Karamojongera

 

KARAMOJONGERA

KARAMOJONG, KARAMOJONG, KARIMOJONG

 

Language family: Nilo-Saharan, Eastern Sudanic, Nilotic, Eastern, Lotuxo-Teso, Teso-Turkana, Turkana.

Language codes:

        ISO  639-1     -

        ISO  639-2     -

        ISO  639-3     kdj

Glottolog: kara1484.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ŋakarimojon/ ŋakaramojon):

karimojong alt karamojong [KDJ].

karimojog alt karamojong [KDJ].

karamonjong dial karamojong [KDJ].

karamojong [KDJ] hizk. Uganda.

 

UGANDA

 

karamojong (karimojong, karimonjong) [KDJ] 370.000 (1994, UBS edo populazioaren % 2 (1972, Ladefoged et al.), barne eginik 50.000 jie (1986, MARC). Ekialdea eta ipar-ekaildea, Karamojo Distritua Moroto inguruan. Nilo-Saharan, Eastern Sudanic, Nilotic, Eastern, Lotuxo-Teso, Teso-Turkana, Turkana. Dialektoak: karamojong, jie (jiye), dodos (dodoth). Dialektoek: % 83-95eko antz lexikala daukate. % 85eko antz lexikala turkanarekin, % 75ekoa tesoarekin. Herriak atsegin du toposa, gorroto dio turkanari. Hainbat azpisailketa dira talde etniko bat baino gehiagoren adierazle. Hiztegia, VSO, oso inflekzionala, tonu gramatikala, bokalen harmonia, bokal gorrak; irrati programak. Erdi nomadak.

 

Hizkuntza / lengua: karamojongera / karamojong / karamojong / karimojong.

Hiztunak / hablantes (2000): 370.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Uganda.

 

 

HISTORIA. Karamojongera hizkuntza nilotikoen familia handiko partaide bat da eta familia horrek berak bakarrik osatzen du ekialdeko sudandar hizkuntzen taldearen adar nagusia (Eastern Sudanic). Hizkuntza nilotikoak mintzatzen dira ekialdeko Afrikan, Sudandik Tantzaniaraino, Etiopia, Uganda eta Kenyatik igaroz.

Lur elkorretan kokatutako karamojongak 1950eko hamarkada arte eutsi diote beren bizimoduari, Ugandan izan ezik, hemen gobernua beren tribu ohiturak bazter zitzaten gogor saiatu baitzen hasieratik. Duten kontserbadurismoagatik, bereziki janzkeran eta apainduran, irudi-profesionalen arreta erakarri izan dute eta halaber arbasoei asimilatuta jarraitu eta “garai ilunetatik atera diren” herrietaz erreportaje txundigarriak egiten dituztenena ere.

Funtsean herri nekazaria, transhumantzia praktikatzen dute eta honen isla agertzen da beren hizkuntzan eta sinesmen erlijiosoetan. Nekazaritza nahikoa berria dute eta horregatik lanbide honi lotutako terminologia inguruko hizkuntzetatik edota kolonialismoaren bidez sartutako ingeles, luGanda, kiSwahilitik mailegatua da. Halaber jasotzen dituzte hizkuntza hauetatik hitz tekniko modernoak ere.

 

Estuki erlazionatutako hizkuntza eta dialektoak mintzatzen dituzte beste herri batzuek ere, hala nola jie, ŋiDodos, iTeso (Uganda), ŋiTurkana, iTesyo (Kenia), jiye, ŋiToposa (Hego  Sudan) eta gutxienez Etiopiako tribu batek eta estudio ugariren gai izan dira, bereziki gramatikalki, misiolariak lehenengo beren mundurako eta gero lanak aldizkari berezituetan publikatu dituzten hizkuntzalariak.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Ahoskera fonetikoa du, euskararen antzekoa, besterik adierazi ezean. B) Ezaugarritzat đ  frikari horzkaria du. C) Bi kontsonante aurkitzean, batez ere dialekto batzuetan, kontsonanteen arteko bokal interklitikoa agertzen da (bokal homorganikoa). D) Dialekto batzuetan, baita karamojongeran ere, kontsonanteen palatalizazioa gertatzen da. E) Izen-atzizkiak eta genero-aurrizkiak asko aldatzen dira dialekto batetik beste batera.

 

 

 Morfosintaxia. A) Perpausaren oinarrizko ordena VSO da. B) 3 genero ditu : maskulinoa, femeninoa eta neutroa. C) Salbuespenak aparte, izenek forma bat dute singularrean eta beste bat pluralean, aurrizkien eta atzizkien bidez adierazten direnak. D) Preposizioak erruz erabiltzen dira. E) Adjektiboak, numeralak eta edutezkoak izenari atributu egoeran jarraitzen diote. F) Adjektibo edutezkoak adjektiboen aurrean doaz. G) Aditza adberbioaren aurrean eta  aditz laguntzailea aditz nagusiaren aurrean doaz. Aditzen formak arazleak, atributiboak, maizkariak eta errepikariak izan daitezke. H) Karamojongeraz diptongoak izugarri aberatsak dira konbinazioak osatzen, batzuk oso zailak izanik bereizten. I) Hona hemen karamojongeraz lehenengo 10 zenbakiak: è-pei (1), ngi-arei (2), ngi-uni (3), ngi-omwòn (4), ngi-kan (5), ngi-kan-i ka-pei (6), ngi-kan-i ka-arei (7), ngi-kan-i ka-uni (8), ngi-kan-i ka-omwòn (9), ngi-tòmòn (10).

