Mozarabiera

MOZARABIC, MOZARÁBE, MOZARABE

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Pyrenean-Mozarabic, Mozarabic.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   roa  

        ISO  639-3   mxi

Linguist liste: mxi.

Glottolog: moza1249.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: لتن / לטן, لتن - latinus/latino):

 ESPAINIA

 mozarabic [MXI] Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Pyrenean-Mozarabic, Mozarabic. Hizkuntza erromantzea arabiar eraginekin. Oraindik ere erabiltzen da elizkizun liturgikoetan Toledoko bi elizatan. Mairuek Espainia okupatu zutenean kristauek erabilia Erdi Aroan. Iraungia.

 Hizkuntza / lengua: mozarabiera / mozarabic / mozárabe / mozarabe.

Hiztunak / hablantes: iraungia.

Herrialdea / país: Espainia.

 

HISTORIA. Mozarabiarrak (mustaʕrab ‘arabiartua’; arabieraz مستعرب) da al-Ándalus izeneko lurralde musulmanetan bizi ziren kristauak izendatzeko gentilizioa.

711n arabiar inbasioa gaineratu zenean, populazio erromanikoa, jendetza handietan, garailearen menpeko geratu zen eta haien gobernupean bizi izan ziren.

Mendekotasunak iraun zuen periodo luzean zehar, herri menperatuak bizi-zantzu gogorrak erakutsi zituen ez gutxitan. Bizitasun proba horiek, logikoa denez, indarra galduz joan ziren, ahultzen nolabait esateko, baina Granadaren errekonkistan mozarabiar herriaren aztarrenak suma zitezkeen anartean. Mintzaira erromanikoa, iparraldeko mintzakideengandik bereizita egotean, erabat arkaizante eta familiar bilakatu zen. Kultura eta administrazio hizkuntza arabiera zen.

Mozarabiar jendearen eboluzio historikoak hiru periodo nagusi ezagutu zituen: lehenengoa matxinoaldi, heroismo eta martiriena, 932an amaitua, Toledok kalifa botereari men egin zion urtean.

Bigarrena errendizioarena, 1099 artekoa, Cid hil zen urtea eta almoravideek mozarabiarrei dekretatu zien lehen pertsekuzio urtea. 1102an Valentzia abandonatu egin zuten eta lehen emigrazio handia gertatu zen samaldaka.

Hirugarren periodoa mozarabiarren emigrazio eta urritzearena da, lehenik almoravideen eta gero almohadeen (1146) fanatismoaren kausaz. Kristauen lurraldeetara joatea lortu ez zutenak Afrikara eraman zituzten (Malagakoak 1106an). Ali enperadore almoravideak mozarabiar samalda handiak Afrikaratu zituen, Marokon barneratuz (1126).

Mozarabiarrek arabiar gizartean dimmien estatus legala zeukaten –juduekin partekatua–, hots, “ez sinestunak” islamismoan.  Praktikan beren kultura, antolamendu politikoa eta praktika erlijiosoa toleratuak zeuden, nolabaiteko legaltasun batekin. Baina musulmanek ordaindu behar ez zituzen zergak ordaintzera behartuak zeuden, eta beste murrizketa batzuk ere bazituzten, hala nola jada jasotako elizak ez zituzten eraisten baina ezin zituzten berriak egin ezta konpondu ere jada bazeudenak. Mozarabiar asko arabiartu egin ziren eta zio erlijioso nahiz fiskalak tarteko, mozarabiarrak izateari utzi eta muladiak izatera igaro ziren. Kristauen aurkako islamaren pertsekuzioa batzuetan oso bortitza izan zen, hala nola bereziki Espainiaren hegoaldean edota Toledon, non 5.000 kristau mozarabiar erailak izan ziren martiri bezala “Día de la Hoya” entzutetsuan.

