Mopanera

 

MOPANERA

MOPÁN MAYA, MOPÁN, MOPAN

 

Language family: Mayan, Yucatecan, Mopan-Itza.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   mop

Glottolog: mopa1243.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: maya mopan, mopane):

maya mopán alt mopán maya [MOP].

mopán maya [MOP] hizk. Belize; baita Guatemala ere.

mopane alt mopán maya [MOP].

 

BELIZE

 

mopán maya (maya mopán, mopane) [MOP] 7.000-7.750 hiztun; bi herrialdeetako populazio osoa 9.600-10.350. Toledo, Stann Creek eta Cayo distrituak. Halaber mintzatua Guatemalan ere. Mayan, Yucatecan, Mopan-Itza.

 

GUATEMALA

 

mopán maya (maya mopán, mopane) [MOP] 2.600 hiztun (1990, SIL). Petén departamendua. Mayan, Yucatecan, Mopan-Itza. VOS. Ikus sarrera nagusia Belizen.

 

Hizkuntza / lengua: mopanera / maya mopán / mopán / mopan.

Hiztunak / hablantes (1971): 10.350 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Hego Peten, Hego Belize.

 

 

HISTORIA.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) 24 kontsonante eta 11 bokal ditu. B) Bokal bakoitzak 2 hots ditu eta bada beste bat aurrekoekin erlaziorik ez duena. 5 bokal laburrak dira (a, e, i, o, u) eta beste bostak luzeak (aa, ee, ii, oo, uu). Besteekin erlazionatzen ez den bokala ü da eta i eta u bokalen artean ahoskatzen da ezpainak biribildu gabe. Tz biak euskarazko tz bezala ahoskatzen dira. Kontsonante glotalduak dira: c', ch', p', q'u, t', tz' eta hots esplosiboa sortzen dute. w fonemak hotsa espainierazko agua eta guau (zaunka egitearen onomatopeia) hitzetan gu multzoak duen antzekoa du. x fonemak soinu albeo-palatala du. Saltiloa (') herskari glotala da.

 

 

Morfosintaxia. A) Azentua beti hitzaren azken silabak hartzen du. B) Hiru genero ditu: maskulinoa aj coj, ‘lehoia’, femeninoa ix ch’up, emakumea’ eta neutroa a naj, etxea). C) Bokal aurrean izenordain posesiboak dira: in wotoch ‘nire etxea’, a wotoch ‘zure/hire etxea’, u yotoch ‘bere etxea’, ti wotoch ‘gure etxea’, a wotoche’ex ‘zuen etxea’, u yotochoo’ ‘beren etxea’. Kontsonante aurrean dira: in tzimin ‘nire zaldia’, a tzimin ‘zure/hire zaldia’, u tzimin ‘bere zaldia’, ti tzimin (gure zaldia), a tzimine'ex (zuen zaldia), u tziminoo' (haien/beren zaldia). D) Adjektiboak artikuluaren eta substantiboaren tartean jartzen dira: aj tz’i’ xidal ‘haur txikia’. E) Hiru aditz-mota daude mopaneraz: trantsitiboa, intrantsitiboa eta ekuatatiboa, honek izatea, egoera edo gauzen kondizioa adierazten duelarik. F) Hitzen ordena perpausean hurrengo da: Aditza + Osagarria + Subjektua. Ohikoa da halaber SVO ere. D) Lehenengo hiru zenbakiak dira jatorriz mopanerazkoak. Gainerako denak espainierazkoak dira. Hona hemen mopaneraz lehenengo 10 zenbakiak: jun (1), ca’ (2), ox (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete (7), ocho (8), nueve (9), diez (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA.

 

LENGUA. Principales características. 

Fonética. A) Posee 24 consonantes y 11 vocales. B) Las vocales consisten en 2 series  de 5 sonidos  cada una más una vocal singular que no se relaciona con las otras diez. 5 vocales son breves (a, e, i, o, u) y las otras 5 largas (aa, ee, ii, oo, uu). La vocal que no se relaciona con las otras es la ü que se pronuncia entre la i y la u, con los labios no redondeados. La tz juntas representan un sonido como la tz de quetzal. Las consonantes glotalizadas son: c', ch', p', q'u, t', tz’ que producen un sonido explosivo. La w representa un sonido aproximado al sonido de la gu española en agua y guau (onomatopéyico de ladrar). La x representa un sonido alveopalatal. El saltillo (') representa una oclusiva glotal.

