Miskitoera

 

 

MISKITOERA

MISKITO, MISQUITO, MISKITO

 

Language family: Misumalpan.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   miq

Glottolog: misk1235.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: mískitu):

marquito alt mískito [MIQ].

mískito [MIQ] hizk. Nikaragua; baita Honduras ere.

mískitu alt mískito [MIQ].

mísquito alt mískito [MIQ].

mosquito alt mískito [MIQ].

 

HONDURAS

 

mískito (mísquito, marquito, mískitu, mosquito) [MIQ] 29.000 hiztun (1993, Ramon D. Rivas). Gracias a Dios departamendua. Misumalpan. Merkatal hizkuntza. Ikus sarrera nagusia Nikaraguan.

 

NIKARAGUA

 

mískito (mísquito, mískitu, mosquito, marquito) [MIQ] 154.400 hiztun  (1993ko errolda). Bi herrialdeetako populazio osoa 183.400. Pearl Lagoondik Black River-era, kostalde eta behelurrak. Zalaya departamendua, North Atlantic Autonomous Region (RAAN) erregioa Puerto Cabeza hirian bilgune batekin eta ondorengo hiri eta herriak: Prinzapolka, Tronquera, San Carlos (Río Coco), Waspam, Leimus, Bocana de Paiwas, Karawala, Sangnilaya, Wasla, Sisin, Rosita, Bonanza, Siuna, Bihmuna eta Río Coco eskualde osoan zehar. Halaber South Atlantic Autonomous Region (RAAS) erregioan ere. Hondurasen ere mintzatua. Misumalpan. Dialektoak: honduran mískito (mam), tawira (tauira), baymuna (baymunana, baldam), wanki (wangki), cabo (kabo). Dialekto denek ulertzen dute elkar; sumoaren antzik handiena duena; ustezko elebitasun maila espainieraz % 0,0, % 1,2, % 2,3, % 3,15, % 4,70, % 5,10. Bigarren mailako eskoletan haurrak espainieraz hezkuntza, nolabaiteko ezagutza ingelesez; miskito orok ulertzen du hizkuntza; jende helduengan erabilera orokorra; hispaniar askok ikasi du miskitoera; hezkuntza materialak wangkieraz, Puerto Cabeza inguruan mintzatua; gainerako dialektoak hego-mendebaldeko kokapenetan. Negozio-hizkuntza. SOV, artikuluak, erlatiboak sustantibo nagusiaren ondoren; hitzen ordenak agintzen du subjektua, objektua; aditzak markatzen du pertsona, numeroa; badu ergatiboa; pasiboa; CVC, ez tonala; lehen mailako eskoletan erabilera orokortua.

 

Hizkuntza / lengua: miskitoera / miskito / misquito / miskito.

Hiztunak / hablantes (2001): 183.400 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Nicaragua, Guatemala, Honduras.

 

 

HISTORIA. Txibtxa-paez familiako amerindiar hizkuntza, txibtxa adarrekoa, indiar miskitoen propioa.

Miskitoera da Nikaraguan  hedadura handiena duen hizkuntza indigena. Gutxi gorabehera  66.000 nikaraguarrek (1982), ia denak bertako eskualde atlantikoan bizi direnak, miskitoera zuten ama hizkuntza. Etnia honetako 17.000 partaide  (1974) Hondurasko zonalde atlantikoko parte bat osatzen duen eskualde batean bizi ziren.

XX. m.aren parterik handienean zehar, miskitodunek debekatua eduki zuten miskitoeraz mintzaea eta behartuak zeuden espainiera erabiltzera. Hala ere, 1990ko erdialdetik gerora Hondurasko taldeek presioa egin diote gobernu nazionalari eskoletan hizkuntza autoktonoak legezko deklara zitzan. Behin-behineko hezkuntza elebidun pilotua onartu zen eta ordudanik 20 eskola baino gehiagotara zabaldu da.

Miskitoera, sumuera eta  galdutako matagalpera bezalaxe, azpifamilia batekoa da. Miskitoerak mailegu asko jaso ditu ingelesetik.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokal luze eta laburrak bereizten ditu. B) Badira hainbat kontsonante miskitoeraz idazteko beharrezkoak ez direnak: c, f, j, ñ, v, x.