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Arabiar idazleen o tonikoa -uo bezala interpreta daiteke maiz. B) -olus atzizkia -uo, -o formak bezala askotan erabiltzen zen. C) ě-ren diptongazioa, beti hasieran: yarba, yerba <hěrba. D) Yoden aurreko ŏ eta ě-en diptongazioa ezagutu zuen mozarabierak. E)  -iello  > -illo laburketa. F) -ie < ě diptongoa -i laburtzen da maiz, batez ere ll hots sabaikariaren aurrean. G) Zalantza amaierako -o  galdu edo ez galdu. Hasierako f- bere horretan mantendu zuen: faba, fico; felcha ‘helecho’; forno, formica, forca, etab. H) a edo e bokalen aurreko g- edo j- inizialak mantendu egin ziren. I) Ondorengo bokalaren aurrean, j- y bilakatu zen: yunco, yunio, yulio. J) pl-, cl-, fl- inizialak ez zituen aldatu. K) l- < ll- palatalizazioa ohikoa izan zen. L) p- ezpainbikari gorra arabierak ez zuen, mozarabierako hitz batzuetan b- bihurtu zen. M) c- bokal sabaikari baten aurrean ĉ palatal bihurtzen zen: centu > chento, quercu < cherco, cicer > chíchere ‘txitxirio’. N) Hasierako s- maiz sabaikaritu egiten zen. Ñ)  -j-, -g-, -gi- mantendu egin ziren. Bokal arteko  -n- eta -l- mantendu egin ziren. -ll-, -nn- geminatuak ez ziren sabaikaritu. -mb- multzoa mantendu egin zen.

Morfosintaxia. A) Izen-adjektiboak hizkuntza modernoan bezala bihurtzen ziren femenino eta plural. B) el artikulu maskulinoa eta arabierazko al nahastu egin ziren: alcandor, alcancil, alcornoque, alpiste, etab. C) Jartxetan meu (mask.), ma (fem.) eta bi generoentzat tu edutezkoak agertzen dira. D) Erakusleak est, este dira.

 

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. Mozárabes (del árabe mustaʕrab, 'arabizado'; en árabe: مستعرب ) es el nombre con el que se conocía a los cristianos que vivían en el territorio musulmán de al-Ándalus.

Al sobrevenir, en el año 711, la invasión árabe, la población románica quedó, en grandes masas, sometida al vencedor y vivió bajo el gobierno de éste.

Durante el largo período de tiempo que esa dominación dura, asoman, con acusada energía muchas veces, pruebas de vitalidad del pueblo sometido. Esas pruebas van, como es lógico, siendo cada vez menores, o más apagadas, pero todavía en la fecha de la reconquista de Granada se perciben huellas del pueblo mozárabe. El habla románica  se hizo, al estar separada de sus cohablantes del norte, claramente arcaizante y familiar. La lengua de la cultura y de la administración era el árabe.

La evolución histórica de la mozarabía comprende tres grandes períodos: el primero de rebeldía, de heroísmo y martirio, terminado en 932, fecha de la sumisión de Toledo al poder califal.

El segundo período es de postramiento y dura hasta 1099, año de la muerte del Cid y fecha de la primera persecución de mozárabes  decretada por los almorávides. En 1102 es abandonada Valencia y se produce la primera gran emigración en masa.

El tercer período  es de emigración y gran mengua de los mozárabes, debido principalmente al fanatismo de almorávides primero y de almohades después (1146). Los mozárabes que no lograron marchar a territorios cristianos fueron trasladados a África (en 1106 los de Málaga). El emperador almorávide Alí deportó a África grandes masas  de mozárabes, internándolos en Marruecos (1126).

