Berbereen hizkuntzetarik onenetako bat; tamazight da hizkuntzaren izena, berber herriarena; VSO.

 

MAROKO

 

tamazight, central atlas (central shilha, middle atlas berber, shilha) [TZM] 3.000.000 hiztun (1998), herrialde guztietako populazio osoa 3.500.000. Middle Atlas, High Atlas, eastern High Atlas Mountains; 1.200.000 landa eremuetan Taza, Khemisset, Azilal, Errachidia eskualdeen artean; 100.000 hizkuntzaren eremuetatik at; halaber mintzatua Aljeria eta Frantzian. Dialektoak: central atlas, south oran. % 40 elebakarrak; beste batzuek arabiera 2. hizkuntza; % 65 landa lurretan, % 10 tradiziozko eremuetatik at bizi dira; VSO (tamazighterarentzat).

 

Hizkuntza / lengua: tamazightera / tamazight / tamazit / tamazight.

Hiztunak / hablantes (2002): 3.600.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Maroko (3.300.000, Atlas Zentral eta inguruko bailarak Oranen hegora arte, Aljeria (300.000), Frantzia.

 

 

HISTORIA. Familia berbereko afroasiar hizkuntza kamitosemitikoa. Tamazight hitzak literalki “gizaki libreen hizkuntza” esan nahi du. Halaber deitzen zaio berberera ere. Berbereraz mintzatzen diren gizonezkoak helebidunak dira arabierarekin, ez ordea, emakumezkoak.

"Tamazight" izena, Atlas eta Rif eskualdeetako berbere hizkuntzaren aldakien hiztunek tradizionalki erabilia, aurrea hartzen ari zaio berberera estandarri eta baita bere osotasunean ere. Bere erabilera ez da hain sendoa eskualde batzuetan, hala nola Kabilian, non bertako biztanleek beren hizkuntzari taqbaylit deitzen dioten. Bereber kultura eta aktibismo politikoa indartzen ari direlarik eta Ipar Afrikako hedabideetan garrantzia oraintsu nabarmen areagotzen ari delako, tamazight hitzaren popularitateak egin du Ipar Afrikan ezaguna izatea eta edozein hiritarrek berehala errekonozitzea, berbereradun ez direnak barne.

 

Tamazighterak 6 aldaki nagusi ditu populazio handienetik hasita hurrengoek mintzatuak: tashelhit berberera, Kabiliako berberera,  tamazight zentrala, tarifit berberera, shawia berbeerar, eta tuareg berberera. Berbere batzuek argudiatzen dute ugaritasun dialektal honen kausa nagusia berbereraz hezkuntzarik ezta telebista programarik eta hedabiderik ere ez egotea dela. Eta, halaber diote, egoera hau gertatzen dela arabizazio sakona, Frantziaren agintea eta Ipar Afrikako gobernuek inposatzen dituzten politika anti-berbereak gauzatzen direlako. Ez du inolako estatus ofizialik.

Bere poesiaren ahozko tradizioa ezaguna da eta oso gutxitan idatzia. Eta erabilpen kultural eskasa du.

 

HIZKUNTZA Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia. A) Hizkuntza berbereen egitura fonologikoak ez du behar gune silabikorik. B) Izenen femeninoa maskulinoari azkenean -t erantsiz eratzen da, baina baita hasieran t- jarriz ere: agmar ‘zaldia’ ® tagmart ‘behorra’, ekani ‘oilarra’ ® tekahit ‘oiloa’. C) Ez dago adjektiboentzat forma berezirik, izenek berek balio dute haien esanahia ordezkatzeko. D) Erro gehienek 2 edo 3 erradikal dituzte, baina baita 1 eta 4 ere. D) Bi izenordain tipo daude: enklitikoak eta solteak, baina solteak enfasia markatzeko bakarrik erabiltzen dira. E) Bi eratako izenordainak ditu: enklitikoak eta libreak, baina  libreak enfasia markatzeko bakarrik erabiltzen dira. F) Zenbakiek forma maskulinoak eta femeninoak bereizten dituzte. G) Berbereen hizkuntzen egitura fonologikoak ez du eskatzen nukleo silabikorik. H)  Hona hemen tamazighteraz lehenengo 10 zenbakiak: yiwen (1), sine (2), qrad (3), uqus (4), sumus (5), sades (6), sa (7), tam (8), tza (9), mraw (10).

Idazkera. Nola arabiar idazkera hala latindarra erabiltzen du. Tifinagh alfabetoa edo alfabeto berberea oraindik ere tuaregek erabiltzen dute eta gutxiago gaurko populazio berbereek. Berbereraz azaldu diren inskripzio zaharrenak, Tunizian agertuak, arabiar zeinuekin daude idatzita, eskuin-ezker eta bokalak adierazi gabe. Letren formek feniziar idazkerakoen antza dute  eta han daude inspiratuak. Halaber deitzen zaio idazkera libiar-berberea.

Ahozko tradizioko hainbat poesia jaso eta argitaratu dira arabiar alfabetoan.

