Navahoera

 

 

NAVAHOERA

NAVAHO, NAVAJO, NAVAJO

 

Language family: Na-Dene, Nuclear Na-Dene, Athapaskan-Eyak, Athapaskan, Apachean, Navajo-Apache, Western Apache-Navajo.

Language codes:

        ISO  639-1   nv

        ISO  639-2  nav

        ISO  639-3   nav

Glottolog: nava1243

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: diné bizaad):

diné alt navajo [NAV].

navaho alt navajo [NAV].

navajo [NAV] hizk. AEB.

 

AMERIKAKO ESTATU BATUAK

 

navajo (diné, navaho) [NAV] 148.530 hiztun 7.616 elebakar barne (1990eko errolda) navaho herri etnikoaren populazioa 219.198koa izanik (1990, USA Census Bureau). Ipar-ekialde Arizona, ipar-mendebalde New Mexico, hego-ekialde Utah eta beste batzuk Coloradon. Na-Dene, Nuclear Na-Dene, Athapaskan-Eyak, Athapaskan, Apachean, Navajo-Apache, Western Apache-Navajo. Indartsu, baina ama hizkuntzadunak lehen mailetan zehar % 30 dira eta 1968an % 90 ziren (1998 N.Y. Times, April 9, p. A20). Herriak nahiago du ‘dine’ izena.

 

Hizkuntza / lengua: navahoera / navaho / navajo / navajo.

Hiztunak / hablantes (2001): 180.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país:  Nuevo Mexiko, Arizona, Colorado eta Utah, AEBetan.

 

 

HISTORIA. Atabaskoar familiako hizkuntza amerindiarra, navajo indioena, eta familia berekoak dira apatxeera eta 20 bat hizkuntza oso gutxi erabiliak. Navajoek bere burua diné bizaad deitzen dute beren hizkuntzan, ‘herria bere hitzak’.

Hizkuntza eranskari eta polisintetikoa da. Esan liteke navahoera dela Ipar Amerikan hizkuntza indigena ia bakarra gero eta hiztun gehiago dituena. Honek  eta beste hainbat ezaugarrik, hala nola maileguak hartu ez nahi izateak, hizkuntzalarien interesa piztu dute, eta horixe frogatzen du hizkuntzaz dagoen dokumentazio ugariak. Komunikabideetan erabiltzen da. Bere ahozko literatura oso aberatsa da poesian eta egunkari bat ere publikatu da, Adahooniligii deitua. Askok aipatzen du literatura berri bat ari dela sortzen. Baditu hiztegiak, lexikoak, gramatikak, eskolarako eta alfabetatzeko materiala.

Navajoek duela mila urte seguruenez Kanadatik migratu zuten Ipar Amerikako hego mendebaldera. Behin han kokaturik, Pueblo izeneko tribuei ikasi zien lurra lantzen eta ehuntzen, eta XVII. m.an espainiarrek emanda abereak lortu zituzten. Halaber ikasi zieten mexikarrei  zilarra lantzen XIX. m.an.

 

1981ean, haur jendaren % 85ek navahoera zuen lehen hizkuntza. Baina inkesta berrienek erakusten dute portzentaje hau % 25era erori dela. 1991n Navahoen Erreserban 4.073 ikasleen artean egindako inkesta batean, Head Start programak eman zuen emaitza zen 682 eskolaurrekoen  % 54 ingeles elebakarrak zirela, % 28 elebidunak eta % 18 navaho elebakarrak. Guraso gehienek areago egiten diete seme-alabei ingelesez navahoeraz baino. UNESCOk eta Ethnologue-k galtzeko arrisku handia egozten diote navahoerari.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Kontsonante hots ugarikoa da, batez ere frikariak eta afrikatuak ditu. Bokaletan pobreagoa, zeinak sudurkaritu daitezkeen. B) Oinarrizko 4 bokal ditu: a, e, i eta o. Bokal bakoitza labur edo luze eta sudurkari edo ez-sudurkari gauzatu daiteke. C) Bi tonu bereizten ditu, garai eta baxua, goranzko edota beheranzko labaindurak har ditzaketenak. Tonu garaia azentuz markatzen da eta baxua ez da markatzen.

