Tahitiera

TAHITIAN, TAHITÍ, TAHITIEN

 

Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, Central Pacific, East Fijian-Polynesian, Polynesian, Nuclear, East, Central, Tahitic.

Language codes:

        ISO  639-1   ty

        ISO  639-2   tah

        ISO  639-3   tah

Glottolog: tahi1242.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Reo Tahiti
Reo Mā'ohi ):

tahitian [THT] hizk. Frantses Polinesia; baita Kaledonia Berria, Zeelanda Berria, Vanuatu.

 

FRANTSES POLINESIA

 

tahitian [THT] 117.000 hiztun (1977, errolda) hainbat mila ez-tahitiar barne. Herrialde guztietako populazio osoa 125.000. Society Islands eta hainbat uharte Tuamotus-en, mihiroa taldea barne. Halaber mintzatua Kaledonia Berria, Zeelanda Berria eta  Vanuatun. Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, Central Pacific, East Fijian-Polynesian, Polynesian, Nuclear, East, Central, Tahitic.  % 85eko antz lexikala rarotongerarekin, % 76koa hawaierarekin. Hizkuntza nazionala, hiztegia.

 

Hizkuntza / lengua: tahitiera/ tahitian / tahití / tahitien.

Hiztunak / hablantes (2000): 125.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Tahiti (Frantses Polinesia).

 

 

HISTORIA. Europarrak lehen aldiz iritsi zirenean Tahitira, ez zen idazkerarik existitzen eta tahitiera ahozko hizkuntza hutsa zen. 1797an, Tahitira iritsi ziren misiolarien artean aurkitzen zen Henry Nott, zeinak tahitiera ikasi eta Pōmare IIa erregearekin ingeles Biblia tahitieratu zuen. Bost bokal eta 9 kontsonanteko sistema adoptatu zuen Biblia tahitieratzeko, hau izan zelarik testu-liburu giltzarria polinesiar askok irakurtzen eta idazten ikasteko.

 

John Davis galestar historialari eta hizkuntzalaria izan zen 1810ean tahitieraz lehen liburua publikatu zuena.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak. 

Fonetika. A) Hizkuntza pobrea kontsonantezko hotsetan (8 edo 9 bakarrik) eta berdintsu bokalezkoetan (5). B) Hizkuntzaren ezaugarria da kaptura glotala, atzerritarren ahoskera zuzena zail bihurtzen duena.  C) Bokal luzeak eta laburrak bereizten ditu. D) Silaba oro bokalez amaitzen da. E) Ez du letra muturik. F) Ez dago kontsonante talderik, baina bokalenak ugariak dira.

 Morfosintaxia. A) Silaben formazioa eskema hauetako batean gauzatzen da: V, VV, CV. B) Izenek ez dute bereizten ez generoa ezta  numeroa ere. C) Izenordain pertsonalek dualerako serie bat baliatzen dute. D) Aditz denbora (iragana, geroaldia) eta aspektua (perfektiboa, inperfektiboa) partikula prepositibo eta pospositiboen bidez eratzen dira. E) Aditzak oinarrizko 2 taldetan antolatzen dira: trantsitiboak eta estatikoak. F) Perpausaren ohiko ordena Aditza + Subjektua + Osagarriak dira. G) Hona hemen tahitieraz lehen 10 zenbakiak: hōē/tahi (1),  piti (2), toru (3), maha (4), pae (5), ono (6), hitu (7), va’u (8), iva (9), hōē’ahuru (10).

 Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Cuando los europeos llegaron por vez primera a Tahití a finales del s. XVIII, no existía la escritura y el tahitiano solo era lengua oral. En 1797, entre los misioneros protestantes que llegaron a Tahití iba Henry Nott quien aprendió el tahitiano y trabajó con el rey Pōmare II para traducir la Biblia inglesa al tahitiano. Adoptaron un sistema de 5 vocales y 9 consonantes para la Biblia en tahitiano, la cual sirvió como texto clave para que muchos polinesios aprendieran a leer y escribir.

El historiador y lingüista galés John Davis imprimió el primer libro en tahitiano en 1810. Se usa como lengua vehicular entre las islas vecinas.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Pobre en sonidos consonánticos (solo 8 o 9) y escaso también en vocálicos (5). B) Especial de la lengua es la parada glotal que tanto dificulta la correcta pronunciación de los extranjeros. C) Distingue entre vocales largas y breves. D) Toda sílaba termina con vocal. E) No existen letras mudas. F) No existen grupos de consonantes, pero los de vocales son comunes.

Morfosintaxia. A) La formación de las sílabas responde a uno de estos esquemas: V, VV, CV. B) Los nombres no distinguen género ni número. C) Los pronombres personales disponen de una serie para el dual. D) El tiempo verbal (pasado, futuro) y el aspecto (perfectivo, imperfectivo) se forman mediante partículas prepositivas o porpositivas. E) Los verbos se organizan en 2 grupos básicos: transitivos y estativos. F) El orden habitual de la oración es el de Verbo + Sujeto + Complementos. G) Los 10 primeros números en tahití  son:  hōē/tahi (1),  piti (2), toru (3), maha (4), pae (5), ono (6), hitu (7), va’u (8), iva (9), hōē’ahuru (10).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

SOUTH  PACIFIC PHRASEBOOKS, Speak the languages of Paradise, Fijian, Hawaiian, Kanak languages, Maori, Niuean, Rapanui, Rarotongan, Samoan, Tahitian, Tongan, Fijian Hindi, Pacific French, Spanish, Pacific Englishes, Lonely Planet, authors: Hadrien Dhont, Carrie Stipic Fawcett, Naomi C. Losch, Te’Atamira, Fepulea’i Lasei Vita John Mayer, Ana Betty Rapahango, Dr. William Liller, Michael Simpson, Darrell Tryon, 2nd  edition, 14x9, 306 or., Victoria (Australia), 2008.

 

TAHITIAR ALFABETOA

TAHITIAN ALPHABET

 

Tahitiar alfabetoa eta ahoskera

Tahitian alphabet and pronunciation

 

letter

name

pronunciation

notes

IPA

English
approximation

a

’ā

/a/, /ɑː/

a: butter, ā: father

 

e

’ē

/e/, /eː/

e: late, ē: same but longer

 

f

/f/

friend

becomes bilabial [ɸ] after o and u

h

/h/

house

becomes [ʃ] (as in English shoe) after i and before o or u

i

’ī

/i/, /iː/

as in machine

may become diphthong ai in some words like rahi

m

/m/

mouse

 

n

/n/

nap

 

o

’ō

/ɔ/, /oː/

o: nought, ō: go

 

p

/p/

sponge (not aspirated)

 

r

/r/

-

alveolar trill

t

/t/

stand (not aspirated)

 

u

’ū

/u/, /uː/

u: foot, ū: moo

strong lip rounding

v

/v/

vine

becomes bilabial ([β]) after o and u

’eta

/ʔ/

uh-oh

glottal stop beginning each syllable

 

 

 

Testu-lagina tahitieraz / Sample text in Tahitian

 

E fanauhia te tā'āto'ara'a o te ta'atātupu ma te ti'amā e te ti'amanara'a 'aifaito. Ua 'ī te mana'o pa'ari e i te manava e ma te 'a'au taea'e 'oia ta ratou ha'a i rotopū ia ratou iho, e ti'a ai;

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)