Sumoera

 

SUMOERA

SUMO TAWAHKA, SUMU, SUMO

 

Language family: Misumalpan, Sumo.

Language codes:        

ISO  639-1    -

ISO  639-2    -

        ISO  639-3   sum – inclusive code:

                            Individual codes:

                            yan – Mayangna

                            ulw - Ulwa

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: mayangna,woolwa,

ulwa):

soumo alt sumo tawahka [SUM].

sumo alt sumotawahka [SUM].

sumo tawahka [SUM] hizk. Nikaragaua; baita Honduras ere.

sumoo alt sumo tawahka [SUM].

sumu alt sumo tawahka [SUM].

ulwa alt sumo tawahka [SUM].

woolwa alt sumo tawahka [SUM].

 

HONDURAS

 

sumo tawahka (sumo, sumu, soumo, sumoo) [SUM] 700 hiztun (1997, SIL); 800-1.000 talde etnikoan (1993, Ramon D. Rivas). Patuca Ibaiaren ertz-bazterrak, Gracias a Dios eta Olancoren parteak Departamenduak. Misumalpan. Dialektoak: tawahka, ulwa. Nikaraguakoaren hizkuntza berdina, baina dialekto ezberdina; kontatzen da tawahkak antz handiagoa duela nicaraguan panamahkarekin nicaraguan tawahkarekin baino; elebitasuna miskitoeraz; sumuera apenas erabiltzen den Hosdurasen, miskitoaz mintzo dira eta biziki azkar ari dira miskitoen komunitatean integratzen; ‘sumu’ izena ez dute erabili nahi hiztunek. SOV. Ikus sarrera nagusia Nikaraguan.

 

NIKARAGUA

 

sumo tawahka (sumu, soumo, sumoo, woolwa, sumo, ulwa) [SUM] 6.700 hiztun (1982, Mesoamerica). Bi herrialdeetako populazio osoa 7.400. Huaspuc (Waspuk) Ibaia eta tributarioak. Hondurasen ere mintzatzen da. Misumalpan. Dialektoak: panamahka, twahka, nicaraguan tawahka, honduran tawahka (southern sumo). Honduraskoaren hizkuntza berdina, baina dialekto ezberdina; aipatutako lehen hiru dialektoak northern sumoan batera biltzen dira; ulwa, bawika eta kukra bere aldaerak dira. SOV.

 

Hizkuntza / lengua: sumoera / sumo / sumu / sumo.

Hiztunak / hablantes (2001): 9.000 (gramatikaren autorea).

Herrialdea / país: Nikaragua, Honduras.

 

 

HISTORIA. Sumoera Nikaragua eta Hondurasko Kostalde Atlantikoko 9.000 lagunen ama hizkuntza da. Hauxe da gaurkoz dagoen gramatika bakarra.

Sumuerak bi dialekto ditu, twahka eta panamahka eta hauen diferentziak lexikoak dira soilik, ez estrukturalak.

Sumuak miskitoekin batera bizi izan ziren, baina kolonizatzaile ingelesak iritsi eta miskitoekin itun politiko-militarra burutzean, sumuek lurraldeak galtzen hasi ziren. Miskitoek, moskete ingelesez armaturik, sumu asko esklabo hartu zituzten eta ingelesei saldu, hauek gero Karibera bidaltzen zituztelarik esklabo. Sumoek lurralde iristezinetan bizitzen jartzea erabaki zuten, baina XX. m.an enpresa iparramerikar eta kanadarrak bertaratu ziren eta ibaiak kutsatu, basoak soildu eta bananadiak suntsitu zizkieten. Hala ere, 1988an, komunitate sumuek herri-lurren  tituluak jaso zituzten eta elikatzeko autosufizientziaren nolabaiteko maila lortzeko itxaropena dute.

 

 

Bada lege bat (Nikaraguako Atlantiar Kostako Komunitate Hizkuntzen Erabilpen Ofizialaren Legea), zeinak arautzen duen espainieraren eta bertako hizkuntzen (miskitoa, kreolera, sumoera, garifunera, ramera)  erabilpen ofiziala, baina ez die inolako  baliabiderik aportatzen aipatu erabilera bermatzeko. Hondurasen espainiera da hizkuntza ofiziala.

Eliza Moraviarrak miskitoeraz ebanjelizatu zituen sumoak eta miskitoz eta espainieraz alfabetizatu dituzte. Beraz, ezin dute beren ama-hizkuntzan irakurri.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Sumoerak 6 bokal ditu. Ez da ohikoa silabak hasieran edo amaieran multzo kontsonantikorik edukitzea. Dauden banakak miskitoaren, ingelesaren edo espainieraren maileguak izan bide dira.