Morfologia. A) Ez du generoa bereizten, ez izenetan ezta izenordainetan ere, baina bai numeroa (singularra, duala eta pluralen hainbat kategoria barietate). Oinarrizko hitzen zerrenda batetik abiatzen dira izenak. Bi bera (gizonezkoa, emakumezkoa eta hura izan daiteke). Normalean maskulinoa estatikoarekin lotzen da eta femeninoa dinamikoarekin, hots, ‘pentsamendua’ (sa ah naaghasi) maskulinoa da eta ‘diskurtsoa’ (bik eh hózhó), berriz, femeninoa. B) Izenak bizidunak eta bizigabeak izan daitezke eta bizidunak hiztunak nahiz hitzik gabeak eta azken kategoria honetan landareak eta animaliak sailkatzen dituzte. C) Izenordainak 3 serietan banatzen dira (singularra, duala eta plurala) 3 pertsonatan gehi laugarren forma bat ez-pertsona markatzen duena. Posesiboak direnean, aurrizki bezala eransten zaizkie izenei. D)  Aditzak estatiko eta dinamikoetan banatzen dira, denak silaba bakarreko erroz hasten direnak, normalean kontsonante batekin. Aspektua eta modua bereizten ditu. Aurrizki ugari ditu aditzak eratzeko. E) Perpausean hitzen ordena Subjektua + Objektua + Aditza da (SOV). F) Navahoeran hitz giltzarria aditza da. G) Aditz guztiek dute gutxienez aurrizki bat. H) Postposizioetan oso aberatsa da. I) Hona hemen navahoeraz lehenengo 10 zenbakiak: lá’í/tʼááłáʼí (1), nāki/naaki (2), tā/tááʼ (3), dī/dį́į́ʼ (4), ’acdla/ashdlaʼ (5), xastã’h/hastą́ą́ (6), tsost’sid/tsostsʼid (7), tsēbi’/ tseebíí (8), náxást’êi/náhástʼéí (9), nēznã’h/neeznáá (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. Lengua amerindia de la familia atabascana propia de los indios navajos, a la que también pertenece el apache y otras 2 decenas de lenguas muy poco habladas. Los navajos se llaman en su lengua diné bizaad, ‘pueblo sus palabras’.

Es lengua aglutinante y polisintética. Podría decirse que el navajo es prácticamente la única lengua indígena de Norteamérica cuyo número de hablantes está creciendo. Este y otros rasgos, entre ellos su resistencia a los préstamos, han despertado el interés de los lingüistas como lo prueba la amplia documentación que sobre ella existe. Se utiliza en los medios de comunicación. Su literatura oral es rica en poesía y también se ha publicado un periódico llamado Adahooniligii. Muchos hablan de una incipiente literatura. Posee diccionarios, léxicos, gramáticas, material escolar y de alfabetización.

 

Los navajos probablemente emigraron de Canadá a la parte sudoccidental de América del Norte hace mil años. Una vez asentados allí aprendieron de las tribus Pueblo a cultivar la tierra y a tejer, adquiriendo ganado de los españoles en el siglo XVII. También aprendieron a trabajar objetos de plata como resultado de su contacto con los mexicanos en el siglo XIX.

En 1981, el 85% de la población infantil hablaba navajo como primera lengua. Pero las encuestas más recientes muestran que este porcentaje ha caído al 25%. En 1991 una encuesta sobre 4.073 estudiantes de la Reserva de Navajos, el programa Head Start arrojó como resultado que el 54% de 682 preescolares eran monolingües en inglés, el 28% bilingües y el 18% monolingües navajos. La mayoría de los padres se dirigen a los hijos en inglés más que en navajo. UNESCO y Ethnologue le atribuyen gran riesgo de extinción.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Rica en sonidos consonánticos, en particular los fricativos y los africados.  B) Posee 4 vocales básicas: a, e, i y o. Cada vocal puede realizarse como larga o breve y nasalizada o no-nasalizada. C) Distingue 2 tonos, alto y bajo, susceptibles de deslizamientos crecientes o decrecientes. El tono alto se marca con acento y el bajo no se marca.

 

 

 

Morfología. A) No distingue el género ni en nombres ni en pronombres, pero sí el número (singular, dual y una variedad de categorías de plurales). Los nombres parten de un inventario de palabras básicas. No hay género gramatical, por ejemplo bi 'él, ella, ello'. Generalmente lo masculino se asocia con lo estático y lo femenino con lo dinámico; por ejemplo 'pensamiento' (sa ah naaghasi) es masculino mientras que 'discurso' (bik eh hózhó) es femenino. B) Los nombres son animados o inanimados, los animados pueden ser 'hablantes' o 'mencionados', situándose en esta última categoría las plantas y animales. C) Los pronombres se distribuyen en 3 series (singular, dual y plural) en 3 personas más una cuarta forma que marca la no persona. Cuando funcionan como posesivos, se colocan como prefijos en los nombres. D) Clasifica a sus verbos en estáticos y dinámicos, ambos con raíces monosilábicas iniciadas regularmente con una consonante. Distingue el aspecto y el modo. Dispone para su formación de un amplio número de prefijos. E) El orden de las palabras en la oración es Sujeto + Objeto + Verbo (SOV). F) El elemento clave del navajo es el verbo. G) Todos los verbos tienen al menos un prefijo. H) Es lengua rica en posposiciones. I) Los 10 primeros números en najajo son: lá’í/tʼááłáʼí (1), nāki/naaki (2), tā/tááʼ (3), dī/dį́į́ʼ (4), ’acdla/ashdlaʼ (5), xastã’h/hastą́ą́ (6), tsost’sid/tsostsʼid (7), tsēbi’/ tseebíí (8), náxást’êi/náhástʼéí (9), nēznã’h/neeznáá (10).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS NAVAJO, Marie-Claude Feltes-Strigler, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13, 198 or., Paris, 2002.

