Sundera

SUNDANESE, SUNDANÉS, SOUNDANAIS

 

Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Sundanese.

Language codes:

ISO  639-1    su

ISO  639-2    sun

ISO  639-3    Either

                      sun – Sunda

                      bac – badui

Glottolog: sund1251.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Bahasa Sunda):

sundanese alt sunda [SUO].

sunda [SUO] hizk. Indonesia (Java eta Bali).

priangan alt sunda [SUO].

 

INDONESIA (Java eta Bali)

 

sunda (sundanese, priangan) [SUO] 27.000.000 edo populazioaren % 13,6 (1990, Clynes). Java uhartearen mendebalde herena. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Sundanese. Dialektoak: banten, bogor (krawang), cirebon. % 60 indonesiera eta 5ek doitxera erabiltzen dute 2. hizkuntzatzat.

 

Hizkuntza / lengua: sundera / sundanese / sundanés / soundanais.

Hiztunak / hablantes (2002): 32.510.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Java.

 

 

HISTORIA. Malayo-polinesiar familiako hizkuntza austronesikoa, javerarekin batera Java uhartean mintzatzen dena. Bere historia Java uhartearen erdialde eta ekialdean mintzatzen den javeraren parekidea da.  XIV. m.az gero erabiltzen da hizkuntza literario bezala, bereziki tradizio folklorikoak jasotzeko eta XIX m.az gero berriro suspertu zen oraingoan genero guztiak jorratzeko. Halaber erabiltzen da irakaskuntzan eta komunikabideetan. Hiztunen kopuruaz hirugarren hizkuntza da, javera eta indonesieraren ondoren.

 

Sunda gaur Indonesiako 33. probintzia da eta Ekialdeko Java bezala ere ezaguna da. Probintziarik populatuena da (45-65 milioi pertsona iturri ezberdinen arabera) eta 48.696 km2 ditu.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Hitzen erabileran 3 maila bereizten ditu: goikoa edo basa lemesa, errespetu gorena adierazteko, maila neutroa edo basa sedenga, egunerokoa edo basa kasarra, eta behekoa edo basa tjoaga. Ohiko hitz askok 3 mailak baliatzen ditu eta eta beste batzuek bat bakarra. B) Sistema fonologiko oso zabala du, bere familiako hizkuntzen urritasunaren ondoan. C) Azentua normalean azken aurreko silabak hartzen du eta hau e laburra bada, azkenak.

 

Morfosintaxia. A) Erro askok partekatzen du izena edo aditza izateko aukera ohiko aurrizkiek hartarako modifikatzen dutelarik. B) Substantiboek ez dute generorik, baina bai numeroa. Plurala adierazteko hitz osoa  edota silabaren bat bikoizten du edota baita -ar- artizkia erantsiz ere. C) Aditza neutroa da moduari, aspektuari eta denborari dagokienez eta hirugarren pertsona bakarrik markatzen du. Aurrizkiak, atzizkiak nahiz artizkiak edo zirkunflexuak erroari erantsiz eratzen da aditz trantsitibo, bihurkari edo pasiboentzat. Partikula batzuk eransteak seinaleren bat eman dezake edo ekintzaren garapena artikulatu. D) Perpausean hitzen ordenak askatasun handia du. E) Asko eragin diote sanskritoak, indonesierak, arabierak eta orobat inguruko hizkuntzak, hotz, javerak, hau oso eraginkorrra izan baita eskualdeko hizkuntzei buruz (balinera, madurera…). Bere aldaera dialektal bat, bandungera, oso indartu da literaturan erabilia izan delako. G) Hona hemen sunderaz  lehenengo 10 zenbakiak: hiji (1), dua (2), tilu (3), opat (4), lima (5), ganap (6), tujuh (7), dalapan (8), salapan (9), sapulu (10).

Idazkera. Behin islamizaturik (XIII. m.an), lehenengoz arabiar idazkera baliatu zuen. Gero, XVI. m.ra arte, auzo hizkuntzaren, javeraren idazkera hartu zuen, indiar tankerako aksara idazkera, baina arau ortografiko diferenterekin bere erabilera autoktonoa agertzeko. XIX. m.aren  erdialdetik aurrera latindar alfabetoa darabil, indonesiaren arau ortografikoak baliatuz.