Los mozárabes tenían en la sociedad árabe el estatus legal de dimmíes –que compartían con los judíos–, como "no creyentes" en el Islam. A efectos prácticos su cultura, organización política y práctica religiosa eran toleradas, y contaban con cierta cobertura legal. Sin embargo, también se veían obligados a tributar impuestos de los que los musulmanes se veían eximidos, además de contar con otro tipo de restricciones, pues no se destruían las iglesias ya edificadas pero no se permitía construir otras ni arreglar las ya existentes. Muchos mozárabes se arabizaron y por motivos tanto religiosos como fiscales dejaron de ser mozarabes y pasaron a ser designados como muladíes. La persecución del Islam contra los cristianos fue a veces violenta, como sucedió especialmente en el Sur de España, o en Toledo, donde fueron asesinados en el martirio unos 5.000 cristianos mozárabes en el famoso «Día de la Hoya».

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) La o tónica de los escritores árabes puede representar frecuentemente -uo. B) El sufijo     -olus se usaba mucho bajo las formas -uo, -o. C) Diptongación de ě, siempre inicial: yarba, yerba <hěrba. D) El mozárabe conoció la diptongación de ŏ y de ě ante yod. E) Reducción de -iello  > -illo. F) El diptongo -ie < ě se reduce a -i con frecuencia, sobre todo ante sonido palatal ll. G) Vacilación entre la pérdida y permanencia de   -o final. Mantuvo intacta la f- inicial: faba, fico; felcha ‘helecho’; forno, formica, forca, etc. H) La g- o j- iniciales ante vocal a o e, aparecen conservadas. I) Ante vocal posterior, j- evolucionó a y: yunco, yunio, yulio. J) pl-, cl-, fl- iniciales los conservó inalterados. K) Fue frecuente la palatalización de l- < ll-L) La bilabial sorda p- no existía en el árabe y en algunas voces en mozárabe se transformó en b-. M) La c- ante vocal palatal se palatalizaba en ĉ: centu > chento, quercu < cherco, cicer > chíchere ‘garbanzo’. N) La s- inicial aparece a menudo palatalizada. Ñ) -j-, -g-,   -gi- se conservaron. Los grupos -bj-, -vj- se palatalizaban. -n- y -l- intervocálicas se conservaron. Las geminadas -ll-, -nn- no alcanzaron la palatalización. El grupo -mb- se conservó.

Morfosintaxis. A) Nombre y adjetivo hacían femenino y plural como en la lengua moderna. B) El artículo masculino el se mezcló  al árabe al: alcandor, alcancil, alcornoque, alpiste, etc. C) Las jarchas registran posesivos meu (masc.), ma (fem.) y tu para ambos géneros. D) Los demostrativos son est, este.

Escritura. Alfabeto latino.

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

DIALECTOLOGÍA ESPAÑOLA, Gredos, Manuales-8, 2ª edición muy aumentada, mozarabiera/mozárabe 15 ® 54 or.,  oso-oso-oso bibliografia oparoa, Alonso Zamora Vicente, 19,5x13,5, 587 or., Madrid, 1974.

DIALECTOLOGÍA MOZÁRABE, Edukia: Primera Parte. Análisis particular de los principales dialectos mozárabes. I. Sistema de transliteración del aljamiado mozárabe. El vocalismo simple. La representación de los diptongos. La representación de las consonantes. II. Rasgos lingüísticos principales. El mozárabe de Mallorca y Valencia. El mozárabe de Murcia. El mozárabe de Sevilla. Elmozárabe de Granada. Segunda  Parte. Análisis global de algunos problemas de la dialectología mozárabe. Sobre la evolución  de L- inicial en los dialectos mozárabes. Los plurales femeninos en los dialectos mozárabes. Apéndices. Los mozarabismos del castellano. Apostillas a los romancismos de Ibn Quzmān, Galmés de Fuentes, Biblioteca Románica Hispana, Manuales-58, 19x13, 380 or., Madrid, 1983.

https://kingdebglobal.com.ng/wp-content/slot777/

https://chat.ibero.mx/extension/slot-demo/

https://monitorfuerzaletal.com/public/js/slot-deposit-pulsa/

https://runyontreecare.m3server.com/assets/slot-zeus/

https://tickets.shabakeh7.tv/demo-slot-gratis/

https://www.techniumscience.com/slot-demo/

https://revista.ivc.br/demo-slot/