 

Parlons navajo liburuaren sinopsia:

 

Bienvenue dans le monde de la langue navajo, "dans le monde navajo". Il paraît exclu d'apprendre à parler cette langue qui a servi de code aux Américains pendant la deuxième guerre mondiale. Il s'agit plutôt de comprendre comment elle fonctionne et quelle culture elle porte. Il faut commencer par faire connaîssance avec une nation indienne vivant entre tradition et modernité et qui pour survivre doit participer à l'économie capitaliste des Etats-Unis, et qui puise aussi sa vitalité dans sa culture et ses traditions. Nous découvrirons comment la syntaxe et la stucture de la phrase navajo traduisent la volonté d'harmonie et d'ordre du monde des Navajo.

La tradition orale navajo veut que le langage leur ait été donné par les Êtres Sacrés afin que les membres du Peuple de la Surface de la Terre puissent communiquer entre eux et avec les Êtres Sacrés. La pensée et la parole ont été les instruments de création du monde et permettent de faire régner l’ordre et l’harmonie dans l’unevers, afin d’atteindre l’état idéal d’hozho. Ce terme traduit tout à la fois les concepts d’équilibre, beauté, santé, bien-être, normalité, ordre, succès, tout ce qui est favorable à l’homme.

Conscient de l’importance de la langue pour la préservation de la culture et de l’identité, le gouvernement soutient et encourage l’enseignement bilingue et biculturel dispensé dans les établissements scolaires de la réserve, y compris à Diné College, première université tribale jamais créée.

 

NAVAHOERA ALFABETOA

NAVAHO ALPHABET

 

Otomieraren alfabeto eta ahoskera

Otomi alphabet and pronunciation

 

 

Bilabial

Dental

Alveolar

Palatal

Velar

Glottal

Stop

ejective

 

/tʼ/

/tsʼ/

/tʃʼ/

/kʼ/

 

unaspirated

/p/

/t/

/t͡s/

/t͡ʃ/

/k/

/ʔ/

voiced

/b/

/d/

 

 

/ɡ/

 

Fricative

voiceless

/ɸ/

/θ/

/s/

/ʃ/

/x/

/h/

voiced

 

 

/z/

 

 

 

Nasal

/m/

/n/

 

/ɲ/

 

 

Rhotic

 

 

/r/~/ɾ/

 

 

 

Approximant

lateral

 

 

/l/

 

 

 

central

/w/

 

 

j

 

 

 

 

Front

Central

Back

oral

nasal

oral

nasal

oral

nasal

Close

/i/

/ĩ/

/ɨ/

 

/u/

/ũ/

Close-mid

/e/

 

/ə/

 

/o/

/õ/

Near-open

/ɛ/

/ɛ̃/

 

 

/ɔ/

 

Open

 

 

/a/

/ã/

 

 

 

Kontsonanteak euren ahoskerarekin Nazioarteko alfabeto fonetikoan.

Las consonantes seguidas de su pronunciación en el Alfabeto fonético internacional.

 

 

Bilabial

Alveolar

Palatal

Velar

Glotal

central

lateral

simple

labial

Ocldené.

usiva

simple

b [p]

d [t]

 

 

g [k]

 

ʼ [ʔ]

Aspirada

 

t [tx]

 

 

k [kx]

kw [kxʷ]

 

eyectiva

 

[tʼ]

 

 

[kʼ]

 

 

Africada

simple

 

dz [ts]

dl [tˡ]

j [tʃ]

 

 

 

Aspirada

 

ts [tsʰ]

[tɬʰ]

ch [tʃʰ]

 

 

 

eyectiva

 

tsʼ [tsʼ]

tłʼ [tɬʼ]

chʼ [tʃʼ]

 

 

 

Continuante

sorda

 

s [s]

ł [ɬ]

sh [ʃ]

h [x]

hw [xʷ]

h [h]

sonora

 

z [z]

l [l]

zh [ʒ]

gh [ɣ]

ghw [ɣʷ]

 

Nasal

m [m]

n [n]

 

 

 

 

 

Aproximante

 

 

 

y [j]

 

(w [w])

 

 

 

Ondorengo deskribapen fonologikoa Qurétaroko San Ildefonso Tultepec-eko dialektoarena da, Valle del Mezquitalen aurkitutako aldaeraren sistemaren oso antzekoa, otomiar aldaera mintzatuena.

 

 

The following phonological description is that of the dialect of San Ildefonso Tultepec, Querétaro, similar to the system found in the Valle del Mezquital variety, which is the most widely spoken Otomian variety.

 

 

Otomi alphabet and pronunciation

 

Testu-lagina / Sample text

 

Gotho nu kja'ni i mui ra zoo i gotho ro kuchti, i tu'ni nu ro ña padä bini i da budi, da mui ra zoo koyu gotho yu kja'ni i yo kuadi

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)