 

HISTORIA. Lengua austronésica dela amilia malayo-polinesia que comparte el territorio de la isla de Java con el javanés. Su historia corre paralela a la del javanés, hablado en el centro y este de la isla de Java. Desde el s. XIV se utiliza como lengua literaria, especialmente con intención de recoger las tradiciones folklóricas y desde la mitad del s. XIX renace para utilizar ahora todos los géneros.También se usa en la enseñanza y en los medios de comunicación. En términos numéricos es la tercera lengua de Indonesia, tras el javanés y el indonesio.

Sunda es hoy la provincia número 33 de Indonesia conocida como Java Oeste.Es la provincia más poblada (entre 45 y 65 millones según fuentes contradictorias) con una superficie de 48.696 km2.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Distingue niveles en el uso de las palabras: el alto o basa lemes, para manifestar el máximo respeto, el neutro o basa sedeng, el de todos los días o basa kasar y el bajo o basa tjohag. Muchas palabras de uso común comparten los 4 niveles y otras sólo uno de ellos. B) Dispone de un amplio sistema fonológico comparado con la parquedad de las lenguas de su familia. C) El acento recae normalmente en la penúltima sílaba, salvo si ésta es e breve, en cuyo caso recae en la final.

Morfosintaxis. A) Muchas raíces comparten su condición de  nombres o verbos desde el momento en que son modificadas por los prefijos habituales. B) Los nombnres no distinguen género, pero sí número. El plural se puede indicar mediante una reduplicación total de la palabra, o bien alguna de sus sílabas, e incluso mediante la adición del infijo -ar-. C) El verbo es neutro en lo que se refiere al modo, aspecto y tiempo, y sólo señala la tercera persona. Se forma mediante prefijos, sufijos, infijos o circunflejos que se añaden a la raíz para las formas transitivas, reflexivas o pasivas. Algunas partículas añadidas pueden dar indicaciones sobre el tiempo o articular el desarrollo de la acción. D) El orden de las palabras en la oración goza de una gran libertad. E) Influida por el sánscrito, indonesio, árabe y también por su lengua vecina, el javanés, tan influyente en las lenguas de la región (balinés, madurés…). F) Una de sus variedades dialectales, el bandung, se ha alzado por su uso como vehículo literario. G) Los 10 primeros números en sundanés son: hiji (1), dua (2), tilu (3), opat (4), lima (5), ganap (6), tujuh (7), dalapan (8), salapan (9), sapulu (10).

Escritura. Una vez islamizado (s. XIII), primero utilizó la escritura árabe. Después, y hasta el s. XVI, la escritura de su lengua vecina  el javanés, el alfabeto aksara de tipo indio, aunque con diferentes reglas ortográficas para señalar sus usos autóctonos. Desde mediados del s. XIX utiliza el alfabeto latino inspirado en las reglas ortográficas del indonesio.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS SOUNDANAIS, Langue et culture sunda, L’Harmattan, Viviane Sukanda-Tessier,  gramatika eta hiztegia, 17,5x12, 521 or., Paris, 2007.

 

Parlons soundanais liburuaren sinopsia:

 

Il n’existe pas en français aucun ouvrage décrivant la langue sunda et ceux décrivant sa culture se comptent sur les doigts d’une main. Pourtant c’est le premier État hindouiste indonésien à l’orée du 5ème siècle après J.-C., le premier à avoir conquis la domination des détroits de la Sonde et de Malacca avant notre ère, le premier à avoir signé un traité d’alliance avec le Portugal en 1522, le premier à s’être violemment  opposé à la présence  des Hollandais sur leur terres ancestrales à partir de 1628, le seul enfin à avoir donné à la Republique  à la fois sa capitale Jakarta installée sur son illustre port Sunda Kalapa et ses arts scripturaires, iconographiques, vocaux, musicaux, chorégraphiques, martiaux et instrumentaux.

Mais Sunda soufre d’un déni insupportable malgré une langue d’une richesse rare et une culture excepcionnelle.

