Koptoera

Language family: Afro-Asiatic, Egyptian.

Language codes:

        ISO  639-1     -

        ISO  639-2     cop

        ISO  639-3     cop

Glottolog: copt1239. 

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: bohairic: met.rem.?n.kh?mi, sahidic: m?nt.r?m.?n.k?me):

 

EGIPTO

 

coptic (neo-egyptian) [COP] Afro-Asiatic, Egyptian. Dialektoak:  bohairic, sahidic. Eliza koptoaren liturgia hizkuntza, bohairic dialektoa. Ez dago lehen hizkuntza dutenik; seguruenez XVI. m.an iraungi zen. Uste denez 6.500.000 kristau kopto daude munduan zehar. Iraungia.

 

Hizkuntza / lengua: koptoera / coptic / copto / copte.

Hiztunak / hablantes: iraungia.

Herrialdea / país: Egipto, Etiopia.

 

 

HISTORIA. Hizkuntza afroasiarra familia semitikoaren oso hurbilekoa, antzinako hizkuntza egiptoarraren eboluzioaren ondorioa. Kopto hitza Egipto hitza arabieraz ahoskatzearen emaitza da.

K.a. 100. urteaz gero utzi zitzaion idazkera zahar demotikoa erabiltzeari, greziar alfabetoaren mesedetan. Kristautasuna iristean koptoerak asko irabazi zuen hizkuntza literario bezala. Hastapenetan administrazioan ez bazen erabili ere, txit mintzatua zen eta sendotasuna eskuratu zuen Biblia itzultzean.

III. m.an Egiptoko kristauen artean hizkuntza nagusia zen, baina klase gailenak grekoz mintzo ziren. V. m. inguruan goi Egiptoko hizkuntza literarioa zen, baina kristauen arteko zisma batek monofisistak sortu eta hauek eliza koptoa fundatu zuten.

 

XII. m. inguruan arabierak erabat ordeztua zuen koptoera mintzatua eta hau liturgian errefuxiatu zen. XV. m. inguruan eliza koptoa Bizantziotik banandu egin zen.

Nahiz eta arabierak XVII. m. inguruan koptoera baztertu zuen, Pietro della Valle abenturazaleak Egipton arabierazko eskuizkribu batzuk kausitu zituen, gramatika kopto bat eta hiztegi handi bat. Anastasio Kircher aitak 1643an publikatu zituen latinezko itzulpen batekin. Orduan jakin zen koptoera hieroglifikoen hizkuntza oinordekoa zela. X. m.an ama hizkuntza izateari utzi zion eta XVIII. m.an mintzatua izateari, baina Egipton gaurko kristauek beren liturgian erabiltzen dute.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. hogeita lau letra greko ditu forma biribilduan idazten direnak, zeinei beste 6 erantsi baizitzaien egiptoar demotikotik hartuak.

Morfosintaxia. A) Bere egitura gramatikalaren deskripzioa egiptoar hizkuntzaren azken etapakoaren berdina da. B) Baditu maskulinoa eta femeninoa. Izen maskulinoak /p?, pe?/ artikuluarekin markatzen dira eta femeninoak /t?, te?/ artikuluarekin.  Femeninoa maskulinoari -t erantsiz lortzen du. C) Artikulua flexionatuz lortzen du plurala. D) Adjektiboak ez du kategoria gramatikal berezirik. Aditz edo izenen bidez adierazten du. E) Hitzen flexioa partikula, preposizio eta aurrizkien bidez ordezten du. F) Bi zenbaki serie ditu, bata maskulinoarentzat, bestea femeninoarentzat. G) Aditz jokoa aurrizki eta atzizki sistemaz baliatzen da  eta denbora mota ugariaz eta forma bakun eta konposatuez. H) Ez du galde ikurrik galderak eta afirmazioak bereizteko.

 

 

Idazkera. Alfabeto greko fonetikoa izan zen koptoera idazteko baliatu zena, demotikotik hartutako letra batzuekin batera.

 

 

HISTORIA. Lengua afroasiática muy cercana a la familia semítica, resultado de la evolución de la antigua lengua egipcia. La palabra es el resultado de la pronunciación en árabe de la palabra Egipto.

Desde el año 100 a. C.  dejó de utilizarse la escritura del antiguo demótico a favor del alfabeto griego. Con la llegada del cristianismo el copto ganó terreno como lengua literaria. Aunque en sus orígenes no fue una lengua utilizada en la administración, sí fue ampliamente hablada y ganó en solidez con la traducción de la Biblia.

El s III era la lengua dominante                                                del Egipto cristiano, pero las clases dominantes hablaban griego. Hacia el s V era la lengua literaria del alto Egipto, pero un cisma  en la rama cristiana dio nacimiento a los monofisistas que formaron la iglesia copta.

Hacia el s XII el árabe ya había sustituido totalmente a la lengua hablada y ésta, el copto, quedó relegada a su uso litúrgico. Hacia el s XV la iglesia copta se independizó de Bizancio.