 

 

HISTORIA. Lengua afroasiática camitosemítica de la familia bereber. Tamazit significa literalmente en árabe “lengua de los hombres libres”. También es llamada bereber. Los hablantes hombres de bereber habitualmente son bilingües con el árabe, no las mujeres.

El nombre de "Tamazight", tradicionalmente usado por los hablantes nativos de las variedades de la lengua bereber de las regiones de Atlas y Rif, va ganando terreno para el bereber estandar o incluso para el bereber en su conjunto. Su uso es menos consistente en algunas zonas como Kabilia donde sus habitantes denominan su lengua taqbaylit más que tamazight. Debido al crecimiento cultural bereber y activismo político y su reciente relevancia en los medios del Norte de Africa, la popularidad del término tamazight hace que sea conocido y reconocible por todo ciudadano de Norte de África, incluyendo a los no hablantes de bereber.

 

La lengua tamazit posee unas 6 variedades principales habladas por los siguientes en orden a la mayor población demográfica: tashelhit bereber, bereber de Kabilia,  tamazit central, tarifit bereber, shawia bereber, y tuareg bereber. Algunos bereberes argumentan que la principal causa de esta multiciplicidad dialectal es la falta de educación en bereber y de programas en TV y medios de producción. Y que esta situación se debe a la fuerte arabización, dominio francés, y políticas anti-bereber impuestas por los gobiernos del Norte de África. No goza de estatus oficial alguno.

 

Es conocida la tradición oral de su poesía, rara vez escrita. Su desarrollo como uso cultural es escaso.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis. A) La estructura fonólógica de las lenguas bereberes no requieren núcleo silábico. B)  El femenino de los nombres se forma añadiendo una  -t al final de la palabra en masculino, pero también se inician con t-: agmar ‘caballo’ ® tagmart ‘yegua’, ekani ‘gallo’ ® tekahit ‘gallina’. C) No existen formas específicas para los adjetivos, los mismos sustantivos sirven para suplir el significado de aquellos. D) La mayoría de las raíces tienen 2 o 3 radicales, aunque también se encuentran con 1 o con 4. E) Disponen de 2 tipos de pronombres: enclíticos y libres, pero los libres se utilizan solo para marcar el énfasis. F) Los números distinguen entre formas masculinas y femeninas. G) La estructura fonológica de las lenguas bereberes no requieren núcleo silábico. H) Los 10 primeros números en tamazit son: yiwen (1), sine (2), qrad (3), uqus (4), sumus (5), sades (6), sa (7), tam (8), tza (9), mraw (10).

 

 

 

Escritura. Se escribe tanto en escritura árabe como latina. El alfabeto tifinagh o bereber todavía lo utilizan los tuaregs, y más raramente las poblaciones bereberes actuales. Las inscripciones más antiguas en lengua bereber, encontradas en Túnez, están en caracteres árabes, de derecha a izquierda y sin indicaciones de vocales. Las formas de las letras recuerdan a la escritura fenicia, en cuyo alfabeto se inspira. También es llamada escritura líbico-bereber.

Algunas poesías de la tradición oral han sido recogidas y publicadas con el alfabeto árabe.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

EGIPCIOS, BEREBERES, GUANCHES Y VASCOS, Edukia: I. Emparentamiento genético y lingüístico. II. Los bereberes. A) Breve historia del pueblo bereber. B) La lengua bereber. C) Sustrato etimológico vasco del actual idioma bereber. D) Traducción de las inscripciones líbicas. E) Genética del pueblo bereber. III. Los guanches. A) Los guanches: su lengua y escritura. B) Genética del pueblo canario. IV. Los egipcios. A) Los orígenes de Egipto. B) ¿Se consiguió descifrar la lengua egipcia? C) El vasco en el “Libro de los muertos”. D) Traducción desde el euskera de un fragmento del “Libro de los muertos”. E) Traducción desde el euskera de la supuesta batalla de “Kadesh” (fragmento). F) Traducción desde el euskera del supuesto papiro de “Cuentas de la Corte Real”. G) Genética del pueblo egipcio. V. Lenguas usko-mediterráneas. A) Relación del bereber con el vasco, el egipcio y otras lenguas usko-mediterráneas. B) Lenguasje religioso-funerario de lospueblos mediterráneos, Estudios Complutenses, Editorial Complutense, Bibliografia oso ugaria, Antonio Arnáiz eta Jorge Alonso García, 24x17, 441 or., Madrid, 2000.

MÉTHODE BRÈVE POUR APPRENDRE BERBÈRE, Histoire: L’Habitation et le Costume,  Culture Berbère, 12 or., Urterik gabe.

ORIGEN Y USO DE LA ESCRITURA LÍBICO-BEREBER EN CANARIAS, Prólogo: Lionel Galand, Presentación: Antonio Tejera Gaspar, Edukia: I. La investigación de las inscripciones líbico-bereberes en las Islas canarias. II. Los yacimientos con inscripciones líbico-bereberes. III. La recopilación de los signos gráficos utilizados en Canarias. IV. Las distintas modalidades de la escritura líbico-bereber: alfabetos líbicos, caracteres tifinagh y las inscripciones rupestres.V. El lugar que ocupan las incripciones canarias en el conjunto de los alfabetos líbico-bereberes (estudio comparativo). VI. Transliteración y traducción de las incripciones líbico-bereberes de Canarias. VII. Uso y comunicación en le escritura y su repercusión en los alfabetos líbico-bereberes, oso ilustrazio ugaria koloretan, oso-oso-oso bibliografia oparoa, Renata A. Springer Bunk, 22x15, 208 or., Tenerife, 2001.

