Llionera

LEONESE, LEONÉS, LÉONAIS

 

Language family: Indoeuropeo, Itálico, Grupo Romance, Romance, Ítalo-occidental, Subgrupo Occidental, Ibero-romance, Ibero-occidental, Astur-leonés, Asturleonés Occidental, Leonés.

Language codes:

        ISO  639-1    -

ISO  639-2    ez dauka. Ethnologuek asturieraren (ast) barruan sartu eta miranderarekin (mwl) erlazionatzen  du. (Ethnologue lo incluye dentro del asturiano [ast] y lo relaciona con el mirandés [mwl]).

Linguasphere : 51-AAA-cc.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: llionés ; cabreirés, senabrés, palluezu).

leonese dial asturian [AUB].

 

Hizkuntza / lengua: llionera / leonese / leonés / léonais.

Hiztunak / hablantes: 25.000 (patrimonialak).

Herrialdea / país: Kastilla eta Leon.

 

 

HISTORIA. Llionera (cabreirés, senabrés, palluezu ere deitua tradiziozko mintzamoldeetan) Iberiar Penintsularen iparraldean eratu zen eta Leongo Erresuma zaharrean zehar hedatu. Hizkuntza hau, latindar eboluzioaren emaitza, Iberiar Penintsulan gaztelania, katalana, aragoera edota galegoa bezalaxe, Asturiasko erresumaren herritar hizkuntza izan zen hainbat mendetan, eta geroago hegoaldera hedatu zelarik, Leongo erresuman erabili zen hizkuntza bihurtu zen. Honela, XIII. eta XIV. m.etan egiazta daiteke bere erabilera adm9nistrazioaren gaietan, hala nola foruetan, legeetan, ordenantzetan eta hainbat dokumentu notarialetan, baina jada gaztelania hacia zen astur-llionera baztertzen mintzatzeko orduan.

Egia da Gaztelaren hegemonia ordurakiko ari zela gizrteko gidarien eta sektore kultuenen baitan gaztelania indartzen. Hala ere, herritarrek beren hizkuntzari eutsi zioten  eta gaur arte mantendu dute bere erabilera.

 

 