 Morfosintaxia. A) Sumoeran, plurala balna hitzez eratzen da: û balna = etxeak, wakisa balna = bananak. Plural irregularrak: al (gizon) ® ahal (gizonak); yal (emakume) ® yayal (emakumeak); wahma (mutil) ® wawahma (mutilak); sirau (neska) ® sirarau (neskak). B) Euskaran bezala, izenordain pertsonalek ez dute generorik: witing = él, ella (hura/bera); witingna = ellos, ellas (haiek/berak/beraiek eta pluraleko lehen pertsonak forma inklusiboa eta esklusiboa bereizten ditu. C) Aditzetan, -ta,  -wi eta -di orainaldiaren atzizkiak dira. Iraganaren marka -na da. Agintera formak pertsona guztientzat. Baditu aditz estatiboak, adjektiboak bezala jokatzen direnak eta ez aditzak bezala. D) Adjektiboek forma ezberdinak dituzte singular eta pluralarentzat, ez ordea maskulino eta femeninoarentzat. E) Sumoerak posposizioak ditu, ez preposizioak. F) Zenbakien sistema hogeitarra du funtsean. Ehunetik gora ez du zenbakirik eta handiagoak ingelesez edo espainolez erabiltzen dituzte. Hona hemen sumoeraz lehenengo 10 zenbakiak: as (1), bu (2), bâs (3), arungka (4), singka (5), tiaskau as (6), tiaskau bu (7), tiaskau bâs (8), tiaskau arungka (9), salap (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El sumu es lengua materna de unos 9.000 habitantes de la Costa Atlántica de Nicaragua y Honduras. Ésta es por hoy su única gramática existente.

 

El sumu posee dos dialectos, twahka y panamahka, cuyas diferencias son exclusivamente léxicas, no estructurales.

Los sumus convivieron con los miskitos, pero después de la llegada de los colonizadores ingleses y su alianza político-militar con los miskitos, los sumus comenzaron a perder su territorio. Los miskitos, armados con mosquetes ingleses, tomaban como esclavos a muchos sumus y los vendían a los ingleses, quienes los mandaban como esclavos a las islas del Caribe. Los sumus optaron por aislarse en zonas más inaccesibles, pero en el s. XX se establecieron en dichas zonas empresas norteamericanas y canadienses y éstas les contaminaron los ríos, saquearon los bosques y arrasaron con sus bananales. Sin embargo, en 1988, las comunidades sumus recibieron sus títulos comunales de tierra y tienen la esperanza de lograr cierto grado de autosuficiencia alimentaria.

Existe una ley (Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua) que establece la condición oficial del español y lenguas indígenas (miskito, criollo, sumu, garifuna, rama) que regula su uso  en la educación, pero no provee a las comunidades de ningún recurso para garantizar dicho uso. En Honduras la lengua oficial es el español.

 La Iglesia Morava evangelizó a los sumus en miskito y se han alfabetizado en miskito y español, por lo que no pueden leer su lengua materna.

 

 

LENGUA. Principales características.

 Fonética. El sumo tiene 6 vocales. No es normal que las palabras tengan grupos consonánticos al inicio o al final de sílaba. Las pocas que existen parecen ser préstamos de miskito, inglés o español.

Morfosintaxis. A)  En sumu el plural se forma con balna: û balna = casas, wakisa balna = bananos. Plurales irregulares: al (hombre) ® ahal (hombres); yal (mujer) ® yayal (mujeres); wahma (chico) ® wawahma (chicos); sirau (chica) ® sirarau (chicas). B) Igual que en euskara, los pronombres personales no distinguen género: witing = él, ella; witingna = ellos, ellas y la primera persona del plural distingue las formas inclusiva y exclusiva. C) En los verbos, -ta, -wi y -di son sufijos del presente. Para el pasado, la marca es -na. Tiene formas de imperativo para todas las personas. Posee verbos estativos, que se conjugan como adjetivos y no como verbos. D) Los adjetivos tienen diferentes formas para singular y plural, pero no para masculino y femenino. E) El sumu es lengua posposicional, no preposicional. F) El sistema numérico sumu es fundamentalmente vigesimal. No hay números en sumu más allá de cien; para más altos, hay que usar números en inglés o español. Los 10 primeros números en sumu son: as (1), bu (2), bâs (3), arungka (4), singka (5), tiaskau as (6), tiaskau bu (7), tiaskau bâs (8), tiaskau arungka (9), salap (10).

 

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA SUMU, Susan Norword, Cidca-Uca, Colección Lenguas Indígenas, 22x15, 184 or., Managua, 1997.