Siziliera

SICILIAN, SICILIANO, SICILIEN

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    scn

        ISO  639-3    scn

Linguasphere:  51-AAA-re  &  -rf

                           (mainland  51-AAA-rc  &  rd)

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: sicilianu):

calabro-sicilian alt sicilian [SCN].

central metafonetica dial sicilian [SCN].

central-western agrigentino alt western sicilian dial sicilian [SCN].

sicilian [SCN] hizk. Italia.

 

ITALIA

 

sicilian (calabro-sicilian) [SCN] 4.680.715 hiztun (1976). Sizilia eta hego kontinentetik at dagoen uharte bat. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian. Dialektoak: western sicilian  (palermo, trapani, central-western agrigentino), cenral metafonetica, southeast metafonetica, eastern  nonmetafonetica, messinese, isole eolie, pantesco, southern calabro. Aski ezberdina italiera estandarrarekiko  hizkuntza bereizia kontsideratzeko. Pugliesea (ikus italiera) eta southern calabresea diotenez sizilieraren dialektoak dira. Elebitasuna italieraz. Sendo dago. Arriskurik ez. Frantsesaren eragina. Baliteke hego erromantzea izatea eta ez italo-westerna.

 

Hizkuntza / lengua: siziliera / sicilian / siciliano / sicilien.

Hiztunak / hablantes (2000): 4.680.715 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Sizilia (Italia).

 

 

HISTORIA. K.a. III. milurtea baino lehen iritsi ziren Siziliara sikanoak, seguraski Iberiatik, eta neolitaroko kultura sartu zuten. K.a. II. milurtearen erdialdera, hauek mendebaldera egin behar izan zuten Italiatik iritsitako sikuluek bultzatuta, zeintzuk sartu baitzuten kobrearen erabilera. K.a. IX m.an feniziarrek bertako kostaldean faktoriak sortu zituzten, hauxe bera egin zutelarik geroago kretarrek eta grekoek. Siziliako zibilizaioak K.a. V. m.aren amaiera eta IV. m-ren hasiera bitartean  jo zuen gailurra. Aberastasun materialak eta tirania ilustratuen botere politikoak, zeintzuk merkataritza antolatuaren bikaintasunaz baliatzen baitziren, artista eta idazle asko bereganatu zituzten.

Sizilierak K.a. 261. inguruan erromatarrek uhartea anexionatu baino lehen ekarri latinean du jatorria. Urteetan zehar hizkuntza askotatik mailegatu du, greko, latin, arabiera, frantses, katalan, espainiera, italieratik eta baita erromatarren aurreko uharteko biztanleengandik ere: sikaniar, elimiar, sikulo eta feniziarrengandik.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

 Fonetika. A) Bokalismoan, ĕ eta  ŏ latinoen diptongazioa ematen da azken silabako u edo i baten eragin metafo-nikoaren bidez: bieddu, ital. bello; au diptongo latinoa mantendu egiten da:  tauro, toro; ē, ĭ eta  ī bokalak posizio tonikoan i-ra eta ōŭ u-ra pasatzen dira: (tila, siti, gula, vutu italierazko tela, sete, gola, voto-ren aurrean) eta hasierako i protonikoa erori egiten da: mbiernu, ital. inverno (lat. hibernum). B) Kontsonantismoan, b v bihurtzen da eta d bokalartekoa r: viviri, ital bere; grirari, ital. gridare; cj multzoa zz bihurtzen da (vrazzu, ital. braccio); ll multzoa dd kakuminal bihurtzen da (cavaddu, ital. cavallo; coddu, ital. collo; stidda, ital. stella); pl eta fl multzo latinoak kj eta sc bihurtzen dira: chiummuplumbum; chioviplovere; sciuriflorem, eta nd bihurtzen da nn eta mb, berriz, mm, eta nv mm: cummentu, ital. convento eta mbr bihurtzen da mnir: ummira, ital ombra.

