Maltera

MALTESE, MALTÉS, MALTAIS

 

Language family: Afro-Asiatic, Semitic, Central, South, Arabic.

Language codes:

        ISO  639-1   mt

        ISO  639-2   mlt

ISO  639-2   mlt

Glottolog: malt1254.

Linguasphere: 12-AAC-c

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: malti):

maltese [MLS] hizk. Malta; baita AEB, Australia, Erresuma Batua, Italia, Kanada, Tunisia ere.

malti alt maltese [MLS].

MALTA

 

Maltese (malti) [MLS] 300.000 hiztun (1975, Katzner). Herrialde guztietako populazio osoa 330.000 edo gehiago. Halaber mintzatua AEB, Australia, Erresuma Batua, Italia, Kanada, Tunisian ere. Afro-Asiatic, Semitic, Central, South, Arabic. Dialektoak: standard maltese, port maltese, rural west maltese, rural east maltese, rural central maltese, zurrieq, gozo. Magrebiar arabieratik dator, baina italierari hitz asko hartu dio; sintaxi eta fonologia ezberdinekin garatu da. Diglosiarik ez arabiera estandarrarekin; ez du arriskurik; hizkuntza nazionala; gramatika.

 

Hizkuntza / lengua: maltera / maltese / maltés / maltais.

Hiztunak / hablantes (2002): 415.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Malta (364.000) eta Australia (51.000).

 

 

HISTORIA. Familia semitikoko afroasiar hizkuntza, estatus propioa lortu duen arabieraren aldaera, gaur Malta uharteko populazio kristauaren  hizkuntza autoktonoa. Ezin liteke ukatu agian feniziera izan zela bertako lehen bizilagunen hizkuntza. Gero Malta erromatarrek, bandaloek eta IX. mendearen hondarrean arabiarrek inbaditu zuten.

 

XII. m.an Siziliatik sartu eta normandiarrek bota egin zituzten arabiarrak. Gero uhartea hurrenez hurren angerstarrek, espainiarrek, frantsesek eta, azkenik, XIX. m.aren hondarrean ingelesek inbaditu zuten. 1934az gero maltera eta  ingelesa uhartean hizkuntza ofizialak dira.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Bere sistema bokalikoa arabierarena baino aberatsagoa da (5 bokal) eta bokal luzeak eta laburrak bereizten ditu.

Morfosintaxia. A) Bi genero ditu: maskulinoa eta femeninoa eta -a, -ti, -i morfemekin eratzen dira. B) Hiru numero ditu: singularra, plurala eta duala. C) Aditzaren jokaerak funtsean aspektua, perfektiboa eta inperfektiboa hartzen ditu. Inperfektiboak orainaldia eta geroaldia eratzeko balio du. Badago baita ere ahalera. D) Perpausaren ohiko ordena Subjektua + Aditza + Osagarriak da. E) Hizkuntzak elementu siziliar eta italiar ugari ditu, bereziki lexikoan, baina egitura sintaktikoetan ere badu eragina. F) Hona hemen malteraz lehenengo 10 zenbakiak: wieħ (1), tnejn (2), tlieta (3), erbgħ (4), ħamsa (5), sitta (6), sebgħa (7), tmienja (8), disgħa (9), ghasħra (10).

 

 

Idazkera. Malteraz idazteko sistema  1920an sortu zuen maltar idazleen elkarteak eta latindar alfabetoa du oinarritzat letra batzuen doikuntzarekin eta beste batzuk kenduz. Honelako karaktereak erabiltzen hizkuntza berezietako bat da maltera. XVII. mendeaz gero bada bere literaturaren testigantza edota bai behintzat idazten erabiliarena.

 

 

HISTORIA. Lengua afroasiática de la familia semítica, variedad del árabe que ha conseguido alcanzar un estatus propio y es hoy lengua nativa de la población cristiana de la isla de Malta. No  cabe desechar la posibilidad de que los hablantes primitivos de la isla tuvieran como lengua propia al fenicio. Malta fue más tarde ocupada por los romanos, vándalos, y a finales del s. IX por los árabes.

En el s. XII los árabes fueron desplazados por los normandos, procedentes de Sicilia. Posteriormente la isla sería progresivamente invadida por los angevinos, los españoles, los franceses y finalmente por los ingleses en el s. XIX. Desde 1934 el maltés y el inglés son las lenguas oficiales de la isla.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Su sistema vocálico es más rico que el del árabe (5 vocales) y también distingue  entre largas y breves.

Morfosintaxis. A) Posee 2 géneros: masculino y femenino, que se forman con los morfemas -a, -ti, -i. B) Posee 3 números: singular, plural y dual. C) La conjugación verbal se basa fundamentalmente en el aspecto, perfectivo e imperfectivo. El imperfectivo sirve tanto para la formación del presente como la de futuro. Existe también un modo imperativo. D) El orden habitual de la oración es Sujeto + Verbo + Complementos. E) La lengua se encuentra influenciada por numerosos elementos sicilianos e italianos, especialmente en el léxico, aunque también en las estructuras sintácticas. F) Los 10 primeros números en maltés son: wieħ (1), tnejn (2), tlieta (3), erbgħ (4), ħamsa (5), sitta (6), sebgħa (7), tmienja (8), disgħa (9), ghasħra (10).