Asturiera izan daiteke, oro har, llionera zaharraren hondakin hoberena. Llioneraren hondarrak aurki daitezke Asturias, Santander, León, Zamora, Salamanca, Cáceres eta Badajozen.  Asturias eta Miranda do Douron (Portugal) hurrenez hurren asturiera eta mirandera bezala ezagutzen dira.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Latindar ŏ eta ĕ fonemen diptongazioa silaba aske eta trabatu bilakatuz: ŏ-k 3 era har ditzake  diptongazioan: uo, ua, ue: puorta, puarta, puerta [ua hondar arkaiko bezala agertzen da], eta baita yodaren aurrean ere: nueche < noctem; fueya, foliam; sudurkariaren aurrean ez du diptongatu nahi izaten: fonte (fuente); ĕ ia bezala diptongatzen da edota areago, ie bezala: pedem > pie, pia; gutxitan diptongatzen da yodaren aurrean: viengo (vengo); halaber, gutxitan diptongatzen da sudurkariaren aurrean ere: sempre (siempre). B)  ou, ei beheranzko diptongoak mantentzea: cousa < causam; cordeiro < cordarium. C) Metafonia fenomenoa oso ohikoa da, hots, amaierako i eta u bokalek itxi egiten dute bokal tonikoa: a > e; e > i; o > u (guetu, gato; pirru, perro), Menéndez Pidalek hego-italiar kolonizazioarekin erlazionatu duen fenomeno fonetikoa hain zuzen ere. D) Hitzaren amaierako yodaren epentesia: blandiu (blando), quiziás (quizás), alabancia (alabanza). E) Amaierako o eta e hurrenez hurren u eta i bezala ixteko joera: llobu (lobo); esti (este). F) Kontsonantismoak dituen ezberdintasunak hurrengoak dira: 1) hasierako f mantendu edota hasperentzea: farina (harina), jigu (higo). 2) hasierako n- fonemak hainbat trataera jasan ditzake: a) palatalizazioa: lleto < lectum, llobo < lupum; b) [ŝ] afrikatu gor atzehobikarira igarotzea: ŝeite < lactem. 4) hasierako g,j fonemak [ž] sabaiaurreko ozenaren ahoskera izan zuen, gaur miranderak bakarrik mantendu duena (gelar, helar),  gainerako eskualde guztian dagokion š gorrak ordezkatu duelarik: xelo (hielo). 5) pl, cl, fl multzoak [ŝ] bezala sabaikaritzen dira: chama < flammam, chenu < plenum; multzo hauetako l r izatera ere igaro daiteke: pracer (placer). G) Barneko kontsonanteek tratamendu hauek jasan ditzakete: 1) sc, x, ss > š: piscem > peiše; laxare > deišar;  bassum > baišo. 2) Zonalde batzuetan, s ozena [z] mantentzea: casa, ahoskatu káza; eta baita đ bezala identifikaturiko z ere: ređar (rezar). 3) Bokalarteko c’l, ly, g’l multzoak, hainbat eskualdetan, [ḷ] bihur daitezke: vello (viejo); edo y: muyer (mujer); edo [š]: abeisa (abeja). 4) mb multzoa ez da asimilatzen: lombu (lomo); palombare (palomar). 5) ct eta   ult mantendu egiten dira it fasean: muitu < multum. 6) Ohartzekoa da d’t, b’t, t’c, eta abar multzoen lehenengo kontsonantea l-ra igarotzea: coldo < cubitum; nalga < naticam. 7). mn eta nn palatalizaziorik gabe n-ra igarotzea: danu < damnum. Bigarren mailako m’n multzoa mantendu egiten da edota, areago, m bihurtu: fame <  faminem; fema < feminam. Leondar testu zaharretan ĕ eta ŏ-ren arteko zalantza handia da. Baina llionera modernoak ĕ eta ŏ-ri diptongoa gaztelaniak bezain arau finkoekin aplikatzen die. Badirudi diptongorik eza gertatzen dela nt edo n bakarraren aurrean: bono, bon, sona, trono, tona, fonte, ponte…  H) Llioneran gehiegizko diptongazioa kasu nabarmen batean gertatzen da, yodaren aurreko ŏ-ren kasuan, gaztelaniarekiko bereiziz: nueche (noche), mueyo (mojo), cueya (coja). I) Latindar ŏ-ren ondoriozko diptongoa ez zen izan garai batean ue gaur normala den bezala, uo baizik: muobre, puode, tuorto, fuorza, muorte, nuoite…Yodaren aurreko e ez da diptongatzen: pecho, entero salvo tiengo, vienga, yex. J) ie diptongoa ez da gaur i-ra murrizten, gaztelanian bezala. K)  Hitz batzuen amaierako -n-k  artikuluaren edo izenordain enklitikoaren hasierako l- asimilatu egiten du, nn emanez; amaierako -r eta -s artikuluaren edo izenordain enklitikoen hasierako l- kontsonantera asimilatzen dira edota desagertu. L) Amaierako -s galdu egiten da izenordainaren hasierako l- edo n- fonemen aurrean:  toda las criaturas, tra los otros.

