Idzingera

 

IDZINGERA

IDZING, IDZING, IDZING

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Nortwest, B, Yanzi (B.80).

Language codes:

        ISO  639-1  -  

        ISO  639-2  -  

        ISO  639-3  -   

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ):

di alt ding [DIZ].

din alt ding [DIZ].

ding [DIZ] hizk. DRC.

dzing alt ding [DIZ].

 

KONGOKO ERREPUBLIKA DEMOKRATIKOA

 

ding (di, din, dzing) [DIZ] Bandundu Probintzia, Idofa Lurraldea, Kasai Ibaian. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Nortwest, B, Yanzi (B.80). Yanseraren hurbilekoa baina bereizia.

 

Hizkuntza / lengua: idzingera / ding / idzing / idzing.

Hiztunak / hablantes: (?).

Herrialdea / país: Kongoko Errepublika Demokratikoa.

 

 

HISTORIA. Idzingera hizkuntza bantuen arteko interesgarrienetakoa da.  Idzingerak bantuera primitiboa agertzen digu, inguruko hizkuntzengandik bereizi egiten baita. Hegoaldeko multzoekin ez du erlazio zuzenik, ez luba, ez lunda, ezta kinbundu multzoekin ere (azken honi esleitu behar zaizkio kikongoaren hainbat dialekto: kiyaba, kisuku, kimbala, kipende, kihuangana, kingongo, kikwese, ea.). Iparraldeko multzoekiko gertuago, baditu kidetasunak kitekekimfunukarekin eta kidiakizakata multzoarekin. Kidetasun txikiagoa erakusten du nkutshu-tshitetela multzoarekiko. Eliminazio hauen ondoren, nahitaezkoa da anbunen inbunerarekin (Babunda), bangolien kingolerarekin (Bangu) eta (gutxiago bada ere), bayantzien kiyantzierarekin asoziatzea.

Idzingerak monosilabo asko ditu, jatorriz bisilaboak zirenak.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri agusiak.

Fonetika. A) Idzingerak kontsonante xumeak ditu, konbinatuak, bokalerdi batekin konbinatuak eta afrikatuak. B) Bokal xumeak ditu eta diptongatuak. C) Erdian diptongo bat bakarra du eta ugari amaieran. D) Asimilazio bokalikoak eta kontsonantikoak ditu. E) Azentua hiztunaren nahiak seinalatzen du, perpausaren parta bat nabarmenduz.

Morfosintaxia. A) Izenak errepikatzeak produktuen ugaritasuna, egintzaren intentsitatea, zerbaiten perfekzioa ea. adieraz ditzake. B) Izenen arteko ukazioa partikulen bidez egin ohi da (ati, ako, ka, tun). C) Hiru aditz-aspektu ditu: burutua, ez burutua eta zehaztugabea eta aurrizkien bidez osatzen dira. D) Hiru aditz-erro  eta bi aurrizki multzo ditu. E) Idzingeraz lehenengo sei zenbakiak adjektiboak bezala dira. 7, 8 eta 9 aldaezinak dira, nahiz ez beti. Hamarrekoak eta ehunekoak adierazten dituzten zenbakiak sustantiboen berdinak dira. Mila baino kantitate handiagoak adierazteko ez dago erantzun ziurrik. F) Idzingeraz lehenengo 10 zenbakiak hurrengoak dira: ja (1), εl (2), sar (3), na/nna (4), taan (5), sjaam (6), nsaamboil (7), inaan (8), iwa (9), ikwum (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El idioma idzing es una lengua bantú de las más interesantes. El idzing nos revela un tipo de bantú muy primitivo, ya que se separa de los otros grupos de lenguas vecinas. No tiene relación directa con los grupos del sur, ni con el grupo luba, ni lunda, ni kimbundu (al que hay que adjudicar los diversos dialectos kikongo: kiyaba, kisuku, kimbala, kipende, kihuangana, kingongo, kikwese, etc.). Más próxima a los grupos del norte, presenta afinidades con el kitekekimfunuka y con el grupo kidia-kizakata, etc. Menos afinidad demuestra todavía con el grupo nkutshu-tshitetela. Tras estas eliminaciones, forzado es asociarla con el imbun de los ambun (Babunda), con el kingol de los bangoli (Bangu) y, aunque menos fuertemente, con el kiyanzi de los bayanzi.

El idzing posee gran número de monosílabos, que originariamente eran bisílabos.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El idzing posee consonantes simples, combinadas, combinadas con una semi-vocal, africadas. B) Pose vocales simples y diptongadas. C) Sólo posee un diptongo mediano y numerosos finales. D) Posee asimilaciones vocálicas y consonánticas. E) El acento depende de la intención del que habla, quien destaca una parte de la frase.

 

Morfosintaxis. A) La repetición de los sustantivos puede marcar la abundancia de un producto, la intensidad de un acto, la perfección de una forma, etc. B) La forma de la negación de los sustantivos es la negación por partículas (ati, ako, ka, tun). C) Posee 3 aspectos verbales: perfecto, imperfecto e indefinido que se forman a base de prefijos. D) Posee tres radicales verbales y dos series de prefijos. E)  El idzing trata los 6 primeros números como adjetivos. El 7, 8 y 9 son invariables, aunque no siempre. Los números que expresan decenas y centenas nada se diferencian de los sustantivos. Posee sistema decimal. Para cantidades superiores a mil resulta muy difícil obtener una respuesta segura. F) Los 10 primeros números en idzing son: ja (1), εl (2), sar (3), na/nna (4), taan (5), sjaam (6), nsaamboil (7), inaan (8), iwa (9), ikwum (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMMAIRE DE L’IDZING, Les Ba Dzing de la Kamtsha, par R.P. Joseph Mertens, S.J., 25x16,5, 388 or., Bruxelles, 1938.