Escritura. El sistema de escritura del maltés fue creado por la asociación de escritores malteses en 1920 y se basa en el alfabeto latino con el ajuste de algunas letras y la exclusión de otras. Resulta así una de las lenguas más especiales en el uso de tales caracteres. Su dimensión literaria, o al menos su uso escrito, queda atestiguada desde el s. XVII.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

BEGINNING MALTESE, Malta University Publishers, Lydia Sciriha, 21x15, XX+122 or, Malta, 2004.

GRAMMATIKA MALTIJA, Brother Henry F.S.C., ta’ Bro, Henry Grech FSC, riveduta minn Charles Briffa,  De la salle Brothers Publications, 26x19, 243 or.,  Malta, 2004.

GWIDA ghall-ortografija, Għajnuniet ghall-kitba bil-Malti, It-tieni edizzjoni, Carmel Azzopardi, Klabb kotba maltin, 24x17, 387 or., Malta, 2007.

 

MALTATAR ALFABETOA

MALTESE ALPHABET

 

 

Maltatar alfabetoa / Maltese alphabet

A a

B b

Ċ ċ

D d

E e

F f

Ġ ġ

G g

Għ għ

H h

a

be

ċe

de

e

ef

ġe

ge

ajn

akka

Ħ ħ

I i

Ie ie

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

ħe

i

ie

je

ke

elle

emme

enne

o

pe

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Ż ż

Z z

qe

erre

esse

te

u

ve

we

exxe

że

ze

 

Malteraren ahoskera / Maltese pronunciation

 

 

is silent but pharyngealizes and lengthens vowels

h has a simliar function to

and h at the end of a word are both pronounced as ħ

għh = ħħ

Final consonants are devoiced: b = [p], d = [t], ġ = [ʧ], g = [k], v = [f], ż = [s]

i before għ, h, ħ or q = [iː]

m followed by a consonant at the beginning of a word is pronounced im, e.g. mnejn = [imnejn].

 

 

Maltatar ortografiaren sistema modernoa 1924 ezarri zen. Behean malteraren alfabetoa, IPA ikurrekin eta gutxi gorabeherako ahoskera ingelesarekin:

 

Modern system of Maltese orthography was introduced in 1924. Below is the Maltese alphabet, with IPA symbols and approximate English pronunciation:

 

 

Letter

Name

Maltese example

IPA

Approximate English pronunciation

A a

a

anġlu (angel)

ɐ

similar to 'u' in nut in RP

B b

be

ballun (ball)

b

bar, but at the end of a word it is devoiced to [p].

Ċ ċ

ċe

ċavetta (key)

t͡ʃ

church (note: undotted 'c' has been replaced by 'k', so when 'c' does appear, it is to be spoken the same way as 'ċ')

D d

de

dar (home)

d

day, but at the end of a word it is devoiced to [t].

E e

e

envelopp (envelope)

ɛ

end

F f

effe

fjura (flower)

f

far

Ġ ġ

ġe

ġelat (ice cream)

d͡ʒ

gem, but at the end of a word it is devoiced to [tʃ].

G g

ge

gallettina (biscuit)

ɡ

game, but at the end of a word it is devoiced to [k].

GĦ għ

ajn

għasfur (bird)

ˤː, ħː

has the effect of lengthening and pharyngealizing associated vowels (għi and għu are [aˤj] and [oˤw]). When found at the end of a word or immediately before 'h' it has the sound of a double 'ħ' (see below).

H h

akka

hu (he)

 

not pronounced unless it is at the end of a word, in which case it has the sound of 'ħ'.

Ħ ħ

ħe

ħanut (shop)

ħ

no English equivalent; sounds similar to /h/ but is articulated with a lowered larynx.

I i

i

ikel (food)

ɪ

bit

IE ie

ie

ieqaf (stop)

iɛ, iː

no English equivalent; sounds similar to /i/, as in yield, but opened up slightly towards /ɛ/

J j

je

jum (day)

j

yard

K k

ke

kelb (dog)

k

kettle

L l

elle

libsa (dress)

l

line

M m

emme

mara (woman)

m

march

N n

enne

nanna (granny)

n

next

O o

o

ors (bear)

ɔ

like 'aw' in law, but shorter.

P p

pe

paġna (page, sheet)

p

part

Q q

qe

qattus (cat)

ʔ

glottal stop, found in the Cockney English pronunciation of "bottle" or the phrase "uh-oh" /ʔʌʔoʊ/.

R r

erre

re (king)

r

road

S s

esse

sliem (peace)

s

sand

T t

te

tieqa (window)

t

tired

U u

u

uviera (egg cup)

ʊ

put

V v

ve

vjola (violet)

v

vast, but at the end of a word it is devoiced to [f].

W w

we

widna (ear)

w

west

X x

exxe

xadina (monkey)

ʃ / ʒ

shade, sometimes as measure; when doubled the sound is elongated, as in "Cash shin" vs. "Cash in".

Z z

ze

zalza (sauce)

t͡s / d͡z

pizza

Ż ż

że

żraben (shoes)

z

maze, but at the end of a word it is devoiced to [s].

 

Testu-lagina / Sample text

 

Il-bnedmin kollha jitwieldu ħielsa u ugwali fid-dinjità u d-drittijiet. Huma mogħnija bir-raġuni u bil-kuxjenza u għandhom igibu ruħhom ma' xulxin bi spirtu ta' aħwa.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Thanks to Arvind Iyengar.