Morfosintaxia. A) Morfologian, aurrizkien artean per intentsiboa nabarmentzen da: perblancu, muy blanco), eta in eta al edo ar atzizkien artean (pequeñín; Pepín; la castañal). Leondar artikuluak denbora gehiago iraun zuen ela, elos, elas formekin; gaur forma bustiak agertzen ditu (lla, llos) edota ez (lo, o), hauek preposizioarekin lotuta agertzen dira (polo, cono, etab.). “dos” numeralak maskulinoa eta femeninoa ditu: dos, duas. Posesiboak dira: maskulinoak mien, ton, son;  femeninoak, mie, tue, sue. B) Aditz morfologiak ezaugarri arkaizanteak ditu, eragin analogikoak eta erro-nahasketa: salíu (salió); cantoron (cantaron); tomades (tomáis). C) Infinitiboak izenordain enklitikoaren edo artikuluaren kontsonantearen aurrean bere r galdu egiten du. D) Genitiboa sarri prepososiziorik gabe adierazten da:  la casa’l curaen ca Ramiro, el cuintu la xana. E) Substantibo femeninoa kalifikatzen duen adjektiboak badaiteke harekin ez komunztatzea, maskulino geratuz: tsitsi moy güenu, la tsitsi ta cuayao.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. El leonés  (también llamado en las hablas tradicionales como cabreirés, senabrés, palluezu) se formó en el norte de la Península Ibérica y se extendió por el territorio del antiguo Reino de León. Esta lengua, resultado de la evolución del latín, junto con el castellano, el catalán, el aragonés o el gallego en la Península Ibérica, fue la lengua popular del Reino de Asturias durante siglos hasta que más tarde , y con motivo de la expansión hacia el sur, fue la lengua empleada en el Reino de León. De esta manera, entre los siglos XIII y XIV hay constancia de su uso en asuntos administrativos como la redacción de fueros, leyes, ordenanzas y en documentos notariales, aunque la creciente presión del castellano fue dejando arrinconado al asturleonés en el ámbito de la expresión oral.

Efectivamente, la hegemonía del reino de Castilla fue provocando en los sectores dirigentes y más cultos de la sociedad una intensa castellanización. Pero lo cierto es que las clases populares fueron leales a su lengua propia y conservaron el uso hasta la actualidad.

El asturiano puede pasar, en su conjunto, por el resto mejor conservado del antiguo leonés. Se conservan restos del leonés en Asturias, Santander, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. En Asturias y Miranda do Douro (Portugal) se conoce  por el nombre de asturiano  y mirandés respectivamente.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Diptongación general de ŏ y ĕ latinas en sílaba libre y trabada:  ŏ diptonga con tres matices uo, ua, ue: puorta, puarta, puerta [ua aparece como resto arcaico], e incluso ante yod: nueche < noctem; fueya, foliam; únicamente ante nasal es reacia la o a la diptongación: fonte (fuente); ĕ diptonga en ia o, más frecuentemente, en ie: pedem > pie, pia; es poco frecuente la diptongación ante yod: viengo (vengo); también es poco frecuente la diptongación ante nasal: sempre (siempre). B) Mantenimiento de los diptongos decrecientes ou, ei: cousa < causam; cordeiro < cordarium. C) Es importante el fenómeno de la metafonía, es decir, las vocales finales i, u cierran la vocal tónica: a > e; e > i; o > u (guetu, gato; pirru, perro), fenómeno fonético que Menéndez Pidal ha relacionado con la colonización suritaliana. D) Epéntesis de yod al final de palabra: blandiu (blando), quiziás (quizás), alabancia (alabanza). E) Tendencia a cerrar las vocales finales o, e en u, i, respectivamente: llobu (lobo); esti (este). F) Los rasgos diferenciales del consonantismo son: 1) mantenimiento o aspiración de la f inicial: farina (harina), jigu (higo). 2) la n- inicial puede sufrir varios tratamientos: a) palatalización: lleto < lectum, llobo < lupum; b) paso a la africada sorda postalveolar [ŝ]: ŝeite < lactem. 3) palatalización de la n- inicial: ñariz (nariz); ñabo (nabo). 4) la g, j inicial tuvo el timbre prepalatal sonoro [ž], que actualmente sólo se conserva en mirandés (gelar, helar), siendo sustuido en el resto del dominio por la sorda correspondiente š: xelo (hielo). 5) los grupos pl, cl, fl se palatalizan [ž]:  chama < flammam, chenu < plenum; la l de estos grupos puede también pasar a r: pracer (placer). G) Las consonantes interiores reciben los siguientes tratamientos: 1) sc, x, ss > š: piscem > peiše; laxare > deišar; bassum > baišo. 2)  Mantenimiento, en determinadas zonas, de la s sonora [z]: casa, pronunciado káza; y de la z identificada con la đ: ređar (rezar). 3) Los grupos c’l, ly, g’l intervocálicas pueden pasar, según las comarcas, a [ḷ]:  vello (viejo); a y: muyer (mujer); a [ŝ]:  ureŝa (oreja); a []: abeia (abeja). 4) El grupo mb no se asimila: lombu (lomo); palombare (palomar). 5) ct y  ult se mantienen en la fase it: muitu < multum. 6) Es notable el paso a l de la primera consonante de los grupos d’t, b’t, t’c, etc.: coldo < cubitum; nalga < naticam. 7) Reducción de mn, nn a n, sin palatalización: danu < damnum. El grupo secundario  m’n suele conservarse o, con más frecuencia, pasar a m: fame <  faminem; fema < feminam. En los textos leoneses antiguos la vacilación respecto del diptongo de la ĕ  y la ŏ es grande. Pero el leonés moderno aplica el diptongo a la ŏ y ĕ con reglas tan fijas como el castellano. Parece existir falta de diptongación ante nt o ante n sola: bono, bon, sona, trono, tona, fonte, ponte… H) El exceso de diptongación se observa en el leonés en un caso notable, en el de ŏ ante yod, diferenciándose en esto  del castellano: nueche (noche), mueyo (mojo), cueya (coja). I) El diptongo resultante de la ŏ latina no fue primitivamente ue como es hoy generalmente, sino uo: muobre, puode, tuorto, fuorza, muorte, nuoite…. La e ante yod no se diptonga: pecho, entero salvo tiengo, vienga, yex. J) El diptongo ie no se reduce modernamente a i, como sucede en castellano. K) La -n final de ciertas palabras asimila la l- inicial del artículo o pronombre enclítico, resultando nn; la -r y -s finales se asimilan a l- consonante inicial del artículo o los pronombres enclíticos, o se pierde. L) Una -s final se pierde ante la l- o n- inicial de pronombre: toda las criaturas, tra los otros.