Morfosintaxis. A) El acento recae siempre en la última sílaba de la palabra. B) Posee 3 géneros: masculino aj coj, ‘el león’, femenino ix ch'up, ‘la mujer’ y neutro a naj, ‘la casa’. C) Los pronombres posesivos ante vocal son: in wotoch ‘mi hogar’, a wotoch ‘tu hogar’, u yotoch ‘su hogar de él/ella’, ti wotoch ‘nuestro hogar’, a wotoche’ex’ ‘vuestro hogar’, u yotochoo’ ‘su hogar de ellos/ellas’. Ante consonante son: in tzimin ‘mi caballo’, a tzimin ‘tu caballo’, u tzmin ‘su caballo de él/ella’, ti tzimin ‘nuestro caballo’, a tzimine'ex ‘vuestro caballo’, u tziminoo' ‘su caballo de ellos/ellas’. D) Los adjetivos se colocan entre el artículo y sustantivo: aj tz’i’ xidal ‘el niño pequeño’. E) Hay 3 tipos de verbos en maya mopán: transitivo, intransitivo y ecuatativo que expresa la existencia, el estado, o la condición de cosas. F) El orden de las palabras en la oración es el siguiente: Verbo + Complemento + Sujeto. También es común SVO.  D) Sólo son originales los 3 primeros números. Se usan los números españoles para todos los otros. Los 10 primeros números en mopán son: jun (1), ca’ (2), ox (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete (7), ocho (8), nueve (9), diez (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

MAYA MOPÁN-ESPAÑOL / ESPAÑOL-MAYA MOPÁN, Compilado por E. Matthew Ulrich eta Rosemary Dixon de Ulrich, 20x14,5, 393 or., Guatemala, 1971.

 

FONOLOGIA

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Labial

Coronal

Palatal

Velar

Glottal

Nasal

m

n

 

 

 

Plosive

ɓ   p   

ɗ   t   

 

k      g*

ʔ

Affricate

 

t͡s   t͡sʼ   t͡ʃ   t͡ʃʼ

 

 

 

Fricative

f*

s   ʃ

 

 

h

Approximant

 

l

j

w

 

Flap

 

ɾ

 

 

 

 

 

Front

Central

Back

Close

i~ɪ   iː~ɪː

 

u   uː

Mid

ɛ~e   ɛː~eː

ɘ   ɘː

o   oː

Open

 

a~ɑ   aː~ɑː

 

 

Ortografia / Orthography

 

 

Ondorengo taulak erakusten ditu mopanera idazteko erabili diren ortografiak

 

The following table shows some of the orthographies that have been used to represent Mopan Maya

 

 

IPA

Colonial

Kaufman

Dienhart

ALMG

a~ɑ

a

a

a

a

ɘ

a

ä

ʌ

ä

aː~ɑː

a, aa

aa

aa

aa

ɘː

 

 

 

ää

ɓ

b

b'

b

b'

t͡ʃ

ch

ch

č

ch

t͡ʃʼ

ch'

č'

ch'

ɗ

 

d'

d

d'

ɛ~e

e

e

e

e

ɛː~eː

e, ee

ee

ee

ee

f

 

 

 

f

g

 

 

 

g

i~ɪ

i

i

i

i

iː~ɪː

i, ii

ii

ii

ii

h

h, j

j

j

j

k

c

k

c

k

k'

k

k'

c'

k'

l

l

l

l

l

m

m

m

m

m

n

n

n

n

n

o

o

o

o

o

o, oo

oo

oo

oo

p

p

p

p

p

p'

pp, ꝑ

p'

p'

p'

ɾ

r

r

r

r

s

z, ç, s

s

s

s

t

t

t

t

t

t'

th, tħ

t'

t'

t'

t͡s

tz

tz

¢

tz

t͡sʼ

ɔ, dz

tz'

¢'

tz'

u

u, v

u

u

u

u, uu

uu

uu

uu

w

u, v

w

w

w

ʃ

x

x

š

x

j

y

y

y

y

ʔ

 

7

'