Kitxeera

 

 

KITXEERA

QUICHÉ, K’ICHEE’, QUICHE

 

Language family: Quichean-Mamean, Greater Quichean, Quichean, Quiche-Achi.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   quc

Glottolog: kich1262.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: qatzijob’al ):

cantel quiché alt quiché, west central [QUT]

chuil quiché alt quiché, cunén [CUN].

cunenteco quiché alt quiché, cunén [CUN].

east central quiché alt quiché, eastern, chichicastenango [QUU].

northern quiché alt quiché, cunén [CUN].

quiché, central [QUC] hizk. Guatemala.

quiché, cunén [CUN] hizk. Guatemala.

quiché, eastern, chichicastenango [QUU] hizk. Guatemala.

quiché, joyabaj [QUJ] hizk. Guatemala.

quiché, san andrés [QIE] hizk. Guatemala.

quiché, west central [QUT] hizk. Guatemala.

san adrés sajcabajá quiché alt quiché, san andrés [QIE]

southwestern quiché alt quiché, west central [QUT]

 

GUATEMALA

 

quiché, central [QUC] 216. 910 hiztun (1990, SIL).  Erdialdeko goi-lurraldeak. Quichean-Mamean, Greater Quichean, Quichean, Quiche-Achi. Hiztegia, gramatika, SVO.

quiché, cunén (northern quiché, chuil quiché, cunenteco quiché) [CUN] 6.500 hiztun (1992ko errolda). Quiché departamendua. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Quichean, Quichean, Quiche-Achi.

quiché, eastern, chichicastenango (east central quiché) [QUU] 100.000 hiztun (1991, SIL). Chichicastenango eta Chiché hartzen ditu. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Quichean, Quichean, Quiche-Achi. Adin guztietakoak. Hiztegia.

quiché, joyabaj [QUJ] 54.298 hiztun (1991, SIL).  Quiché departamendua. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Quichean, Quichean, Quiche-Achi. SVO.

quiché, san andres (san andrés sajcabajá quiché) [QIE] 19.728 hiztun (1991, SIL). Quiché departamendua. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Quichean, Quichean, Quiche-Achi. Adin guztietakoak. Gramatika.

quiché, west central (southwestern quiché, cantel quiché) [QUT] 250.000 hiztun (1994, SIL). Atitlan Lakuaren hego-mendebaldea, Quezaltenango eta Totonicapan departamenduak. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Quichean, Quichean, Quiche-Achi. Dialektoak: coastal quiché, western quiché.  Adin guztietakoak. Hiztegia, gramatika, SVO.

                         

Hizkuntza / lengua: kitxeera / kiché / k’ichee’ / quiche

Hiztunak / hablantes (2001): 1.120.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Guatemala.

 

 

HISTORIA. Familia maiako amerindiar hizkuntza, kitxe herriarena eta kaktxikeleraren gertukoa.

Kitxe herriak garrantzizko loraldia izan zuen espainolen konkista garaian, Guatemalako gaurko Utatlán probintzian. Oso literatura ugaria ekoitzi zuen. Popol Vuh hieroglifiko maiak baino lehenago dago egina XVI. m.aren erdialdean. Nola originala hala kopia desagertu egin dira, baina XVII m.ko itzulpen bat kontserbatzen da latindar alfabetoan. Liburuan kontatzen da kitxe herriaren historia eta elezaharra; maia herriaren jatorria azaltzen du mundua sortu zenez geroztikoa eta bere loraldia, bere historia eta bere elezaharrak. Rabinal Achí da bigarren obra garaia, dirudienez Kolon aurreko drama, XIX. m.ko kopia batean kontserbatua. Presozain bat eta hil egingo duten gerra-preso baten arteko elkarrizketa luzea da. Gaur oso hizkuntza garrantzizkoa da, eskualdeko bigarrena, baina ez dauka estatus ofizialik bat ere.

 

 

 

Guatemalako El Proyecto Lingüístico “Francisco Marroquín” (P.L.F.M.) institutua gogor ari da lanean hizkuntza maiak aztertu, garatu eta irakasten, horretarako material didaktikoak eta hezkuntzarakoak elaboratuz.