 

Morfosintaxis. A) En morfología destaca el uso del intensivo per  (perblancu, muy blanco) entre los prefijos, y de in y al o ar (pequeñín; Pepín; la castañal) entre los sufijos. El artículo leonés conoció más tiempo que el castellano las formas ela, elos, elas; posee actualmente formas palatalizadas (lla, llos) o no (lo, o), éstas persisten fundidas con la preposición  (polo, cono, etc). El numeral “dos” tiene formas diferentes para el masculino y femenino: dos, duas. Los posesivos son: masculino, mien, ton, son;  femenino, mie, tue, sue. B) La morfología verbal se caracteriza por los rasgos arcaizantes, influjos analógicos y confusión de temas: salíu (salió); cantoron (cantaron); tomades (tomáis). C) El infinitivo ante el pronombre enclítico o ante la consonante del artículo pierde su r. D) El genitivo se expresa a menudo sin preposición: la casa’l curaen ca Ramiro, el cuintu la xana. E) El adjetivo que califica al sustantivo femenino puede no concordar con él, quedando masculino: tsitsi moy güenu, la tsitsi ta cuayao.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

DIALECTOLOGÍA ESPAÑOLA, Gredos, Manuales-8, 2ª edición muy aumentada, llionera/leonés 84 ® 210 or.,  oso-oso-oso bibliografia oparoa, Alonso Zamora Vicente, 19,5x13,5, 587 or., Madrid, 1974.

EL DIALECTO LEONÉS Y EL NOMBRE DE LAS COSAS, Edukia: I. El dialecto leonés a la luz de la lingüística. II. Rasgos gramaticales: la diptongación. III. Campos semánticos. Voces en torno a la nieve, a la vaca, para instrumentos, utensilios, aperos. Voces sobre industrias populares tradicionales. Voces en la caza y la pesca, Bibliografia oso oparoa,  Ediciones Leonesas, Eugenio Miguélez Rodríguez, 19x12, 141 or., León, 2000.