Anque el copto fue desplazado por el árabe en el s. XVII, el aventurero Pietro della Valle recuperó en Egipto unos manuscritos en árabe que resultan ser una gramática copta y un amplio diccionario. El padre Anastasio Kircher los publicó en el año 1643 acompañados de su traducción en latín. Se supo entonces que el copto era la lengua heredera de los jeroglíficos. El copto dejó de ser lengua materna en el s X y dejó de ser hablado en el s XVIII, pero se conserva en su uso litúrgico entre los actuales cristianos de Egipto.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Posee 24 letras griegas escritas en forma redondeada (ε c ω), a las que se añadieron 6 más del egipcio demótico.

 

Morfosintaxis. A) La descripción de la estructura gramatical es la de la última etapa de la lengua de los egipcios. B) Dispone de masculino y femenino. Los nombres masculinos se marcan con el artículo /p?, pe?/ y los femeninos con /t?, te?/. El femenino se realiza añadiendo una  -t al masculino. C) El plural se señala mediante la inflexión del artículo. D) No existe el adjetivo como categoría especial de palabras. Se suple mediante construcciones verbales o nominales. E) La flexión de las palabras se suple mediante un sistema de partículas, preposiciones y prefijos. F) Dispone de dos series de números, una para el masculino y otra para el femenino. G) La  conjugación verbal se sirve de un sistema de prefijos y sufijos y una amplia variedad de tiempos y formas simples y compuestas. H) No posee signos de interrogación para distinguir preguntas y afirmaciones.  

Escritura. El alfabeto griego, que era un alfabeto fonético, sirvió para escribir el copto, añadiéndole algunas letras prestadas del demótico.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

COPTIC IN 20 LESSONS, Introduction to Sahidic Coptic with Exercices & Vocabularies, Bentley Layton, 24x21, 204 or., Leuven-Paris-Dudley, 2007.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

A COPTIC DICTIONARY, compiled by W. E. Crum, English index, Greek index, Arabic index, Oxford, At the Clarendon Press, 24x21, 953 or., , 2004.

 

ALFABETO KOPTOA

COPTIC ALPHABET

 

Hurrengo bi taulek adierazten dituzte bokal koptoen

 fonologiaren bi teoriak.

The following two charts show the two theories

of Coptic vowel phonology.

 

Monophthong phonemes (length theory)

 

Front

Central

Back

Close

i?

 

u?

Close-mid

e?   e

 

o?   o

Mid

 

?

 

Open

 

 

a

 

Monophthong phonemes (vowel quality theory)

 

Front

Central

Back

Close

i?

 

u?

Close-mid

e  

 

o  

Mid

?

?

?

Open

 

 

a

 

 

Hurrengo taulak agertzen ditu ortografia kopto sahidikoan irudikatutako kontsonanteak. Kontsonante arraroak edo lehenik mailegu grekoetan agertuak parentesi artean azaltzen dira.

 

The following chart shows the consonants that are represented in Sahidic Coptic orthography. Consonants that are rare, or found primarily in Greek loanwords are shown in parentheses

 

 

IPA kontsonante kopto sahidikoen taula

Chart of Sahidic Coptic consonants

 

Bilabial

Labio-
dental

Alveolar

Post-
alveolar

Palatal

Velar

Glottal

Plosive

p  

 

t   (d)

 

 

k   (?)

?

Palatalized plosive

 

 

t?

 

 

k?

 

Nasal

m

 

n

 

 

 

 

Trill

 

 

r

 

 

 

 

Fricative

β

f

s   (z)

?

 

 

h

Affricate

 

 

 

(t??   d??)

 

 

 

Approximant

w

 

 

 

j

 

 

Lateral

 

 

 

 

 

 

 

 

 copto

Idazkun kopto eta arabiarrak Kairo Zaharreko eliza batean

Coptic and Arabic inscriptions in an Old Cairo church.

 

Numeralak / Numerals

 numeros coptos

Testu-lagina / Sample text

 muestra copto

copto

 

Letra koptoak idazkera bohairiko apainduan

Coptic letters in a florid Bohairic script

 

 

Demotikotik eratorritako letrak

Letters derived from the demotic

 

Hieroglyph

 

Demotic

 

Coptic

jeroglifos coptos

 jeroglifos coptos

? š

jeroglifos coptos

 jeroglifos coptos

? f

jeroglifos coptos

 jeroglifos coptos

? x

jeroglifos coptos

 jeroglifos coptos

? h

jeroglifos coptos

 jeroglifos coptos

? d?

jeroglifos coptos

 jeroglifos coptos

? q

jeroglifos coptos

 jeroglifos coptos

? ti

 

Alfabetoaren taula / Alphabet table

 