L’ouvrage apporte tous les éléments historiques, linguistiques, économiques et culturels pour appréhender la partie occidentale de l'île de Java avec les meilleurs armes.

 

SUNDERA ALFABETOA

SUNDANESE ALPHABET

 

 

Idazkera estandardizatuak oinarrizko 32 karaktere ditu, zazpi bokal aksara swara (bokal independenteak):  a, é, i, o, u, e, eta eu, and 23 aksara ngalagena (kontsonanteak a bokalarekin): ka-ga-nga, ca-ja-nya, ta-da-na, pa-ba-ma, ya-ra-la, wa-sa-ha, fa-va-qa-xa-za. Ngalagena karaktereen bost hots adizionalak sunda idazkeraren beharrak osatzeko erantsi zitzaizkion, sunderaren garapena gauzatu ahal izateko, batez ere hitz eta hots arrotzak bereganatzeko tresna bezala.Hala ere, karaktere berrien diakritikoak ez dira berriak, baizik eta sunda idazkerako aldaera batzuk berrerabiltzen dira.

 

 

The standardized script has 32 basic characters, consists of 7 (seven) aksara Swara (independent vowels): a, é, i, o, u, e, and eu, and 23 aksara Ngalagena (consonants with vowel a): ka-ga-nga, ca-ja-nya, ta-da-na, pa-ba-ma, ya-ra-la, wa-sa-ha, fa-va-qa-xa-za. The additional five sounds to the Ngalagena characters were added to fulfill the purpose of Sundanese script as tool for recording the development of Sundanese language, especially by absorption of foreign words and sounds. However, the glyphs for the new characters are not new, but reusing several variants in old Sundanese script.

 

 

Aksara swara / Aksara Swara

 

 

Errepresentazio grafikoa / Graphical representation

 

ᮃ = a

ᮆ = é

ᮄ = i

ᮇ = o

ᮅ = u

ᮈ = e

ᮉ = eu

 

 

Aksara ngalagena / Aksara Ngalagena

 

 

Errepresentazio grafikoa / Graphical representation

Sunderatiko aksara ngalagena / Aksara Ngalagena from Sundanese language

 

ᮊ = ka

ᮌ = ga

ᮍ = nga

ᮎ = ca

ᮏ = ja

ᮑ = nya

ᮒ = ta

ᮓ = da

ᮔ = na

ᮕ = pa

ᮘ = ba

ᮙ = ma

ᮚ = ya

ᮛ = ra

ᮜ = la

ᮝ = wa

ᮞ = sa

ᮠ = ha

 

Hitz arrotzak idazteko aksara ngalagena

Aksara Ngalagena for writing foreign words

 

ᮖ = fa

ᮋ = qa

ᮗ = va

ᮟ = xa

ᮐ = za

 

ᮮ = kha

ᮯ = sya

 

Zenbakiak / Numbers

 

 

Testuetan, zenbakiak tutu bikoitzeko zeinuz inguratuta idazten dira.

In texts, numbers are written surrounded with dual pipe sign.

 

 Puntuazioak / Punctuations

 

 

Idazkera modernoan, latindar puntuazioak erabiltzen dira. Hona hemen aipatu puntuazioak: koma, puntua, puntu eta koma, bi puntu, harridura markak, galdera markak, aipamenak, parentesiak, kako zuzenak etab.

 

 

For modern use, Latin punctuations are used. Such punctuations are: comma, dot, semicolon, colon, exclamation mark, question mark, quotes, parenthesis, bracket etc.

 

 

Bokalak (aksara swara) eta diakritikoak (rarangkén)

Vowels (Aksara Swara) and Diacritics (Rarangkén)

 

Kontsonanteak /Consonants (Aksara Ngalagena)

 

Numeralak / Numerals

 

 

Testu-lagina sunderaz / Sample text in Sundanese

 

Letraldaera / Transliteration

 

Sakumna jalma gubrag ka alam dunya teh sifatna merdika jeung boga martabat katut hak-hak anu sarua. Maranehna dibere akal jeung hate nurani, campur-gaul jeung sasamana aya dina sumanget duduluran.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)