Pemonera

PEMONERA

 

PEMON, PEMÓN, PEMON

 

Language family: Carib, Northern, East-West Guiana, Macushi-Kapon, Kapon.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   - 

        ISO  639-3   aoc

Glottolog: pemo1248.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: arecuna, ingaricó, kapon):

ingaricó alt pemon [AOC].

ingariko alt patamona [PBC].

ingarikó alt akawaio [ARB].

ingarikó alt pemon [AOC].

pemon [AOC] hizk. Venezuela; baita Brasil, Guyana ere.

pemon alt arecuna dial pemon [AOC].

pemong alt pemon [AOC].

BRASIL

 

pemon (pemong, ingarikó, ingaricó) [AOC] 679 hiztun, barne eginik Taulipangeko 220, Ingarikoko 459. Rio Branco, Guyana mugaren ondoan, Roraima. Carib, Northern, East-West Guiana, Macushi-Kapon, Kapon. Dialektoak: taulipang (taurepan), camaracota (ipuricoto), arecuna (aricuna, arekuna, jaricuna). OVS. Ikus sarrera nagusia Venezuelan.

 

GUYANA

 

pemon (pemong) [AOC] 475 hiztun arekuna, amerindiarren % 1 (1990, J. Forte). Paruima kokapena. Carib, Northern, East-West Guiana, Macushi-Kapon, Kapon. Dialektoak: camaracoto, taurepan (taulipang), arecuna (aricuna, arekuna, jaricuna). Marginalki ulerkorra patamona eta akawaioarekin; baliteke camaracoto ezberdina izatea. OVS. Ikus sarrera nagusia Venezuelan.

 

VENEZUELA

 

pemon (pemong) [AOC] 4.850 hiztun; herrialde guztietako populazio osoa 6.004. Bolivar Estatua, Gran Sabana eta inguruko eskualdeak. Halaber mintzatua Brasil, Guyanan. Carib, Northern, East-West Guiana, Macushi-Kapon, Kapon. Dialektoak: camaracoto, taurepan (taulipang), arecuna (aricuna, arekuna, jaricuna, pemon, daigok, potsawugok, pishauco, purucoto, kamaragakok. Marginalki ulerkorra akawaio eta patamonarekin; baliteke camaracoto ezberdina izatea; gehien-gehienak elebakarrak dira. OVS.

 

Hizkuntza / lengua: pemonera / pemon / pemón / pemon.

Hiztunak / hablantes (1990): 6.200 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Venezuela, Brasil, Guyana, Karibe.

 

 

HISTORIA. Karibeko amerindiar hizkuntza, familia bereko beste batzuez inguratua, hauetako batzuk oso antzekoak dituenak, hala nola makutxiera edo akawaiera eta beste batzuk ez hain antzekoak, hala nola kariñera edo zentzu hertsian karibeera deitua. Suguruenez mintzatuena da. Espainolak iristean karibetarrek herrialdearen zentroa eta ekialdea okupatzen zuten, herri aruakekin kostaldeak eta  eskualde handiak lehian disputatuz (zentzu hertsian aruakak deituak, maipureak, atxaguak, kaketiak, guajirak ea.). Karibetarrek Antilletan aurrera egin ahala gizonezko aruakak hiltzen zituzten, emakumezkoak eta haurrak bizirik mantenduz eta arrazoi honegatik espainiarrek uharte hauetan aurkitu zuten gizonezkoak karibeeraz mintzatzen zirela eta emakumezkoak eta haurrak aruakeraz. Hau oraindik ere gertatzen da San Bizente uharteko jatorriz Belizeko Karibe beltzean ere.

Venezuelarrek interes gutxi erakutsi dute bertako hizkuntzez. Karakasko indigenen testu bat bera ere ez da kontserbatu; Marakaiboko jatorriko hizkuntza, añuera, iraungitzear dago inori axola ez zaiolarik.

Cesáreo de Armellada aitak, Aita Indiarra deitu txit ospetsuak, gaztetan oso ongi ikasi zuen pemonera eta bere obra ugarian gramatika hau utzi zuen, hiztegi bat eta pemonen literaturako 4 liburu pemoneraz, espainierazko itzulpenarekin.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Gorrak indar esplosibo handiagoz gauzatzen dira silaba azentuatuan; ozenak aurreglotalizatu egiten dira silaba azentudunean edota silaba azentudunaren ondoren. B) Bokal guztiak luzatu egiten dira azentudun silaba bihurtzean. C) Azentua silabak darama eta hitzaren lehenengo edo bigarren silabak hartzen du. Azentuazioa garrantzizkoa da fenomeno morfofonologiko batzuk argitzeko.