Image maj. Image min. Unicode maj. Unicode min. Numeric value Name Greek equivalent Translit. (IPA)
CopteAmaj.png CopteAmin.png ? ? 1 Alpha Α, α a [a, ?, ?]
CopteBmaj.png CopteBmin.png ? ? 2 B?ta Β, β b, v [β~v]
CopteCmaj.png CopteCmin.png ? ? 3 Gamma Γ, γ g [?]
CopteDmaj.png CopteDmin.png ? ? 4 Delta Δ, δ d [d]
CopteEmaj.png CopteEmin.png ? ? 5 Ei Ε, ε e [i, e][note 1]
Copte6.png Copte6.png ? ? 6 So ?, ? (stigma)
CopteZmaj.png CopteZmin.png ? ? 7 Z?ta Ζ, ζ z [z]
CopteYmaj.png CopteYmin.png ? ? 8 ?ta Η, η ? / e [e?]
CopteTHmaj.png CopteTHmin.png ? ? 9 Th?ta Θ, θ th / t' [t?]
CopteImaj.png CopteImin.png ? ? 10 Yota Ι, ι i [i?~j]
CopteKmaj.png CopteKmin.png ? ? 20 Kappa Κ, κ k [k]
CopteLmaj.png CopteLmin.png ? ? 30 Lamda Λ, λ l [l]
CopteMmaj.png CopteMmin.png ? ? 40 Me Μ, μ m [m]
CopteNmaj.png CopteNmin.png ? ? 50 Ne Ν, ν n [n]
CopteKSmaj.png CopteKSmin.png ? ? 60 Eksi Ξ, ξ ks
CopteOmaj.png CopteOmin.png ? ? 70 O Ο, ο o [o]
CoptePmaj.png CoptePmin.png ? ? 80 Pi Π, π p [p]
CopteRmaj.png CopteRmin.png ? ? 100 Ro Ρ, ρ r [r]
CopteCCmaj.png CopteCCmin.png ? ? 200 Sima Σ, σ, ς s [s]
CopteTmaj.png CopteTmin.png ? ? 300 Taw Τ, τ t [t]
CopteUmaj.png CopteUmin.png ? ? 400 Epsilon Υ, υ u / ou [u?][note 2]
CopteVmaj.png CopteVmin.png ? ? 500 Fi Φ, φ ph / p' [p?]
CopteXmaj.png CopteXmin.png ? ? 600 Khe Χ, χ kh [k?]
CoptePSmaj.png CoptePSmin.png ? ? 700 Epsi Ψ, ψ ps
CopteWmaj.png CopteWmin.png ? ? 800 ?u Ω, ω ? / o [o?]
CopteSmaj.png CopteSmin.png ? ?   Shay (none) sh / š [?]
CopteFmaj.png CopteFmin.png ? ? 90 Fay ?, ? (koppa)
(form, number)
f [f]
CopteKHmaj.png CopteKHmin.png ? (?) ? (?)[note 3]   Khay (none) x [x]
CopteHmaj.png CopteHmin.png ? ?   H?ri (none) h [h, ?]
CopteJmaj.png CopteJmin.png ? ?   Janja (none) j / dzh [d?]
CopteTSHmaj.png CopteTSHmin.png ? ?   Tsh?ma ?, ? (koppa)
(function)
q / tsh [k?, t?][note 4]
CopteTImaj.png CopteTImin.png ? ?   Ti / De (none) ti / de [ti, de][note 5]
Copte r barre.png Copte r barre.png ? ? 900

 

Alfabetoaren taula / Alphabet table

 

 

Izena

Letraldaera

1 balioa

2 balioa

Zenbakia

 

alp?a

a

/a/

1

 

b?ta

b

/b, v/

2

 

gamma

g

/k/

/g, ?, ?/

3

 File:Copte d.png

dalda

d

/d/

/d, ð/

4

File:Copte e.png

ei

e

/e/

5

File:Copte soou.png

sou

?

?

(6)

File:Copte z.png

z?ta

z

/s/

/z/

7

File:Copte ee.png

?ta

?

/e?/

/??, i/

8

File:Copte th.png

t??ta

t?

/t?/

/t?, θ/

9

 File:Copte i.png

i?ta

i

/i, j/

10

File:Copte k.png

kappa

k

/k/

20

File:Copte l.png

laula

l

/l/

30

 File:Copte m.png

m?

m

/m/

40

File:Copte n.png

n?

n

/n/

50

File:Copte ks.png

k?i

k?

/ks/

60

 File:Copte o.png

ou

o

o

70

 File:Copte p.png

pi

p

/p/

80

File:Copte r.png

r?

r

/r/

100

File:Copte s.png

s?mma

s

/s/

200

File:Copte t.png

tau

t

/t/

/t, d/

300

File:Copte u.png

he

u

/u, w/

/u, w, i, v/

400

File:Copte ph.png

p?i

p?

/p?/

/p?, f/

500

File:Copte kh.png

k?i

k?

/k?/

/k?, χ, ?/

600

File:Copte ps.png

p?i

p?

/ps/

700

File:Copte oo.png

?

?

/o?/

800

File:Copte sh.png

šai

š

/?/

?

File:Copte f.png

fai

f

/f/

90

File:Copte x.png

?ai

?

?

/x/

?

File:Copte h.png

hori

h

/h/

?

File:Copte dj.png

?an?ia

? (j)

/?/

/?, g/

?

File:Copte tsh.png

?ima

?

/q/

/?/

?

File:Copte ti.png

ti

ti

/ti/

?

File:Copte r barre.png

 

 

 

 

 

 

Alfabeto koptoa / Coptic alphabet

alfabeto copto