 

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

ESPAÑOL-AMASIGH / AMASIGH-ESPAÑOL, Taknarit, ¿Por qué un diccionario bilingüe español-amasigh (tashelhit) / amasigh (tashelhit)-español?, Ahmed Sabir,  21x15, 461 or., Morocco, 2010.

 

TAMAZIGHTERA ALFABETOA

TAMAZIGHT ALPHABET

 

 

Berbereen hizkuntzek idazteko tradizioa izan dute, barruan eta kanpoan, 2 mila urte baino gehiagoz, nahiz eta tradizioa maiz eten egin den hainbat inbasio direla eta. Lehen aldiz tifinagh alfabetoz idatzi zen, gaur orandik tuaregek erabilia; idazkun zaharrena K.a. 200 bat urtekoa da. Gero, K.o. 1000 eta 1500 bat urteartean, arabiar alfabetoz idatzi zen; XX. m.az gero, askotan idatzi da latindar berbere alfabetoan, bereziki kabiliarren artean eta Maroko eta Aljeriako kultur komunitate linguistikoen baitan.

 

 

 

The Berber languages have had a written tradition, on and off, for over 2,000 years, although the tradition has been frequently disrupted by various invasions. It was first written in the Tifinagh alphabet, still used by the Tuareg; the oldest dated inscription is from about 200 BC. Later, between about 1000 AD and 1500 AD, it was written in the Arabic alphabet; since the 20th century, it has often been written in the Berber Latin alphabet, especially among the Kabylians and within the cultural and linguistic communities of Morocco and Algeria.

 

Fonologia

 

Ezpainkaria

Horzkaria

Hobikaria

Pst. hob.

Sabaikaria

Belarra

Ubularra

Zintzurkaria

Glotala

Herskariak

- / b

t / d

 

 

 

k / g

q / -

 

 

koartikulatuak

 

tˁ / dˁ
.


sˁ / zˁ


- / ʒˁ

 

kʷ / gʷ
xʷ / -

qʷ / -
- / ʁʷ

 

 

Higurzkariak

- / f

 

s / z

ʃ / ʒ

 

x / -

- / ʁ

ħ / ʕ

- / ɦ

Sudurkariak

m

n

 

 

 

 

 

 

 

Ahostunak

 

 

l, ɾ

 

j

w

 

 

 

Oharra

Kontsonante koartikulatuetan /ʷ/ zeinuak adierazten du kontsonante ezpainkarituak direla eta /ˁ/ zeinuak kontsonante zintzurkarituak.

 

Morfologia. Izen inflexioa

 

Berbere hizkuntzek genero gramatikala afixuen bidez nahiz bokalak alteratuz lortzen dute eta numero gramatikala  ere antzeko medioez. Hona hemen genero-numeroen inflexioaren modu tipikoak adierazten dituen taula:

 

GLOSA

maskulino
singularra

maskulino
plurala

femenino
singularra

femenino
plurala

‘horia’

awaraɣ

iwaraɣen

tawaraɣt

tiwaraɣin

‘handia’

ameqqran

imeqqranen

tameqqrant

timeqqranin

‘txikia’

amezˁyan

imezˁyanen

tamezˁyant

timezˁyanin

‘luzea’

azegral

izegralen

tazegralt

tizegralin

‘hotza’

asˁemmadˁ

isˁemmadˁen

tasˁemmadˁt

tisˁemmadˁin

 

Konparazio lexikala

10 arteko zenbakiak berbere hizkuntzen talde ezberdinenak.

 

GLOSA

Berbere
kanariarra

Berbere
septent.

Berbere
tuarega

Berbere
zenaga

Berbere
ghadama

PROTO-
BERBERERA

'1'

*wən

*iggən

*iyːən

(nʌy)yu n

yuːn

*iwan

'2'

*ɬin-

*siːn

*əsːin

ʃin(ʌn)

sən

*sin-
(<*θin-?)

'3'

*amiay

*qrɑdˤ

*kɐrɑdˤ

ka a-

kaːrəd

*krad

'4'

*akod

*kuzˤ

*əkːuzˤ

akku-

aqquz

*ak-kuzˤ

'5'

*sɨmus-

*səmːus

*səmːus

ʃʌmmuʃ

semːəs

*səmːus

'6'

*se-

*sdˤis

*sədˤis

ʃuiʃ

suz

*sudˤis

'7'

*sa-

*sa

*əsːa

iʃʃʌh

saː

*i-sa

'8'

*tam(a)

*tˤam

*ətːɑm

ittʌm

taːm

*i-tam

'9'

*aldamɑraw

*tzˤa

*təzˤa

tuah

təsuː

*tuzˤa

'10'

*mɑraw(a)

*maraw

*mǎrɑw

mʌrʌɡ

maraw

*maraw