Morfosintaxia. A) Pemoneraz aditza adierazteko erroa erabiltzen da.  B) Karibetar familiako hainbat hizkuntzatan gertatzen den bezala, izen substantiboek bi era dituzte maiz: bata absolutuak direnean eta bestea edukiak direnean. C) Perpausaren ohiko ordena Subjektua + Osagarriak + Aditza da. D) Ez du genero gramatikalik. E) Apenas duen pluralik eta elegantzia handia du izen substantiboak singularrean, nahiz eta pluraltasuna edo andana adierazten duten adjektiboak izan lagun. Dama partikula pluralgilea animalien edo arrazionalen munduko izakien ondoren bakarrik erabil daiteke. F) 2 kasu ditu soilik:  ergatiboa eta kasu normala edo era arrunta duena. G) Hona hemen pemoneraz lehenengo 10 zenbakiak: teukin (1), sak-ne, sak-nan, sak-nan-kon (2), eseurawe-ne, eseurawe-nankon, eseurau (3), sak-re-re, sak-re-re-ne (4), mia toikin, teukin yenna (5) toikin mia pona temotai (6, beste eskura bat igaroz), sakne miá pona temotai (7, beste eskura bi igaroz), eseurawenw miá temotai (8, beste eskura hiru igaroz), sak-re-re miá pona temotai (9, beste eskura lau igaroz), yenna tukare-re, mia tamenawere (10).

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. Lengua amerindia caribe, rodeada por otras lenguas de la misma familia, algunas muy afines como macuchí o el akawaio, otras algo más alejadas como el cariña o caribe propiamente dicho. Es quizá la más hablada de todas ellas. A la llegada de los españoles los caribes ocupaban el centro y oriente del país, disputándose las costas y grandes regiones con los pueblos aruacas (aruacas propiamente dichos, maipures, achaguas, caquetíos, guajiros, etc.). Los caribes avanzaban en las Antillas y mataban en las islas a los varones aruacas, pero conservaban con vida a lasmujeres y niños, y así los españoles se encontraron islas en las que los varones hablaban una lengua  caribe y las mujeres  un idioma aruaca. Esto sucede todavía en el Caribe negro de Belice originario de la isla de San Vicente.

 

 

 

 

 

Poco interés han tenido los venezolanos por las lenguas del país. No se conserva ningún texto de los indígenas de Caracas; la lengua indígena de Maracaibo, el añú, está moribunda ante la indiferencia general.

 

El P. Cesáreo de Armellada, el legendario Padre Indio, de joven aprendió muy bien la lengua pemón y entre su vasta obra legó esta gramática, un diccionario y 4 libros de literatura pemón con texto pemón y traducción castellana.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las sordas se realizan con mayor fuerza explosiva en sílaba acentuada; las sonoras se preglotalizan en sílaba acentuada o después de sílaba acentuada. B) Todas las vocales se alargan cuando constituyen sílabas acentuadas. C) La unidad acentuable es la sílaba y la zona acentual corresponde a la primera o segunda silaba. El acento es importante en la elucidación de ciertos fenómenos morfofonológicos.

Morfosintaxis. A) Para enunciar un verbo en pemón se emplea la raíz. B) Como sucede en otras lenguas de la familia caribe, los nombres sustantivos tienen con frecuencia 2 formas: una cuando actúan como absolutos y otra cuando van poseídos. C) El orden habitual de la oración es Sujeto + Complementos + Verbo. D) No posee género gramatical.  E) El uso del plural es muy poco frecuente y se emplea con mucha elegancia el nombre sustantivo en singular, aunque vaya acompañado de adjetivos que indiquen pluralidad o multitud. La partícula pluralizante dama solamente puede usarse pospuesta a los seres del reino animal o racional. F) Sólo existen 2 casos: ergativo y el caso normal o forma común. G) Los 10 primeros números en pemón son: teukin (1), sak-ne, sak-nan, sak-nan-kon (2), eseurawe-ne, eseurawe-nankon, eseurau (3), sak-re-re, sak-re-re-ne (4), mia toikin, teukin yenna (5) toikin mia pona temotai (6, uno pasándose a la otra mano), sakne miá pona temotai (7, dos pasándose a la otra mano), eseurawenw miá temotai (8, tres pasándose a la otra mano), sak-re-re miá pona temotai (9, cuatro pasándose a la otra mano), yenna tukare-re, mia tamenawere (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA PEMÓN, Morfosintaxis, Fray Cesáreo de Armellada, OFMC eta Jesús Olza, S.J., 23x15,5, 289 or, Caracas, 1999.

GRAMÁTICA DIDÁCTICA DE LA LENGUA PEMÓN, Fray Mariano Gutiérrez Salazar, 22,5x15, 251 or., Caracas, 2001.

LENGUAS ABORÍGENES DE COLOMBIA, Descripciones nº 4, El nominal  en achagua,  Miguel Ángel Meléndez Lozano, El nominal  en guayabero, Nubia Tobar Ortiz, 24x16,5, 134 or., Bogotá, 1989.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO PEMÓN, Pemón-Castellano, Fr. Cesáreo de Armellada eta Fr. Mariano Gutiérrez Salazar,  23x16, 306 or., Caracas, 1998.

 

FONOLOGIA / PHONOLOGY

 

Bokalak / Vowels

 

 

Front

Central

Back

Close

i

ɨ

u

Open-mid

e

ɵ

o

Open

 

a

 

 

Kontsonanteak / Consonants

 

b, ch, d, k, m, n, ñ, p, r, s, t, v, w, y.

 

 

https://kingdebglobal.com.ng/wp-content/slot777/

https://chat.ibero.mx/extension/slot-demo/

https://monitorfuerzaletal.com/public/js/slot-deposit-pulsa/

https://runyontreecare.m3server.com/assets/slot-zeus/

https://tickets.shabakeh7.tv/demo-slot-gratis/

https://www.techniumscience.com/slot-demo/

https://revista.ivc.br/demo-slot/