 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) K'iche'eraren sistema fonemikoa 32 grafemaz dago osatua, hauek 22 kontsonante eta 10 bokaletan banatuak daudelarik. Kontsonanteak 15 bakun dira eta 7 glotalduak; bokalak 5 labur dira (a e i o u) eta beste 5 luze (aa, ee, ii, oo, uu). Bokal denak aurkitzen dira hitzaren erdian eta oso gutxi hitzaren amaieran. B) Familia maiako gaurko hizkuntza gehienek 10 bokal dituzte, 5 labur eta 5 luze. K'iche'eraren sistema fonologikoaren barruan balore propioa duten  kontsonanteak dira: b', ch', j, k, k', q, q', tz, tz', x, ' (saltiloa edo glotala). C) Aldaketarik nabarmenenak K' (kontsonantea + ') konbinazioak dira, hau da, kontsonante glotalduak. D) j fonemak ubulak eragiten duen soinu igurzkaria azaltzen du eta gaztelanian, aldiz, belarra. E) K’iche’erak ezaugarri nagusi bat azentu finkoa silaba jakinean aplikatzea du. Azentua oxitonoa (azken silabakoa) da eta, beraz, ez du errepresentazio ortografikorik (tileta) behar. F) Hizkuntzak hartzen dituen maileguek ere aplikazio berdina jasaten dute (azkeneko silaban) eta ez da grafikoki markatzen. Ohartzekoa da kaktxikelerak maileguak hartzean, hauen azentuazioarekin jasotzen dituela, azentu grabearekin eta proparoxitonoarekin. G) Badu itxitura glotala ('), zeina bizkor eratzen baita ahots-kordak ixtean,  airea momentuz geraraziz. H) Hizkuntza aglutinantea denez, eratorpen sistema produktiboa du eta horretarako lehendik dauzkan erroak erabiltzen ditu. 3 edo 4 eratorpen sor ditzake gehienez ere: erroa + erat. + erat. + erat. I) Bi aditz mota daude: iragankorrak eta ez iragankorrak. Hiru motatako bozak ditu: boz aktiboa (ohikoena eta markatu gabea), boz pasiboa (aditz trantsitiboaren subjektua aditz intrantsitiboak ordezkatzen du) eta boz antipasiboa (subjektua beti agertzen da predikatuaren aurrean, erabiltzen den bakoitzean). J) Oinarrizko nume-ralak 0tik 19 artekoak dira eta numerazio-sistema hogeitarra du. Numeralak izenen aurrean jartzen dira. 1-etik 10 arteko numeralek erro bakarra dute eta 11tik 19 artekoek bi erro elkarturik edo lotuta. K) Hona hemen kitxeraz lehenengo 10 zenbakiak: hun (1), cab (2), oxib (3), cahib (4), oob (5), vacuc (6), vacub (7), vahxac (8), beleheb (9), lahuh (10).

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. Lengua amerindia de la familia maya, propia del pueblo quiché y cercana al kaqchiquel.

El pueblo quiché tuvo un importante periodo de esplendor en la época de la conquista española, en la actual provincia de Utatlán, en Guatemala. Produjo una amplia literatura. El Popol Vuh fue redactado a partir de fuentes anteriores a los jeroglíficos mayas, a mediados del s. XVI. Tanto el original como la copia han desaparecido, pero se conserva una versión del s. XVII en alfabeto latino. El libro cuenta la historia y la leyenda del pueblo quiché; da cuenta de los orígenes del pueblo maya desde la creación del mundo y de sus épocas de florecimiento, su historia y sus leyendas. Una segunda obra importante es el Rabinal Achí, un drama supuestamente precolombino, pero conservado en una copia del s. XIX. Se trata de un largo diálogo entre un guardián y un prisionero de guerra que ha de ser sacrificado. Hoy es una importante lengua, la segunda de la región, pero no goza de estatus oficial alguno.