Morfosintaxia. A) Izenen morfologiak kontserbatu eta garatu egin ditu latineko neutro pluralak: ŏra (còrpura, ital. corpi). B) Osagarri zuzenaren funtzioan pertsona-izena a preposizioz sartzea siziliar eta gaztelaniar sintaxien ezaugarri amankomuna da. Quantu bidez hasitako perpausa per azken preposizioaren ondorengo italierako infinitiboaren berdina da. C) Los 10 primeros números en siciliano son: unu (1), dui (2) tri (3), quattru (4), cincu (5), ? (6), setti (7), ottu (8), novi (9), ? (10).

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.  

 

HISTORIA. Hacia el III milenio a.C. llegaron a Sicilia los sicanos, seguramente procedentes de Iberia, e introdujeron la cultura neolítica. A mediados del II milenio a.C., éstos se vieron empujados hacia el oeste por los sículos, procedentes de Italia, quienes introdujeron la utilización del cobre.Ya en el s. IX a.C. los fenicios fundaron factorías en sus costas, lo que más tarde hicieron los cretenses y griegos. La civilización de la Sicilia helénica alcanzó su apogeo entre fines del s. V y principios del s. VI a.C. La riqueza material y el poderío político de las tiranías ilustradas, que se beneficiaban del esplendor de un comercio organizado, atrajo a numerosos artistas y escritores.

 

El siciliano desciende del latín traído  por los romanos antes de que anexionaran  la isla hacia 261 a.C. Durante años el siciliano ha absorbido vocabulario de otras muchas lenguas, como el griego, latín, árabe, francés, lombardo, provenzal, alemán, catalán, español, italiano, y también de otros habitantes pre-romanos de la isla: sicanos, elimios, sículos, y fenicios.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) En el vocalismo, se da la diptongación  de la ĕ y ŏ latinas  por influencia metafonética de una u o una i en la silaba final: bieddu, ital. bello; conservación del diptongo latino au: tauro, toro; paso de las vocales ē, ĭ y  ī latinas en posición tónica a i, y ōŭ  a u (tila, siti, gula, vutu frente a ital. tela, sete, gola, voto) y la caida de la i protónica inicial: mbiernu, ital. inverno (lat. hibernum). B) En el consonatismo, se da el paso de b a v y de d intervocálica a r: viviri, ital bere; grirari, ital. gridare; paso del grupo cj a zz (vrazzu, ital. braccio); paso del grupo ll a dd cacuminal [cavaddu, ital. cavallo; coddu, ital. collo; stidda, ital. stella]; los grupos pl y fl  latinos se transformanen kj y sc (chiummu, de plumbum; chiovi, de plovere; sciuri de florem), y el paso de los grupos nd a nn, mb a mm, nv a mm (cummentu, ital. convento) y mbr a mnir (ummira, ital ombra).

 

 

Morfosintaxis. A) La morfología nominal ha conservado y desarrollado los plurales neutros latinos en ŏra (còrpura, ital. corpi). B) La introducción por la preposición a del nombre de persona en función de complemento directo es un rasgo común a las sintaxis siciliana y castellana. La oración introducida por quantu equivale al infinitivo italiano precedido de la preposición final per. C) Los 10 primeros números en siciliano son: unu (1), dui (2) tri (3), quattru (4), cincu (5), ? (6), setti (7), ottu (8), novi (9), ? (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMMATICA SICILIANA, Un saggio completo del dialetto e delle parlate siciliane, Brancato editore, Giuseppe Pitrè, 21x13,5, 157 or., Milano, 2003.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

VOCABOLARIO SICILIANO-ITALIANO, Aggiornato con particolarità grafiche e fonetiche, Brancato editore, Biblioteca delle tradizioni popolari, 21x13,5, 184 or., Milano, 2003.

 

SIZILIAR ALFABETOA

SICILIAN ALPHABET

 

Siziliar alfabetoa / Sicilian alphabet

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

Z z

 

X, K eta Y ere sizilieraren hainbat dialektotan erabiltzen dira.

The letters X, K and Y are also used in some dialects of Sicilian.

 

Testu-lagina sizilieraz / Sample text in Sicilian

 

Tutti l'omini nascinu libbiri cu a stissa dignità i diritti. Iddi hannu a raggiuni i cuscienza i hannu a travagghiari 'nzemmula cu spiritu di fratirnità.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)