EL DIALECTO LEONÉS, Edición facsímil conmemorativa 1906-2006 con CD,  Ramón Menéndez Pidal, El Búho Viajero, 25x17,5, 167 or., Madrid, 2006.

EL DIALECTO LEONÉS: HISTORIA Y PERSPECTIVAS FUTURAS, Edukia: I. Introducción. II. Las lenguas indoeuropeas. III. El latín vulgar. IV. Origen de las lenguas románicas. V. Aparición de las lenguas románicas. VI. Las lenguas románicas. VII. El dialecto leonés. VIII. El dialecto leonés a comienzos del s. XX. IX. Características del dialecto leonés. X. Problemática del dialecto leonés a finales del s. XX. XI. Actuaciones para la protección del dialecto leonés, Bibliografía, Publicado en la revista Tierras de León nº 53, Antonio García Álvarez, 27x21, 16 or., León, 1983.

EL DIALECTO VULGAR LEONÉS HABLADO EN MARAGATERÍA Y TIERRA DE ASTORGA, Notas gramaticales y vocabulario, segunda edición, Instituto Antonio de Nebrija, 25,5x18, 351 or.,  Madrid, 1947.

EL HABLA DE BABIA Y LACIANA, Edukia: Introducción, toponimia, pueblos, relación de temas culturales expuestos en la descripción de los pueblos, vocabulario de los topónimos. I. Fonética. Vocales tónicas. Vocales átonas. II. Las consonantes: iniciales, interiores, finales. III. Fonética sintáctica. IV. Morfología. V. Sintaxis. Vocabulario, láminas, Ediciones Leonesas, Guzmán Álvarez, 24x17, 384 or., León 2000.

EL HABLA DEL CAMPO DE JACA, I. Estudio lingüístico. II. Toponimia. III. Lexicografía. IV. Vocabulario. Fotografías y planos, 9 mapas, Premio “Menéndez Pelayo” de 1946,  Manuel Alvar, Tesis y Estudios Salmantinos-VII, Colegio Trilingüe dela Universidad, CSIC. 25x18, 276 or., Salamanca, 1948.

EL LÉXICO RURAL DEL NOROESTE IBÉRICO, Fritz Krüger, traducción de Emilio Lorenzo y Criado, CSIC, Revista de Filología Española, 25x18, 142 or.,  Madrid, 1947.

EL PACHXUEZU, Habla Medieval del Occidente Astur-Leonés, Edukia: El “Pachxuezu”, Folklore del Pachxuezu, A lus di la nuesa fala, Los concejos del pachxuezu, La fauna, Vocabulario, Chxeitariegus, Coplas dedicadas a los de Caboalles de Arriba, Ed. Nebrija, Melchor Rodríguez Cosmen, 24,5x17,5, 173 or., Madrid, 1982.