Morfosintaxia. A) Izenetan ez du bereizten generoa. B) Bi artikulu erabiltzen ditu, mugatua eta mugagabea eta aparteko interesa erakusten du posesioa nabarmentzeko. C) Artikulu mugatua (ba, plurala nani ba) eta mugagabea (kum, plurala utla kum) atzean jartzen dira: utla ba (etxea) y utla kum (etxe bat).  D) Posesioa afixuen sistema baten bidez adierazten da. Funtsean 2 era daude posesiboak eratzeko. 1. eraren adiera: aras (zaldia), araski (nire zaldia), araskam (hire zaldia), ai araska (bere zaldia); 2. eraren adiera: napa ‘hortza’, naipa ‘nire hortza’, nampa ‘hire hortza’, ai napa ‘bere hortza’. E) Aditz denak eskema bat beraren arabera  jokatzen dira eta forma progresiboak, baldintzazkoak, inpertsonalak eta konposatuak dauzka. Boz pasiboan erabiltzen dira. F) Perpausaren ohiko ordena Subjektua + Osagarriak + Aditza dira. G) Zenbakikuntzaren sistemak oinarri bostarra eta hogeitarra ditu: 5 adierazteko hitza esku osoa da eta 10 adierazteko, bi esku oso; 20 adierazteko gu denok bezalako zerbait da, hots, oinetako eta eskuetako behatzak, eta 40 adierazteko, berriz, bi bider gu denok. Antzeko egituraz osatzen da 4: bi bider bi. Hona hemen miskitoeraz lehen 10 zenbakiak: kum/wan (1), wal/tu (2), yumhpa/trî (3),  walhwal (4), matsip/paip (5), matlal-kahbi/siks (6), matlalkahbi pura kum/sibin/seben (7), matlalkahbi pura wal/êt (8), matlalkahbi pura yumhpa/nain (9), matawalsip/tin (10).

Idazkera. Ez dauka idatzitako transmisiorik.

 

HISTORIA. Lengua amerindia de la familia chibcha-páez, rama chibcha, propia de los indios miskitos.

El miskito es la lengua indígena de mayor difusión en Nicaragua. Aproximadamente 66.000 nicaragüenses (1982) en su casi totalidad residentes en la zona atlántica del país, tenían como lengua materna el miskito. 17.000 (1974) miembros de esta etnia residían en una región que comprende parte de la zona atlántica de Honduras.

Durante gran parte del s. XX los hablantes del misquito tenían prohibido hablar en misquito con obligación de hablar en español. Sin embargo desde mediados de 1990 grupos de Honduras han presionado al gobierno nacional que declare legales los idiomas indígenas en las escuelas. Eventualmente una educación bilingüe piloto fue adoptado y desde entonces se ha extendido en más de 20 escuelas.

 

El miskito, el sumu y el desaparecido matagalpa constituyen una subfamilia. El miskito ha recibido numerosos préstamos del inglés.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Distingue entre vocales largas y breves. B)  Hay varias consonantes cuya utilización no es necesaria para la escritura del miskito: c, f, j, ñ, v, x.

Morfosintaxis. A) No distingue género en los nombres. B) Utiliza 2 artículos, el definido y el indefinido y muestra particular interés en señalar la posesión. C) Los artícilos determinado (ba, plural nani ba) e indeterminado (kum, plural kumkum) se posponen: utla ba (la casa) y utla kum (una casa). D) La posesión se expresa a base de un sistema de afijos. Básicamente existen 2 maneras de formar los posesivos. Ejemplo forma 1: aras ‘caballo’, araski ‘mi caballo’, araskam ‘tu caballo’, ai araska ‘su caballo’; ejemplo forma 2: napa ‘diente’, naipa ‘mi diente’, nampa ‘tu diente’, ai napa ‘su diente’. E) Los verbos se conjugan todos según un mismo esquema  y tiene formas  progresivas, condicionales, impersonales y compuestas. Se usan en voz pasiva. F) El orden habitual de la oración es Sujeto + Complementos + Verbo. G) El sistema de numeración tiene bases quinarias y también vigesimales: la palabra para 5 es una mano completa y para 10, dos manos completas; 20 es algo parecido a todos nosotros, es decir, los dedos de los pies y de las manos, y 40 dos veces todos nosotros. Con similar estructura se forma el 4: dos veces dos. Los 10 primeros números en miskito son: kum/wan (1), wal/tu (2), yumhpa/trî (3),  walhwal (4), matsip/paip (5), matlal-kahbi/siks (6), matlalkahbi pura kum/sibin/seben (7), matlalkahbi pura wal/êt (8), matlalkahbi pura yumhpa/nain (9), matawalsip/tin (10).

 

 

Escritura. No tiene transmisión escrita.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

MISKITU BILA AISANKA, Gramática miskita, CIDCA (Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica), 1ª edición, 21x13, 223 or., Managua, 1985.

 

MISKITO ALFABETOA

MISKITO ALPHABET

 

Miskito alfabetoa eta ahoskera / Miskito alphabet and pronunciation

 

Miskito alphabet and pronunciation

 

Test-lagina miskitoeraz / Sample text in Miskito

 

Upla sut ba kulkanka lakara, airaitka nanira bara pri, sin, aikuki, baku takisa. Bamna sins laka bri baku, lukanka bain pri baku aimuihni lakara, pana pana tabaikan kaiasa.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)