La institución El Proyecto Lingüístico “Francisco Marroquín” (P.L.F.M.) de Guatemala está dinamizando poderosamente el estudio, desarrollo y enseñanza de los idiomas mayas, elaborando materiales didácticos y educativos.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El sistema fonémico del k’ichee’ está constituido por 32 grafemas divididos en 22 consonantes y 10 vocales. Las consonantes se clasifican en 15 simples y 7 glotalizadas; las vocales hacen diferencia entre 5 cortas (a e i o u) y 5 prolongadas (aa, ee, ii, oo, uu). Todas las vocales se encuentran en el ambiente medio de palabras, muy pocas en final de palabras. B) La mayoría de los idiomas actuales de la familia maya, tiene 10 vocales, 5 cortas y 5 largas. Las consonantes con valor propio dentro del sistema fonológico del k’ichee’ son: b', ch', j, k, k', q, q', tz, tz', x, ' (saltillo o glotal). C) Los cambios más notorios son la combinación C' (consonante + '), que representa una consonante glotalizada. D) El fonema j representa el sonido fricativo producido en la úvula, mientras que en castellano representa el sonido producido en el velo. E) El k'ichee' se caracteriza por tener acento fijo en una sílaba determinada. El acento es agudo, por lo que no requiere de representación ortográfica (tilde). F) Los préstamos que se incorporan en el idioma también siguen el mismo patrón de acentuación (última sílaba), y tampoco se marcan gráficamente. Obsérvese que el acento agudo del kaqchikel no resistió al acento grave y esdrújula de los préstamos castellanos. G) Posee el cierre glotal ('), que se forma rápidamente al cerrar las cuerdas vocales, deteniendo el aire por un momento. H) Como lengua aglutinante, posee un sistema productivo de derivación de palabras para el cual utiliza raíces o bases existentes. Puede sumar hasta un máximo de 3 ó 4 derivaciones: raíz + der. + der. + der. I) Hay 2 tipos de verbos: transitivos e intransitivos. Posee 3 categorías de voz: voz activa (la más normal y no marcada), voz pasiva (se suprime el sujeto de un verbo transitivo por un verbo intransitivo) y voz antipasiva (siempre aparece el sujeto antes del predicado, cada vez que se use). J) Los numerales básicos son de 0 a 19, siendo el sistema de numeración maya vigesimal. Los numerales anteceden a los sustantivos. Los numerales del 1 al 10 tienen una sola raíz y del 11 al 19 dos raíces unidas. K) Los 10 primeros números en k’ichee’ son: hun (1), cab (2), oxib (3), cahib (4), oob (5), vacuc (6), vacub (7), vahxac (8), beleheb (9), lahuh (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMÁTICA K’ICHEE’, Candelaria Dominga López Ixcoy, Editorial Cholsamaj, 21X16, 458 or., Guatemala, 1997.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO K’ICHE’, K’iche’ – español, Pedro Florentino Aipacaja Tum, Manuel Isidro Choz Tum, Francisco Lucas Tepaz Raxuleu eta Diego Adrian Guarchaj Ajtzalam, 21x16, 538 or., Guatemala, 2001.

 

KITXEERA ALFABETOA

QUICHÉ ALPHABET

 

 

Phonemes

Spelling

Ten-vowel

Six-vowel

PLFM

SIL

ALMG

/a/

/ə/

a

ä

a

/aː/

/a/

aa

a

/e/

/e/

e

ë

e

/eː/

ee

e

/i/

/i/

i

ï

i

/iː/

ii

i

/oː/

/o/

o

ö

o

/o/

oo

o

/uː/

/u/

u

ü

u

/u/

uu

u

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Bilabial

Alveolar

Post-
alveolar

Retroflex

Palatal

Velar

Uvular

Glottal

Nasals

m [m]

n [n]

 

 

 

 

 

 

Glottalized plosive

b' [ɓ]

t' [tʼ]

 

 

 

k' [kʼ]

q' [qʼ]

 

Aspirated plosive

p [pʰ]

t [tʰ]

 

 

 

k [kʰ]

q [qʰ]

' [ʔ]

Glottalized affricate

 

tz' [tsʼ]

ch' [tʃʼ]

 

 

 

 

 

Aspirated affricate

 

tz [tsʰ]

ch [tʃʰ]

 

 

 

 

 

Fricative

 

s [s]

x [ʃ]

 

 

 

j [χ]

h [h]

Approximant

w [ʋ]

l [l]

 

r [ɻ]

y [j]

 

 

 

 

Bokalak / Vocales

 

[a]

vocal anterior abierta no redondeada

a

[ə]

vocal media central no redondeada

ä

[ɛ]

vocal anterior semi-cerrada no redondeada

e

[i]

vocal central cerrada no redondeada

i

[o]

vocal posterior semicerrada no redondeada

o

[u]

vocal posterior cerrada redondeada

u

 

Kontsonanteak / Consonantes

 

 

Bilabial

Alveolar

Palatal

Velar

Uvular

Glotal

 

normal

implosiva

normal

eyectiva

normal

eyectiva

normal

eyectiva

normal

eyectiva

normal

Oclusivas

p  [p]

b’ [ɓ]

t [t]

t’ [t']

 

k [k]

k’ [k']

q [q]

q’ [q']

 '  [ʔ]

Africadas

 

 

tz  [ʦ]

tz'  [ʦ’]

ch  [ʧʰ]

ch'  [ʧ’]

 

 

 

 

 

Fricativas

 

s  [s]

x  [ʃ]

 

j  [x]

h  [h]

Nasales

  m  [m]

  n  [n]

 

  nh  [ŋ]

 

 

Líquidas

 

l  [l]  r  [r]

 

 

 

 

Semivocales

 

 

  y  [j]

  w  [w]