ESTUDIO LEXICOLÓGICO Y TOPONÍMICO DEL VALLE DE FENAR, Edukia: I. Estudio geográfico. II. Estudio histórico. III. Estudio lingüístico:  Estudio lexicológico, Campos semánticos, Vocabulario general. IV. Estudio toponímico: Estudio pormenorizado de topónimos, Oronimia, Fitotoponimia, Zootoponimia, Toponimia de la caza, Toponimia agraria, Toponimia ganadera, Topnimia relacionada con la minería, industria, comercio y comunicaciones, Toponimia urbana y administrativa, Toponimia intraurbana, Antrotoponimia, Hagiotoponimia, Toponimia arqueológica y del folklore, Topónimos de difícil clasificación. V. Conclusiones fonéticas:  Vocalismo: a) Transformación de /-a/ > /e/ (átonas finales). b) Epéntesis de /i/ en las terminaciones. c) conservación del diptongo ie (>Ĕ). d) Diptongos decrecientes. e) No diptongación de la Ŏ. f) Cierre de vocales. g) Otras confusiones vocálicas. h) Disimilaciones. i) Cambios en las iniciales átonas. j) Atracciones de prefijos. k) Influencia abridora de la vibrante. Consonantismo: a) Corservación de la F- inicial latina. b) Palatalización de la /L/ inicial latina. c) PL-, CL-, FL-, GL-: diversos resultados. d) S- inicial latina. e) Conservación de /Y/ procedente de -C’L, -G’L, -LY-, -NC’L-. f) Pérdida de sonoras intervocálicas. g) Otros grupos consonánticos: -MB-, -NN-. h) Trueques de consonantes. i) Otros fenómenos: metátesis, prótasis, símcopa, desplazamiento del acento. III. Mozarabismo. IV. Conclusiones morfológicas. a) Sufijos inoperantes o muertos. b) Sufijos operantes o vivos. c) Acumulación de sufijos. d) Prefijos. e) Género. V. Conclusiones semánticas. VI. Conclusiones sintácticas. a) Fonética sintáctica. VII. Conclusiones etimológicas y cronológicas. VI. Índice de étimos, de topónimos. Bibliografia oso-oso oparoa. Apéndice gráfico: mapas y fotografías, Diputación Provincial de León, Julia Miranda Pérez-Seoane, Julia Valenzuela Miranda, Monserrat Álvarez Vélez, José Llamazares López eta Ramonita Pérez Álvarez, 28x21, 664 or., León, 1990.

LÉXICO DE PEDROSA DEL REY, Publicado en la revista Tierras de León nº 70, Vicenta Fernández Marcos, 27x21, 16 or., León, 1988.

LÉXICO LEONÉS,  Estudio bibliográfico, análisis crítico, Edukia: I. Estudios generales sobre León. II. Estudios sobre zonas concretas: Bierzo, Pdo. Judicial de Murias de Paredes, Pdo. Judicial de La Vecilla,  Pdo. Judicial de Riaño,  Pdo. Judicial de León, Pdo. Judicial de Sahagún, Pdo. Judicial de Valencia de Don Juan,  Pdo. Judicial de La Bañeza, La Cabrera,  Pdo. Judicial de Astorga, conclusión, bibliografía, mapas, Ed. Universidad de León, Janick Le Men, 24x17, 171 or., Madrid, 1999.

 

 

 

FONOLOGIA

 

Bokalak

 

 

Llioneraren sistema bokalikoak bost fonema bereizten ditu, hiru irekidura mailakoak (minimoa, ertaina eta maximoa) eta hiru egoera (zentrala, aurrekoa eta atzekoa).

 

 

El sistema vocálico del leonés distingue cinco fonemas, divididos en tres grados de abertura (mínima, media y máxima) y tres situaciones (central, anterior y posterior).

 

 

Bokalak / vowels

 

 

Aurreko sabaikariak

Zentralak

Atzeko belarrak

Bokal itxiak 
(irekidura minimoa)

i

-

u

Bokal ertainak
(irekidura ertaina)

e

-

ɔ

Bokal irekiak
(irekidura maximoa)

-

a

-

 

Kontsonanteak

 

 

/n/ ahoskatzen da /ŋ/ bezala koda egoeran eta /g/ ahoskatu ohi da igurzkari ozen bezala, baita hitzaren hasieran ere.

 

 

/n/ se pronuncia como /ŋ/ en posición de coda y /g/ suele pronunciarse como fricativa sonora incluso en inicio de palabra.

 

 

 

Ezpainkariak

Horzkariak

Hobikariak

Sabaikariak

Belarrak

Herskari gorrak

p

t

-

ʧ

k

Herskari ozenak

b

d

-

ɟ

g

Igurzkariak

f

θ

s

ʃ

-

Sudurkariak

m

-

n

ɲ

-

Albokariak

-

-

l

ʎ

-

Dardarkariak

-

-

ɾ / r

-

-

 

Artikuluak

 

 

Maskulinoa

Femeninoa

Neutroa

Singularra

el

la

lo

Plurala

los

las / les