 

Idazkera. Latindar alfabetoa misiolariek joan den mendeko 60ko hamarkadan ezarritako ortografia arauekin.

 

HISTORIA. El karamojong pertenece a la gran familia de lenguas nilóticas, que forman ellas solas la rama principal del grupo de las lenguas sudanesas orientales (Eastern Sudanic). Las lenguas nilóticas son habladas a través del África oriental, de Sudán hasta Tanzania, pasando por Etiopía, Uganda y Kenya.

Los karamojong establecidos en tierras poco favorecidas por la naturaleza, han mantenidos su modo de vida hasta los años 1950, salvo en Uganda cuyo gobierno se esforzó tempranamente en que renunciaran a sus costumbres tribales. Por su conservadurismo, particularmente visible en su indumentaria y por su variado ornato atraen la atención de los profesionales de la imagen, autores de reportajes sensacionales sobre pueblos “salidos del fondo de las épocas”, asimilados a sus ancestros.

Pueblo esencialmente ganadero, practican transhumancia la cual se refleja en su lengua y en sus creencias relijiosas trdicionales. Las labores de cultivo son relativamente recientes y es por ello que la terminología asociada al cultivo de la tierra la han recibido prestada de las lenguas vecinas o de las lenguas introducidas por el colonialismo como son el inglés, luGanda, kiSwahili.También reciben de  estas últimas lenguas los términos técnicos modernos.

Lenguas y dialectos estrechamente relacionados son hablados por muchos otros pueblos como jie, ŋiDodos, iTeso (Uganda), ŋiTurkana, iTesyo (Kenia), jiye, ŋiToposa, (sur del Sudan) y por lo menos por una tribu de Etiopía y han sido objeto de numerosos estudios, notablemente gramaticales, primero por los misioneros para uso interno y posteriormente por linguistas que han publicado en revistas especializadas.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.  A) Su pronunciación es fonética, similar al euskara, de no advertir otra.  B) Se caracteriza por su empleo de la fricativa dental đ. C) Cuando se encuentran 2 consonantes, sobre todo en algunos dialectos, se constata la aparición de una vocal interclítica entre las consonantes (vocal homorgánica). D) Se constata en algunos dialectos, también en karimojong, un fenómeno de palatalización consonántica. E) Los sufijos para nombres y prefijos para el género varían muy amenudo de un dialecto a otro.

Morfosintaxis. A) El orden básico de la frase es VSO. B) Posee 3 géneros: masculino, femenino y neutro. C) Los nombres presentan, salvo excepción, una forma para el singular y otra para el plural, que se indican mediante prefijos y sufijos. D) Las preposiciones se usan de manera extensiva. E) Los adjetivos, numerales y posesivos siguen al nombre en posición de atributo. F) Los adjetivos posesivos preceden a los demás adjetivos. G) El verbo precede al adverbio y el verbo auxiliar  precede al verbo principal. Los verbos comportan formas causativas, atributivas, frecuentativas y repetitivas. H) Los diptongos en karimojong son extremadamente ricos en combinaciones vocálicas, que a veces son difíciles de distinguir. I) Los 10 primeros números en karamojong son: è-pei (1), ngi-arei (2), ngi-uni (3), ngi-omwòn (4), ngi-kan (5), ngi-kan-i ka-pei (6), ngi-kan-i ka-arei (7), ngi-kan-i ka-uni (8), ngi-kan-i ka-omwòn (9), ngi-tòmòn (10).

Escritura. Utiliza el alfabeto latino con reglas de ortografia establecidas por los misioneros en los 60 del pasado siglo.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS KARIMOJONG, Une langue de l’Afrique orientale, Christian Bader, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21x13,5,  274 or., Paris, 2008.

 

Parlons karimojong liburuaren sinopsia:

 

Le lecteur est invité à s'initier à la langue parlée, non seulement par les Karimojong d'Ouganda, mais également, avec quelques variations dialectales, par les autres peuples que les ethnologues appellent les "Paranilotes du centre": les Dodos et les Jie d'Ouganda, les Turkana du Kenya, les Toposa et les Jiye du Soudan, les Nyangatom d'Ethiopie. À travers la langue de ces peuples s’exprime une culture encore peu connue du grand public, qui est parvenue à préserver  jusqu’à nos jours, à la faveur de son relatif isolement, sa vivacité, son traditionalisme et sa profonde originalité.